Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Seminář pro žadatele Dotační program 2016 2/2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Seminář pro žadatele Dotační program 2016 2/2015"— Transkript prezentace:

1 Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Seminář pro žadatele Dotační program 2016 2/2015 www.mesto-most.cz

2 web města DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

3 www.mesto-most.cz 3 Podprogramy 1.Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Přistoupení k pověření KÚ ÚK k poskytování SOHZ (součást vyrovnávací platby) Podpořit lze pouze ty služby, které jsou součástí Základní sítě služeb SPRSS ÚK 2. Jednorázové prorodinné aktivity 3. Volnočasové a preventivní programy (celoroční) DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

4 www.mesto-most.cz Výše dotace Celková alokace 5.300.000 (= ORIENTAČNÍ, dosud není rozpočet na 2016) 1.Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Lze žádat max. o 20% celkových nákladů projektu Služby s vysokou prioritou§51, 57-59 a 63 Služby se střední prioritou§39-44, 52-56, 60-62 a 64-70 Služby s nízkou prioritou§37 a 45-50 2.Jednorázové prorodinné aktivity Lze žádat o 100% 3.Volnočasové a preventivní programy (celoroční) Lze žádat o 100% DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

5 www.mesto-most.cz Strukturální fondy Nebudou podpořeny služby a aktivity, které budou mít 100% financování z fondů EU. Lze požádat pouze na tu část služby, nebo tu část roku, kdy nebude financováno z projektu. Pokud získají během roku dotaci EU – VRATKA poměrné části dotace od města. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

6 www.mesto-most.cz Harmonogram DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016 ČinnostDatum Zveřejnění Dotačního programu od do 31.10.2015 30.10.2015 29.1.2016 Lhůta pro podání žádostí od do 30.11.2015 2.12.2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace do10.3.2016 Realizace projektů od do 1.1.2016 31.12.2016 Vyúčtování dotace a zhodnocení projektu příjemcem do 31.1.2017

7 www.mesto-most.cz Žádost a její přílohy Předepsaný formulář Z_OKPaT_205 DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

8 www.mesto-most.cz Kritéria hodnocení Kvalita zpracování žádosti (formální správnost, kompletnost žádosti, správnost a přesnost údajů) Odeslání kompletní elektronické verze žádosti na e-mailovou adresu administrátora programu Doložení kopie aktuálního dokladu o registraci žádajícího subjektu Doložení kopie aktuálního dokladu o registraci sociální služby (pouze u podprogramu č. 1) Doložení kopie aktuálního dokladu o jmenování a oprávnění statutárního zástupce (jmenovací dekret) Vyplnění přílohy č. 4 a č. 5 (pouze u podprogramu č. 1 a č. 3) Soulad s aktuálním komunitním plánem města (ID_R_022) (projekt je/není součástí III. komunitního plánu sociálních služeb a služeb navazujících v Most 2015-2018) Další finanční zajištění projektu (projekt má/nemá zajištěny další zdroje pro realizaci?) Kontinuita projektu (jedná se o projekt s historií nebo úplně novou aktivitu?) Procentní podíl klientů z Mostu (prioritu budou mít projekty s převažujícím podílem klientů z Mostu) Finanční náročnost projektu (odpovídá rozpočet rozsahu projektu a množství podpořených osob?) Rozsah projektu (jak významný počet osob bude díky projektu podpořen?) Dopady a efekt projektu (cíle projektu, přínos pro cílovou skupinu, dopad na společnost a občanské soužití ve městě Most) DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

9 www.mesto-most.cz Smlouva Vzor na webu – nyní aktualizace Sponzorský vzkaz DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

10 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Smlouva: je přílohou vyhlášeného dotačního programu, bude vyhotovena po schválení výše částky RmM či ZmM, nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami, bude dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněna na úřední desce města po dobu 3 let. Dotace bude převedena na účet uvedený příjemcem do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Přílohou každé smlouvy bude nákladový rozpočet.

11 POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY Dotace je účelově vázaná na daný projekt (dle čl. II smlouvy). Dodržení nákladového rozpočtu. Vrácení nevyčerpaných prostředků na účet poskytovatele do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování. Vedení oddělené účetní evidence. Označování originálů účetních dokladů – názvem projektu a větou: „Financováno z dotace poskytnuté statutárním městem Most, číslo smlouvy ……..“. Předložit vyúčtování dotace do data uvedeného ve smlouvě (čl. III bod h). Povinnost hlášení změn. Povinná publicita.

12 HLÁŠENÍ ZMĚN Pokud se daný projekt nezahájí či přeruší, je příjemce dotace povinen tuto skutečnost ohlásit do 15 kalendářních dnů a následně vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele v plné výši poskytnuté dotace do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení této změny. Příjemce dotace je povinen oznámit poskytovateli veškeré změny týkající se: samotného příjemce dotace (osobní údaje, IČO, změna obchodní firmy apod., čerpání poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními údaji příjemce do 7 kalendářních dnů, změny účtu - příjemce je povinen doložit vlastnictví k účtu do 7 kalendářních dnů, plánované obchodní přeměny nebo zrušení s likvidací nebo zahájení insolvenčního řízení. PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI příjemce může jednostranně změnit množství v jednotlivých položkách rozpočtu, ale pouze tehdy, když jednotlivé položky rozpočtu a výše dotace zůstanou touto změnou nedotčeny. Změnu musí nahlásit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

13 ODVODY ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Porušení podmínek čl. III, odst. 3 písm. f) a h) označování originálů účetních dokladů – názvem projektu a větou: „Financováno z dotace poskytnuté statutárním městem Most, číslo smlouvy ……..“. závěrečné vyúčtování ODVOD ZA PRODLENÍ S PŘEDLOŽENÍM VYÚČTOVÁNÍ: do 7 kalendářních dnů- 5 % z poskytnuté dotace nad 7 kalendářních dnů- 10 % z poskytnuté dotace nad 30 kalendářních dnů- 50% z poskytnuté dotace ODVOD ZA PORUŠENÍ POVINNOSTI NEOZNAČENÍ DOKLADŮ: 10 % z poskytnuté dotace

14 www.mesto-most.cz VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování dotace, včetně: závěrečné zprávy – slovní popis realizace projektu (výstupy a zhodnocení) seznamu účetních dokladů (náležitosti dokladů (razítko, správné datum) kopií účetních dokladů včetně dokladů o jejich úhradě (BV) – doklady budou označeny názvem projektu a větou: „Financováno z dotace poskytnuté statutárním městem Most, číslo smlouvy ……..“ DO KDY: 31. 1. 2017 KAM: do podatelny MmM nebo vyúčtování předat k přepravě poštovní službě

15 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VYÚČTOVÁNÍ Doklady nejsou označeny názvem projektu a povinnou větou „Financováno z dotace poskytnuté Statutárním městem Most, číslo smlouvy ……..“ Seznam účetních dokladů – nezapomínejte přikládat k vyúčtování. Rozpisy nájmů a energií – nebývá zřejmé kolik vyúčtovává organizace z dotace, chybí smlouva s dodavatelem energií. Chybí výpisy z bankovního účtu nebo nejsou označeny částky, které byly z BÚ zaplaceny a týkají se vyúčtování dotace. Chybí označení na dokladu, kolik z dané částky čerpám pro dotaci (př.: faktura je na 10 000 Kč – z dotace čerpáno pouze 5 000 Kč).

16 www.mesto-most.cz Dotazy a bližší informace DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016 Administrátor dotačního programu: Příjmení, jméno, titulStaňková Irena Ing. Telefon476 448 268 E-mailová adresairena.stankova@mesto-most.cz OdborOdbor sociálních věcí

17 Statutární město Most Mgr. Jana Hrdinová jana.hrdinova@mesto-most.cz 476 448 545 Děkuji za pozornost! www.mesto-most.cz


Stáhnout ppt "Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Seminář pro žadatele Dotační program 2016 2/2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google