Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova 2014 - 2020. M01 – PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE CÍL:  Posílit znalostní základnu a podpořit znalosti v zemědělství, potravinářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova 2014 - 2020. M01 – PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE CÍL:  Posílit znalostní základnu a podpořit znalosti v zemědělství, potravinářství."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova 2014 - 2020

2 M01 – PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE CÍL:  Posílit znalostní základnu a podpořit znalosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví  Celoživotní vzdělání a odborné přípravy v oboru OP 1. 1. 1 VZDĚLÁVACÍ AKCE -> odborné vzdělání, zvýšení kvalifikace OP 1. 2. 1 INFROMAČNÍ AKCE -> poskytnutí informací a předání zkušeností  Podmínky viz. odkaz – www.eagri.cz –> rozcestník eAGRI –> Dotace –> Program rozvoje venkova 2014 - 2020www.eagri.cz

3 M04 - INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU CÍL:  Zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků  Konkurenceschopné zemědělství, potravinářství a lesnictví  Dospět k udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji OP 4. 1. 1 INVESTICE DO ZĚMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ CÍL:  Snížení výrobních nákladů, modernizace, zlepšení jakosti vyráběných produktů, snadný přístup k novým technologiím ŽADATEL: zemědělský podnikatel, školní statky, státní podniky – pokud splňují definici zemědělského podnikatele DOTACE: 40% - 60% - min. 100.000,-Kč – 150.000.000,-Kč ->pouze na investiční akce

4 OP 4. 2. 1 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEM. PRODUKTŮ CÍL:  Zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů  Umožnění zemědělských podnikatelům a výrobcům potravin využívat moderní technologii ŽADATEL: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv

5 OP 4. 3. 2 LESNICKÁ INFRASTRUKTURA CÍL:  Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality  Zvýšení hustoty lesních cest ŽADATEL: FO nebo PO, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce a svazky hospodařících v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo svazků

6 M08 – INVESTICE DO ROZVOJE LESNÍCH OBLASTÍ A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTASCHOPNOSTI LESŮ CÍL:  Zaměřeno na ochranu životního prostředí a podporu účinného využívání zdrojů  Podpora přizpůsobení klimatu  Předcházení rizikům a jejich řízení – dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji OP 8.1.1 ZALESŇOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ LESŮ CÍL:  Zmírnit klimatické změny  Zvýšení absorpce atmosférického CO2  Posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch

7  Zlepšení ekologické rovnováhy krajiny  Ochrana půdy a vod DOTACE NA: - založení lesního porostu - péči o lesní porost po dobu 5 let – počínaje rokem po zalesnění - za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění („náhrada“)

8 OP 8.6.1 TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CÍL:  Investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů  Zvýšení hospodářské hodnoty lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií  Lepší stroje – nepoškozování lesních porostů ŽADATEL: FO nebo PO, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo svazky hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení  V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.  Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů  Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kč na projekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 9 000 000,- Kč na projekt.

9 M10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ – KLIMATICKÉ OPATŘENÍ CÍL:  Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností  Zachování obhospodařování území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny ŽADATEL: subjekt obhospodařující v evidenci půdy alespoň minimální výměr zem. půdy – žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem

10 OP 10. 1. 1 INTEGROVANÁ PRODUKCE OVOCE – komplexní hospodaření -> Podpora komplexního hospodaření v sadech s minimalizací vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí. Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou ovocný sad, na kterém žadatel pěstuje některý z podporovaných druhů ovoce v alespoň minimální hustotě výsadby. Žadatel je povinen dodržovat zákaz používání stanovených účinných látek, provádění rozborů půdy a ovoce za účelem zjištění obsahu sledovaných těžkých kovů a předepsané způsoby údržby sadů. OP 10.1.2 INTEGROVANÁ PRODUKCE RÉVY VINNÉ -> V rámci podopatření jsou realizovány tituly: 10.1.2.1 Základní ochrana vinic 10.1.2.2 Nadstavbová ochrana vinic

11 OP 10.1.3 INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY OP 10.1.4 OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ - V rámci podopatření jsou realizovány tituly: - 10.1.4.1 Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 10.1.4.2 Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené 10.1.4.3 Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené 10.1.4.4 Horské a suchomilné louky hnojené 10.1.4.5 Horské a suchomilné louky nehnojené 10.1.4.6 Trvale podmáčené a rašelinné louky 10.1.4.7 Ochrana modrásků 10.1.4.8 Ochrana chřástala polního 10.1.4.9 Suché stepní trávníky a vřesoviště 10.1.4.10 Druhově bohaté pastviny

12 OP 10.1.5 ZATRAVŇOVÁNÍ ORNÉ PŮDY –přechod orné půdy na travní porost v erozně ohrožených oblastech -> zpomalit povrchový odtok vody z orné půdy - V rámci podopatření jsou realizovány tituly: 10.1.5.1 Zatravňování orné půdy – běžná směs 10.1.5.2 Zatravňování orné půdy – druhově bohatá směs 10.1.5.3 Zatravňování orné půdy – regionální směs 10.1.5.4 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – běžná směs 10.1.5.5 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – druhově bohatá směs 10.1.5.6 Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru – regionální směs OP 10.1.6 BIOPÁSY -> podpořit biodiverzitu ptactva, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině skrze zajištění potravních zdrojů a poskytnutí úkrytů v období, kdy je jich v zemědělské krajině nedostatek - V rámci podopatření jsou realizovány tituly: 10.1.6.1 Krmný biopás 10.1.6.2 Nektarodárný biopás OP 10.1.7 OCHRANA ČEJKY CHOCHOLATÉ

13 M11 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ CÍL:  Šetrné hospodaření k životnímu prostředí – posílení prevenci degradace půdy  Zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti  Zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny ŽADATEL: Pouze zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec a registrovaný ekologický podnikatel, který má zařazeno min. 0,50ha zem.půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Podporovány jsou tyto kultury: 1. TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY 2. ORNÁ PŮDA 3. TRVALÁ KULTURA –vinice, chmelnice apod.

14 M12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 A PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODĚ CÍL:  Pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000. ŽADATEL: zemědělský podnikatel, který má zařazený min. 1ha zem. Půdy s druhem zemědělské kultury T, který se nachází v oblasti Natura 2000 s překryvem s 1 zónou NP nebo CHKO

15 M13 PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI (LFA) CÍL:  Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zem.hospodaření ŽADATEL: pouze zem.podnikatel a aktivní zemědělec s min. 1ha zemědělské půdy podle uživatelských vztahů v LFA

16 M14 DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT CÍL:  Zlepšení podmínek hospodářských zvířat – naplnění jejich přirozených potřeb přispívá k zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu. Podpora v rámci tohoto opatření je cílena do sektoru dojeného skotu a do sektoru prasat. ŽADATEL: zemědělský podnikatel a aktivní zemědělec, který v případě podopatření na skot chová ke dni podání žádosti min. 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci a v případě podopatření na prasata chová ke dni podání žádosti minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci. Žadatel musí dodržovat požadavky cross compliance.

17 OP 14. 1. 1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (krávy chované v systému s tržní produkcí mléka) -> Zvětšení životního prostoru dojnic - (navýšení o 15 %)-> cíl snižovat stres zvířat OP 14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic -> Pravidelná aplikace chemického přípravku nebo biologického materiálu působícího proti nárůstu počtů ektoparazitů a zajištění aplikace upravené podestýlky přípravkem s obsahem vápence v chovu dojnic (min. pH 8,5).

18 OP 14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy (dojnice, které jsou březí a nacházejí se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti) -> Zajištění suchostojným kravám, po dobu minimálně 30 dnů, neomezeného přístupu do venkovních prostor OP 4.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat -> pro prasničky(dospělé samice prasat před ukončením první březosti) - První připuštění prasniček bude provedeno nejdříve ve věku 230 dní, což umožní prasničce více vyspět a přispívá k dobrým životním podmínkám jak prasnic, tak i selat. -> pro prasnice - Sdružuje plnění podmínky efektivního provádění účinné desinfekci v rámci tzv. turnusového provozu na porodnách a kontrolu spárků prasnic po odstavu selat. - Zavedení preventivních hygienických opatření u kategorie, která je vystavena abnormální zátěži související s reprodukční úrovní chovu prasat.

19 OP 14.1.5 Zvětšení plochy pro odstavená selata (selata ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu) -> Zajištění nadstandardní plochy pro tuto kategorii (zvětšení o 20 % oproti národní i evropské legislativě) -> snížit stres zvířat.

20 M16 SPOLUPRÁCE CÍL:  Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků OP 16. 2. 2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (Potravinářské inovace) -> zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh ŽADATEL: Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím potravinářského podnikatele nebo výrobce krmiv. Jednotlivý výrobce potravin nebo výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.

21 M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) Prostřednictvím MAS nebudou implementovány aktivity, které nepřispívají k dosažení cílů stanovených v PRV, jedná se o: - Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin - Obnovu potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření - Nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech, rozvoj malých zemědělských podniků a roční nebo jednorázové platby zemědělcům způsobilým pro režim pro malé zemědělce, kteří trvale převedou svůj podnik na jiného zemědělce - Obnovu vesnic ve venkovských oblastech (tyto aktivity budou moci být prováděny prostřednictvím IROP) - Zavádění zemědělsko-lesnických systémů - Zřizování seskupení a organizací producentů - Vytváření klastrů a sítí - Řízení rizik

22 Dále nebudou prostřednictvím MAS implementovány aktivity, které nebyly identifikovány jako vhodné pro iniciativu LEADER, jedná se zejména o plošná opatření a dále o operace se specifickými podmínkami, tedy o následující aktivity: - Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství - Pozemkové úpravy - Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce - Zalesňování a zakládání lesů – platba na plochu - M10 - Agroenvironmentálně-klimatické opatření - M11 - Ekologické zemědělství - M12 - Platby v rámci sítě Natura 2000 - M13 - Platby pro oblasti s přírodními a jinými zvláštními omezeními - M14 - Platby za dobré podmínky zvířat - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů - Zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zem. Produktivity a udržitelnosti

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova 2014 - 2020. M01 – PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE CÍL:  Posílit znalostní základnu a podpořit znalosti v zemědělství, potravinářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google