Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační schůzka k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu JMK v souladu s ustanovením § 105 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 13.10.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační schůzka k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu JMK v souladu s ustanovením § 105 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 13.10.2015."— Transkript prezentace:

1 Informační schůzka k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu JMK v souladu s ustanovením § 105 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 13.10.2015 1

2 Obsah I.Úvod II.Žádost – náležitosti, podání III.Povinné přílohy IV.Schválení a vyúčtování dotací 2016 213.10.2015

3 I. Úvod Zastupitelstvo JMK dne 17.9.2015 schválilo Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků JMK v souladu s ust. § 105 zákona o sociálních službách. Žadatelem může být sociální služba, která je: registrována podle zákona č.108/2006 Sb., součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, která byla schválena na 19. zasedání ZJMK dne 25.6.2015 usnesením č. 1905/15/Z19. okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem poskytovatele. Finanční podpora se poskytuje na základě žádosti. Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů soc.služeb. (1.1.2016 – 31.12.2016) 313.10.2015

4 Technické opravy: 1. Dopis poskytovatelům jménem vedoucího odboru - potvrzení o bezdlužnosti s termínem předložení 15.12.2015 - vůči JMk JMk si sám bude sledovat - vůči státnímu rozpočtu a státnímu fondu nahrazeno finančnímu úřadem 2. Bod 9. čl. IV. SMLOUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: „Poskytovatel sociální služby je povinen použít poskytnutou finanční podporu nejpozději do 31. 12. příslušného roku, přičemž úhrada osobních nákladů (mzdové náklady a související sociální a zdravotní pojištění) a ostatních uznatelných nákladů vztahujících se k danému období vyplacených nejpozději do 20. 1. následujícího kalendářního roku, se považuje za úhradu nákladů v kalendářním roce, na který byla finanční podpora poskytnuta.“ Příjem žádostí: 19.10. – 6.11.2015 do 14 hodin 413.10.2015

5 II. Žádost – náležitosti, podání Podávání žádosti elektronicky přes portál: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ Sociální a rodinná politika Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením §105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Formulář žádosti (http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ Dokumenty ke stažení Software 602Formfiler ke stažení)http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 513.10.2015

6 II. Žádost – náležitosti, podání červeně označená pole jsou povinná Název projektu je předvyplněn Popis projektu: název sociální služby, druh podle zákona č.108/2006 Sb., včetně paragrafu, identifikátor Komentář k projektu – není povinný Žadatel: žádost vyplní odešle na server podepíše elektronickým podpisem uloží ve formátu PDF spolu se všemi povinnými přílohami ve formátu PDF zašle mailem na: posta@kr-jihomoravsky.cz Žádost bude přístupná od 19.10. do 6.11.2015 do 14 hodin Stav žádosti lze sledovat na: http://kevis.kr-jihomoravsky.cz/usr/custom/status.phphttp://kevis.kr-jihomoravsky.cz/usr/custom/status.php 613.10.2015

7 III. Povinné přílohy viz.žádost předběžný rozpočet projektu a časové rozmezí projektu a čestná prohlášení dostupná na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4218-506- Vyhlaseni+rizeni+o+priznani+financni+podpory+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2016+v+oblasti+podpory+poskytovani+socialnic h+sluzeb+z+prostredku+Jihomoravskeho+kraje+v+souladu+s+ustanovenim+%c2%a7+105+zakona+c+1082006+Sb+o+socialnich +sluzbach.aspx výstup benchmarkingové aplikace dostupný od 19.10 do 6.11.2015 na adrese: http://kissos.kr-jihomoravsky.cz:8081/default.aspx v termínu do 15.12.2015 žadatel doloží potvrzení o tom, že nemá ke dni podání žádosti žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k FÚ, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení.Tato potvrzení jsou akceptována i v případě, že budou vystavena k jinému datu následujícímu po dni podání žádosti, nejpozději však k 15.12.2015. K tomuto datu musí být doručeno na podatelnu KrÚ osobně nebo poštou (lze i datovou schránkou). Nestačí předání zásilky k poštovní přepravě. 713.10.2015

8 Výstup z benchmarkingové aplikace 813.10.2015

9 9

10 1013.10.2015

11 IV.Schválení a vyúčtování dotací O návrhu dotací bude rozhodovat Zastupitelstvo JMK na svém prosincovém zasedání. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 27. 1. 2017 finanční vyúčtování finanční podpory. (Bod 14 Čl. IV. Smlouvy) 1113.10.2015

12 Kontaktní osoba Ing. Lenka Kršňáková krsnakova.lenka@kr-jihomoravsky.cz tel. 541 652 162 krsnakova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 12

13 Děkuji za pozornost 13

14 Podání žádosti o finanční podporu v souladu s ust. § 101a zákona č. 108/2006 Sb. Žadatelem Žadatelem může být sociální služba, která je: registrována podle zákona č.108/2006 Sb. součástí ZSSS v JMK, která byla schválena ZJMK dne 25.6.2015 usnesením č. 1905/15/Z19 Podpora Podpora je zaměřena na: financování běžných výdajů souvisejících s poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) 14

15 Pravidla pro podávání žádostí 19. 10. – 6. 11. 2015 do 14:00 hod. Termín: 19. 10. – 6. 11. 2015 do 14:00 hod. elektronická Forma: elektronická OK služby – poskytovatel (MPSV) Způsob: OK služby – poskytovatel (MPSV) https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html 15

16 Přílohy k žádosti výstup z benchmarkingové aplikace ve formátu pdf. (příloha dostupná v záložce Moje výkazy od 19. 10. do 6. 11. 2015) http://kissos.kr-jihomoravsky.cz:8081/default.aspx http://kissos.kr-jihomoravsky.cz:8081/default.aspx čestná prohlášení (příloha č. 3 a 4 Vyhlášení) http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4222-506- Vyhlaseni+rizeni+o+priznani+financni+podpory+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2016+v+ oblasti+podpory+poskytovani+socialnich+sluzeb+z+prostredku+Jihomoravskeho+kraje+v +souladu+s+ustanovenim+%c2%a7+101a+zakona+c+1082006+Sb+o+socialnich+sluzba ch+.aspx pouze v jednom vyhotovení!do 15. 12. 2015 originály potvrzení – pouze v jednom vyhotovení! 16

17 Vyúčtování a schvalování dotace do 27. 1. 2017 Vyúčtování FP: do 27. 1. 2017 do 20. 1. 2017 Uznatelné výdaje: do 20. 1. 2017 únorovém Rozdělení dotací ze strany JMK by mělo schvalovat ZJMK na svém únorovém zasedání 17

18 Kontakty Ing. Iva Rausová, tel. 541 652 163 rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz rausova.iva@kr-jihomoravsky.cz Ing. Eva Földešiová, tel. 541 652 204 foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz 18

19 Děkuji za pozornost 19

20 20


Stáhnout ppt "Informační schůzka k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu JMK v souladu s ustanovením § 105 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 13.10.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google