Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce z elektřinou  Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy  Barvy bezpečnostních značek Barvy bezpečnostních značek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce z elektřinou  Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy  Barvy bezpečnostních značek Barvy bezpečnostních značek."— Transkript prezentace:

1

2 Bezpečnost práce z elektřinou  Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy  Barvy bezpečnostních značek Barvy bezpečnostních značek Barvy bezpečnostních značek  Skupiny elektrických výrobků pro používání laiky Skupiny elektrických výrobků pro používání laiky Skupiny elektrických výrobků pro používání laiky  Bezpečné zacházení s provozovaným el. zařízením Bezpečné zacházení s provozovaným el. zařízením Bezpečné zacházení s provozovaným el. zařízením  Revize a kontroly elektrických spotřebičů Revize a kontroly elektrických spotřebičů Revize a kontroly elektrických spotřebičů  Ochrana před možnými úrazy Ochrana před možnými úrazy Ochrana před možnými úrazy  Původní jevy a příznaky při lehkém průchodu el. proudu lidským tělem Původní jevy a příznaky při lehkém průchodu el. proudu lidským tělem Původní jevy a příznaky při lehkém průchodu el. proudu lidským tělem

3 Barvy bezpečnostních značek:  Červená barva značí – Zákaz  Žlutá barva značí – Výstrahu  Zelená barva značí – Označení  Modrá barva značí - Příkaz

4 Bezpečnostní předpisy  Nevyhovující zařízení, která ohrožují bezpečnost musí být opravena. Závady na zařízení, které bezprostředně neohrožují bezpečnost obsluhy a které vyplývají ze změn předpisů musí být až do doby rekonstrukce těchto zařízení provozovány podle místních pracovních, provozních a bezpečnostních předpisů, ve kterých tyto odchylky jsou uvedeny. S těmito předpisy musí být seznámeni prokazatelným způsobem všichni pracovníci provozovatele, kteří mají tato zařízení obsluhovat a na těchto zařízeních pracovat. Nevyhovují-li bezpečnostním předpisům prostory, musí se odpovědný provozovatel postarat o předepsané označení těchto prostorů. Dále musí provozovatel seznámit všechny pracovníky s bezpečnostními předpisy pro daná a obsluhovaná zařízení jakož i proškolit tyto pracovníky z obsahu návodu výrobců. Z udělených znalostí a pochopení probírané látky se provozovatel přesvědčí přezkoušením proškolovaných pracovníků o čemž vede záznam.

5 Bezpečné zacházení s provozovaným el.zařízením:  Jednotlivé úkony z nichž se skládá obsluha a práce na el.zařízení lze jednoduše nazvat pracovními úkony. Práce může být prováděna podle pokynů, s dohledem, pod dozorem a prokazatelně, kdy organizace musí prokázat záznamem podepsaným pracovníkem a školitelem, že školení a instruktáž byla provedena. O obsahu školení musí být proveden záznam, aby bylo patrno co bylo předmětem poučení. Pouhé předání předpisů byť i na protipodpis se nepovažuje za dostačující. Práce mohou být prováděny pod napětím, v blízkosti zařízení pod napětím a na zařízeních bez napětí. Vypnuté, ale nezajištěné zařízení nelze považovat za bezpečné, aby mohla být zahájena pracovní činnost.  Obsluha zařízení: zahrnuje do sebe úkony spojené s provozem zařízení, přičemž obsluhující se dotýká pouze: - jemu k obsluze určených částí - neotevírá zařízení žádnými nástroji - nemění trvale zařízení ani jeho zapojení

6 Za el. zařízení určené k užívání laiky se považují následující skupiny výrobků:  Skupina A:  - elektromechanické a elektrotepelné spotřebiče pro domácnost a podobné účely - elektromechanické a elektrotepelné ruční nářadí - přístroje spotřební elektroniky - zařízení pro elektrické vytápění prostorů obytných budov všeho druhu - elektrické kancelářské stroje, osobní počítače a jejich příslušenství - elektrické a elektronické hračky a hry - pracovní a stavební stroje malé mechanizace a elektrické nářadí  Skupina B:  - pohyblivé a prodlužovací přívody k el. spotřebičům  Skupina C:  - elektroinstalační materiál a elektrické regulační zařízení používaná v domácnostech jako součást elektrické instalace - elektrické svítidla pro pevné připojení a připojení pohyblivým přívodem - do působnosti této normy patří také pevné elektrické instalace v bytových jednotkách a společném příslušenství budov bytové výstavby, počínaje měřením (el.měrem, včetně rozvodnic a rozvaděčů)

7 Revize a kontroly elektrických spotřebičů  Kontroly a revize spotřebičů se děli na: - kontroly - revize - prohlídky - měření - zkoušení  Obecně se tyto spotřebiče dělí na: - nepřenosné spotřebiče - připevněné spotřebiče - přenosné spotřebiče - spotřebiče držené v ruce jejich hmotnost je menší jak 18 kg - spotřebiče používané ve venkovním prostoru - opravované spotřebiče - upravované spotřebiče  Elektrické spotřebiče dále rozdělujeme podle jejich užívání do těchto skupin: A - pronajímané dalšímu uživateli B - používané ve venkovním prostoru C - používané v průmyslu a řemeslníky ve vnitřním prostoru D - používané ve veřejně přístupných prostorách E - používané při administrativních pracích

8 Ochrana před možnými úrazy:  Provedení el.předmětů musí již od výrobce odpovídat platným právním předpisům a normám ČSN. Při provozu zařízení musí být údržbářskými zásahy zajištěno, aby zařízení bylo stále udržováno v bezpečném a provozuschopném stavu. Jedná se tu zejména o montáž krytů, pod kterými jsou obnaženy živé části el.zařízení, jakož i udržování označení těchto krytů předepsanými výstražnými blesky. Ohrožení obsluhy lze výrazně omezit i důsledností a opatrností při práci a ovládání jednotlivých zařízení, dále vizuelní kontrolou zařízení před jejím uvedením do provozu a zejména dodržováním nařízených opatření, která jsou výrobcem uvedena v jeho návodu. Zásadně k obsluhovaným zařízením musí být vždy volný přístup a před každým zařízením musí být minimální manipulační prostor 0,8m. Při přemisťování strojů, pokud tyto stroje a zařízení nejsou pro tyto účely zvlášť konstruovány, musí být vždy důsledně provedeno odpojení od napájecí sítě a to i v případě, že se bude jednat pouze o malé posunutí.


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce z elektřinou  Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy Bezpečnostní předpisy  Barvy bezpečnostních značek Barvy bezpečnostních značek."

Podobné prezentace


Reklamy Google