Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROP Střední Čechy Režim závěrečných výzev Praha 17.9.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROP Střední Čechy Režim závěrečných výzev Praha 17.9.2014."— Transkript prezentace:

1 ROP Střední Čechy Režim závěrečných výzev Praha 17.9.2014

2 Režim závěrečných výzev – základní informace Režim závěrečných výzev – minimalizuje riziko přečerpání/nedočerpání ROP Metodický pokyn č. 93 – Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev –Uplatní se především u Výzvy č. 82,83,85 a 88 Bezpečná část alokace - finanční prostředky, které pro danou výzvu budou s vysokou mírou pravděpodobnosti k dispozici (kurz pro přepočet je 27,00 Kč za 1 EURO). –Výše bezpečné alokace se průběžně navyšuje o úspory realizovaných projektů, vratky, pohyb kurzu apod. Nejistá část alokace - finanční prostředky, které pro danou výzvu můžou, ale nemusí být k dispozici z důvodu pohybu kurzu CZK/EURO a dalších okolností realizace již schválených projektů (úspory, odstoupení od smlouvy atd.). Hodnocení projektů standardním způsobem; přednostně vybírány projekty s vyšším počtem bodů. Projekty celé kryté bezpečnou částí alokace - administrace standardním způsobem (garance dotace schválené VRR). Projekt částečně kryt bezpečnou částí alokace (tzv. přelomový projekt)- smlouva o poskytnutí dotace garantuje dotaci ve výši odpovídající této bezpečné části, maximum ve výši schválené VRR. Projekty mimo bezpečnou alokaci, které dosáhnou minimální bodové hranice – schváleny k financování, avšak s nabídkou Smlouvy o dotaci bez garantované výše. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y Z RR WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 2

3 Režim závěrečných výzev – postupy administrace projektů s negarantovanou částí nebo celou dotací Rozhodující je výše bezpečné alokace v době přípravy Smlouvy o dotaci. Žadatelé mají 30 kalendářních dní na vyjádření, zda-li Smlouvu o dotaci podepíší. Odmítnutí Smlouvy o dotaci (nevyjádření se v termínu) – náhradní projekt. Smlouvu lze podepsat později, avšak náhradní projekty jsou zařazeny1 za poslední projekt s podepsanou Smlouvou o dotaci – nižší šance na proplacení Žádostí o platbu (ŽoP). Pokud žadatel souhlasí s uzavřením Smlouvy bez garance výše dotace, doručí v co nejkratším termínu na OMEUP všechny povinné přílohy ke Smlouvě dle aktuálních PPŽP a současně je mu zaslán ze strany OMEUP elektronicky návrh Smlouvy. Žadatel obratem odešle případné připomínky ke Smlouvě v revizích e-mailem zpět. Smlouva o poskytnutí dotace - celkové způsobilé výdaje odpovídají podílu ERDF, tj. dotace 100 %. Vlastní podíl bude zahrnut do nezpůsobilých výdajů. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y Z RR WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 3

4 Režim závěrečných výzev – postupy administrace projektů s negarantovanou částí nebo celou dotací Pokračování: Smlouvu žadatel podepisuje osobně na ÚRR. Žadatel je povinen podepsat Smlouvu do 60 kalendářních dní od odeslání výzvy k vyjádření, zda-li žadatel Smlouvu uzavře. Po domluvě s žadatelem lze ve výjimečných případech poslat Smlouvu žadateli k podpisu dopisem, žadatel musí doručit Smlouvu zpět ve stanovené lhůtě. Při nedodržení tohoto termínu bude projekt zařazen mezi náhradní projekty Je-li žadatelem (resp. příjemcem) obec či kraj, musí nejpozději ke dni podpisu Smlouvy dodat usnesení rady/zastupitelstva obce či rady kraje, kterým daný orgán vyjadřuje svůj souhlas s přijetím dotace, uzavřením Smlouvy a financováním projektu ve výši 0 – 100 % způsobilých výdajů Nejpozději do 50 pracovních dnů od podpisu Smlouvy musí žadatel doručit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y Z RR WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 4

5 Režim závěrečných výzev – postupy administrace projektů s negarantovanou částí nebo celou dotací Pokračování: Po uplynutí výše uvedeného termínu 60 kalendářních dní pro dodání podepsané Smlouvy bude provedena úprava pořadí projektů tak, že náhradní projekty budou zařazeny až za poslední projekt s podepsanou Smlouvou (pořadí náhradních projektů se bude řídit počtem dosažených bodů v rámci věcného hodnocení). Náhradní projekty Pokud v dané oblasti podpory budou nashromážděny dodatečné finanční prostředky (po pokrytí projektů s podepsanými Smlouvami) v takové výši, že pokryjí 100 % požadované dotace náhradního projektu, který je 1. v pořadí, bude tento žadatel vyzván k podpisu Smlouvy. Datum a čas podpisu/doručení Smlouvy o dotaci u náhradního projektu je rozhodující pro stanovení pořadí projektů, resp. po podpisu/doručení podepsané Smlouvy je projekt zařazen za poslední projekt s již podepsanou Smlouvou. Náhradní projekty, u kterých žadatel odmítne uzavřít Smlouvu s garantovanou dotací ve výši 100 % požadované dotace, budou ze seznamu náhradních projektů automaticky vyřazeny (označeny v IS Monit7+ jako stažené žadatelem). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y Z RR WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 5

6 Režim závěrečných výzev – postup administrace u vyhlášení dvou závěrečných výzev v jedné oblasti podpory V případě, že je v dané oblasti podpory vyhlášena dodatečně další závěrečná výzva, výše uvedená pravidla se použijí obdobně Výše bezpečné alokace je u dodatečné výzvy stanovena VRR pevně Žadatelé s projekty částečně nebo zcela nekryté bezpečnou alokací jsou po schválení projektů VRR obdobně osloveni jako v případě první výzvy. V případě podepsání Smlouvy jsou zařazeny za poslední projekt s podepsanou Smlouvou v první výzvě R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y Z RR WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 6

7 Režim závěrečných výzev – Žádosti o platbu a změny projektu Projekty s pohyblivou mírou dotace můžou (za respektování všech dosud platných omezení – zejména Metodický pokyn č. 41, vč. dodatků) předložit libovolný počet žádostí o platbu. Žádost o platbu je proplacena v okamžiku, kdy je jasné, že pro projekt s vyšším počtem bodů (resp. dříve zaregistrovaný v případě kontinuálních výzev) je dostatek finančních prostředků. Žádost nečeká na proplacení žádostí o platbu u projektu, který je v pořadí výše. Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména úspory z výběrových řízení, méněpráce atd. a to max. do 30 kalendářních dní od okamžiku změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem). Po podpisu smlouvy s dodavatelem musí v případě úspory příjemce žádat o změnu rozpočtu nebo rozpočet pokrátit prostřednictvím monitorovací zprávy, hlášení o pokroku (v případě že monitorovací zprávu/hlášení o pokroku příjemce předkládá ve výše uvedeném termínu). Nedodržení termínu může být důvodem pro neschválení změny projektu. Upozornění: ŘO není v režimu závěrečných výzev u projektů z části nebo úplně financovaných z „ nejisté“ části alokace vždy schopen garantovat včasné proplacené prostředků. Z tohoto důvodu se nedoporučuje žadatelům využívat režim modifikovaných plateb. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y Z RR WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 7

8 Režim závěrečných výzev – Harmonogram projektu Smlouva v rámci bezpečné alokace musí být podepsána ze strany příjemce do 28 pracovních dnů od usnesení VRR. Náměstek ředitele může v odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení této lhůty. Zadávací řízení na hlavní předmět projektu musí být ukončeno do 5 kalendářních měsíců od schválení projektu VRR k financování u projektů krytých bezpečnou alokací, resp. od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace u ostatních projektů. Fyzická realizace projektu musí být zahájena do 6 kalendářních měsíců od schválení projektu VRR k financování u projektů krytých bezpečnou alokací, resp. od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace u ostatních projektů. Nedodržení výše uvedených termínů je zejména s ohledem na reálný harmonogram projektu důvodem k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y Z RR WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 8

9 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Kubiš Vedoucí oddělení metodická podpora Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tel.: 222 749 737 e-mail: kubis@ropsc.cz@ropsc.cz web: www.ropstrednicechy.cz 19.11.2013


Stáhnout ppt "ROP Střední Čechy Režim závěrečných výzev Praha 17.9.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google