Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Smlouva o poskytnutí účelové dotace čl. V., odst. 14 (Pověření poskytováním SOHZ čl. IV., odst. 13) a dále Metodika PK část XIII., odst. 13  mezní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Smlouva o poskytnutí účelové dotace čl. V., odst. 14 (Pověření poskytováním SOHZ čl. IV., odst. 13) a dále Metodika PK část XIII., odst. 13  mezní."— Transkript prezentace:

1

2  Smlouva o poskytnutí účelové dotace čl. V., odst. 14 (Pověření poskytováním SOHZ čl. IV., odst. 13) a dále Metodika PK část XIII., odst. 13  mezní termín pro předložení vyúčtování = 18. ledna 2016 (dostačující je razítko podací pošty nebo podatelny KÚPK 18. ledna 2016)  formuláře pro vyúčtování k dispozici na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/financovani- socialnich-sluzeb http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/financovani- socialnich-sluzeb  dokument „Komentář k formulářům vyúčtování...“ se souhrnem informací k vyplnění formulářů a dokument „Otázky a odpovědi“ s informacemi o způsobu účtování dotace

3

4  úvodní dokument vyúčtování  1 příjemce dotace = 1 čestné prohlášení za všechny soc. služby  vyplnění formou zaškrtnutí políček ANO/NE  předpoklad je zaškrtnutí 4x ANO v prohlášeních 1-3 a 6  prohlášení 4 a 5 (vratka nevyčerpané dotace a nadměrné vyrovnávací platby) dle případné vratky, která se vypočte automaticky po zadání údajů za služby v příloze 1 a 3  v případě vratky zaškrtnout ANO a provést bankovním převodem vratku na účet PK (bankovní převod provést nejpozději 18. ledna 2016) vč. písemného avíza na Odbor ekonomický a Odbor sociálních věcí KÚPK  dokument podepsat, orazítkovat, vyplnit místo a datum

5

6  příloha se vztahuje pouze k poskytnuté dotaci v rámci dotačního titulu dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb.  1 příjemce dotace = 1 příloha č. 1dohromady za všechny soc. služby  podle počtu sociálních služeb přidat řádky ve formuláři  sloupec č. 1 – výše dotace stanovená ve smlouvě/pověření a případném dodatku ke smlouvě/pověření  sloupec č. 2 – výše všech splátek dotace vč. dofinancování převedených ze strany PK na účet poskytovatele sociálních služeb

7  sloupec č. 3 - výše vratek dotace provedených v průběhu roku 2015 před vyúčtováním dotace  sloupec č. 4 – výše skutečně použitých finančních prostředků z poskytnuté dotace  sloupec č. 5 – případná vratka dotace, vypočte se automaticky (vratku převést na účet PK dle podmínek smlouvy/pověření)  dokument podepsat, orazítkovat, vyplnit místo a datum

8

9  příloha se vztahuje pouze k poskytnuté dotaci v rámci dotačního titulu dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb.  počet vyplněných příloh č. 2 = počet dotovaných sociálních služeb  sloupec „Výše dotace poskytnutá PK na základě smlouvy/pověření vč. dodatku“ – výše dotace stanovená ve smlouvě/pověření a případném dodatku  sloupec „Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti“ – údaje ze žádosti vyplněné v aplikaci Okslužby v tabulce 6.15 Rozpočet služby, konkrétně sloupec „Z toho prostřednictvím kraje“

10  sloupec „Položkové čerpání dotace po změně schválené PK“ – v případě schválení změn položkového čerpání rozpočtu dotace ze strany PK uvést schválenou upravenou verzi  sloupec „Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace“ – výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace  sloupec „Rozdíl – vratka...“ – případná vratka dotace, vypočte se automaticky (vratku převést na účet PK dle podmínek smlouvy/pověření)  dokument podepsat, orazítkovat, vyplnit místo a datum

11

12  příloha se vztahuje k celkovým nákladům a výnosům soc. služby v rozsahu poskytování základních činností soc. služby, tzn. nejen k poskytnuté dotaci v rámci dotačního titulu dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., ale i dalším nákladům hrazeným jinými donátory, příspěvkem zřizovatele atd.  počet vyplněných příloh č. 3 = počet všech sociálních služeb poskytovaných poskytovatelem  sloupec „Skutečnost“ – skutečná výše výnosů a nákladů sociální služby v rozsahu poskytování základních činností sociální služby v roce 2015  řádek „Příspěvky od Úřadu práce“ – ne příspěvek na péči; např. dotace na společensky účelná pracovní místa

13  Výnosy sociální služby – pozor na soulad vyplněných údajů s hlášeními zasílanými na KÚPK o obdržení finančních prostředků z veřejných rozpočtů na poskytování základních činností sociální služby (povinnost vyplývající ze smlouvy/pověření)  „Výnosy celkem“ a „Náklady celkem“ – nezahrnovat náklady a výnosy nesouvisející s poskytování základních činností soc. služby (např. náklady na zdravotní péči dle § 36 zákona o soc. službách, fakultativní služby – podrobněji viz dokument Otázky a odpovědi)  „Výnosy celkem“ a „Náklady celkem“ – údaje musí souhlasit s údaji v příloze vyúčtování č. 4 (sestava z účetního programu zahrnující náklady a výnosy soc. služby v členění dle analytických účtů – „Výsledovka“)  vratka v případě nadměrné vyrovnávací platby - vratka vyrovnávací platby v případě, kdy výnosy > náklady; vypočte se automaticky (vratku převést na účet PK dle podmínek smlouvy/pověření)  dokument podepsat, orazítkovat, vyplnit místo a datum

14  sestava z účetního programu zahrnující náklady a výnosy sociální služby v členění dle analytických účtů – „Výsledovka“  příloha se vztahuje k celkovým nákladům a výnosům sociální služby v rozsahu poskytování základních činností soc. služby za rok 2015, tzn. nejen k poskytnuté dotaci v rámci dotačního titulu dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., ale i dalším nákladům hrazeným jinými donátory, příspěvkem zřizovatele atd.  příloha bude zpracována za období po zaúčtování případné vratky dotace vypočtené v příloze č. 1, avšak za období před zaúčtováním případné vratky vyrovnávací platby vypočtené v příloze č. 3 (tj. vratky v případě, kdy výnosy > náklady).  počet vyplněných příloh č. 4 = počet všech sociálních služeb poskytovaných poskytovatelem  dokument podepsat, orazítkovat, vyplnit místo a datum

15

16

17

18

19  počet vyplněných příloh č. 5 = počet všech sociálních služeb poskytovaných poskytovatelem  dle druhu služby vybrat relevantní list excel. formuláře (list č.1 – 4)  uvádí se údaje, které poskytovatel každoročně vyplňuje v aplikaci OKslužby, v sekci Výkazy sociálních služeb  zdroj dat pro analýzu nákladovosti sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji  „Celkové náklady sociální služby“ – vyplněné údaje musí být shodné s celkovými náklady uvedenými v příloze č. 3 a 4  dokument podepsat, orazítkovat, vyplnit místo a datum

20  list formuláře č. 2 (Služby sociální péče – ambulantní a terénní): Celkové úhrady od uživatelů za poskytování základních činností (pouze za poskytovanou péči, bez úhrad za poskytovanou stravu)

21


Stáhnout ppt " Smlouva o poskytnutí účelové dotace čl. V., odst. 14 (Pověření poskytováním SOHZ čl. IV., odst. 13) a dále Metodika PK část XIII., odst. 13  mezní."

Podobné prezentace


Reklamy Google