Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření priority 4 a 5 PRV 2014-2020 12. 11. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření priority 4 a 5 PRV 2014-2020 12. 11. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Opatření priority 4 a 5 PRV 2014-2020 12. 11. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Priorita 4 - Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím Vybraná opatření:  Agroenvironmentální-klimatické operace (čl. 29)  Ekologické zemědělství (čl. 30)  Platby v rámci sítě Natura 2000 na zemědělské půdě (čl. 31)  Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (čl. 32, 33)  Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (čl. 25)  Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (čl. 26)  Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (čl. 35)

3 Priorita 4 - Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím Rozpočet bez přesunu z I. P v mil. EUR Rozpočet s přesunem z I. P v mil. EUR Rozpočet 2007-2013 v mil. EUR Míra kofinancování 75 %85 %75 %85 % Agroenvironmentální- klimatické operace 495430659592 811 Ekologické zemědělství 189163252226 282 Platby v rámci sítě N 2000 na z.p. 2233 3 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 676587845760774 Les.-envir. a klimatické služby a ochrana lesů (včetně Natura 2000 v lese) 211948441 Projektové lesy 4338918141

4 Otázky k rozhodnutí  nastavení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat pro opatření LFA, AEO a EZ  nastavení délky kontrolního období pro podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat pro opatření LFA, AEO a EZ  cílení AEO podpor do oblastí HNV  podmínky způsobilosti pro nastavení AEO  možná kombinovatelnost mezi AEO a EZ na TP  prokázání minimální produkce v EZ

5 Otázky k rozhodnutí  termín zahájení pro nové vymezení ostatních LFA oblastí  diferenciace plateb v rámci LFA oblastí  možné zavedení vstupních podmínek a podmínek způsobilosti pro opatření LFA  zavedení degresivity LFA plateb podle velikosti podniku  způsobilý příjemce u opatření Lesnicko- environmentální a klimatické služby a ochrana lesů  překryv s národními podporami a jinými OP

6 Agroenvironmentální-klimatické operace (AEO)  Závazky 5 – 7 let  Povinnost zamezit dvojímu financování  Postupy šetrné k životnímu prostředí  Integrovaná produkce révy vinné, ovoce, zelenina  Ošetřování travních porostů  Péče o krajinu  Zatravňování  Biopásy  Pěstování meziplodin  Hnízdiště čejky chocholaté

7 AEO Integrovaná produkce  min. 0,5 ha sadu/vinice/orné půdy, „celofaremnost“  ovoce  rozbory, zakázané látky,řezy, záznamy o teplotě a vlhkosti  400 peckovin, 600 jádrovin, 2 000 keřů  réva vinná  základní a nadstavbový management  max. 3 kg mědi, hnojit max. 40 kg N/ha/rok  1 800 ks/ha  omezený počet postřiků proti padlí a plísni  zelenina  rozbory, zakázané látky, minimální výsevek  dodržování daných limitů hnojení

8 AEO Ošetřování travních porostů  min. výměra pro vstup 2 ha TP  8 titulů: sloučený základní titul, nadstavbové tituly, nový titul modrásek, titul hnízdiště bahňáků přesunut na o.p.  min. intenzita 0,4 DJ/ha TP v kontrolním období od června do září, max. 1,5 DJ/ha z.p.  Základní titul  nově vymezován i v ZCHÚ  max. 1,3 DJ/ha TP/rok, max. 95 kg N/ha/rok a 55 kg N/ha průměru za závazek  Nadstavby  termíny sečí, mulč…atd. na povolení OOP, vymezení v ENVIRU  N roční maxima a průměrná maxima za závazek  Druhově bohaté pastviny- max. 10 DJ/ha PB, likvidace nedopasků  Suché stepní trávníky a vřesoviště na povolení pastva skotem

9 AEO Péče o krajinu  Zatravňování  7 managementů, speciální je zatravňování DSO  cílenost do MEO, SEO, ZCHÚ, OPVZ  ne pastva v prvním roce, povolené hnojení při založení až 120 kg/N/ha  Pěstování meziplodin  V ZOD a OPVZ, min. 3 a max. 10 % orné půdy žadatele  termíny výsevu, druhy meziplodin  bez zásahu do 31.12. kalendářního roku  Biopásy  krmný, trávobylinný, nektarodárný  0,5 – 5 % PB, max. 1 ha plocha  bezzásahové, termíny sečí u víceletých variant, povinné vzdálenosti  Čejka  přesunutý titul hnízdiště bahňáků na ornou půdu, vymezení v ENVIRU,  1.1. – 31.5. ŽÁDNÉ OPERACE, potom do 30.6. založit plodinu nebo meziplodinu

10 Ekologické zemědělství  závazky 5 – 7 let  min. výměra 0,5 ha  žadatel hospodaří v systému EZ, ale nebude vyžadována 100% ekologie  podmínka aktivního farmáře a minimální zemědělské aktivity  podpora na ha TP, o.p., sadů, vinic, chmelnic  pro trvalé kultury a pěstování zeleniny podmínka prokázání produkce

11 Ekologické zemědělství  Travní porosty  min. intenzita 0,4 DJ/ha TP v kontrolním období červen – září, max. 1,5 DJ/ha z.p.  2x ročně seč (31.7. a 31.10.), nebo pastva s likvidací nedopasků  mulčování v ZCHÚ (včetně OP NP, Natura 2000) s povolením OOP, mimo ZCHÚ možnost jednou za 5 let  kombinace EZ vs. AEO

12 Ekologické zemědělství  Sady  intenzivní a ostatní  řezy (15.8.) a mechanická úprava (31.8.), opora a ochrana proti okusu  odvézt a odklidit produkci  Sady intenzivní  250 meruněk, 400 peckovin, 600 jádrovin, 2 000 keřů  stáří nad 3 roky, ne podnože (výjimky)  ne souběžná produkce v meziřadí a pastva  Sady ostatní  min. 100 stromů/600 keřů  ano pastva a souběžná produkce  Vinice  min. 1 800 ks/ha  prosvětlování od 1.6. do 30.9.

13 Ekologické zemědělství  Pěstování zeleniny a spec. bylin  jako hlavní plodina pouze plodiny ze seznamu o minimálním výsevku  v žádosti datum výsevku a sklizně  povinnost sklidit a odvézt produkci z PB  Trávy na semeno  pouze porosty trav na semeno  pastva není povolena  Orná ostatní  negativní seznam plodin (dýně olejná, šťovík…)  pastva nejdříve po sklizni hlavní plodiny  povinnost sklidit a odvézt produkci

14 Ekologické zemědělství  Orná půda  obecná, zelenina a spec. byliny, trávy na semeno, úhor, odplevelení  obecná, zelenina a spec. byliny – 20% plochy zlepšující plodiny  Odplevelení  max. 3 roky, jednou za závazek,ne v jednom závazku s úhorem, max. 20% plochy R (ne 1 PB do 5 ha)  4x ročně posekat (30.6. – 31.10.), ne mulčování  v prvním roce ne pastva,  Úhor  max. 1 rok, ne v závazku s odplevelením  max. 15% plochy R (ne 1 PB do 5 ha)  5x ročně mechanická údržba (15.5. – 31. 10.)

15 Natura 2000 na zemědělské půdě  platba na ha zemědělské půdy  způsobilost  průnik 1. zón ZCHÚ s Naturou 2000  1. zóny mimo N2000 (tzv. steping stones)  minimální výměra 1 ha z.p. v Natura 2000  seč 2x ročně, nebo pastva  nehnojit

16 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)  redefinice oblastí v roce 2015 - od 2015 musí být aplikovány všechny podmínky (aktivní farmář, degresivita, platba na veškerou z.p.)  upřednostňované vymezení na 49,5 %  podpora oblastí v přechodném režimu (N- xO) do roku 2018

17 LFA – vymezení oblastí  Vymezení LFA – původní návrh EK – do června 2013 Postiženo nejméně 66 % z.p. v LAU 2 Ukazatelé fine tuning: - odvodnění, standard output, hustota stromů, intenzita zvířat, průměrný výnos převládající plodiny  Vymezení LFA – původní návrh EK –od června 2013 Postiženo nejméně 60 % z.p. v LAU 2 Ukazatelé fine tuning: - odvodnění, standard output, hustota stromů, intenzita zvířat, průměrný výnos převládající plodiny, evidence produktivity půdy, faremní systémy

18 LFA – varianty vymezení – 34,3 %

19 Kvantifikace vymezení: Návrh LFA OPTPZPPodíl ZPZP nově zařazená v LFA ZP návrhem vyřazená z LFA tis. ha % LFA-H14137852014,700 LFA-O37531269419,61980 LFA celkem 5166901 21434,31980 N-xO55220375821,40758 N1 440961 57244,400

20 LFA – varianty vymezení – 49,5 %

21 Kvantifikace vymezení: Návrh LFA OPTPZPPodíl ZPZP nově zařazená v LFA ZP návrhem vyřazená z LFA tis. ha % LFA-H14137852014,700 LFA-O7614661 23534,91580 LFA celkem 9028441 75549,51580 N-xO133421775,00177 N1 4731021 61245,500

22 LFA - diferenciace plateb  Lze provést územní diferenciaci Např. LFA-H– dle nadmořské výšky  Nelze provést diferenciaci dle míry dosahované intenzity DJ  Nelze vyloučit konkrétní plodinu z podpory

23 LFA  min. výměra pro vstup 5 ha z.p. v LFA  platba na veškerou z.p.  podmínka aktivního zemědělce  intenzita chovu 0,4 DJ/ha z.p. v kontrolním období červen až září  degresivita plateb (návrh) výměra z.p. do 500 ha – plná výše platby výměra z.p. od 501 ha do 1000 ha – platba snížená o 10 % výměra z.p. nad 1000 ha – platba snížená o 15 %

24 LFA Příklad možné diferenciace platby v LFA-H Typ podoblasti Charakteristika podoblasti H1nad 800 m n.m. H2700 - 800 m n.m. H3600- 700 m n.m. H4do 600 m n.m. a sklonitost nad 15% na více než 50 % území H5do 600 m n.m. a sklonitost nad 15% na méně než 50 % území

25 Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (čl. 25) Podopatření: Zavádění preventivních opatření v lesích (čl. 25 a) Způsobilé výdaje: Výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin. Preventivní protipovodňová a protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích. Podopatření: Obnova lesních porostů po kalamitách (čl. 25 d) Způsobilé výdaje: Odstraňování poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let po kalamitách určených k rekonstrukci. Příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním. Umělá obnova na plochách po kalamitních těžbách včetně ochrany založených porostů.

26 Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (čl. 25) Podopatření: Odstraňování škod způsobených povodněmi (čl. 25 d) Způsobilé výdaje: Odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech. Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích.

27 Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (čl. 26) Podopatření: Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin Způsobilé výdaje: Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu - částečná úhrada nákladů na mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin. Podopatření: Neproduktivní investice v lesích - Cílenost – území mimo ZCHÚ a Natura 2000 Způsobilé výdaje: Opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů). Opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování park. míst, odpočin. stanovišť, přístřešků, info. tabulí, apod.). Opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.), opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, apod.).

28 Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (čl. 26) Podopatření: Přeměna porostů náhradních dřevin - Cílenost - imisní oblasti Způsobilé výdaje:  Snížení zakmenění nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy.  Příprava ploch před zalesněním.  Umělá obnova sadbou včetně hnojení při výsadbě a ochrany založeného porostu.

29 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (čl. 35) Podopatření: Zlepšování druhové skladby lesních porostů prostřednictvím zachování podílu MZD Způsobilé výdaje Kompenzace zvýšených nákladů a snížených výnosů vyplývajících ze zachování zvýšeného podílu MZD nad rámec národních právních předpisů. Podopatření: Zachování porostního typu hospodářského souboru Způsobilé výdaje Kompenzace zvýšených nákladů a snížených výnosů vyplývajících ze zachování porostního typu hospodářského souboru (místo jeho přeměny na porostní typ hospodářského souboru s nižší ekologickou hodnotou).

30 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (čl. 35) Podopatření: Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin Způsobilé výdaje Kompenzace zvýšených nákladů a snížených výnosů souvisejících s ochranou a reprodukcí genofondu lesních dřevin.

31 Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu Rozpočet bez přesunu z I. P v mil. EUR Rozpočet s přesunem z I. P v mil. EUR Rozpočet 2007-2013 v mil. EUR Míra kofinancování 75 %85 %75 %85 % Zalesňování a zakládání lesů 887719

32 Otázky k rozhodnutí  problematika plnění cílů z hlediska klimatické změny  doplnění vedlejších efektů plošných opatření (AEO, LFA, ostatní lesnická opatření)  zahrnutí vedlejšího vlivu investičních aktivit realizovaných v rámci priority 2

33 Zalesňování a zakládání lesů (čl. 23) - Zalesňování z.p.  Opatření bude obdobné současnému opatření zalesňování (založení porostu, péče o porost – 5 let, náhrada za ukončení zem. činnosti – 10 let)  Očekávaný rozsah - 1 500 ha  Cílenost – vymezené oblasti  Zalesňování nezemědělské půdy nebude implementováno

34 Platby v roce 2014  AEO - dne 1.10.2013 vstoupilo v platnost NV č. 298/2013 Sb.: - možnost prodloužení již uzavřených AEO závazků až na 8 let - nový pardonovaný důvod snížení zařazené plochy „z důvodu ukončení AEO v prodlouženém období“ a to až do výše 29 % původně zařazené plochy - nelze podat žádost o uzavření nového závazku  Opatření LFA a Natura 2000 na z.p. na základě stejných podmínek jako v programovém období 2007-2013.  Nelze uzavírat nové závazky u lesnických opatření.

35 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Opatření priority 4 a 5 PRV 2014-2020 12. 11. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google