Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Převod agend z obcí a krajů říjen 2011 Martin Žárský, náměstek GŘ ÚP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ REFORMA I. Převod agend z obcí a krajů říjen 2011 Martin Žárský, náměstek GŘ ÚP ČR."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ REFORMA I. Převod agend z obcí a krajů říjen 2011 Martin Žárský, náměstek GŘ ÚP ČR

2 Cíle reformy zefektivnění práce orgánů státní správy; snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb; úspory prostředků ze státního rozpočtu; lepší zacílení a adresnost sociálních dávek; dosažení maximální možné účelnosti dávek; zvýšení efektivity politiky zaměstnanosti a provázanost jejích nástrojů se sociálními systémy. Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

3 Základní nástroje reformy Sjednotit výplatu nepojistných sociálních dávek na jedno výplatní místo, kterým je Úřad práce České republiky. Úřad práce ČR bude vykonávat agendu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek státní sociální podpory, a rovněž bude provádět inspekci poskytování sociálních služeb. Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

4 Hlavní věcné změny V zákoně o pomoci v hmotné nouzi omezení pobírání doplatku na bydlení na 7 let činnosti související se sociální prací V zákoně o sociálních službách změna posuzování stupně závislosti činnosti související se sociální prací V zákoně o státní sociální podpoře omezení doby pobírání příspěvku na bydlení na 7 let volba délky pobírání rodičovského příspěvku a jeho výše V zákoně o Úřadu práce České republiky zavedení karty sociálních systémů jednotný informační systém práce a sociálních věcí V zákoně o zaměstnanosti nelegální práce a posílení kontrolních pravomocí transformace kategorie zdravotně znevýhodněných osob, chráněných pracovních dílen sdílení zprostředkování a rekvalifikací zaměstnavatelé nebudou muset povinně hlásit každé volné pracovní místo; nově se definuje nástroj „veřejné služby“ V zákoně o dávkách pro osoby se ZP příspěvek na mobilitu příspěvku na zvláštní pomůcku Průkaz osoby se ZP (průkaz TP, ZTP a ZTP/P) bude součástí karty sociálních systémů Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

5 Převod kompetencí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí Úřad práce převezme Činnostmi, které přímo souvisejí s řízením, rozhodováním a výplatou dávek se rozumí především: Poskytnutí informací o možných nárocích na dávky Pomoc se zpracováním formálních náležitostí při podávání žádostí o dávky Provádění sociálního šetření v přirozeném sociálním prostředí žadatelů Vedení spisové dokumentace a související administrativní práce Spolupráce se zainteresovanými institucemi a především s Lékařskou posudkovou službou Příprava podkladů pro rozhodnutí o nárocích na dávky Provádění kontroly způsobu využití poskytovaných dávek Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

6 Činnosti obcí v přenesené působnosti 2012 Zajištění základního i specializovaného sociálního poradenství Zabezpečení zprostředkování sociální služby nebo kontaktu s poskytovateli sociálních služeb Zabezpečení odborného sociálního poradenství osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu se společností (sociální kurátor) Zabezpečení poskytování služeb osobám, kterým je ukončena hospitalizace Zabezpečení poskytování služeb osobám, které jsou z důvodu neposkytnutí služby v ohrožení zdraví či života Podílí se na zajištění intervence v případech „domácího násilí“ Poskytnutí informací vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení Zabezpečení depistážní činnosti zaměřené na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě Zabezpečení sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji Zabezpečení spolupráce mezi subjekty, které působí v oblasti ochrany před sociálním vyloučením (poskytovatelé sociálních služeb, další obce, kraje a další instituce a orgány veřejné správy) Sdílení Jednotného informačního systému Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

7  Jeden klient  Jedna veřejná správa  Společný zájem a cíl  Přirozené rozdělení kompetencí  Sdílené postupy Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr Státní správa Klient Územní veřejná správa

8 Personální zajištění výkonu agend nepojistných sociálních dávek ÚP ČR je po provedených strukturálních změnách připraven pojmout veškeré agendy týkající se prvoinstančního řízení ve věcech nepojistných sociálních dávek. V současné době ÚP vyjednává na základě dohody MPSV a SMO o převodu cca 1 500 až 1 800 systemizovaných míst z obecních úřadů. Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

9 Příspěvek na výkon státní správy MF provedlo bilanci „Příspěvku“ dle všech vlivů Jedním z vlivů je dopad „Sociální reformy I“ ÚP/MPSV bude komunikovat s obcemi jednotlivé objemy snížení Příklad město X:  Odbor = 11 zaměstnanců (z toho 7 NSD)  Celkový příspěvek 2011 = 16,550 mil Kč  Celkový příspěvek 2012 = 14,830 mil Kč  Pokles z důvodu „SR I“ = 1,130 mil Kč  ÚP převezme max 3 zaměstnance Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

10 Způsob přechodu zaměstnanců Přechod pracovníků z obcí na ÚP je upraven přechodnými ustanoveními novely zákona o úřadu práce. Tato ustanovení nejsou v rozporu s obecnou úpravou dle zákoníku práce. Organizační zajištění agend obcí a jejich personální zabezpečení od roku 2012 je výhradní kompetencí obcí. S ohledem na ponechání 196 mil. Kč v rozpočtu obcí nemusí obce propouštět. Tyto finanční prostředky postačují na cca 500 pracovníků. V debatě se zaměňují tabulková místa a počet pracovníků. Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

11 Jmenný seznam Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr Jmenný seznam úředníků a dalších zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených k výkonu práce do pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, úřadů městských částí hl. m. Prahy určených Statutem hl. m. Prahy, u nichž dojde dnem 1. ledna 2012 k přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů podle bodu 4, čl. VIII zákona č.../2011 Sb., na Úřad práce ČR. Obec/MČ: ……………………………………………………………….Krajská pobočka ÚP: …………………………………………………………… Poř. č.Jméno a příjmení, titul Datum narození Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě Místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě Druh práce, který bude vykonává n na Úřadu práce ČR Místo výkonu práce na Úřadu práce ČR Pracovní poměr Zástup ANO/NE* Potřeba dohody ANO/NE DenMěsícRok doba neurčitáurčitá do: * Pokud zapíšete zástup ANO, do dalšího řádku vyplníte celou identifikaci zaměstnance, který je zastupován. Řádek označíte stejným pořadovým číslem s označením např. 1a). MPSV, Úřad práce ČR a obec/Městská část se dohodly na tomto jmenném seznamu úředníků zařazených k výkonu práce podle bodu 4, čl. VIII zákona č.../2011 Sb., kteří ke dni 31. prosince 2011 plní úkoly v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany a příspěvku na péči. V …………….…….dne……………. …………………………………….. ……………………………………… za obec/MČza Úřad práce ČRza MPSV

12 Formy dohody Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr Zápis z jednání ve věci přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu zaměstnance na základě ustanovení § … zákona č.73/2011 Sb., o Úřadu práce, ve znění zákona č. …/2011Sb., Došlo k dohodě bez změny podmínek Není zpracováván žádný dokument Došlo k dohodě se změnou podmínek V této souvislosti se zaměstnavatel a zaměstnanec zavazují, že do ……… uzavřou písemnou dohodu o změně sjednaných podmínek pracovního poměru zaměstnance tak, jak je výše uvedeno. Nedošlo k dohodě V daném případě je přechod práv a povinností z pracovněprávního vztahu zaměstnance vyloučen

13 Podmínky nad rámec jmenného seznamu Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr Kvalif. dle z. č. 108/2006 Sb Platová třída Platový stupeň § 5 NV č. 564/2006 Sb. § 6 NV č. 564/2006 Sb. Platový tarif v Kč Osobní příplatek v Kč Příplatek za vedení v Kč Zvláštní příplatek v Kč Celkem plat v Kč Plat při zkráceném úvazku v Kč Pracovní úvazek Plný Částečný Kolektivní smlouva Jiné závazky

14 Územní zajištění výkonu agend nepojistných sociálních dávek Veškeré úkony v I. stupni řízení o dávkách bude vykonávat ÚP, tj. krajské pobočky ÚP prostřednictvím kontaktních pracovišť v daném území. Kontaktní pracoviště ÚP pokrývají srovnatelnou územní spádovost jako správní obvody obcí s rozšířenou působností (obce III. typu) a částečně jsou také dislokovány v obcích s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu). Struktura obcí v ČR (celkem 415 úřadů vyplácejících dávky): 388 obcí s rozšířenou působností nebo pověřených obcí (obce II a III) z toho 205 obcí III typu 5 vojenských újezdů (kompetence obce II) 22 městských částí Prahy (kompetence obcí II a III) Struktura pracovišť Státní sociální podpory ÚP (budoucí pracoviště nepojistných sociálních dávek): V obcích II a III – 309 pracovišť a z toho ve 198 obcích III a 111 obcích II Vojenské újezdy budou řešeny dle spádovosti k nejbližšímu KoP ÚP a budou obslouženy Praha – 8 KoP, která působí v 19 z 22 městských částí Celkem 309 + 19 = 328 útvarů ÚP, které působí na 431 pracovištích Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

15 Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr Struktura Krajské pobočky ÚP

16 Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr Struktura GŘ ÚP

17 Převod kompetencí KÚ na ÚP a MPSV Činnosti přímo související s převodem řízení o dávkách ve druhém stupni na MPSV zabezpečuje celkem 130 pracovníků v přepočtených úvazcích. V současné době vykonává agendu inspekcí sociálních služeb: na krajských úřadech 48 pracovníků (nejde o celé úvazky) na MPSV 2 pracovníci Dále je pro účely inspekcí využíváno nezávislých expertů. V současné době figuruje je využíváno cca 80 expertů. Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr

18 Děkuji za pozornost martin.zarsky@uradprace.cz Úřad práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ REFORMA I. Převod agend z obcí a krajů říjen 2011 Martin Žárský, náměstek GŘ ÚP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google