Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrace v novém programovém období 2014 – 2020

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrace v novém programovém období 2014 – 2020"— Transkript prezentace:

1 Administrace v novém programovém období 2014 – 2020
OP Rybářství 2014 – 2020 Administrace v novém programovém období 2014 – 2020 Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství   Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách   Praha 1

2 Obecné Informace: OP Rybářství 2014-2020
Dohoda o delegování pravomocí - SZIF bude činnost zajišťovat na centrální úrovni (zejména metodická činnost) a na úrovni regionální (vlastní administrace žádostí). Jednotné metodické prostředí - delegované činnosti je Zprostředkující subjekt povinen vykonávat v souladu s aktuálními metodickými pokyny MMR. Pro administraci Žádosti o podporu je nejdůležitější: MP pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014– 2020, hlavně jeho druhá část - proces schvalování projektů. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory z OP Rybářství – (dále jen „Pravidla“)

3 Informování žadatele:
OP Rybářství Informování žadatele: Internetové stránky společné „jediné“ internetové stránky všechny (kompletní) informace pro všechny žadatele/příjemce Portál farmáře - je informační portál, který poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech.

4 Portál farmáře: OP Rybářství 2014-2020 Současné funkcionality:
Přehled zaregistrovaných a administrovaných Žádostí o dotaci včetně přehledu jednotlivých kroků administrace s daty, kdy byly v IS SZIF zpracovány, podání Žádosti o dotaci (podporu) v elektronické podobě, aktuální podoba Žádosti o dotaci (podporu) v průběhu administrace na SZIF, bodové hodnocení Žádosti o dotaci (podporu) dle jednotlivých bodovacích kritérií, zobrazování dokumentů odesílaných ze SZIF na Portálu farmáře, Informační y pro žadatele – informace o novém dokumentu na Portálu Farmáře v sekci „Odeslané dokumenty ze SZIF“

5 Nové funkcionality Portálu farmáře:
OP Rybářství Nové funkcionality Portálu farmáře: vycházející z legislativy či jednotného metodického prostředí informování žadatele o výsledku každého kroku administrace Žádosti o podporu – „interní depeše“, každý žadatel bude moci podat Žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části administrace, ve které neuspěl, nejpozději do 14 dnů od dne doručení oznámení, žadatel může podat pouze jednu žádost v daném kroku, informace o způsobu a postupu budou v Pravidlech, vyřizování žádostí provádí přezkumná komise. rozšíření schránky žadatele o další dokumenty, např. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

6 OP Rybářství Základní schéma administrativního postupu OP Rybářství (bez hodnotící komise):

7 Příjem a registrace Žádosti o podporu:
OP Rybářství Příjem a registrace Žádosti o podporu: plná elektronizace příjmu elektronické podání (zaslání) Žádosti o dotaci přes Portál farmáře, oskenování všech originálních příloh do formátu *.pdf a jejich přiložení do formuláře Žádosti o dotaci, Žádost o podporu se „opatří elektronickým podpisem a“ pošle na příslušný RO SZIF. Dle zákona č. 252/1997 Sb., (zákon o zemědělství) a zákona č. 256/2000 Sb., (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) od lze: Žádost o poskytnutí podpory a další podání učiněné prostřednictvím elektronické aplikace Fondu přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nevyžaduje podepsání uznávaným elektronickým podpisem.

8 Administrativní kontrola + hodnocení přijatelnosti:
OP Rybářství Administrativní kontrola + hodnocení přijatelnosti: pravděpodobně bude proveden jako jeden administrativní krok, lhůta 49 dní na provedení, doplnění a oprava údajů – lhůta 21 dnů. částečná kontrola kvality projektů („3E“) – např. kontrola limitů způsobilých výdajů kontrola vyplněné CBA analýzy a jejího výstupu Hodnocení projektu: věcné hodnocení projektů (snaha maximálně potlačit subjektivní hodnocení), bodování projektů, pravděpodobně bude provedeno jako jeden administrativní krok, Pravidla budou obsahovat: přesný popis/metodiku pro hodnocení projektů (účelnost projektu, potřebnost projektu, efektivnost projektu, hospodárnost projektu, proveditelnost projektu, soulad s horizontálními tématy, věcné hodnocení projektu) pro jeho provedení,

9 OP Rybářství 2014-2020 Pravidla budou obsahovat:
přesný popis/metodiku pro hodnocení projektů prostřednictvím CBA analýzy (vstupy, výstupy, výpočet, interpretace výsledku). Vyhotovení seznamů doporučených/nedoporučených projektů: uveřejnění seznamů projektů doporučených/nedoporučených k financování z OP Rybářství, bude impulsem/nebo bude žadatel u doporučených projektů vyzván k předložení výběrového řízení ke kontrole. Kontrola VŘ: U doporučených projektů zkontrolovaných z pohledu VŘ budou ŘO OP Rybářství vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proces schvalování projektů (tj. doba od data ukončení příjmu Žádostí o podporu do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Zamítacích dopisů) musí být ukončen nejpozději do 7 měsíců.

10 e-mail: Antonin.Vavrecka@szif.cz
OP Rybářství DĚKUJI ZA POZORNOST ! tel.:   785


Stáhnout ppt "Administrace v novém programovém období 2014 – 2020"

Podobné prezentace


Reklamy Google