Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Platnost zákona a základní pojmy Zákon č.361/2000 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Platnost zákona a základní pojmy Zákon č.361/2000 Sb."— Transkript prezentace:

1 Platnost zákona a základní pojmy Zákon č.361/2000 Sb.

2  Z á kon upravuje pr á va a povinnosti ú častn í ků provozu na pozemn í ch komunikac í ch,  Pravidla provozu na pozemn í ch komunikac í ch,  Řidičsk á opr á vněn í a řidičsk é průkazy,  Vymezuje působnost a pravomoc a org á nů st á tn í spr á vy a Policie Česk é republiky ve věcech provozu na pozemn í ch komunikac í ch.

3  Zákon se vztahuje na provoz na všech pozem. komunikacích, tedy na:  Dálnicích  Silnicích pro motorová vozidla  Silnicích místních komunikacích a  Účelových komunikacích

4  Pozemn í komunikace: Je dopravn í cesta určen á k užit í silničn í mi a jinými vozidly a chodci  D á lnice a silnice pro motorov á vozidla: Jsou poz.kom. určen é pro rychlou d á lkovou a mezist á tn í dopravu silničn í mi mot.voz.  Silnice: Je veřejn á př í stupn á pozem.komu. určen á k užit í silničn í mi a jinými vozidly a chodci.

5  M í stn í komunikace: Je veřejn á př í stupn á komunikace, kter á slouž í přev á žně m í stn í dopravě na ú zem í obce.  Ú čelov á komunikace: Slouž í ke spojen í nemovitost í pro potřeby vlastn í ků těchto nemovitost í, ke spojen í těchto nemovitost í a jinými pozem.kom. nebo k obhospodařov á n í zemědělských a lesn í ch pozemků.

6  Z Á KON SE VZTAHUJE NA PROVOZ NA Ú ČELOVÝCH KOMUNIKAC Í CH VEŘEJNĚ PŘ Í STUPNÝCH, ALE I NA NEVEŘEJNĚ PŘ Í STUPNÝCH!  Tam kde se silničn í z á kon nedodržuje, to může vypadat takto:

7

8

9

10

11 a) Ú častn í k provozu na pozemn í ch komunikac í ch b) Provozovatel vozidla c) Průvodce vedených nebo hnaných zv í řat

12  Řidič je ú častn í k provozu na pozemn í ch komunikac í ch, který ř í d í motorov é nebo nemotorov é vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zv í řeti,

13  Vozka je řidič, který ř í d í potahov é vozidlo,

14  Vozidlo je motorov é vozidlo, nemotorov é vozidlo nebo tramvaj,

15  Motorov é vozidlo ……..  Nemotorov é vozidlo …..  J í zdn í souprava …..

16  Chodec je i osoba, kter á tlač í nebo t á hne s á ňky, dětský koč á rek, voz í k pro invalidy nebo ručn í voz í k o celkov é ší řce nepřevy š uj í c í 600 mm, pohybuje se na lyž í ch nebo kolečkových brusl í ch anebo pomoc í ručn í ho nebo motorov é ho voz í ku pro invalidy, vede j í zdn í kolo, motocykl o objemu v á lců do 50 cm 3, psa a podobně,

17 Vozidlo hromadn é dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj,

18  Nesmět ohrozit znamen á povinnost řidiče poč í nat si tak, aby jin é mu ú častn í ku provozu na pozemn í ch komunikac í ch nevzniklo ž á dn é nebezpeč í.  Nesmět omezit znamen á povinnost řidiče poč í nat si tak, aby jin é mu ú častn í ku provozu na pozemn í ch komunikac í ch nijak nepřek á žel.

19  D á t přednost v j í zdě Znamen á povinnost řidiče nezah á jit j í zdu nebo j í zdn í ú kon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který m á přednost v j í zdě, musel n á hle změnit směr nebo rychlost j í zdy!!!

20  St á t Znamen á uv é st vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastaven í.  Zastavit Znamen á uv é st vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlen é mu nastoupen í nebo vystoupen í přepravovaných osob a nebo k neprodlen é mu naložen í nebo složen í n á kladu.  Zastavit vozidlo Znamen á přeru š it j í zdu z důvodu nez á vislého na vůli řidiče.

21  D á lnice ….  Silnice pro motorov á vozidla ….  J í zdn í pruh ….

22  Připojovac í pruh …  Průběžný pruh …  Krajnice ….

23  Tramvajový p á s …  Železničn í přejezd …..  Obec ….

24  Přechod pro chodce …..  Přejezd pro cyklisty ….

25  Přek á žka provozu …..  Sn í žen á viditelnost ….

26  Doklad totožnosti ….  Z á držný bezpečnostn í syst é m ….

27 KONEC


Stáhnout ppt "Platnost zákona a základní pojmy Zákon č.361/2000 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google