Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Tomáš Mičaník Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Seminář „Nové právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Tomáš Mičaník Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Seminář „Nové právní."— Transkript prezentace:

1 Ing. Tomáš Mičaník Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Seminář „Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod“, 22. června 2016, Praha

2 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Chemické látky obecně Chemická látka může být definována jako látka s konečných chemickým složením PrvekSloučeninaIonSměs resp. vícesložková látka Rozdíl mezi vícesložkovou látkou a směsí podle REACH: Směs vznikne smícháním dvou nebo více látek bez chemické reakce, vícesložková látka je produktem chemické reakce. Na světě je přiřazeno indexové číslo CAS více než 113 miliónům jedinečných organických a anorganických látek včetně směsí. Pozn.: CAS=Chemical Abstract Service

3 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Chemické látky – nebezpečné vlastnosti Relevantní standardní H-věty o nebezpečnosti: H-400 Vysoce toxický pro vodní organismy H-410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H-411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H-412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H-413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy Pozn.: GHS=Globally Harmonized System Označování nebezpečných vlastností chemických látek podle GHS Fyzikální neb.Zdravotní neb.Neb. pro životní prostředí Akutní nebezpečí pro vodní prostředí Chronické nebezpečí pro vodní prostředí GHS09 Látky nebezpečné pro ŽP

4 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Neb. látky pro vod. pr. – vývoj legislativy EU SR 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství Hlavní principy ochrany: „Členské státy přijmou učiní příslušná opatření k odstranění znečišťování vod uvedených v článku 1 nebezpečnými látkami ze tříd a skupin látek ze Seznamu I přílohy a ke snížení znečišťování zmíněných vod nebezpečnými látkami ze tříd a skupin látek ze Seznamu II přílohy v souladu s touto směrnicí...“ (Čl. 2) „každé vypouštění do vod..., ve kterém může být přítomna některá z těchto látek (ze Seznamu I), podléhá předem udělenému povolení vydanému příslušným orgánem dotyčného členského státu.“ (Čl. 3) „Rada...stanoví mezní hodnoty pro různé nebezpečné látky zahrnuté... v Seznamu I, jež emisní standardy nesmí překročit.“ (Čl. 6) „Rada...stanoví jakostní cíle u látek Seznamu I...hlavně na základě toxicity, perzistence a akumulace uvedených látek v živých organismech a v sedimentech...“ (Čl. 6)

5 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Seznam I tříd a skupin látek: 1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 2.organofosforové sloučeniny 3.organocínové sloučeniny 4. látky, u kterých bylo prokázáno, že mají karcinogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo je nabývají působením vodního prostředí 5. rtuť a její sloučeniny 6. kadmium a jeho sloučeniny 7. perzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, a pro účely provádění článků 2, 8, 9 a 14 této směrnice 8. perzistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou nepříznivě ovlivňovat veškeré používání vod V r. 1982 Komise ES vydala sdělení, kterým ustanovila seznam 99 látek, které byly označeny jako kandidátské látky Seznamu I. V roce 1990 přibylo k tomuto Seznamu I dalších 15 látek.

6 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Neb. látky pro vod. pr. – vývoj legislativy EU Dceřiné směrnice k SR 76/464/EHS: 1.SR 82/176/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů 2.SR 83/513/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia 3.SR 84/156/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z jiných průmyslových oborů, než je elektrolýza alkalických chloridů 4.SR 84/491/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorcyklohexanu 5.SR 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS (týkala se: tetrachlormetanu, DDT, pentachlorfenolu, aldrinu, endrinu, dieldrinu, isodrinu, HCB, HCBD, chloroformu, 1,2- dichlorethanu, TRI, PER a trichlorbenzenů). Tato směrnice byla novelizována SR 88/347/EHS a SR 90/415/EHS).

7 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Seznam II tříd a skupin látek: - látky náležející do tříd a skupin látek ze Seznamu I, u nichž mezní hodnoty podle článku 6 této směrnice nebyly stanoveny - některé látky a kategorie látek náležející do tříd a skupin látek vyjmenovaných níže: 1. Následující metaloidy a kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek, 2. měď, 3. nikl, 4. chrom, 5. olovo, 6. selen, 7. arsen, 8. antimon, 9. molybden, 10. titan, 11. cín, 12. baryum, 13. beryllium, 14. bor, 15. uran, 16. vanad, 17. kobalt, 18. thalium, 19. telur, 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v Seznamu I. 3. Látky, které mají škodlivý vliv na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické a perzistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se ve vodě na neškodné látky rychle přeměňují. 5. Anorganické sloučeniny fosforu a elementární fosfor. 6. Neperzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 7. Kyanidy, fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zvláště: amoniakální dusík, dusitany

8 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Neb. látky pro vod. pr. – vývoj legislativy EU Oba seznamy transponovány do zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů – Příloha č. 1. V současném znění zákona: látky Seznamu I uvedeny 1 : 1 a nazvány jako zvlášť nebezpečné látky látky Seznamu II: vypuštěn 11. cín a přidány sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod; tyto látky jsou ve VZ nazývány jako nebezpečné látky. Dceřinné směrnice k SR 76/464/EHS stanovily emisní standardy a jakostní cíle (imisní standardy) pro celkem 17 látek. Pouze tyto látky na základě Přílohy I zákona o vodách, jmenovitě uvedené v Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., Část C, jsou považovány za zvlášť nebezpečné látky. Všechny ostatní látky ze Seznamu I jsou považovány za nebezpečné látky. SR 76/464/EHS byla v r. 2006 nahrazena SR 2006/11/ES.

9 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Rámcová směrnice 2000/60/ES Směrnice specifikuje následující skupiny látek: znečišťující látky, což jsou jakékoliv látky schopné způsobit znečištění (směrný seznam hlavních znečišťujících látek uvádí Příloha VIII směrnice). prioritní látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím (Čl.16, odst. 2). Hodnocení rizik (priority) je zaměřeno výhradně na akvatickou ekotoxicitu a na toxicitu pro člověka prostřednictvím vodního prostředí, dále na zjištění o rozšíření kontaminace prostředí (monitoringem) a na jiné prokázané faktory (objem produkce a způsoby používání látky). Seznam prioritních látek – Příloha X směrnice. některé z prioritních látek jsou určeny jako prioritní nebezpečné látky. Směrnice přitom jako nebezpečné l. definuje ty látky nebo jejich skupiny, které jsou toxické, perzistentní a náchylné k bioakumulaci. SR 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

10 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. 1. Halogenované organické sloučeniny a látky, které takové sloučeniny mohou vytvářet ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4.Látky a přípravky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo jeho prostřednictvím. 5.Perzistentní uhlovodíky a perzistentní a biologicky akumulovatelné organické toxické látky. 6. Kyanidy. 7. Kovy a jejich sloučeniny. 8. Arsen a jeho sloučeniny. 9. Biocidy a prostředky na ochranu rostlin. 10. Nerozpuštěné látky. 11. Látky přispívající k eutrofizaci (zejména dusičnany a fosforečnany). 12. Látky, které mají nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu (a mohou být měřeny použitím ukazatelů jako jsou BSK, CHSK, atd.). Příloha VIII Směrný seznam hlavních znečišťujících látek

11 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. 1. Biologické 2. Hydromorfologické 3. Chemické a fyzikálně- chemické Teplotní poměry Kyslíkové poměry Slanost Stav živin Stav acidifikace Ostatní znečišťující látky Prioritní látky Příloha V směrnice 2000/60/ES – Složky kvality Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele Příloha IX směrnice 2000/60/ES „Mezní hodnoty a jakostní cíle (imisní standardy) stanovené na základě „dceřiných“ směrnic SR 76/464/EHS budou pro účely této směrnice považovány za hodnoty emisních limitů a standardy environmentální kvality.“(normy environmentální kvality – NEK)

12 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha X směrnice 2000/60/ES – Seznam prioritních látek Rozhodnutím č. 2455/2001 Evropského parlamentu a Rady byl ustaven seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a pozměňující směrnici 2000/60/ES. Na základě procedury COMMPS byl sestaven seznam celkem 33 prioritních látek, který nahrazuje seznam látek vydaný Komisí 22. června 1982. 25 látek bylo označeno jako prioritní nebezpečná látka nebo jako prioritní látka, která je předmětem posuzování jako prioritní nebezpečná látka. Pozn.: Z polyaromatických uhlovodíků jsou B(a)P, B(b)F, B(k)F, B(g,h,i)P a I(1,2,3-c,d)P vedeny jako jedna látka (pod jedním číslem v seznamu). 9 látek: rtuť, kadmium, hexachlorcyklohexan, pentachlorfenol, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, trichlormethan, 1,2-dichlorethan a trichlorbenzeny „přešlo“ ze Seznamu I SR 76/464/EHS (zvlášť nebezpečné látky) do Přílohy X SR 2000/60/ES jako prioritní nebo prioritní nebezpečná látka.

13 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Prioritní látky – stanovení norem environmentální kvality SR 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES. Směrnice: znovu vydává Přílohu X SR 200/60/ES – Seznam prioritních látek (počet látek je shodný - 33, avšak po přezkumu pouze 13 látek je označeno jako prioritní nebezpečná látka). stanovuje NEK pro vnitrozemské vody jako roční průměr a nejvyšší přípustnou koncentraci pro všechny PL poprvé stanovuje NEK pro biotu (pouze pro rtuť, HCB, HCBD) vztaženou na čerstvou hmotnost pro vybrané PL požadavek, aby se jejich koncentrace v sedimentu nebo příslušné biotě znatelně nezvyšovala v čase zrušuje jakostní cíle uvedené v dceřiných směrnicích SR 76/464/EHS. Tyto požadavky směrnice byly transponovány do NV č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 23/2011 Sb., Přílohy č. 3 (NEK) a Přílohy č. 6 (Seznam PL).

14 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Prioritní látky – stanovení norem environmentální kvality SR 2013/39/EU kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky. Směrnice: znovu vydává Přílohu X SR 200/60/ES – Seznam prioritních látek (přidává nových 12 látek; počet prioritních nebezpečných látek vzrůstá na 15 u původních PL + 6 z nových PL, tj. celkem 21 látek). upravuje NEK pro vnitrozemské vody (roční průměr a/nebo nejvyšší přípustnou koncentraci) pro 10 původních PL stanovuje NEK pro vnitrozemské vody v případě nových PL mimo dioxiny stanovuje NEK pro biotu pro 11 PL (pro rtuť, HCB, HCBD zůstávají shodné) vztaženou na čerstvou hmotnost pro vybrané PL požadavek, aby se jejich koncentrace v sedimentu nebo příslušné biotě znatelně nezvyšovala v čase. Tyto požadavky směrnice byly transponovány do nařízení vlády č. 401/2015 Sb., Přílohy č. 3 (NEK) a Přílohy č. 6 (Seznam PL).

15 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. § 39 vodního zákona – Závadné látky (současný stav) Odst. (3): Seznam nebezpečných závadných látek a dalších látek nebo skupin látek, které v obdobné míře vyvolávají znepokojení (dále jen „nebezpečné látky“), je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu; tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky (dále jen „zvlášť nebezpečné látky“). Zvláštní kategorií nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek jsou prioritní látky, které představují významné riziko pro vodní prostředí a související ekosystémy. Seznam prioritních látek stanoví vláda nařízením. Součástí seznamu prioritních látek je také kategorie prioritní nebezpečné látky, což jsou látky, které vytvářejí velmi vysoké riziko ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí z důvodu své perzistence a schopnosti bioakumulace. Odst. (1): Závadné látky jsou látky,...které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

16 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Závadné látky (§ 39 zákona o vodách) Závadné látky pro hodnocení chemického stavu Závadné látky pro hodnocení ekologického Prioritní látky (NEK společné pro EU) Tabulka 1b přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Prioritní látky (NEK společné pro EU) Tabulka 1b přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Prioritní látky 22 organických látek nebo skupin + 2 prvky + 8 ost. spec. zneč. l. Prioritní látky 22 organických látek nebo skupin + 2 prvky + 8 ost. spec. zneč. l. Prioritní nebezpečné látky 19 organických látek nebo skupin + 2 prvky Prioritní nebezpečné látky 19 organických látek nebo skupin + 2 prvky Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele Tabulka 1a přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Všeobecné fyzikálně-chemické ukazatele Tabulka 1a přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Specifické znečišťující látky (NEK národní) Tabulka 1c přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Specifické znečišťující látky (NEK národní) Tabulka 1c přílohy 3 NV č. 401/2015 Sb. Teplota Kyslíkové poměry Solnost Acidobazický stav Živinové podmínky Teplota Kyslíkové poměry Solnost Acidobazický stav Živinové podmínky 69 organických látek nebo skupin + 22 prvků 69 organických látek nebo skupin + 22 prvků

17 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. povrchové vody Tabulka 1a: Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a vod užívaných pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody, vztahující se k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda. Tabulka 1b: Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod pro látky uvedené v příloze II Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU – prioritní látky a některé další znečišťující látky Tabulka 1c: Normy environmentální kvality pro specifické znečišťující látky pro útvary povrchových vod a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod užívaných pro vodárenské účely, vztahující se k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou. Tabulka 1a: Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod a požadavky na užívání vod pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda. Tabulka 1b: Normy environmentální kvality pro vybrané ukazatele určené pouze k hodnocení ekologického stavu/potenciálu NV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb.

18 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. povrchové vody Tabulka 1a: Všeobecné ukazatele – změny (roční průměr) Ukazatel (mg.l -1 )NV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Reakce vody (pH)6 – 95 – 9(1) BSK 5 2 D) 3,82,7 B) 1,8 D) 3,2 E) 3,8(1) CHSK Cr 265,9 B) 26 Celkový organický uhlík8 B) 104,5 B) 10 Celkový fosfor0,05 B) 0,05 C) 0,150,05 C) 0,15(1) Celkový dusík66 Dusičnanový dusík5,45,4(1) Dusitanový dusík0,09 D) 0,14 E) 0,08 D) 0,12 E) Amoniakální dusík0,03 D) 0,16 E) 0,230,03 D) 0,16 E) 0,23(1) Chloridy140 B) 15065 B) 150 1) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových vodoprávní úřad přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu vod podle § 38 odst. 9 písm. a) zákona.

19 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. povrchové vody Tab. 1a: Mikrobiologické ukazatele – změny (různá konc. charakteristika/maximum) Ukazatel (KTJ/100 ml)NV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Escherichia coli100 B),16) 900 C),17) /2500 17),18) 900 C),5) /2500 5),6) Intestinální enterokoky200 B),16) 330 C),17) /2000 17),18) 1000 B),4) 330 C),5) /2000 5),6) Fekální koliformní bakterie200 B),16) /4000 17),18) 2000 B),4) /4000 5),6) 16) Limitní hodnota vyjádřena jako koncentrace C 90. Hodnota je dodržena, nebude- li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10 %. 4) Limitní hodnota vyjádřena jako percentil P 95. Hodnota je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 5 %. 5), 17) Limitní hodnota vyjádřena jako percentil P 90. Hodnota je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10 %. 6), 18) Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj znečištění.

20 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. povrchové vody Tabulka 1a: Ukazatele radioaktivity – změny (roční průměr/maximum) Ukazatel (Bq.l -1 )NV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Celková objemová aktivita alfa0,2 B),19) 0,2/0,3 19) 0,2 F),7) 0,2/0,3 7) Celková objemová aktivita beta0,5/1 19) 0,5/1 7) Celková objemová aktivita beta opravená na 40 K 0,5 B),19) 0,3/0,5 19) 0,5 F),7) 0,5/0,5 7) Cesium 1370,1/0,5-/2 Radium 2260,1/0,3 19) -/0,5 7) Stroncium 900,2/1-/1 Tritium100 B),19) 700/3500100 F),7) -/3500 7),19) Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj radioaktivního znečištění.

21 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. povrchové vody Tabulka 1b: Prioritní látky – změny (NEK-RP/NEK-NPK) Ukazatel (  g.l -1 ) NV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Anthracen0,1/0,40,1/0,1 Fluoranthen0,1/10,0063/0,12 Naftalen2,4/-2/130 Benzo(a)pyren0,05/0,10,00017/0,27 Bromované difenylethery0,0005/--/0,14 Hexachlorbenzen0,01/0,05-/0,05 Hexachlorbutadien0,1/0,6-/0,6 Olovo rozp.7,2/-1,2/14 Rtuť rozp.0,05/0,07-/0,07 Nikl rozp.20/-4/34 Revidované NEK platí s účinností od 22. prosince 2015

22 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. povrchové vody Tabulka 1b: Prioritní látky – změny (NEK-RP/NEK-NPK) Ukazatel (  g.l -1 ) NV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Benzo(b)fluoranthen0,03*/--/0,017 Benzo(k)fluoranthen0,03*/--/0,017 Benzo(g,h,i)perylen0,002**/--/0,0082 Indeno(1,2,3-c,d)pyren0,002**/--/- Revidované NEK platí s účinností od 22. prosince 2015 * NEK platí pro sumu B(b)F a B(k)F ** NEK platí pro sumu B(g,h,i)P a I(1,2,3-c,d)P

23 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. povrchové vody Tabulka 1b: Prioritní látky – nové látky (NEK-RP/NEK-NPK) Ukazatel (  g.l -1 ) NV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Aclonifen0,12/0,12 Bifenox0,012/0,04 Cybutryn0,0025/0,016 Cypermethrin8x10 -5 /6x10 -4 Dichlorvos6x10 -4 /7x10 -4 Dikofol0,0013/- Heptachlor a heptachlorepoxid2x10 -7 /3x10 -4 Hexabromcyklododekany0,0016/0,5 Chinoxyfen0,15/2,7 Perfluorooktansulfonová kyseliny a její deriváty 6x10 -4 /36 Terbutryn0,1/-0,065/0,34 NEK platí s účinností od 22. prosince 2018

24 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. povrchové vody Tabulka 1c: Specifické znečišťující látky – změny (roční průměr/NEK-RP) UkazatelNV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) (  g.l -1 ) -/2512 B) /25 Kyanidy celkové (mg.l -1 )0,02 B) /0,30,023 B) /0,3 Suma PAU* (  g.l -1 ) 0,03 B) /0,10,1 B),6) /- Tenzidy aniontové (mg.l -1 )-/0,30,1 B) /0,3 Uhlovodíky C 10 -C 40 (mg.l -1 )-/0,10,05 B) /0,1 *Pro sumu PAU: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-cd]pyren. Limitní hodnoty pro kovy: rtuť, kadmium, nikl a olovo, pro které jsou NEK stanoveny pro rozpuštěnou formu v Tabulce 1b, byly z Tabulky 1c odstraněny.

25 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. povrchové vody Tabulka 1c: Specifické znečišťující látky – změny (roční průměr/NEK-RP) UkazatelNV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Antimon (  g.l -1 ) 10 B) /250-/250 Cesium 137 (Bq.l -1 )-/0,1-/0,5 Hliník (  g.l -1 ) 450 B) /1000380 B) /1000 Chrom (  g.l -1 ) 15 B) /18-/18 Mangan (mg.l -1 )-/0,30,24 B) /0,3 Radium 226 (Bq.l -1 )-/0,1-/0,3 Tritium (Bq.l -1 )100 B),19) /700100 B),9) /1000 Uran (  g.l -1 ) 9 B) /246 10) /24 Železo (mg.l -1 )0,55 B) /10,52 B) /1 9),19) Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj radioaktivního znečištění. 10) Limitní hodnota daná pokynem hlavního hygienika 16.4.2007

26 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. biota Tabulka 2: NEK pro ÚPV – pevné matrice (NEK-RP) Ukazatel (  g.kg -1 ) NV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Anthracen33000- Bromované difenylethery10000,0085 Kadmium160- DEHP3200- Fluoranthen1150030 Hexachlorbenzen2010 Hexachlorbutadien55 Olovo1000- Rtuť20 NEK-RP pro sediment zrušeny.

27 Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. Příloha č. 3 k NV č. 401/2015 Sb. biota Tabulka 2: NEK pro ÚPV – pevné matrice (NEK-RP) Ukazatel (  g.kg -1 ) NV č. 61/2003 Sb.NV č. 401/2015 Sb. Pentachlorbenzen370- PAU: benzo(a)pyrenpouze se sleduje5 Tributylcín230- Dikofol-33 4) Perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty -9,1 4) Dioxiny a sloučeniny s dioxinovým efektem -0,0065 4) Hexabromcyklododekan-167 4) Heptachlor a heptachlorepoxid-0,0067 4) NEK-RP je vztažena na čerstvou hmotnost vzorku. 4) NEK platí s účinností od 22. prosince 2018

28 Ing. Tomáš Mičaník, e-mail: tomas_micanik@vuv.cz Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111 | info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311 | info_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 595 134 800 | info_ostrava@vuv.cz Děkuji za pozornost! Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.


Stáhnout ppt "Ing. Tomáš Mičaník Kategorizace nebezpečných látek pro vodní prostředí a nová koncepce Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Seminář „Nové právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google