Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porušení podmínek ROP Střední Morava. OBSAH PREZENTACE I.Obecný postup při porušení II.Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce (krácení způsobilých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porušení podmínek ROP Střední Morava. OBSAH PREZENTACE I.Obecný postup při porušení II.Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce (krácení způsobilých."— Transkript prezentace:

1 Porušení podmínek ROP Střední Morava

2 OBSAH PREZENTACE I.Obecný postup při porušení II.Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce (krácení způsobilých výdajů) III.Porušení podmínek PO proplacení, porušení rozpočtové kázně

3 I. Obecný postup

4 II. Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce (krácení způsobilých výdajů) Příjemce je povinen při realizaci projektu a čerpání dotace dodržet podmínky uvedené ve Smlouvě. Nedodržení podmínek (např. nedodržení finančního plánu, výše způsobilých výdajů, včetně jejich investičního a neinvestičního podílu, plnění indikátorů a horizontálních témat) může být důvodem k uložení finanční opravy či krácení dotace. Finanční opravy se týkají porušení předpisů nebo podmínek ROP. Před proplacením finančních prostředků finanční opravy jsou realizovány prostřednictvím finančních korekcí, resp. krácení způsobilých výdajů.

5 Typy porušení PŘED proplacením A)Porušení zákona o veřejných zakázkách: 1.které ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, 2.pokud došlo k neoprávněnému dělení zakázky, či 3.byla chybně stanovena předpokládaná hodnota zakázky. B)Ostatní porušení zákona o veřejných zakázkách a/nebo porušení Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek a zakázek v programovém období 2007-2013 C)Porušení jiného zákona D)Ostatní porušení smlouvy/podmínek ROP Střední Morava

6 Nesrovnalost PŘED proplacením 1.V případě porušení zákona o veřejných zakázkách:  které ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,  pokud došlo k neoprávněnému dělení zakázky, či  byla chybně stanovena předpokládaná hodnota zakázky. 2.Systémová nesrovnalost 3.Podezření na trestný čin

7 Konkrétní postup při zjištění porušení PŘED proplacením  Jestliže pracovníci OKP zjistí v rámci kontroly nebo administrace žádosti o platbu porušení podmínek ROP Střední Morava před proplacením informují příjemce o svém zjištění a poskytnou mu dodatečnou lhůtu k nápravě.  Pokud jde o porušení závazných pravidel a postupů pro zadávání zakázek, které lze dodatečně napravit, vyzve pracovník OKP zadavatele, aby tak učinil a stanoví k tomuto přiměřenou lhůtu, nejvýše však 30 dnů. Je-li ve stanovené lhůtě pochybení napraveno, finanční korekce výdajů vztahujících se k předmětné zakázce se neuplatní.  Pokud nelze odstranit, pracovníci OKP navrhnou finanční korekci v souladu schválenými postupy a zkrátí žádost o platbu.

8 Krácení způsobilých výdajů A. Porušení zákona o veřejných zakázkách - ÚOHS konstatuje, že došlo ke spáchání správního deliktu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zde dojde až ke 100% krácení způsobilých výdajů vycházejících z veřejné zakázky. Dále v případech, kde navíc výdaje ve veřejné zakázce představují podstatnou část způsobilých výdajů v projektu, může poskytovatel přistoupit k možnosti odstoupit od Smlouvy o poskytnutí dotace.

9 Krácení způsobilých výdajů B. Jiná porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. a/nebo porušení Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek a zakázek v programovém období 2007-2013 Zde dojde k finanční korekci způsobilých výdajů, která bude v souladu s Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky Guideline COCOF 07/0037/03-CS.

10 Krácení způsobilých výdajů Postup při porušení zákona o veřejných zakázkách a/nebo porušení Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek a zakázek v programovém období 2007-2013 Pro aplikaci výše uvedených Pokynů ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky Guideline COCOF 07/0037/03-CS má Úřad Regionální rady zpracovanou interní instrukci, která zpřesňuje druhy pochybení, za které budou způsobilé výdaje kráceny, a stanovuje následně konkrétní % výši krácení způsobilých výdajů. Tato interní instrukce byla schválena Výborem Regionální rady dne 27.7.2011.

11 Krácení způsobilých výdajů C. Porušení zákona - Podezření na spáchání trestného činu § 260 Poškozování finančních zájmů společenství (S účinností od 1. 1. 2010 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona, v platném znění): 1.Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady vztahující se k výdajům nebo příjmům souhrnného rozpočtu ES nebo rozpočtů spravovaných ES nebo jejich jménem, anebo takové doklady zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo snížení zdrojů některého takového rozpočtu. 2.Kdo neoprávněně použije finanční prostředky, které tvoří výdaje nebo příjmy souhrnného rozpočtu ES nebo rozpočtů spravovaných ES nebo jejich jménem, nebo zkrátí finanční prostředky pro některý takový rozpočet.

12 III. Porušení podmínek PO proplacení, porušení rozpočtové kázně Po proplacením finančních prostředků – neoprávněným použitím peněžních prostředků nebo jejich zadržením se příjemce dopouští porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a příjemci vzniká povinnost poskytnuté prostředky vrátit. Procesně je pak ÚRR správcem daně ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

13 Porušení rozpočtové kázně  Je každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků dotace příjemcem, pokud prostředky byly už proplaceny a pokud bylo porušeno účelové určení finančních prostředků.  Odvod za porušení rozpočtové kázně, který je příjemce povinen odvést zpět na účet poskytovatele, odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků.  V případě, že příjemce bude v prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, je povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

14 Prominutí (částečné prominutí) povinnosti odvodu či penále Příjemce může podat písemnou odůvodněnou žádost o prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále z důvodů hodných zvláštního zřetele. Výbor Regionální rady je jako orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, oprávněn z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň, rozhodnout o prominutí povinnosti odvodu a penále.

15 Porušení rozpočtové kázně

16 DĚKUJI ZA POZORNOST JUDr. Iva Glacner odd. kontrol a nesrovnalostí, Odbor metodiky a monitoringu iva.glacner@rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Porušení podmínek ROP Střední Morava. OBSAH PREZENTACE I.Obecný postup při porušení II.Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce (krácení způsobilých."

Podobné prezentace


Reklamy Google