Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky pro poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a oblastech s jinými znevýhodněními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky pro poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a oblastech s jinými znevýhodněními."— Transkript prezentace:

1 Podmínky pro poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a oblastech s jinými znevýhodněními

2 Zařazení obcí a k.ú. je k dispozici na internetových stránkách MZe
LFA v ČR na období Dle čl. 93 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 zůstávají v platnosti čl. 13a, čl. 14 odst. 1 a 2, čl. 15, čl. 17 – 20, čl. 51 odst. 3 a čl. 55 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 – metodika vymezení LFA zůstává stejná pro období 2007 – 2009 Změny v zařazení obcí popř. k.ú. na základě aktualizace vstupních dat správní celky k , stanovení svažitostí dle digitálního modelu terénu, aktualizace BPEJ k Zařazení obcí a k.ú. je k dispozici na internetových stránkách MZe V LFA tis.ha – 50 % zemědělské půdy 760 tis.ha travní porosty – 43 % výměry LFA

3 Horské oblasti Území obcí a katastrálních území nad 600 m n.m. nebo nad 500 m n.m. a 15% svažitostí na ½ výměry (HA) Území obcí nesplňující výše popsané podmínky, ale zařazené v rámci homogenizace území (HB)

4 Ostatní méně příznivé oblasti
Ucelená území, která zároveň splňují všechna tato kritéria: v rámci okresu (NUTS IV): průměrná výnosnost zemědělské půdy menší než 34 bodů (80 % průměru ČR) v rámci kraje (NUTS III): hustota obyvatel menší než 75 obyvatel na km2 (průměr ČR je 130 obyvatel na km2) podíl pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu na ekonomicky aktivním obyvatelstvu větší než 8%

5 Rozdělení v rámci ostatních méně příznivých oblastí
obce a k.ú. s průměrnou výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů (OA ) obce s průměrnou výnosností zemědělské půdy rovnou nebo vyšší než 34 bodů (OB )

6 Oblasti se specifickými omezeními
Území s průměrnou výnosností půdy nižší než 34 bodů nebo katastrální území s výnosností půdy vyšší nebo rovnou 34 bodů a nižší než 38 bodů a zároveň sklonitostí nad 7o (dle BPEJ) na ploše větší než 50 % SX území obcí, která byla zařazena v LFA v období a vlivem aktualizace vstupních dat již nesplňují kritéria pro vymezení LFA. Tato území zůstávají v LFA do roku 2009

7 Členění LFA a sazba (§ 2 a § 5)
HA 157 EUR na 1 ha travních porostů, HB 134 EUR na 1 ha travních porostů, OA 117 EUR na 1 ha travních porostů, OB 94 EUR na 1 ha travních porostů, S EUR na 1 ha travních porostů, SX EUR na 1 ha travních porostů,

8 Žádost o poskytnutí platby (§ 6)
žadatel zemědělsky obhospodařuje 1 ha t.p. evidovaného v LPIS a na tuto min. výměru podá žádost žadatel se písemně zaváže k pětiletému obhospodařování minimální výměry v LFA žádost bude doručena Fondu na jím vydaném formuláři do kalendářního roku žádost obsahuje: údaje dle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství, písemný závazek 5-ti letého obhospodařování, případně potvrzení vodoprávního úřadu pokud žadatel hospodaří v 1. pásmu OPVZ

9 Podmínky pro poskytnutí platby (§ 8)
žadatel hospodaří na min. výměře v LFA dodržuje GAEC celý kalendářní rok na veškeré výměře v LPIS splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat min. 0,2 VDJ/ha t.p. (výjimka pro 1. pásma OPVZ) a max. 1,5 VDJ/ha z.p. k příslušného kalendářního roku zajistí posečení t.p. 2x ročně a to v termínech do a do nebo zajistí spasení travního porostu min. 1x ročně do po se nebude na PB/DPB nacházet porost vyšší než 30 cm má zařazeny PB/DPB v evidenci půdy v LFA min. ode dne doručení žádosti Fondu do 30.9. pokud chová koně k 31.7., doručí Fondu do kopii registru společně s formulářem vydaným Fondem

10 Odložení nebo vynechání seče
pokud AEO nestanoví jinak (§ 8 odst. 1 písm. e) bod 1 a 2) z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo z důvodu ochrany vzácně žijících živočichů (§ 8 odst. 1 písm. e) bod 3) zásah vyšší moci (§13)

11 Poskytnutí snížené platby (§ 9)
Platba bude snížena o 10% jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu nebo byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 VDJ na 1 ha zemědělské půdy neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry. Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více výše uvedených podmínek, sníží platbu žadateli za porušení každé podmínky o 10 %.

12 Neposkytnutí platby (§ 10)
Platba se neposkytne jestliže intenzita chovu hosp. zvířat k byla nižší než 0,16 VDJ na ha travního porostu nebo vyšší než 1,8 VDJ na 1 ha zemědělské půdy neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 25 % celkové výměry porušil písemný 5-ti letý závazek hospodaření (viz. žádost) pozemky nebyly evidovány v LPIS ode dne doručení žádosti do daného kalendářního roku

13 Vrácení platby (§12) V případě, že Fond zjistí zpětně nedodržení některé z podmínek vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí platby dle § 9 nebo § 10 Jestliže částka na níž neměl žadatel nárok nepřesáhne 2500 Kč, není žadatel povinen tuto částku vrátit.

14 Podmínky pro poskytování platby v oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě

15 Oblast Natura 2000 na zemědělské půdě (§ 3)
ptačí oblasti nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí dříve LFA-E sazba: 112 EUR na 1 ha travního porostu

16 Žádost o poskytnutí platby (§ 6)
žadatel zemědělsky obhospodařuje 1 ha t.p. evidovaného v LPIS a na tuto min. výměru podá žádost žadatel se písemně zaváže k pětiletému obhospodařování minimální výměry v oblasti Natura 2000 žádost bude doručena Fondu na jím vydaném formuláři do kalendářního roku žádost obsahuje: údaje dle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství, písemný závazek 5-ti letého obhospodařování

17 Podmínky pro poskytnutí platby (§ 8)
žadatel hospodaří na min. výměře v oblasti Natura 2000 dodržuje GAEC celý kalendářní rok na veškeré výměře v LPIS zajistí posečení t.p. 2x ročně a to v termínech do a do nebo zajistí spasení travního porostu min. 1x ročně do po se nebude na PB/DPB nacházet porost vyšší než 30 cm roční přívod dusíku pastvou nebo pobytem hospodářských zvířat nepřekročí v průměru na celkovou výměru pasených ploch 30 kg N na 1 ha má zařazeny PB/DPB v evidenci půdy v oblasti Natura 2000 min. ode dne doručení žádosti Fondu do 30.9.

18 Poskytnutí snížené platby (§ 9)
Platba bude snížena o 10% jestliže neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry. Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více výše uvedených podmínek, sníží platbu žadateli za porušení každé podmínky o 10 %.

19 Neposkytnutí platby (§ 10)
Platba se neposkytne jestliže neposekal ve stanovených termínech nebo travní porost po byl vyšší než 30 cm; a to v rozsahu větším než 25 % celkové výměry porušil písemný 5-ti letý závazek hospodaření (viz. žádost) pozemky nebyly evidovány v LPIS ode dne doručení žádosti do daného kalendářního roku

20 Vrácení platby (§12) V případě, že Fond zjistí zpětně nedodržení některé z podmínek vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí platby v oblasti Natura 2000 dle § 9 nebo § 10 V případě nedodržení stanoveného limitu přívodu N nebo nepředložení evidence hnojení Jestliže částka na níž neměl žadatel nárok nepřesáhne Kč, není žadatel povinen tuto částku vrátit.

21 Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)
Nerušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice. Vyloučení pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis. Vyloučení změny zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda. Nepálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech.

22 Snížení nebo neposkytnutí platby za nedodržení GAEC (§ 11)
Platba se sníží, popř. neposkytne podle rozsahu celkové výměry (tj. na všech všech PB/DPB evidovaných v evidenci půdy na žadatele), na které byla podmínka porušena z nedbalosti v rozsahu nižším nebo rovném 3 % = snížení o 1% v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % = snížení o 3% v rozsahu vyšším než 30 % = snížení o 5% úmyslně v rozsahu nižším nebo rovném 3 % = snížení o 20 % v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % = snížení o 50 % v rozsahu vyšším než 30 % = neposkytnutí platby


Stáhnout ppt "Podmínky pro poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a oblastech s jinými znevýhodněními."

Podobné prezentace


Reklamy Google