Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V. Schvalovací proces + hodnoticí kritéria Mgr. Helena Hořáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V. Schvalovací proces + hodnoticí kritéria Mgr. Helena Hořáková."— Transkript prezentace:

1 V. Schvalovací proces + hodnoticí kritéria Mgr. Helena Hořáková

2 V. Schvalovací proces + hodnoticí kritéria Obsah: Fáze schvalovacího procesu Výběr projektů Způsob oznámení výsledků procesu schvalování žadateli 10. 8. 20152

3 Fáze schvalování projektů Procesem schvalování se rozumí proces od ukončení výzvy k předkládání žádostí o podporu po vydání právního aktu/převodu podpory. Konkrétní fáze procesu schvalování jsou vždy uvedeny ve výzvě. Celý schvalovací proces trvá v případě kolové výzvy max. 7 měsíců od ukončení výzvy. 10. 8. 20153

4 Fáze schvalování projektů Podoba procesu schvalování vč. dílčích lhůt 10. 8. 20154

5 Fáze schvalování projektů Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Daná kritéria mají funkci vylučovací – jsou hodnocena formou ANO/NE, tzn. splněno/nesplněno Kritéria kontroly formálních náležitostí jsou rozdělena na: Opravitelná = tj. možné doplnění ze strany žadatele v procesu schvalování Neopravitelná = nesplnění znamená vždy vyřazení z procesu schvalování bez možnosti doplnění ze strany žadatele Kritéria kontroly přijatelnosti - vždy neopravitelná 10. 8. 20155

6 Fáze schvalování projektů Opravitelná kritéria Při nesplnění některého z opravitelných kritérií v rámci formálních náležitostí je žadatel prostřednictvím IS KP14+ vyzván vždy právě jednou k doplnění chybějících informací, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od data doručení výzvy. V případě, že žadatel chybějící informace/podklady nedoplní, žádost o podporu je vyřazena z procesu schvalování. 10. 8. 20156

7 Fáze schvalování projektů Neopravitelná kritéria Při nesplnění některého z neopravitelných kritérií formálních náležitostí a/nebo jakéhokoli kritéria přijatelnosti je projekt vyřazen: -Žádost o podporu byla podána v předepsané formě (F1) -Předpokládaná doba realizace projektu je v souladu s podmínkami výzvy (F8) -Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů stanovenou výzvou (F9) -Projekt respektuje finanční limity rozpočtu v rámci dané výzvy (F10) -Výše vlastních zdrojů žadatele v přehledu financování je uvedena v souladu s výzvou (F11) -Finanční zdraví žadatele (F12) 10. 8. 20157

8 Fáze schvalování projektů Finanční zdraví žadatele (F11) -Posuzuje se, zda roční obrat subjektu žadatele dosahuje minimálně jedné poloviny částky způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti o podporu. -V případě projektů, kde se na realizaci podílí finančně partner/partneři, může relevantní část odpovídajícího podílu partnera/partnerů žadatel prokázat prostřednictvím partnera/partnerů. -Podmínka dosažení požadovaného obratu je splněna za poslední dvě uzavřená účetní období. -Tuto skutečnost žadatel prokazuje předložením Výkazu zisku a ztrát -Žadatelé uvedené v příloze 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách neprokazují výši obratu. Posuzuje se finanční stabilita žadatele prostřednictvím Výročních či jiných zpráv o hospodaření žadatele. 10. 8. 20158

9 Fáze schvalování projektu Hodnocení přijatelnosti Hodnoticí kritéria jsou vylučovací, při jejich nesplnění je žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Podrobně uvedeny v příloze výzvy, včetně návodných otázek Kritéria kontroly přijatelnosti jsou vždy neopravitelná 10. 8. 20159

10 Věcné hodnocení Kritéria věcného hodnocení vč. jejich funkce a popisu způsobu hodnocení jsou samostatnou přílohou výzvy (Příloha č. 2 – Hodnoticí kritéria) a jsou rozlišena dle jejich funkce: Kritéria věcného hodnocení jsou rozlišena dle jejich funkce: Vylučovací kritéria: při nesplnění kritéria je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu (hodnotí se ANO/NE) Hodnotící kritéria: za splnění/nesplnění kritéria se přiděluje bodové hodnocení Kombinovaná kritéria: za splnění/nesplnění kritéria se přidělují body, nesplnění minimální hranice bodů, která je stanovena výzvou, je žádost o podporu vyloučena ze schvalovacího procesu 10. 8. 201510 Fáze schvalování projektů

11 Hodnotitel provádí hodnocení do hodnoticí tabulky, ve které hodnotí jednotlivá kritéria a pro každé hodnocení uvádí komentář/zdůvodnění. Max. výše bodů, kterou může hodnotitel udělit celkem, je 390 bodů. V závěru tabulky vyplňuje hodnotitel celkový komentář a označí, zda projekt ne/doporučuje k podpoře: 10. 8. 201511 Fáze schvalování projektů

12 ANO – pokud projekt získá 234 a více bodů a zároveň splní min. bodovou hranici všech kombinovaných kritérií a zároveň splní všechna vylučovací kritéria; žádost postupuje do další fáze procesu schvalování NE – pokud projekt získá méně než 234 bodů a/nebo nesplní min. bodovou hranici min. 1 z kombinovaných kritérií a/nebo nesplní min. 1 vylučovací kritérium; žádost o podporu je z dalšího procesu schvalování vyloučena 10. 8. 201512

13 Fáze schvalování projektů -Cílem věcného hodnocení je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem na naplňování věcných cílů programu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. -Věcné hodnocení zajišťují odborníci – externí hodnotitelé vybraní z Databáze hodnotitelů ŘO s ohledem na tematické zaměření předložené žádosti o podporu. 10. 8. 201513

14 Fáze schvalování projektů Hodnocení každé žádosti o podporu provádí vždy samostatně 2 hodnotitelé do hodnoticí tabulky v MS2014+, výsledný počet bodů je vypočítán jako průměr z počtu bodů přidělených oběma hodnotiteli. Celkovým výsledkem věcného hodnocení jsou 2 hodnoticí tabulky hodnotitelů. 10. 8. 201514

15 Fáze schvalování projektů Pro hodnocení je přiřazen další nezávislý hodnotitel, tzv. arbitr, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: - bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů se v rámci alespoň jednoho hodnoticího kritéria/sub-kritéria významně liší, tj. bodový rozdíl hodnotitelů činí min. výši bodů stanovenou v příloze výzvy č. 2 – Hodnoticí kritéria 10. 8. 201515

16 Fáze schvalování projektů -celkové hodnocení jednotlivých hodnotitelů se významně liší, tj. bodový rozdíl hodnotitelů činí min. 70 bodů -jednotliví hodnotitelé se liší v celkovém ne/doporučení žádosti o podporu k financování – jeden z hodnotitelů žádost o podporu doporučuje a druhý nikoli 10. 8. 201516

17 Výběr projektů Proces bude zajišťován výběrovou komisí složenou odborníků – externích hodnotitelů. Výběrová komise rozhoduje o tom, zda bude žádost o podporu ne/doporučena k financování, případně doporučena s výhradou, tzn., že projekt obdrží podporu až po splnění podmínek stanovených výběrovou komisí. 10. 8. 201517

18 Výběr projektů Seznam ne/doporučených žádostí o podporu podepisuje náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT. Po procesu výběru projektů u žádostí doporučených s výhradou probíhá v relevantních případech proces negociace, při němž je ze strany žadatele upravena žádost o podporu v souladu s podmínkami výběrové komise a následně je doplněná/upravená žádost o podporu zaslána na ŘO. 10. 8. 201518

19 Způsob oznámení výsledků procesu schvalování žadateli O výsledku výběru projektů bude žadatel informován změnou stavu projektu v IS KP14+ a interní depeší. Úspěšní žadatelé jsou ŘO OP VVV osloveni prostřednictvím interní depeše s žádostí o doložení dokumentace potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Žadatel je oprávněn podat proti kterémukoli kroku v průběhu schvalovacího procesu žádost o přezkum. Podáním žádosti o přezkum dochází k pozastavení lhůt ve schvalovacím procesu (zdržení vydání právního aktu). 10. 8. 201519

20 Kontakty Dotazy týkající se výzvy, pravidel OP VVV: Mgr. Helena Hořáková tel. č.: 234 814 263 E-mail: helena.horakova@msmt.czhelena.horakova@msmt.cz Dotazy týkající se IS KP14+: Kontakt bude doplněn na stránkách OP VVV 10. 8. 201520

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "V. Schvalovací proces + hodnoticí kritéria Mgr. Helena Hořáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google