Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová pravidla silničního provozu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová pravidla silničního provozu"— Transkript prezentace:

1 Nová pravidla silničního provozu

2 Nová pravidla silničního provozu
Poslední rozsáhlou změnu v pravidlech (zákon 361/2000 Sb.) přinesla novela s účinností od V následujícím textu najdete výklad nejpodstatnějších změn či doplnění.

3 Zdůraznění přednosti chodců (§ 5)
Důrazněji novela upravila přednost chodců. Podle doplňujících ustanovení je řidič povinen: přibližovat se k přechodu pouze takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem, a pokud je to nutné, je povinen zastavit snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem

4 Dětské autosedačky (§ 6)
Děti musí být přepravovány v dětských autosedačkách na všech druzích silnic (dříve jen dálnice a rychlostní komunikace). Pokud se přepravují na zadním sedadle 3 děti a není na něm dostatek prostoru pro 3 dětské autosedačky, je možné přepravovat třetí dítě starší 3 let připoutané pouze bezpečnostním pásem.

5 Zákaz telefonování Důkladněji byl upraven zákaz telefonování. Řidič nesmí při jízdě držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Je tedy zakázáno přidržování telefonu ramenem apod. a navíc ustanovení zakazuje držení takových zařízení jako je PDA či diktafon, které lze považovat minimálně za záznamová zařízení.

6 Odpovědnost provozovatele vozidla (§10)
Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Provozovatel, příp. osoba, které provozovatel vozidlo svěřil, jsou povinni na výzvu policie, krajského nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče podezřelého z porušení pravidel silničního provozu (tedy zákona 361/2000 Sb.). POZOR! Za nesplnění výše uvedených povinností může být uložena pokuta do výše Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě a do výše v případě fyzické osoby (§ 125). Od takto definované odpovědnosti provozovatele vozidla si státní orgány nepochybně slibují vyšší účinnost při vymáhání pokut.

7 Jízda ve třech pruzích (§ 12)
Na pozemní komunikaci, kde jsou tři jízdní pruhy v jednom směru jízdy, smí řidič z levého jízdního pruhu přejíždět do středního jen tehdy, pokud při tom neohrozí řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu. Obdobně se postupuje na komunikacích o čtyřech a více jízdních pruzích.

8 Zákaz jízdy vybraných vozidel v levém pruhu (§ 12)
Na pozemní komunikaci o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy nesmí řidič: nákladního automobilu o celkové hmotnosti nad 3,5 t, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/h užít k jízdě jízdního pruhu nejbližšího levému okraji vozovky, pokud to není nutné k objíždění, otáčení a odbočování.

9 Předjíždění nákladních vozidel na dálnici (§ 36)
Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti nad 3,5 t a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí.

10 Kruhový objezd (§ 22) Čtěte pozorně! Novelou byla upravena přednost na kruhovém objezdu následovně: Vozidla jedoucí po kruhovém objezdu mají přednost před vozidly vjíždějícími na kruhový objezd. Toto však neplatí obecně jako před novelou, ale pouze na kruhových objezdech, které jsou označeny značkou "Kruhový objezd" společně se značkami "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!". Ministerstvo dopravy před účinností novely prohlásilo, že k budou všechny kruhové objezdy v ČR označeny výše uvedenými značkami, aby nedocházelo ke zmatkům.

11 Kruhový objezd POZOR! Pokud by kruhový objezd nebyl označen značkami "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!", platí přednost zprava.

12 Znamení na kruhovém objezdu (§ 30)
Při vjíždění na kruhový objezd řidič znamení o změně směru jízdy nedává. Znamení řidič nedává ani při jízdě po kruhovém objezdu (nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého). Znamení je řidič povinen dát až při výjezdu z kruhového objezdu.

13 Zastavení a stání (§ 25) Řidič smí zastavit a stát na obousměrné komunikaci jen vpravo ve směru jízdy, na jednosměrné pak vpravo i vlevo. Novela umožnila vozidlům o celkové hmotnosti do 3,5 t zastavovat a stát také kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace, nedojde-li tím k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

14 Zastavení a stání (§ 25) POZOR! Musí však být přitom dodrženo pravidlo, podle kterého musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při zastavení pak musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

15 Celoroční svícení (§ 32) Novela zavedla celodenní a celoroční svícení. Před ní byla stanovena povinnost svítit pouze pro období roku, po které platí tzv. "zimní čas".

16 Dopravní nehoda (§ 47) Povinnosti řidiče, který měl účast na nehodě:
neprodleně zastavit vozidlo zdržet se požití alkoholu a jiných návykových látek učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud hrozí v důsledku dopravní nehody spolupracovat při zjišťování skutkového stavu

17 Dopravní nehoda (§ 47) Povinnosti účastníků dopravní nehody:
učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu v místě nehody oznámit ve stanovených případech (viz dále) nehodu policii poskytnout první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu označit místo nehody umožnit obnovení provozu ohlásit policii poškození komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí prokázat si navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo na nehodě účast

18 Dopravní nehoda Účastníci nehody jsou povinni ji nahlásit policii:
při usmrcení či zranění osoby při hmotné škodě převyšující částku Kč nedohodnou-li se na míře účasti na způsobení vzniklé škody byla-li způsobena škoda na majetku třetí osoby POZOR! Pokud má účastník nehody automobil na leasing, jde vždy o hmotnou škodu, která vzniká třetí osobě - leasingové společnosti.

19 Cyklisté Ochranné přilby cyklistů (§ 58)
Přilbu na hlavě musí používat každý cyklista mladší 18 let. Znamení při předjíždění cyklistů (§ 17) Při předjíždění cyklisty musí dát řidič znamení o změně směru jízdy.

20 Volný pruh v kolonách (§ 41 odst. 8)
Pokud se na dálnici nebo rychlostní komunikaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vytvoří kolona jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy. Je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.

21 Zadržení řidičského průkazu policistou (§ 118b)
Po několika letech půstu mohou policisté opět zadržovat řidičské průkazy. A to v případech stanovených § 118a odst. 1 písm. a) až h). Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí jeho držitel řídit.

22 Postihy za porušení předpisů
Novela zpřísnila postihy za porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Za přestupky podle přestupkového zákona (200/1990 Sb.) mohou být ukládány pokuty až do výše Kč. Za používaní antiradaru může být uložena pokuta až do Kč  (§ 125 odst. 3).

23 Pořádková pokuta za nepodání vysvětlení (§ 125a)
Tomu, kdo se na výzvu nedostaví k podání vysvětlení ve věci přestupku, nebo vysvětlení bezdůvodně odmítá, může být uložena pořádková pokuta až Kč. Tato pokuta může být uložena i opakovaně.

24 Kauce (§ 125b) Policisté mohou vybírat od řidičů podezřelých ze spáchání přestupku, u kterých je důvodné podezření, že se budou vyhýbat přestupkovému řízení, kauce od 5.000 do Kč, nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek.  Od osoby požívající imunity kauci podle novely vybírat nelze.

25 Výměna řidičských průkazů (§ 134)
Průkazy vydané: od do musí být vyměněny do od do musí být vyměněny do od do musí být vyměněny do Podrobné informace k výměně řidičských průkazů nabízí na svém webu Ministerstvo dopravy.

26 Bodový systém (Hlava V)
Nejdůležitější informace k bodovému systému Co je bodový systém? Bodový systém sleduje opakování páchání přestupků nebo trestných činů spáchaných řidiči. Body jsou stanoveny za jednání spočívající v porušení povinností. Dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenává se mu počet bodů stanovený za nejzávažnější z nich.

27 Bodový systém Vedení bodových kont
Bodová konta jsou vedena v tzv. registru řidičů, správcem registru řidičů jsou obecní úřady s rozšířenou působností (příslušnost místu bydliště řidiče). Obecní úřady nejsou povinny v případě změny na bodovém kontě řidiče informovat, jsou však povinny vydat řidiči výpis o stavu konta na požádání.

28 Bodový systém Odebrání řidičského průkazu Odečítání bodů
Pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, oznámí tuto skutečnost  řidiči příslušný obecní úřad a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu. Řidič je povinen odevzdat řidičský průkaz nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů. Po dosažení 12 bodů pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území ČR po dobu 1 roku. O vrácení řidičského průkazu je řidič oprávněn požádat nejdříve po uplynutí 1 roku, podmínkou je přezkoušení z odborné způsobilosti. Odečítání bodů Po 12 měsících bez bodového přestupku 4 body. Po 24 měsících bez bodového přestupku další 4 body. Po 36 měsících bez bodového přestupku se odečtou zbývající body. Po dobu zákazu řízení se body neodečítají.

29 Připomeňte si pravidlo "ZIPU"
Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Přestože pravidlo "ZIPU" významně urychluje dopravu, není u nás ještě úplně zažito. A tak v situaci, kdy Vás řidič s bojovným výrazem ve tváři nebude chtít pustit do průběžného pruhu, či uvidíte kamion blokující levý pruh daleko před zúžením, raději zachovejte klid, který Vám zajistí další bezpečnou jízdu.

30 Informace na Internetu
Další podrobné informace naleznete na Internetových stránkách , které provozuje ministerstvo dopravy ČR

31 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Nová pravidla silničního provozu"

Podobné prezentace


Reklamy Google