Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Rybářství 2014 – 2020 Administrace v novém programovém období 2014 – 2020 Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Rybářství 2014 – 2020 Administrace v novém programovém období 2014 – 2020 Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka."— Transkript prezentace:

1 OP Rybářství 2014 – 2020 Administrace v novém programovém období 2014 – 2020 Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33 110 00 Praha 1 11.12.2014

2 OP Rybářství 2014-2020 Obecné Informace:  Dohoda o delegování pravomocí - SZIF bude činnost zajišťovat na centrální úrovni (zejména metodická činnost) a na úrovni regionální (vlastní administrace žádostí).  Jednotné metodické prostředí - delegované činnosti je Zprostředkující subjekt povinen vykonávat v souladu s aktuálními metodickými pokyny MMR. Pro administraci Žádosti o podporu je nejdůležitější: MP pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014– 2020, hlavně jeho druhá část - proces schvalování projektů.  Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory z OP Rybářství – (dále jen „Pravidla“)

3 OP Rybářství 2014-2020 Informování žadatele:  Internetové stránky www.szif.cz + www.eagri.cz + společné „jediné“ internetové stránkywww.szif.czwww.eagri.cz všechny (kompletní) informace pro všechny žadatele/příjemce  Portál farmáře - je informační portál, který poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech.

4 OP Rybářství 2014-2020 Portál farmáře: Současné funkcionality:  Přehled zaregistrovaných a administrovaných Žádostí o dotaci včetně přehledu jednotlivých kroků administrace s daty, kdy byly v IS SZIF zpracovány,  podání Žádosti o dotaci (podporu) v elektronické podobě,  aktuální podoba Žádosti o dotaci (podporu) v průběhu administrace na SZIF,  bodové hodnocení Žádosti o dotaci (podporu) dle jednotlivých bodovacích kritérií,  zobrazování dokumentů odesílaných ze SZIF na Portálu farmáře,  Informační emaily pro žadatele – informace o novém dokumentu na Portálu Farmáře v sekci „Odeslané dokumenty ze SZIF“

5 OP Rybářství 2014-2020 Nové funkcionality Portálu farmáře: vycházející z legislativy či jednotného metodického prostředí  informování žadatele o výsledku každého kroku administrace Žádosti o podporu – „interní depeše“,  každý žadatel bude moci podat Žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části administrace, ve které neuspěl, nejpozději do 14 dnů od dne doručení oznámení, žadatel může podat pouze jednu žádost v daném kroku, informace o způsobu a postupu budou v Pravidlech, vyřizování žádostí provádí přezkumná komise.  rozšíření schránky žadatele o další dokumenty, např. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

6 OP Rybářství 2014-2020 Základní schéma administrativního postupu OP Rybářství (bez hodnotící komise) :

7 OP Rybářství 2014-2020 Příjem a registrace Žádosti o podporu: plná elektronizace příjmu  elektronické podání (zaslání) Žádosti o dotaci přes Portál farmáře,  oskenování všech originálních příloh do formátu *.pdf a jejich přiložení do formuláře Žádosti o dotaci,  Žádost o podporu se „opatří elektronickým podpisem a“ pošle na příslušný RO SZIF. Dle zákona č. 252/1997 Sb., (zákon o zemědělství) a zákona č. 256/2000 Sb., (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) od 1.1.2015 lze: Žádost o poskytnutí podpory a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

8 OP Rybářství 2014-2020 Administrativní kontrola + hodnocení přijatelnosti:  pravděpodobně bude proveden jako jeden administrativní krok,  lhůta 49 dní na provedení,  doplnění a oprava údajů – lhůta 21 dnů. částečná kontrola kvality projektů („3E“) – např. kontrola limitů způsobilých výdajů kontrola vyplněné CBA analýzy a jejího výstupu Hodnocení projektu:  věcné hodnocení projektů (snaha maximálně potlačit subjektivní hodnocení),  bodování projektů, pravděpodobně bude provedeno jako jeden administrativní krok, Pravidla budou obsahovat:  přesný popis/metodiku pro hodnocení projektů (účelnost projektu, potřebnost projektu, efektivnost projektu, hospodárnost projektu, proveditelnost projektu, soulad s horizontálními tématy, věcné hodnocení projektu) pro jeho provedení,

9 OP Rybářství 2014-2020 Pravidla budou obsahovat:  přesný popis/metodiku pro hodnocení projektů prostřednictvím CBA analýzy (vstupy, výstupy, výpočet, interpretace výsledku). Vyhotovení seznamů doporučených/nedoporučených projektů:  uveřejnění seznamů projektů doporučených/nedoporučených k financování z OP Rybářství, bude impulsem/nebo bude žadatel u doporučených projektů vyzván k předložení výběrového řízení ke kontrole. Kontrola VŘ: U doporučených projektů zkontrolovaných z pohledu VŘ budou ŘO OP Rybářství vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proces schvalování projektů (tj. doba od data ukončení příjmu Žádostí o podporu do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Zamítacích dopisů) musí být ukončen nejpozději do 7 měsíců.

10 DĚKUJI ZA POZORNOST ! e-mail: Antonin.Vavrecka@szif.czAntonin.Vavrecka@szif.cz tel.: 222 871 785 OP Rybářství 2014-2020


Stáhnout ppt "OP Rybářství 2014 – 2020 Administrace v novém programovém období 2014 – 2020 Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka."

Podobné prezentace


Reklamy Google