Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název kapitoly Název podkapitoly Text Schvalovací proces + hodnoticí kritéria Jakub Krátký Praha, 5. května 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název kapitoly Název podkapitoly Text Schvalovací proces + hodnoticí kritéria Jakub Krátký Praha, 5. května 2016."— Transkript prezentace:

1 Název kapitoly Název podkapitoly Text Schvalovací proces + hodnoticí kritéria Jakub Krátký Praha, 5. května 2016

2 Název kapitoly Název podkapitoly Text Obsah : Fáze schvalovacího procesu Výběr projektů Způsob oznámení výsledků procesu schvalování žadateli 2

3 Název kapitoly Název podkapitoly Text Fáze schvalování projektů Procesem schvalování se rozumí proces od ukončení výzvy k předkládání žádostí o podporu po vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Konkrétní fáze procesu schvalování jsou vždy uvedeny ve výzvě. V případě průběžné výzvy je proces schvalování ukončen nejpozději do 7 měsíců ode dne přijetí žádosti o podporu v IS KP14+. 3

4 Název kapitoly Název podkapitoly Text Fáze schvalování projektů Fáze procesu schvalování vč. dílčích lhůt 4

5 Název kapitoly Název podkapitoly Text Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - fáze procesu schvalování: Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Věcné hodnocení 3 typy hodnoticích kritérií: - vylučovací, hodnotící, kombinovaná 5 Fáze schvalování projektů

6 Název kapitoly Název podkapitoly Text Vylučovací kritéria: při nesplnění kritéria je žádost o podporu vyloučena - hodnotí se ANO/NE Hodnoticí kritéria: přiděluje se bodové hodnocení Kombinovaná kritéria: přiděluje se bodové hodnocení, při nesplnění minimální hranice bodů je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu 6 Fáze schvalování projektů

7 Název kapitoly Název podkapitoly Text Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Kritéria kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí vč. popisu způsobu hodnocení jsou samostatnou přílohou výzvy. Kritéria mají funkci vylučovací – jsou hodnocena formou ANO/NE, tzn. splněno/nesplněno (příp. pro daný projekt nerelevantní). 7 Fáze schvalování projektů

8 Název kapitoly Název podkapitoly Text Kritéria kontroly formálních náležitostí jsou rozdělena na opravitelná (tj. je možné doplnění ze strany žadatele v procesu schvalování na základě žádosti ŘO OP VVV o doplnění údajů) a neopravitelná (tj. nesplnění znamená vždy vyřazení z procesu schvalování bez možnosti doplnění ze strany žadatele). Kritéria kontroly přijatelnosti jsou vždy neopravitelná. 7 Fáze schvalování projektů

9 Název kapitoly Název podkapitoly Text Fáze schvalování projektů Nesplnění opravitelného kritéria: Žadatel vyzván maximálně dvakrát k doplnění prostřednictvím IS KP14+. Lhůta na doplnění je 10 pracovních dnů od data doručení výzvy. Pokud žadatel nereaguje na první výzvu k doplnění nebo nedoplní chybějící informace/podklady, pak je žádost o podporu vyřazena z procesu schvalování. 9

10 Název kapitoly Název podkapitoly Text Věcné hodnocení - Funkce hodnoticí, kombinovaná, vylučovací - Vždy pouze neopravitelná kritéria Fáze schvalování projektů 10

11 Název kapitoly Název podkapitoly Text Věcné hodnocení Cílem věcného hodnocení je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem na naplňování věcných cílů programu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Věcné hodnocení zajišťují odborníci – externí hodnotitelé vybraní z Databáze hodnotitelů ŘO s ohledem na tematické zaměření předložené žádosti o podporu. 10

12 Název kapitoly Název podkapitoly Text 11 -Hodnocení každé žádosti o podporu provádí vždy samostatně 2 hodnotitelé do hodnoticí tabulky v MS2014+, výsledný počet bodů je vypočítán jako průměr z počtu bodů přidělených oběma hodnotiteli. Celkovým výsledkem věcného hodnocení jsou 2 hodnoticí tabulky hodnotitelů, přičemž výsledný počet bodů je vypočítán jako průměr z počtu bodů přidělených oběma hodnotiteli. Věcné hodnocení

13 Název kapitoly Název podkapitoly Text Věcné hodnocení 12 Max. výše bodů, která může být žádosti o podporu udělena, je 100 bodů. V závěru tabulky vyplňuje hodnotitel celkový komentář a označí, zda projekt ne/doporučuje k podpoře.

14 Název kapitoly Název podkapitoly Text 13 ANO – pokud projekt získá 65 a více bodů a zároveň splní min. bodovou hranici všech kombinovaných kritérií a zároveň splní všechna vylučovací kritéria; žádost postupuje do další fáze procesu schvalování. Věcné hodnocení

15 Název kapitoly Název podkapitoly Text 13 NE – pokud projekt získá méně než 65 bodů a/nebo nesplní min. bodovou hranici min. jednoho z kombinovaných kritérií a/nebo nesplní min. jedno vylučovací kritérium. Žádost o podporu je z dalšího procesu schvalování vyloučena. Věcné hodnocení

16 Název kapitoly Název podkapitoly Text Věcné hodnocení 14 Pro hodnocení je přiřazen další nezávislý hodnotitel, tzv. arbitr, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:  hodnotitelé se liší v ne/doporučení žádosti o podporu k financování – jeden z hodnotitelů žádost o podporu doporučuje a druhý nikoli

17 Název kapitoly Název podkapitoly Text Věcné hodnocení 15  bodové hodnocení hodnotitelů se v rámci alespoň jednoho hodnoticího kritéria/sub-kritéria významně liší (bodový rozdíl hodnotitelů činí min. výši bodů stanovenou v příloze výzvy č. 2 – Hodnoticí kritéria)  celkové hodnocení hodnotitelů se významně liší (bodový rozdíl hodnotitelů činí min. 20 bodů)

18 Název kapitoly Název podkapitoly Text Výběr projektů 16 Výběr projektů – proces bude zajišťován výběrovou komisí složenou odborníků – externích hodnotitelů. Výběrová komise rozhoduje o tom, zda bude žádost o podporu ne/doporučena k financování, případně doporučena s výhradou, tzn., že projekt obdrží podporu až po splnění podmínek stanovených výběrovou komisí.

19 Název kapitoly Název podkapitoly Text Výběr projektů 17 Seznam ne/doporučených žádostí o podporu podepisuje náměstek/náměstkyně pro řízení sekce operačních programů MŠMT. Po procesu výběru projektů u žádostí doporučených s výhradou probíhá v relevantních případech proces negociace, při němž je ze strany žadatele upravena žádost o podporu v souladu s podmínkami výběrové komise a následně je doplněná/upravená žádost o podporu zaslána na ŘO.

20 Název kapitoly Název podkapitoly Text Způsob oznámení výsledků procesu schvalování žadateli 18 O výsledku výběru projektů bude žadatel informován změnou stavu projektu v IS KP14+ a interní depeší. Úspěšní žadatelé jsou ŘO OP VVV osloveni prostřednictvím interní depeše s žádostí o doložení dokumentace potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory.

21 Název kapitoly Název podkapitoly Text Kontakty 19 Dotazy týkající se výzvy, pravidel OP VVV: Jakub Krátký tel. č.: 234 814 532 E-mail: jakub.kratky@msmt.czjakub.kratky@msmt.cz Dotazy týkající se IS KP14+: Pro registrované uživatele se založenou žádostí do OP VVV je k dispozici na skupinové adrese v IS KP14+ v seznamu uživatelů v tabulce Adresy podpory (OPVVV_Žadatel_Technická podpora).

22 Název kapitoly Název podkapitoly Text Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Název kapitoly Název podkapitoly Text Schvalovací proces + hodnoticí kritéria Jakub Krátký Praha, 5. května 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google