Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Převod agend z obcí a krajů říjen 2011 Martin Žárský, náměstek GŘ ÚP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ REFORMA I. Převod agend z obcí a krajů říjen 2011 Martin Žárský, náměstek GŘ ÚP ČR."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ REFORMA I. Převod agend z obcí a krajů říjen 2011 Martin Žárský, náměstek GŘ ÚP ČR

2 Cíle reformy zefektivnění práce orgánů státní správy; snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb; úspory prostředků ze státního rozpočtu; lepší zacílení a adresnost sociálních dávek; dosažení maximální možné účelnosti dávek; zvýšení efektivity politiky zaměstnanosti a provázanost jejích nástrojů se sociálními systémy. Úřad práce ČR

3 Základní nástroje reformy Sjednotit výplatu nepojistných sociálních dávek na jedno výplatní místo, kterým je Úřad práce České republiky. Úřad práce ČR bude vykonávat agendu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek státní sociální podpory, a rovněž bude provádět inspekci poskytování sociálních služeb. Úřad práce ČR

4 Hlavní věcné změny V zákoně o pomoci v hmotné nouzi omezení pobírání doplatku na bydlení na 7 let činnosti související se sociální prací V zákoně o sociálních službách změna posuzování stupně závislosti činnosti související se sociální prací V zákoně o státní sociální podpoře omezení doby pobírání příspěvku na bydlení na 7 let volba délky pobírání rodičovského příspěvku a jeho výše V zákoně o Úřadu práce České republiky zavedení karty sociálních systémů jednotný informační systém práce a sociálních věcí V zákoně o zaměstnanosti nelegální práce a posílení kontrolních pravomocí transformace kategorie zdravotně znevýhodněných osob, chráněných pracovních dílen sdílení zprostředkování a rekvalifikací zaměstnavatelé nebudou muset povinně hlásit každé volné pracovní místo; nově se definuje nástroj „veřejné služby“ V zákoně o dávkách pro osoby se ZP příspěvek na mobilitu příspěvku na zvláštní pomůcku Průkaz osoby se ZP (průkaz TP, ZTP a ZTP/P) bude součástí karty sociálních systémů Úřad práce ČR

5 Převod kompetencí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí Úřad práce převezme Činnostmi, které přímo souvisejí s řízením, rozhodováním a výplatou dávek se rozumí především: Poskytnutí informací o možných nárocích na dávky Pomoc se zpracováním formálních náležitostí při podávání žádostí o dávky Provádění sociálního šetření v přirozeném sociálním prostředí žadatelů Vedení spisové dokumentace a související administrativní práce Spolupráce se zainteresovanými institucemi a především s Lékařskou posudkovou službou Příprava podkladů pro rozhodnutí o nárocích na dávky Provádění kontroly způsobu využití poskytovaných dávek Úřad práce ČR

6 Činnosti obcí v přenesené působnosti 2012 Zajištění základního i specializovaného sociálního poradenství Zabezpečení zprostředkování sociální služby nebo kontaktu s poskytovateli sociálních služeb Zabezpečení odborného sociálního poradenství osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu se společností (sociální kurátor) Zabezpečení poskytování služeb osobám, kterým je ukončena hospitalizace Zabezpečení poskytování služeb osobám, které jsou z důvodu neposkytnutí služby v ohrožení zdraví či života Podílí se na zajištění intervence v případech „domácího násilí“ Poskytnutí informací vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení Zabezpečení depistážní činnosti zaměřené na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě Zabezpečení sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji Zabezpečení spolupráce mezi subjekty, které působí v oblasti ochrany před sociálním vyloučením (poskytovatelé sociálních služeb, další obce, kraje a další instituce a orgány veřejné správy) Sdílení Jednotného informačního systému Úřad práce ČR

7  Jeden klient  Jedna veřejná správa  Společný zájem a cíl  Přirozené rozdělení kompetencí  Sdílené postupy Úřad práce ČR Státní správa Klient Územní veřejná správa

8 Personální zajištění výkonu agend nepojistných sociálních dávek ÚP ČR je po provedených strukturálních změnách připraven pojmout veškeré agendy týkající se prvoinstančního řízení ve věcech nepojistných sociálních dávek. V současné době ÚP vyjednává na základě dohody MPSV a SMO o převodu cca až systemizovaných míst z obecních úřadů. Úřad práce ČR

9 Příspěvek na výkon státní správy MF provedlo bilanci „Příspěvku“ dle všech vlivů Jedním z vlivů je dopad „Sociální reformy I“ ÚP/MPSV bude komunikovat s obcemi jednotlivé objemy snížení Příklad město X:  Odbor = 11 zaměstnanců (z toho 7 NSD)  Celkový příspěvek 2011 = 16,550 mil Kč  Celkový příspěvek 2012 = 14,830 mil Kč  Pokles z důvodu „SR I“ = 1,130 mil Kč  ÚP převezme max 3 zaměstnance Úřad práce ČR

10 Způsob přechodu zaměstnanců Přechod pracovníků z obcí na ÚP je upraven přechodnými ustanoveními novely zákona o úřadu práce. Tato ustanovení nejsou v rozporu s obecnou úpravou dle zákoníku práce. Organizační zajištění agend obcí a jejich personální zabezpečení od roku 2012 je výhradní kompetencí obcí. S ohledem na ponechání 196 mil. Kč v rozpočtu obcí nemusí obce propouštět. Tyto finanční prostředky postačují na cca 500 pracovníků. V debatě se zaměňují tabulková místa a počet pracovníků. Úřad práce ČR

11 Jmenný seznam Úřad práce ČR Jmenný seznam úředníků a dalších zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených k výkonu práce do pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, úřadů městských částí hl. m. Prahy určených Statutem hl. m. Prahy, u nichž dojde dnem 1. ledna 2012 k přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů podle bodu 4, čl. VIII zákona č.../2011 Sb., na Úřad práce ČR. Obec/MČ: ……………………………………………………………….Krajská pobočka ÚP: …………………………………………………………… Poř. č.Jméno a příjmení, titul Datum narození Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě Místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě Druh práce, který bude vykonává n na Úřadu práce ČR Místo výkonu práce na Úřadu práce ČR Pracovní poměr Zástup ANO/NE* Potřeba dohody ANO/NE DenMěsícRok doba neurčitáurčitá do: * Pokud zapíšete zástup ANO, do dalšího řádku vyplníte celou identifikaci zaměstnance, který je zastupován. Řádek označíte stejným pořadovým číslem s označením např. 1a). MPSV, Úřad práce ČR a obec/Městská část se dohodly na tomto jmenném seznamu úředníků zařazených k výkonu práce podle bodu 4, čl. VIII zákona č.../2011 Sb., kteří ke dni 31. prosince 2011 plní úkoly v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany a příspěvku na péči. V …………….…….dne……………. …………………………………….. ……………………………………… za obec/MČza Úřad práce ČRza MPSV

12 Formy dohody Úřad práce ČR Zápis z jednání ve věci přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu zaměstnance na základě ustanovení § … zákona č.73/2011 Sb., o Úřadu práce, ve znění zákona č. …/2011Sb., Došlo k dohodě bez změny podmínek Není zpracováván žádný dokument Došlo k dohodě se změnou podmínek V této souvislosti se zaměstnavatel a zaměstnanec zavazují, že do ……… uzavřou písemnou dohodu o změně sjednaných podmínek pracovního poměru zaměstnance tak, jak je výše uvedeno. Nedošlo k dohodě V daném případě je přechod práv a povinností z pracovněprávního vztahu zaměstnance vyloučen

13 Podmínky nad rámec jmenného seznamu Úřad práce ČR Kvalif. dle z. č. 108/2006 Sb Platová třída Platový stupeň § 5 NV č. 564/2006 Sb. § 6 NV č. 564/2006 Sb. Platový tarif v Kč Osobní příplatek v Kč Příplatek za vedení v Kč Zvláštní příplatek v Kč Celkem plat v Kč Plat při zkráceném úvazku v Kč Pracovní úvazek Plný Částečný Kolektivní smlouva Jiné závazky

14 Územní zajištění výkonu agend nepojistných sociálních dávek Veškeré úkony v I. stupni řízení o dávkách bude vykonávat ÚP, tj. krajské pobočky ÚP prostřednictvím kontaktních pracovišť v daném území. Kontaktní pracoviště ÚP pokrývají srovnatelnou územní spádovost jako správní obvody obcí s rozšířenou působností (obce III. typu) a částečně jsou také dislokovány v obcích s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu). Struktura obcí v ČR (celkem 415 úřadů vyplácejících dávky): 388 obcí s rozšířenou působností nebo pověřených obcí (obce II a III) z toho 205 obcí III typu 5 vojenských újezdů (kompetence obce II) 22 městských částí Prahy (kompetence obcí II a III) Struktura pracovišť Státní sociální podpory ÚP (budoucí pracoviště nepojistných sociálních dávek): V obcích II a III – 309 pracovišť a z toho ve 198 obcích III a 111 obcích II Vojenské újezdy budou řešeny dle spádovosti k nejbližšímu KoP ÚP a budou obslouženy Praha – 8 KoP, která působí v 19 z 22 městských částí Celkem = 328 útvarů ÚP, které působí na 431 pracovištích Úřad práce ČR

15 Úřad práce ČR Struktura Krajské pobočky ÚP

16 Úřad práce ČR Struktura GŘ ÚP

17 Převod kompetencí KÚ na ÚP a MPSV Činnosti přímo související s převodem řízení o dávkách ve druhém stupni na MPSV zabezpečuje celkem 130 pracovníků v přepočtených úvazcích. V současné době vykonává agendu inspekcí sociálních služeb: na krajských úřadech 48 pracovníků (nejde o celé úvazky) na MPSV 2 pracovníci Dále je pro účely inspekcí využíváno nezávislých expertů. V současné době figuruje je využíváno cca 80 expertů. Úřad práce ČR

18 Děkuji za pozornost Úřad práce ČR


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ REFORMA I. Převod agend z obcí a krajů říjen 2011 Martin Žárský, náměstek GŘ ÚP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google