Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky pro poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a oblastech s jinými znevýhodněními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky pro poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a oblastech s jinými znevýhodněními."— Transkript prezentace:

1 Podmínky pro poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a oblastech s jinými znevýhodněními

2 LFA v ČR na období 2007 - 2009 Dle čl. 93 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 zůstávají v platnosti čl. 13a, čl. 14 odst. 1 a 2, čl. 15, čl. 17 – 20, čl. 51 odst. 3 a čl. 55 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 – metodika vymezení LFA zůstává stejná pro období 2007 – 2009 Změny v zařazení obcí popř. k.ú. na základě aktualizace vstupních dat 1.správní celky k 1. 1. 2005, 2.stanovení svažitostí dle digitálního modelu terénu, 3.aktualizace BPEJ k 17. 5. 2006 Zařazení obcí a k.ú. je k dispozici na internetových stránkách MZe V LFA 1 752 tis.ha – 50 % zemědělské půdy 760 tis.ha travní porosty – 43 % výměry LFA

3 Horské oblasti Území obcí a katastrálních území nad 600 m n.m. nebo nad 500 m n.m. a 15% svažitostí na ½ výměry (H A ) Území obcí nesplňující výše popsané podmínky, ale zařazené v rámci homogenizace území (H B )

4 Ostatní méně příznivé oblasti Ucelená území, která zároveň splňují všechna tato kritéria: v rámci okresu (NUTS IV): průměrná výnosnost zemědělské půdy menší než 34 bodů (80 % průměru ČR) v rámci kraje (NUTS III): hustota obyvatel menší než 75 obyvatel na km 2 (průměr ČR je 130 obyvatel na km 2 ) podíl pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu na ekonomicky aktivním obyvatelstvu větší než 8%

5 Rozdělení v rámci ostatních méně příznivých oblastí obce a k.ú. s průměrnou výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů (O A ) obce s průměrnou výnosností zemědělské půdy rovnou nebo vyšší než 34 bodů (O B )

6 Oblasti se specifickými omezeními Území s průměrnou výnosností půdy nižší než 34 bodů nebo katastrální území s výnosností půdy vyšší nebo rovnou 34 bodů a nižší než 38 bodů a zároveň sklonitostí nad 7 o (dle BPEJ) na ploše větší než 50 % S X území obcí, která byla zařazena v LFA v období 2004 - 2006 a vlivem aktualizace vstupních dat již nesplňují kritéria pro vymezení LFA. Tato území zůstávají v LFA do roku 2009

7 Členění LFA a sazba (§ 2 a § 5) –H A 157 EUR na 1 ha travních porostů, –H B 134 EUR na 1 ha travních porostů, –O A 117 EUR na 1 ha travních porostů, –O B 94 EUR na 1 ha travních porostů, –S 114 EUR na 1 ha travních porostů, –S X 91 EUR na 1 ha travních porostů,

8 Porovnání sazeb v Kč HRDP EAFRD rozdíl H A 4680 4321 359 H B 4014 3688 326

9 Porovnání sazeb v Kč HRDP EAFRD Rozdíl O A 3490 3220 270 O B 2820 2587 233

10 Porovnání sazeb v Kč HRDP EAFRD rozdíl S 3 420 3 138 282 S X 2 505 E /NATURA/ 2800 3083 +283

11 Žádost o poskytnutí platby (§ 6) žadatel zemědělsky obhospodařuje 1 ha t.p. evidovaného v LPIS a na tuto min. výměru podá žádost žadatel se písemně zaváže k pětiletému obhospodařování minimální výměry v LFA žádost bude doručena Fondu na jím vydaném formuláři do 15. 5. kalendářního roku žádost obsahuje: údaje dle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství, písemný závazek 5-ti letého obhospodařování, případně potvrzení vodoprávního úřadu pokud žadatel hospodaří v 1. pásmu OPVZ

12 Podmínky pro poskytnutí platby (§ 8) žadatel hospodaří na min. výměře v LFA dodržuje GAEC celý kalendářní rok na veškeré výměře v LPIS splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat min. 0,2 VDJ/ha t.p. (výjimka pro 1. pásma OPVZ) a max. 1,5 VDJ/ha z.p. k 31. 7. příslušného kalendářního roku zajistí posečení t.p. 2x ročně a to v termínech do 31.7. a do 31.10 nebo zajistí spasení travního porostu min. 1x ročně do 31.10. po 31.10. se nebude na PB/DPB nacházet porost vyšší než 30 cm má zařazeny PB/DPB v evidenci půdy v LFA min. ode dne doručení žádosti Fondu do 30.9. pokud chová koně k 31.7., doručí Fondu do 15.9. kopii registru společně s formulářem vydaným Fondem

13 Odložení nebo vynechání seče pokud AEO nestanoví jinak (§ 8 odst. 1 písm. e) bod 1 a 2) z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo z důvodu ochrany vzácně žijících živočichů (§ 8 odst. 1 písm. e) bod 3) zásah vyšší moci (§13)

14 Poskytnutí snížené platby (§ 9) Platba bude snížena o 10% jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu nebo byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 VDJ na 1 ha zemědělské půdy neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po 31.10 byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry. Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více výše uvedených podmínek, sníží platbu žadateli za porušení každé podmínky o 10 %.

15 Neposkytnutí platby (§ 10) Platba se neposkytne jestliže intenzita chovu hosp. zvířat k 31. 7. byla nižší než 0,16 VDJ na ha travního porostu nebo vyšší než 1,8 VDJ na 1 ha zemědělské půdy neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po 31.10 byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 25 % celkové výměry porušil písemný 5-ti letý závazek hospodaření (viz. žádost) pozemky nebyly evidovány v LPIS ode dne doručení žádosti do 30.9. daného kalendářního roku

16 Vrácení platby (§12) V případě, že Fond zjistí zpětně nedodržení některé z podmínek vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí platby dle § 9 nebo § 10 Jestliže částka na níž neměl žadatel nárok nepřesáhne 2500 Kč, není žadatel povinen tuto částku vrátit.

17 Podmínky pro poskytování platby v oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě

18 Oblast Natura 2000 na zemědělské půdě (§ 3) ptačí oblasti nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí dříve LFA-E sazba: 112 EUR na 1 ha travního porostu

19 Žádost o poskytnutí platby (§ 6) žadatel zemědělsky obhospodařuje 1 ha t.p. evidovaného v LPIS a na tuto min. výměru podá žádost žadatel se písemně zaváže k pětiletému obhospodařování minimální výměry v oblasti Natura 2000 žádost bude doručena Fondu na jím vydaném formuláři do 15. 5. kalendářního roku žádost obsahuje: údaje dle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství, písemný závazek 5-ti letého obhospodařování

20 Podmínky pro poskytnutí platby (§ 8) žadatel hospodaří na min. výměře v oblasti Natura 2000 dodržuje GAEC celý kalendářní rok na veškeré výměře v LPIS zajistí posečení t.p. 2x ročně a to v termínech do 31.7. a do 31.10 nebo zajistí spasení travního porostu min. 1x ročně do 31.10. po 31.10. se nebude na PB/DPB nacházet porost vyšší než 30 cm roční přívod dusíku pastvou nebo pobytem hospodářských zvířat nepřekročí v průměru na celkovou výměru pasených ploch 30 kg N na 1 ha má zařazeny PB/DPB v evidenci půdy v oblasti Natura 2000 min. ode dne doručení žádosti Fondu do 30.9.

21 Poskytnutí snížené platby (§ 9) Platba bude snížena o 10% jestliže neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po 31.10 byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry. Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více výše uvedených podmínek, sníží platbu žadateli za porušení každé podmínky o 10 %.

22 Neposkytnutí platby (§ 10) Platba se neposkytne jestliže neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po 31.10 byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 25 % celkové výměry porušil písemný 5-ti letý závazek hospodaření (viz. žádost) pozemky nebyly evidovány v LPIS ode dne doručení žádosti do 30.9. daného kalendářního roku

23 Vrácení platby (§12) V případě, že Fond zjistí zpětně nedodržení některé z podmínek vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí platby v oblasti Natura 2000 dle § 9 nebo § 10 V případě nedodržení stanoveného limitu přívodu N nebo nepředložení evidence hnojení Jestliže částka na níž neměl žadatel nárok nepřesáhne 2 500 Kč, není žadatel povinen tuto částku vrátit.

24 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nerušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. Vyloučení pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis. Vyloučení změny zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda. Nepálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.

25 Snížení nebo neposkytnutí platby za nedodržení GAEC (§ 11) Platba se sníží, popř. neposkytne podle rozsahu celkové výměry (tj. na všech všech PB/DPB evidovaných v evidenci půdy na žadatele), na které byla podmínka porušena z nedbalosti –v rozsahu nižším nebo rovném 3 % = snížení o 1% –v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % = snížení o 3% –v rozsahu vyšším než 30 % = snížení o 5% úmyslně –v rozsahu nižším nebo rovném 3 % = snížení o 20 % –v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % = snížení o 50 % –v rozsahu vyšším než 30 % = neposkytnutí platby


Stáhnout ppt "Podmínky pro poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a oblastech s jinými znevýhodněními."

Podobné prezentace


Reklamy Google