Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III. Finanční řízení Ing. Michal Čech. Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Osobní výdaje Vykazování výdajů Hodnotící kritéria Finanční milníky 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III. Finanční řízení Ing. Michal Čech. Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Osobní výdaje Vykazování výdajů Hodnotící kritéria Finanční milníky 2."— Transkript prezentace:

1 III. Finanční řízení Ing. Michal Čech

2 Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Osobní výdaje Vykazování výdajů Hodnotící kritéria Finanční milníky 2

3 3 Způsobilé výdaje

4 Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti:  Věcná způsobilost  Přiměřenost výdaje  Časová způsobilost výdaje  Místní způsobilost  Prokázání výdaje 4

5 Hlediska způsobilosti výdajů Věcná způsobilost – výdaj musí být v souladu s právními předpisy EU a ČR, musí být v souladu s pravidly OP a podmínkami podpory (právní akt). Přiměřenost výdaje – výdaj musí být vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 5

6 Hlediska způsobilosti výdajů Časová způsobilost – z časového hlediska jsou způsobilé výdaje související s náklady, které vznikly v průběhu realizace projektu. Rovněž jsou způsobilé ty výdaje, které vznikly po úspěšném splnění první fáze hodnocení. Místní způsobilost – výdaj je způsobilý, pokud je projekt realizován na území, na které se vztahuje program, v jehož rámci je podporován. Prokázání výdaje – výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. 6

7 Rozpočet projektu 7

8 Sestavení rozpočtu Rozpočet žádosti o podporu musí být sestaven v souladu s pravidlem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti plánovaných výdajů. Při sestavování rozpočtu projektu je nezbytné plánovat pouze takové výdaje, které mohou být z prostředků OP VVV financovány, tzv. způsobilé výdaje. 8

9 Obecné zásady tvorby rozpočtu Přiměřenost a opodstatněnost celkové výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek zejména vzhledem k cílům a obsahu projektu, velikosti cílové skupiny, délce trvání projektu a obsahu klíčových aktivit, cílovým hodnotám výstupových a výsledkových indikátorů. Vzájemná provázanost jednotlivých položek rozpočtu s plánovanými aktivitami projektu a výdaji s nimi spojenými. Specifikování jednotlivých výdajů projektu v souhrnném rozpočtu v žádosti o podporu (struktura rozpočtu je definovaná ze strany ŘO). 9

10 Přímé osobní výdaje V rámci Krajských akčních plánu se jedná o jediný druh přímého výdaje. Varianty pro stanovení mezd/platů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (výzva PO3 Krajské akční plány). 10

11 Stanovení sazeb mezd/platů Stanovení sazby pomocí ISPV Alternativní způsob výpočtu mzdy/platu Využití limitů stanovených v kapitole 1 dokumentu „Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV“ 11

12 Osobní výdaje Způsobilé výdaje – hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu včetně zákonných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, atp.); – odvody na sociální a zdravotní pojištění; – nemocenská hrazená zaměstnavatelem; – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele; – ostatní obligatorní výdaje (FKSP, SF, osobní překážky v práci či službě, indispoziční volno) 12

13 Vykazování výdajů V rámci finančního řízení bude pro Krajské akční plány využita forma zjednodušeného vykazování financováním paušální sazbou 40% přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. 13

14 Hodnotící kritéria v rámci věcného hodnocení jsou z finanční stránky hodnoceny následující subkritéria: – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max 10 bodů) – Věcná správnost rozpočtu (max 2 body) 14

15 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu Posuzuje se opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek vzhledem k délce trvání projektu, obsahu aktivit/etap, plánovaným výsledkům/výstupům. (V relevantních případech je přitom nezbytné zohlednit i délku a intenzitu práce s cílovou skupinou.)Zda jsou uvedené náklady nezbytné pro realizaci projektu či naopak, zda není rozpočet podhodnocený. Posuzuje se přehlednost rozpočtu - zřejmost členění nákladů do položek a skupin a míru jejich konkretizace. 15

16 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu Přiměřeností rozpočtu projektu se rozumí respektování pravidla 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti z hlediska finančních nákladů ve vazbě na realizaci plánovaných aktivit, plánovaných výstupů a výsledků. Zejména je nutné posoudit: přiměřenost mzdových nákladů/úvazků realizačního týmu vzhledem ke kvalitě (odbornosti) jeho činnosti a také k délce jeho aktivit, které souvisí s prací s cílovou skupinou (např. práce lektora s cílovou skupinou, příprava materiálů pro práci s cílovou skupinou) Přiměřenost a věcnou správnost je třeba posuzovat jak u jednotlivých položek rozpočtu projektu, resp. skupin položek, tak rozpočtu jako celku, aby nedošlo k posouzení pouze některých částí z rozpočtu, zatímco jiné nebudou vzaty v úvahu. 16

17 Věcná správnost rozpočtu Posuzuje se rozpočet z pohledu obecných podmínek způsobilosti výdajů, tj. věcné, místní a časové způsobilosti výdajů v rozpočtu. V případě, že žádost o podporu obsahuje nezpůsobilý výdaj, hodnotitel navrhuje jeho vyřazení z rozpočtu. V případě, že není možné nezpůsobilý výdaj z rozpočtu vyřadit (tzn. projekt by nebyl realizovatelný), není možné žádost o podporu doporučit k podpoře. 17

18 Finanční milníky Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Na základě plánu budou nastaveny závazné průběžné finanční ukazatele projektu. Ukazatelem je poté 80% souhrnné plánované částky vyúčtování za každý po sobě jdoucích 12 měsíců. 18

19 Finanční milníky V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. 19

20 Hraniční finanční ukazatel Jeden z průběžných finančních ukazatelů bude příjemci stanoven jako závazný hraniční finanční ukazatel. Hraničním ukazatelem projektu je 60% souhrnné plánované částky vyúčtování za období odpovídající cca 60% doby realizace projektu. Ponížení ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace. 20


Stáhnout ppt "III. Finanční řízení Ing. Michal Čech. Obsah Způsobilé výdaje Rozpočet projektu Osobní výdaje Vykazování výdajů Hodnotící kritéria Finanční milníky 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google