Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Stávající a budoucí podpora venkova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Stávající a budoucí podpora venkova."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Stávající a budoucí podpora venkova

2 Program rozvoje venkova Programovací období 2007-2013

3 Program rozvoje venkova a jeho implementace  Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových veřejných prostředků.  Únor 2013:  zazávazkováno 85 %  proplaceno více jak 71 % rozpočtu

4 Program rozvoje venkova a jeho implementace  k únoru 2013 proplaceno 2, 62 mld. EUR

5 Program rozvoje venkova Programovací období 2014+

6 Nový rámec pro II. pilíř SZP – rozvoj venkova Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společný strategický rámec zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, KF a ENRF a odráží EU 2020 prostřednictvím společných tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů Partnerská smlouva národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve „společném“ nařízení Rozvoj venkova EZFRV Ostatní Evropské strukturální a investiční fondy EFRR, ESF, KF a ENRF Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader

7 Příprava nového programového období 2014+  Nové nařízení pro rozvoj venkova z EZFRV bylo oficiálně publikováno EK dne 12.10. 2011  Současně publikovány i ostatní návrhy nařízení, které se týkají SZP  Texty nařízení i doprovodné prezentace naleznete na stránkách EK: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post- 2013/legal-proposals/index_en.htm

8 Nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV  porovnání nabídky opatření z pohledu žadatelů o podporu:  systém os a opatření, která k nim náleží, má být nahrazen systémem 6 priorit a nabídky opatření - každé opatření může přispívat k cílům několika priorit  navrhované články nařízení zahrnují skoro všechny možnosti podpor v rámci stávajících opatření, jsou jen sloučené a jinak strukturované

9 Priority PRV 2014 - 2020 1) Podpora přenosu znalostí a inovací 2) Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství) 3) Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik 4) Obnova, zachování a posílení ekosystémů 5) Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření, nároková opatření) 6) Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí

10 Koncept budoucího PRV 2014 - 2020  nastavení budoucího PRV se odvíjí od ambice řešit reálné potřeby venkova spjaté s agendou MZe  PRV se zaměří na problémy degradace půdy, zemědělské krajiny, zhoršování vodního režimu a ztrát biodiverzity  rozpočet nedovoluje pokrýt širokou oblast potřeb obcí  finanční prostředky je nutné směřovat na zajištění udržitelného hospodaření a tvorbu veřejných statků (tyto podpory budou mít pozitivní dopad na katastrální území obcí)  akcent na tvorbu pracovních míst  oblasti, které nelze řešit z PRV by měly být směřovány pod ostatní operační programy či národní tituly

11 Další informace

12 Příprava 2014+ 1)Příprava právních předpisů 2)Víceletý finanční rámec 3)Poziční dokument EK 4)Příprava strategického dokumentu – Partnerská dohoda 5)Vymezení programů pro nové období 6)Program rozvoje venkova –implementace vybraných opatření 7)Další postup práce

13 Víceletý finanční rámec  částky přidělené z EZFRV budou kofinancovány ze státního rozpočtu 25 % (pro méně rozvinuté regiony – tj. celá ČR mimo Prahu)  celkový rozpočet na Program rozvoje venkova bude cca 2,84 mld. EUR, což je o cca 830 mil. EUR méně než stávající rozpočet nezbytná prioritizace volby opatření !  možnost navýšení rozpočtu díky přesunu z I. pilíře (až do výše 15 % národních stropů – max. cca 670 mil. EUR)  7% rozpočtu na PRV bude vázáno ve výkonnostní rezervě (tzn. rozpočet ve finanční tabulce PRV bude ještě o 7 % nižší) - uvolnění Komisí až po zhodnocení plnění cílů v roce 2019  pravidlo n+3 (alokovaná částka pro rok n může být čerpána po tři následující roky, místo dosavadních dvou – zpomalené počáteční čerpání proto neohrozí celkový rozpočet)

14 Příprava strategického dokumentu – Dohody o partnerství za zpracování DoP zodpovídá MMR v úzké spolupráci s ostatními resorty – ustanovena Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství dále navazují další PS (Pracovní skupina k rozpracování programů 2014 – 2020…), probíhá příprava jednotného metodického prostředí připraven harmonogram neformálních i formálních projednávání jednotlivých kapitol DoP s EK

15 Vymezení programů pro nové období Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy: Pro čerpání z EFRR, FS a ESF  OP Podnikání a inovace por konkurenceschopnost (MPO)  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)  OP Zaměstnanost (MPSV)  OP Doprava (MD)  OP Životní prostředí (MŽP)  Integrovaný regionální operační porgram (MMR)  OP Praha –pól růstu ČR (Magistrát hl.m Praha)  OP Technická pomoc (MMR)  7 OP pro cíle „Evropská územní spolupráce” Pro čerpání z EZFRV a ENRF  Program rozvoje venkova a OP Rybářství (MZe)

16 Program rozvoje venkova Zahájeno druhé kolo projednávání podmínek vybraných opatření v odborných skupinách Grémia – harmonogram: 20. 2. - úvodní jednání 27. 2. - Priorita 4 a 5 28. 2. - Priorita 1 6. 3. - Priorita 6 a podpory v lesním hospodářství 13. 3. - Priorita 3 20. 3. - Priorita 2 Pozn. některá opatření přispívají k více prioritám, nelze je zcela striktně přiřadit jen jedné prioritě, přiřazení je třeba chápat jako orientační dle prodiskutované intervenční logiky a může se na základě diskusí s EK měnit

17 Priorita 1 Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech Opatření Odborné vzdělávání a informační činnost (čl. 15) Poradenské služby (čl. 16) Spolupráce (čl. 36) Celostátní síť pro venkov (čl. 54) horizontální příspěvek ke všem prioritám

18 18 Priorita 1 Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech Prioritní oblasti RV podpora inovací a znalostí ve venkovských oblastech Relevantní opatření Spolupráce Odborné vzdělávání a informační činnost Poradenské služby posílení vazby mezi zemědělstvím a lesnictvím a výzkumem a inovacemi … Celostátní síť pro venkov podpora celoživotního vzdělávání v zemědělství a lesnictví

19 Priorita 2 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a zlepšení životaschopnosti podniků Opatření Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin ( čl. 17) Investice do hmotného majetku (čl. 18 a), b)) – investice do zemědělských podniků – investice do zpracování zemědělských produktů (Annex I) Pozemkové úpravy (čl. 18 c)) Zahájení činnosti mladých zemědělců (čl. 20 1. a) i ) Investice do nezemědělských činností (čl. 20 1. b) ) Převod malého podniku jinému zemědělci (čl. 20 1. c)) Lesnická technika (čl. 27 2) Lesnická infrastruktura (čl. 18 c)) Lesnické technologie a vybavení provozoven (čl. 27 3)

20 20 Priorita 2 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a zlepšení životaschopnosti podniků Prioritní oblast RV usnadnění generační obměny v zemědělství usnadnění restrukturalizace farem čelících strukturálním problémům. Relevantní opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců Investice do hmotného majetku investice do zemědělských podniků investice do zpracování zemědělských produktů Lesnická technika Lesnická infrastrukturaRežimy jakosti zemědělských produktů a potravin Lesnické provozovny Pozemkové úpravyInvestice do nezemědělských činností Převod malého podniku jinému zemědělci

21 Priorita 2 investice do hmotného majetku Způsobilé výdaje 1.Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu, kterými jsou: výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení pořízení technologií pro živočišnou výrobu výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva

22 Priorita 2 investice do hmotného majetku Způsobilé výdaje 2. Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými jsou: výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně technologií výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce závlahových zařízení

23 Priorita 2 investice do hmotného majetku Způsobilé výdaje 3. Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů) 4. Investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy

24 Priorita 2 investice do hmotného majetku Způsobilé výdaje 5. Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů, a to: výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) a pořízení pozemků pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu), vedoucí ke zkrácení dodavatelského řetězce

25 Priorita 2 převod podniku malých zemědělců Stimulovat převod malých zemědělců do větších hospodářství Generační obměna Žadatel se účastní režimu malého zemědělce Převod celého podniku a platebních nároků Žadatel 10 let podnikal a v období 2009-2013 měl v LPIS 1-3 resp. 1-5 ha.

26 Priorita 2 zahájení činnosti pro mladé zemědělce 1. Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu, kterými jsou: výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení včetně souvisejících technologií výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby včetně souvisejících technologií výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva včetně souvisejících technologií

27 Priorita 2 zahájení činnosti pro mladé zemědělce 2. Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými jsou: výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce závlahových zařízení

28 Priorita 2 zahájení činnosti pro mladé zemědělce 3. Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů) 4. Investice spojené s úpravou a zpracováním vlastní produkce zemědělské výroby včetně staveb na jejich skladování. Výše podpory: 40 - 70 000 EUR (konečná výše bude nastavena na základě provedené analýzy)

29 Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce Opatření Investice do preventivních opatření (čl. 19 a)) Seskupení producentů (čl. 28) Režimy jakosti (čl. 17) (alternativně priorita 2)

30 30 Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce Prioritní oblast RV lepší začlenění primárních producentů do potravinového řetězce Relevantní opatření Seskupení producentů Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin … Investice do preventivních opatření

31 Priorita 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Opatření Neproduktivní investice na zemědělské půdě (čl.18 1. d)) Zavádění preventivních opatření před kalamitami (čl. 25 1. a)) Obnova lesů po kalamitách (čl. 25 1. d)) Ochrana lesních porostů, zlepšování odolnosti a zdravotního stavu lesních ekosystémů (čl. 26) Neproduktivní investice v lesích (čl. 25) Agroenvironmentální-klimatické operace (čl. 29) Ekologické zemědělství (čl. 30) Platby v rámci sítě Natura 2000 na zemědělské půdě (čl. 31) Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (čl. 32, 33) Lesnicko-environmentální platby (čl. 35)

32 32 Priorita 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Prioritní oblast RV obnova a zachování biodiverzity včetně oblastí NATURA 2000 a HNV zlepšení hospodaření s vodou zlepšení hospodaření s půdou Relevantní opatření Ekologické zemědělstvíPlatby v rámci sítě Natura 2000 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními Investice k zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů Agroenvironmentální-klimatické operace Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů Neproduktivní investice na zem. půdě

33 Priorita 4 LFA

34 LFA LPIS 2011 (tis. ha) Podíl na celkové výměře z.p. (%) Výměra území s vysokou intenzitou (nad 0,4 VDJ/ha) v tis. ha Výměra nově zařazeného území (tis. ha) z.p.t.p.o.p.z.p.t.p.o.p. H519,4374,1143,614,7252,80,00 O1 027,5399,6621,629,0306,6196,643,3151,0 S281,678,3202,08,0111,8261,768,8191,9 LFA celkem1 828,5852,0967,251,7671,2196,643,3151,0 N-xO135,721,6113,73,834,90,00 N1 575,293,31 445,644,596,10,00 Poznámky: N-xO - oblasti které jsou v současnosti v LFA a vlivem návrhu vypadnou - proces snižování plateb 20% původní platby každý rok území, které bylo návrhem zařazeno do LFA-O, v současnosti je mimo LFA území, které bylo návrhem zařazeno do LFA-S, v současnosti je v LFA-O Zdroj dat: LPIS 2011 (k 31.5.2011)

35 Priorita 4 LFA Z návrhu nařízení pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova vyplývá při implementaci čl. 32 „Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními“ (LFA) povinnost členskému státu zajistit postupné snižování plateb podle překročení určité prahové úrovně plochy jednotlivých zemědělských podniků (tzv. degresivita LFA plateb). V návrhu nařízení není tato velikost podniku stanovena a její stanovení je na rozhodnutí příslušného členského státu.

36 Priorita 4 AEO AEO a EZ nově jako samostatná opatření. AEO budou prioritně směřována do oblastí ZCHÚ a HNV. V oblastech ZCHÚ tvorba tzv. „Faremního plánu“ Faremní plán – Lepší zacílení AEO na základě individuálního přístupu. – Zjednodušení pro zemědělce – poradce vyjedná FP s OOP. – Poradce nastaví FP tak, aby AEO významně neomezily hospodaření – posoudí dopad jednotlivých titulů. Více opatření na ornou půdu – pásová opatření. Nová opatření na travách – ochrana modráska

37 Priorita 4 AEO Podopatření A: Postupy šetrné k životnímu prostředí Titul A1: Integrovaná produkce Podopatření B: Ošetřování travních porostů: Titul B1 Obecná péče o extenzívní louky a pastviny; Titul B2 Mezofilní a vlhkomilné louky; Titul B3 Horské a suchomilné louky; Titul B4 Trvale podmáčené a rašelinné louky; Titul B5 Travní porosty s výskytem modrásků; Titul B6 Hnízdiště chřástala polního; Titul B7 Suché stepní trávníky a vřesoviště; Titul B8 Druhově bohaté pastviny.

38 Priorita 4 AEO Podopatření C: Péče o krajinu: Titul C1 Zatravňování orné půdy; Titul C2 Pěstování meziplodin; Titul C3 Biopásy na orné půdě; Titul C4 Podpora střídání plodin na orné půdě; Titul C5 Hnízdiště čejky chocholaté.

39 Priorita 4 AEO – Část titulů bude cílena na celém území (integrovaná produkce, biopásy na orné půdě, obecná péče o extenzivní louky a pastviny); – Zatravňování orné půdy a pěstování meziplodin bude cílené pouze na erozně ohrožené plochy na orné půdě a zvláště cílené v OPVZ a ZOD a zatravňování drah soustředěného odtoku, střídání plodin na orné půdě bude cíleno na podniky s minimálním zastoupením zlepšujících plodin v osevním postupu. – Nadstavbové tituly v rámci Ošetřování travních porostů budou cíleny do oblastí zvláště chráněných území, ochranných pásmem národních parků a na vymezené plochy s cennými biotopy mimo výše uvedená území s vyšší přírodní hodnotou. Zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí a regionální směsí bude cíleno na erozně ohrožené plochy na orné půdě a ornou půdu v ZOD v zvláště chráněných územích a ochranných pásmech národních parků.

40 Priorita 4 EZ Travní porosty Trvalé kultury – sady sady intenzivní sady ostatní sady krajinotvorné – vinice – chmelnice Orná půda – pěstování zeleniny a speciálních bylin – pěstování trav na semeno na orné půdě – odplevelování orné půdy dočasným zatravněním a úhorem – orná půda ostatní

41 Priorita 5 podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku Opatření Investice do hmotného majetku (čl. 18 a) - vybrané projekty – investice do zemědělských podniků – investice do zpracování zemědělských produktů (Annex I) Investice do nezemědělských činností (čl. 20 1. b) ) Zalesňování a zakládání lesů (čl. 23) Částečně příspěvek vybraných opatření z Priority 4 (např. Agroenvironmentální a klimatické operace (čl. 29)

42 42 Priorita 5 podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví Prioritní oblast RV usnadnění dodávek a využití energie z OZE, vedlejších produktů zvýšení účinnosti využívání vody v zemědělstv í Relevantní opatření Agroenvironmentální- klimatické operace Zalesňování a zakládání lesů Investice do nezemědělských činnosti Investice do hmotného majetku zvýšení účinnosti využívání energie v zemědělství a zpracování potravin snižování emisí oxidu dusného a methanu podpora pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví …

43 Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Opatření Investice do nezemědělských činnosti (čl. 20 1.b)) Investice do drobné vodohosp. infrastruktury (čl. 21 1.b)) Místní akční skupiny LEADER (čl. 42) Provozní náklady a propagace (čl. 45)

44 44 Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Prioritní oblast RV usnadnění diverzifikace, vytváření nových malých podniků a pracovních míst posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech Relevantní opatření Investice do drobné vodohosp. Infrastruktury LEADER Investice do nezemědělských činnosti

45 Další kroky příprav PRV  22. 3. 2013 první neformální jednání k PRV s DG AGRI  do 31.3.2013 předložení MMR informace o stavu příprav Programu rozvoje venkova  do 31.5.2013 předložení PRV ministrem zemědělství pro informaci vládě  srpen 2013 předložení PRV ministrem zemědělství ke schválení vládě  podzim/zima 2013 formální vyjednávání návrhu PRV (na základě čl. 23 nařízení k ESIF) průběžně konzultace s veřejností, partnery, ostatními ministerstvy průběžně probíhá ex-ante hodnocení v březnu zahájení procesu SEA

46 SAPS 2014+ - možnosti postupu 1) Pokračování SAPS po celé programové období ( od 1. roku – pravděpodobně 2015) vázaná podpora dle čl. 38, Možnost ve 2015-2020 přechodná národní pomoc ( TNA ), postupně se snižující FP 70%- 20% celkové výše národního dorovnání v roce 2013

47 SAPS 2014+ - možnosti postupu 2) Přechod na platební nároky, ČR se na tento systém dosud připravovala. Možnost vázané podpory dle čl. 38 a možnost odlišení hodnoty platebních nároků ( stejně jako původní 15)

48 SAPS 2014+ - možnosti postupu 3) přechod na platební nárok od roku 2018 – nové ČS, SAPS ponechán do 2017 – závazek přechodu na PN Možnost cílené podpory dle čl. 38 a využití TNA Zároveň možnost odlišit a využít finanční zdroje 20% obálky alokované na platbu u citlivých sektorů na základě podpor realizovaných v roce 2013 podle čl. 68

49 Greening Povinný – 3 povinnosti 1) diverzifikace plodin 2) zachování TP 3) ekologické plochy (EFAs)

50 Greening – návrh EP Do 10 ha nemusí být diverzifikace plodin 10-30 ha min. 2 plodiny ( pokrytí 1 plodinou max. 80%) Nad 30 ha 3 plodiny ( pokrytí 1 plodinou max. 75%, 2 plodin max. 95%) EFAs – více než 10 ha, v prvním roce implementace navrženo 3% (návrh EK 7%) Případné navýšení na 5%v návaznosti na dopadovou studii EK a hodnocení od roku 2016, resp. 7% od roku 2017

51 Greening – návrh Rady V platnosti 3 principy Možnost plnit – 1) AEO - 2) národní certifikační systémy Plnění podmínek u podniků 75% TP, AEO, produkce trav, zelené píce, úhoru, bílkovinné plodiny EFAs od počátku 5%, případné navýšení od 2018 na 7%

52


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Stávající a budoucí podpora venkova."

Podobné prezentace


Reklamy Google