Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014+ Obecná část Pravidel – změny oproti Pravidlům období 2007 - 2013 14.-15.9.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014+ Obecná část Pravidel – změny oproti Pravidlům období 2007 - 2013 14.-15.9.2015."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014+ Obecná část Pravidel – změny oproti Pravidlům období 2007 - 2013 14.-15.9.2015

2 Kapitola 1. Základní pojmy a zkratky „funkčním celkem“ - takový projekt, jehož výsledkem je plně provozuschopný, účinný a účelný celek ve smyslu plnění cílů operace/záměru/projektu i bez realizace dalších projektů - nevztahuje se na výdaje realizované před zaregistrování Žádosti o dotaci „lhůtou vázanosti projektu na účel“ – doba trvání závazku 5 let. Začíná běžet od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace

3 Kapitola 1. Základní pojmy a zkratky „řízením stavebního úřadu“ – Souhlas se změnou užívání stavby již nemusí být platný v době předkládání příloh. Specifické podmínky – přílohy: V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy platné a účinné) odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat, včetně ověřené projektové dokumentace. Lze předložit až před podpisem Dohody.

4 Kapitola 3. Způsob komunikace SZIF se žadatelem/příjemcem - základním komunikačním nástrojem je Portál Farmáře - portál dostupný přes internetové stránky www.eagri.cz/prv a www.szif.czwww.eagri.cz/prvwww.szif.cz - přístup pouze pro registrované uživatele

5 Portál farmáře SZIF

6 Kapitola 4. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci PRV - kontaktním místem pro žadatele je příslušný RO SZIF dle místa realizace projektu. V případě, že projekt zasahuje do více regionů, přísluší tomu RO SZIF, ve kterém je sídlo u PO a místo trvalého pobytu u FO - žadatel může současně čerpat finanční prostředky na způsobilé výdaje z PRV i z jiných finančních nástrojů EU, jestliže jsou použity pouze na financování vlastního podílu žadatele/příjemce dotace na projektu

7 Kapitola 4. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci PRV - žadatel/příjemce dotace má vypořádány splatné závazky vůči příslušnému finančnímu úřadu - Předmět projektu musí být ve vlastnictví/spoluvlastnictví žadatele/příjemce dotace od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na účel, u operace 4.1.1. lze projekt realizovat i v pronajaté nemovitosti - Žádost o dotaci musí obdržet stanovený minimální počet bodů - u projektů nad 1 mil. Kč musí žadatel splnit podmínku finančního zdraví

8 Kapitola 7. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelovosti a efektivnosti - sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s. - výdaje, ze kterých je stanovena dotace vznikly nejdříve ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci - projektová dokumentace není způsobilý výdaj, s výjimkou operace 4.1.1. záměr a) a b) - projekty nelze realizovat formou leasingu nebo věcného plnění

9 Kapitola 7. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - nákup nemovitosti, pokud je uveden ve specifických podmínkách Pravidel, je způsobilý za podmínek, že: příjemce dotace není akcionářem, společníkem, členem, členem orgánu právnické osoby, která je prodávajícím, ani není manželkou/manželem či není v přímém příbuzenském vztahu ve smyslu § 772 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. k fyzické osobě, která je prodávajícím. - dotaci nelze poskytnout na DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu

10 Kapitola 8. Provádění změn - změny v projektu nesmí mít vliv na zadávací řízení, resp. podepsanou smlouvu s vybraným dodavatelem. Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky - Hlášení o změnách žadatel podává prostřednictvím Portálu Farmáře - v jednom okamžiku lze podat pouze jedno Hlášení o změnách

11 Kapitola 10. Žádost o platbu - Žádost o platbu je vygenerována přes Portál farmáře - v termínu pro podání Žádosti o platbu musí být na příslušné RO SZIF doručeno Potvrzení o přijetí - proplacení dotace bude schváleno nejpozději do 14 týdnů od zaregistrování Žádosti o platbu, proplacení do 17 týdnů

12 Kapitola 11. Kontrola dodržování podmínek PRV - kontrola ze strany SZIF může být prováděna ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po dobu 10 let od proplacení podpory - Monitorovací zpráva je odevzdávána každoročně do 31.3. po lhůtu vázanosti projektu na účel - povinná publicita

13 Kapitola 12. Postupy odvolání žadatele - před podpisem Dohody o poskytnutí dotace:  do 15 pracovních dnů od provedení příslušného úkonu na SZIF prostřednictvím Portálu farmáře na CP SZIF Praha  do 30 dnů ode dne, kdy žadatel vyjádření CP SZIF obdržel písemně na Přezkumnou komisi - po podpisu Dohody o poskytnutí dotace:  prostřednictvím Portálu farmáře na CP SZIF Praha  písemně na Přezkumnou komisi  na Mze, odbor Řídící orgán PRV návrh na zahájení sporného řízení

14 Kapitola 12. Postupy odvolání žadatele - v jakékoli fázi administrace může žadatel/příjemce dotace požádat o výjimku z Pravidel pro žadatele. Musí tak však učinit do 15 pracovních dnů ode dne, kdy zjistil, že příslušnou podmínku nedokáže splnit.

15 Kapitola 14. Snížení částky dotace - Korekce do 10% - je vyplacena dotace po přezkoumání o více než 10% - dotace po přezkoumání snížena ještě o sankci - Sankce A – snížení o 1% B – snížení o 10% C - snížení o 100% - ukončení administrace D – opatření k nápravě - Finanční opravy pochybení v rámci výběrového řízení sazba 5%, 10%, 25%, 100%

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014+ Obecná část Pravidel – změny oproti Pravidlům období 2007 - 2013 14.-15.9.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google