Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o silničním provozu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o silničním provozu"— Transkript prezentace:

1 Zákon o silničním provozu
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích Zákon o silničním provozu Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Proč nová pravidla 3. Hlavní změny v pravidlech 4. Pravomoci policie a celní správy 5. Řidičské průkazy a řidičské oprávnění 6. Bodový systém 7. Přestupky a postihy 8. Bodový systém - pravidla

2 Zákon o silničním provozu
1. Předmět úpravy upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) upravuje pravidla provozu na pozemních komunikacích a upravuje řízení provozu na pozemních komunikacích upravuje agendu řidičských oprávnění a řidičských průkazů vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích.

3 Zákon o silničním provozu
2. Proč nová pravidla Novelizace pravidel silničního provozu byla vyvolána zejména: nutností zvýšit bezpečnost na našich silnicích v souladu s vládou schválenou Národní strategií bezpečnosti silničního provozu nutností směřovat ke snižování počtu usmrcených a zraněných osob v důsledku dopravních nehod v neposlední řadě nutností aktualizovat českou právní úpravu ve vztahu k právu Evropských společenství

4 Zákon o silničním provozu
3. Hlavní změny v pravidlech přednost chodců dětské autosedačky telefonování za jízdy odpovědnost provozovatele MV jízda v jízdních pruzích jízda nákladních vozidel jízda po kruhovém objezdu zastavení a stání celoroční svícení povinné přilby pro cyklisty předjíždění cyklistů zákaz používání antiradarů bodový systém hodnocení řidičů a zpřísnění postihů posílení pravomocí policie a celní správy

5 Zákon o silničním provozu
3.1 Zdůraznění přednosti chodců (§ 5) Důrazněji novela upravila přednost chodců. Podle doplňujících ustanovení je řidič povinen: přibližovat se k přechodu pouze takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem, a pokud je to nutné, je povinen zastavit snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem

6 Zákon o silničním provozu
3.2 Dětské autosedačky (§ 6) Děti musí být přepravovány v dětských autosedačkách na všech druzích silnic (dříve jen dálnice a rychlostní komunikace). Pokud se přepravují na zadním sedadle 3 děti a není na něm dostatek prostoru pro 3 dětské autosedačky, je možné přepravovat třetí dítě starší 3 let připoutané pouze bezpečnostním pásem.

7 Zákon o silničním provozu
3.3 Zákaz telefonování (§ 7) Důkladněji byl upraven zákaz telefonování. Řidič nesmí při jízdě držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Je tedy zakázáno přidržování telefonu ramenem apod. a navíc ustanovení zakazuje držení takových zařízení jako je PDA či diktafon, které lze považovat minimálně za záznamová zařízení.

8 Zákon o silničním provozu
3.4 Odpovědnost provozovatele vozidla (§10) Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Provozovatel, příp. osoba, které provozovatel vozidlo svěřil, jsou povinni na výzvu policie, krajského nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče podezřelého z porušení pravidel silničního provozu (tedy zákona 361/2000 Sb.). POZOR! Za nesplnění výše uvedených povinností může být uložena pokuta do výše Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě a do výše v případě fyzické osoby (§ 125).

9 Zákon o silničním provozu
3.5 Jízda ve třech pruzích (§ 12) Na pozemní komunikaci, kde jsou tři jízdní pruhy v jednom směru jízdy, smí řidič z levého jízdního pruhu přejíždět do středního jen tehdy, pokud při tom neohrozí řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu. Obdobně se postupuje na komunikacích o čtyřech a více jízdních pruzích.

10 Zákon o silničním provozu
3.6 Zákaz jízdy vybraných vozidel v levém pruhu (§ 12) Na pozemní komunikaci o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy nesmí řidič: nákladního automobilu o celkové hmotnosti nad 3,5 t, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/h užít k jízdě jízdního pruhu nejbližšího levému okraji vozovky, pokud to není nutné k objíždění, otáčení a odbočování.

11 Zákon o silničním provozu
3.7 Předjíždění nákladních vozidel na dálnici (§ 36) Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti nad 3,5 t a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí.

12 Zákon o silničním provozu
3.8 Kruhový objezd (§ 22) Vozidla jedoucí po kruhovém objezdu mají přednost před vozidly vjíždějícími na kruhový objezd. Toto však neplatí obecně jako před novelou, ale pouze na kruhových objezdech, které jsou označeny značkou "Kruhový objezd" společně se značkami "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!". Ministerstvo dopravy před účinností novely prohlásilo, že k budou všechny kruhové objezdy v ČR označeny výše uvedenými značkami, aby nedocházelo ke zmatkům.

13 Zákon o silničním provozu
3.9 Kruhový objezd POZOR! Pokud by kruhový objezd nebyl označen značkami "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!", platí přednost zprava.

14 Zákon o silničním provozu
3.10 Znamení na kruhovém objezdu (§ 30) Při vjíždění na kruhový objezd řidič znamení o změně směru jízdy nedává. Znamení řidič nedává ani při jízdě po kruhovém objezdu (nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého). Znamení je řidič povinen dát až při výjezdu z kruhového objezdu.

15 Zákon o silničním provozu
3.11 Zastavení a stání (§ 25) Řidič smí zastavit a stát na obousměrné komunikaci jen vpravo ve směru jízdy, na jednosměrné pak vpravo i vlevo. Novela umožnila vozidlům o celkové hmotnosti do 3,5 t zastavovat a stát také kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace, nedojde-li tím k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

16 Zákon o silničním provozu
3.12 Zastavení a stání (§ 25) POZOR! Musí však být přitom dodrženo pravidlo, podle kterého musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při zastavení pak musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

17 Zákon o silničním provozu
3.13 Celoroční svícení (§ 32) Novela zavedla celodenní a celoroční svícení. Před ní byla stanovena povinnost svítit pouze pro období roku, po které platí tzv. "zimní čas".

18 Zákon o silničním provozu
3.14 Volný pruh v kolonách (§ 41 odst. 8) Pokud se na dálnici nebo rychlostní komunikaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vytvoří kolona jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy. Je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.

19 Zákon o silničním provozu
3.15 Cyklisté Ochranné přilby cyklistů (§ 58) Přilbu na hlavě musí používat každý cyklista mladší 18 let. Znamení při předjíždění cyklistů (§ 17) Při předjíždění cyklisty musí dát řidič znamení o změně směru jízdy.

20 Zákon o silničním provozu
3.16 Dopravní nehoda (§ 47) Povinnosti řidiče, který měl účast na nehodě: neprodleně zastavit vozidlo zdržet se požití alkoholu a jiných návykových látek učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud hrozí v důsledku dopravní nehody spolupracovat při zjišťování skutkového stavu

21 Zákon o silničním provozu
3.17 Dopravní nehoda (§ 47) Povinnosti účastníků dopravní nehody: učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu v místě nehody oznámit ve stanovených případech (viz dále) nehodu policii poskytnout první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu označit místo nehody umožnit obnovení provozu ohlásit policii poškození komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí prokázat si navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo na nehodě účast

22 Zákon o silničním provozu
3.18 Dopravní nehoda Účastníci nehody jsou povinni ji nahlásit policii: při usmrcení či zranění osoby při hmotné škodě převyšující částku Kč nedohodnou-li se na míře účasti na způsobení vzniklé škody byla-li způsobena škoda na majetku třetí osoby POZOR! Pokud má účastník nehody automobil na leasing, jde vždy o hmotnou škodu, která vzniká třetí osobě - leasingové společnosti.

23 Zákon o silničním provozu
4. Pravomoci policie a celní správy Nové pravomoci Policie ČR: možnost zamezit v přesně vymezených případech, aby řidič pokračoval v jízdě, a to odtažením vozu nebo technickým prostředkem, a to na náklady řidiče nebo provozovatele možnost na místě zadržet řidičský průkaz Nové pravomoci obecní policie: možnost měřit rychlost v obci a možnost měřit rychlost i mimo území své obce (města) v součinnosti s Policií ČR možnost zabránit řidiči, pokud se ten proviní skutkem, kvůli němuž může zadržet vozidlo policista ČR, pokračovat v jízdě. Strážník obecní policie je povinen v těchto případech přivolat policii ČR Nové pravomoci celní správy: stanovila se jim možnost zastavit vozidlo při výkonu činností v rozsahu jejich oprávnění, které stanovují zvláštní právní předpisy

24 Zákon o silničním provozu
5. Řidičské průkazy a řidičské oprávnění novým prvkem, který zákon zavádí, je vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než 20 dnů, a to do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Toto expresní vydání řidičského průkazu se vztahuje pouze na držitele řidičského oprávnění, ne na prvožadatele, a podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč držitel řidičského oprávnění, který dosáhl věku 60 let je povinen mít při řízení motorového vozidla při sobě posudek o své zdravotní způsobilosti a na požádání ho předložit policistovi ke kontrole nově se zákonem zavádí povinnost podrobit se dopravně-psycholo gickému vyšetření a vyšetření elektroencefalografem pro držitele řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E

25 Zákon o silničním provozu
5.1 Výměna řidičských průkazů (§ 134) Průkazy vydané: od do musí být vyměněny do od do musí být vyměněny do od do musí být vyměněny do

26 Zákon o silničním provozu
6. Bodový systém - cíl předcházet porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích, a to hrozbou ztráty řidičského oprávnění eliminovat ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí závažných dopravních přestupků, a tím se stávají nespolehlivými k řízení motorového vozidla vytvořit čitelný systém postihu přestupců, který je jednoznačně definovaný (konkrétní přestupek má přidělen konkrétní počet bodů)

27 Zákon o silničním provozu
7. Přestupky a postihy novelizace zákona stanovuje vymezený přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích, sankci a počet bodů za tato jednání novelizace zákona upravuje zákon 140/1961 Sb., trestní zákon, a to tím, že zavádí nový § 180d a § 201 novelizace zákona zavádí možnost vybrání kauce ve výši od do Kč, ovšem nejvýše do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek, která slouží jako prostředek k zajištění účasti podezřelého z přestupku při řízení o přestupku

28 Zákon o silničním provozu
7.1 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek / trestný čin podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) (Trest v trestním řízení) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (§ 22/1 e) bod 1 / § 180d trestního zákona) 7 (Odnětí svobody nebo peněžitý trest) 1 – 2 roky (Zákaz činnosti 1 rok – 10 let) řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky (§ 22/1 c) / § 201 trestního zákona) (Odnětí svobody až do 3 let) odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem (§ 22/1 d) bod 1) odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví (§ 22/1 d) bod 2) způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví (pokud se nejedná o trestný čin) (§ 22/1 h))

29 Zákon o silničním provozu
7.2 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví (§ 22/1 d) bod 3) 7 1 – 2 roky při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody (§ 22/1 k)) 2 500 – 5 000 1 měsíc – - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno (§ 22/1 f) bod 7) 6 5 000 – 6 měsíců – - 1 rok

30 Zákon o silničním provozu
7.3 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem (§ 22/1 b)) 6 6 měsíců – - 1 rok při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno (§ 22/1 f) bod 10) 5 000 – vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno (§ 22/1 f) bod 9) 2 500 – 5 000 1 měsíc – - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2 500 řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz (§ 22/1 e) bod 2)

31 Pokuta ve správním řízení (Kč)
Zákon o silničním provozu 7.4 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (§ 22/1 a) bod 1) 5 5 000 – 6 měsíců – - 1 rok řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče (§ 22/1 e) bod 3) řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti (§ 22/1 e) bod 4) překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec (§ 22/1 f) bod 2)

32 Zákon o silničním provozu
7.5 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu (§ 22/1 f) bod 5) 5 2 500 – 5 000 1 měsíc – - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2 500 při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky (§ 22/1 f) bod 6) 4 při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. (§ 23/1 s)) do 6 měsíců – - 1 rok

33 Zákon o silničním provozu
7.6 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání (§ 22/1 f) bod 6) 4 2 500 – 5 000 1 měsíc – - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2 500 nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě (§ 22/1 f) bod 8) řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá (§ 22/1 a) bod 2) 5 000 – 6 měsíců – - 1 rok řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena (§ 22/1 a) bod 3)

34 Zákon o silničním provozu
7.7 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody (§ 22/1 j)) 3 2 500 – 5 000 1 měsíc – - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla (§ 22/1 f) bod 1) 1 500 – 2 500 1 000 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec (§ 22/1 f) bod 3) 2 500

35 Zákon o silničním provozu
7.8 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit (§ 22/1 f) bod 6) 3 2 500 – 5 000 1 měsíc – - 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2 500 ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého (§ 22/1 l)) 1 500 – 2 500 do 2 000 překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu (§ 23/1 k)) do 6 měsíců – - 1 rok řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ (§ 22/1 b)) nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2

36 Zákon o silničním provozu
7.9 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu (§ 22/1 l)) 2 1 500 – 2 500 do 2 000 porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel (§ 22/1 g)) 2 500 – 5 000 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2 500 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec (§ 22/1 f) bod 4) 1 000

37 Zákon o silničním provozu
7.10 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km/h (§ 22/1 l)) 1 1 500 – 2 500 do 2 000 neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla porušení povinnosti vyplývající ze značky "Obytná zóna"nebo "Pěší zóna" porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání)

38 Zákon o silničním provozu
7.11 Přestupky a postihy Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích (Přestupek podle ustanovení) Počet bodů Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč) neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením (§ 22/1 l)) 1 1 500 – 2 500 do 2 000 neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy neznalost údajů o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení (§ 22/2) 5 000 – 3 000

39 Zákon o silničním provozu
8. Bodový systém - pravidla obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení informace o uložení pokuty nebo pravomocného rozhodnutí o uložení trestu řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však nemá povinnost v případě změny bodového konta automaticky řidiče informovat po roce bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít zaručeně čisté konto pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu začnou běžet až po skončení zákazu řízení o dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí být řidič neprodleně informován a tímto okamžikem pozbývá řidičské oprávnění na odevzdání řidičského průkazu má od doručení oznámení pět dnů podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

40 Zákon o silničním provozu
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích Zákon o silničním provozu Seznam literatury: Zákon 361/2001 Sb. Zákon 411/2005 Sb. Zákon 226/2006 Sb. Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR Úprava: MK MiKy 2006 Začátek Konec


Stáhnout ppt "Zákon o silničním provozu"

Podobné prezentace


Reklamy Google