Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při proplácení dotace ve vazbě na eliminaci rizik z „přezávazkování“/nedočerpání Programu Přerov 15. 5. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při proplácení dotace ve vazbě na eliminaci rizik z „přezávazkování“/nedočerpání Programu Přerov 15. 5. 2014."— Transkript prezentace:

1 Postup při proplácení dotace ve vazbě na eliminaci rizik z „přezávazkování“/nedočerpání Programu Přerov 15. 5. 2014

2 Proplácení dotací ve vazbě na základní východiska k eliminaci rizik ve vztahu ke konci plánovacího období Vzhledem ke skutečnosti, že: finanční alokace ROP Střední Morava jsou stanoveny a vyúčtovávány v EUR, kde Regionální rada nedokáže predikovat vývoj kurzu CZK/EUR po období realizace projektu, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazujících prováděcích právních předpisů, nesmí Regionální rada uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace, které nejsou kryty schváleným rozpočtem, Regionální rada regionu soudržnosti nemá žádné další příjmy, které by bylo možné využít na krytí „přezávazkování“ programu, jsou uplatněny speciální podmínky pro financování projektů nezakládajících veřejnou podporu.

3 Proplácení dotací ve vazbě na základní východiska k eliminaci rizik ve vztahu ke konci plánovacího období Tyto specifické postupy zahrnují : Stanovení rozpětí pro poskytnutí výsledné výše dotace, tj. 50-85 % Specifické postupy pro vyplnění projektové žádosti a finanční analýzy projektu Pevně stanovené datum fyzického ukončení projektů – jednotné pro všechny projekty do 50. Výzvy (30.6.2015), od 51. Výzvy (31.12.2015) Nutnost předložit před závěrečnou žádostí o platbu monitorovací hlášení bez žádosti o platbu, a to se všemi realizovanými výdaji Nastavení specifického režimu pro závěrečnou platbu, a to z hlediska příslušného objemu způsobilých výdajů, předkládaných k proplacení

4 Postup pro proplácení žádostí o platbu, závěrečné žádosti o platbu Procentní výše dotace –Žadatel bude do webové žádosti BENEFIT7 uvádět maximálně možný podíl dotace ve výši 85 % ze způsobilých výdajů. Ve stejné výši budou propláceny i jednotlivé ŽoP, tzn. že podíl dotace z rozpočtu Regionální rady (tj. z ERDF) na jednotlivých ŽoP bude 85 % ze způsobilých výdajů dané ŽoP, –Ve webové aplikaci Finanční a ekonomická analýza projektu však bude žadatel pracovat s předpokládanou výší dotace ve výši 70 % způsobilých výdajů a současně bude dokládat výši vlastních zdrojů v hodnotě zbývajících min. 30 % způsobilých výdajů projektu, –Minimální zaručený podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu činí 50 %.

5 Postup pro proplácení žádostí o platbu, závěrečné žádosti o platbu Výše a způsob provádění plateb –celkový finanční rozsah průběžných plateb bude poskytnut ve výši max. 70 % z objemu celkových způsobilých výdajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace. (do zbývající částky ve výši min. 30 % způsobilých výdajů se nezapočítává případně vytvořená rezerva na tzv. vícepráce), –zbývajících 30 % z objemu způsobilých výdajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace může být příjemci vyplaceno až na základě provedené analýzy čerpání prostředků z Evropské unie  nejpozději do 30.8.2015 u projektů do 50. Výzvy,  v lednu - únoru 2016 u projektů od 51. Výzvy.

6 Postup pro proplácení žádostí o platbu, závěrečné žádosti o platbu Časový harmonogram: –U projektů nezakládajících veřejnou podporu je stanoveno datum 30. 6. 2015 (do 50. Výzvy), 31.12.2015 (od 51. Výzvy) pro ukončení fyzické realizace projektů, –Příjemce je povinen předložit nejpozději do 40 pracovních dnů od převzetí díla od dodavatele, nejpozději však do 30. 6. 2015 (do 50. Výzvy), závěrečné „Monitorovací hlášení bez žádosti o platbu“ se všemi příslušnými přílohami a účetními doklady, které jsou povinné pro závěrečnou žádost o platbu. Současně s tímto závěrečným „Monitorovacím hlášením bez žádosti o platbu“ je příjemce povinen rovněž předložit návrh závěrečného vyúčtování způsobilých výdajů projektu, (u projektů od 51. Výzvy, které mají max. termín ukončení fyzické realizace projektu k 31.12.2015, kvalifikovaný odhad celkových způsobilých výdajů) –Závěrečnou žádost o platbu může příjemce předložit až po odevzdání a schválení „Monitorovacího hlášení bez žádosti o platbu“ poskytovatelem dotace, která bude zpracována prostřednictvím webové aplikace „Finanční a ekonomické analýzy projektu, –Postup pro výpočet závěrečné platby řídící orgán zveřejní na svých webových stránkách nejpozději do 30. 6. 2015.

7 Postup pro proplácení žádostí o platbu, závěrečné žádosti o platbu –ÚRR provede analýzu čerpání prostředků z Evropské unie k datu 31. 7. 2015, která bude vycházet z kurzu CZK/EUR stanoveného Evropskou centrální bankou pro měsíc srpen roku 2015. Na základě této analýzy ÚRR rozhodne o vyplacení konečné výše dotace a žadatel bude s výsledky této analýzy a s výpočtem výše dotace v rámci závěrečné žádosti o platbu seznámen do 5 pracovních dnů tj. do 7. 8. 2015 –Příjemce (do Výzvy č. 50) je povinen předložit závěrečnou žádost o platbu  nejpozději do 5 pracovních dnů tj. do 14. 8. 2015 ode dne doručení oznámení, ve kterém bude příjemci sdělena výše způsobilých výdajů pro závěrečnou žádost o platbu,  projekty (od Výzvy č. 51), které mají max. datum ukončení fyzické realizace k 31. 12. 2015, mohou od tohoto data předkládat žádosti o platbu dle harmonogramu projektu uvedeného ve Smlouvě –Pro zpracování návrhu závěrečného vyúčtování způsobilých výdajů projektu bude k dispozici webová aplikace

8 Časový harmonogram 30.6.2015 31.12.2015 Ukončení fyzické realizace projektu (do Výzvy č. 50) Ukončení fyzické realizace projektu (od Výzvy č. 51) Nejpozději do 30.6.2015 1.Předložit závěrečné Monitorovací hlášení bez žádostí o platbu vč. povinných příloh a účetních dokladů 2.Předložit návrh závěrečného vyúčtování způsobilých výdajů 3.Předložit kvalifikovaný odhad způsobilých výdajů (od Výzvy č. 51) Nejpozději do 30.6.2015 ŘO zveřejní postup pro výpočet závěrečné platby na svých webových stránkách do 31.7.2015 ÚRR provede analýzu čerpání prostředků z EU vzhledem k aktuálnímu kurzu CZK/EUR do 7.8.2015 Žadatel bude seznámen s výpočtem výše dotace v rámci závěrečné žádosti o platbu (do 5 pracovních dnů ode dne zpracování analýzy) do 14.8.2015 Předložit závěrečnou žádost o platbu (do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o výši ZV pro závěrečnou ŽOP) – do 50. Výzvy Nejpozději do 30.8.2015 Proplacení dotace příjemci do 50. Výzvy leden-únor 2016 Proplacení dotace příjemci od 51. Výzvy

9 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Postup při proplácení dotace ve vazbě na eliminaci rizik z „přezávazkování“/nedočerpání Programu Přerov 15. 5. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google