Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana vod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana vod."— Transkript prezentace:

1 Ochrana vod

2 Zákon o vodách (254/2001) (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. (2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

3 Důsledky znečišťování povrchových vod jsou tyto:
povrchové vody nelze využívat pro zásobování obyvatelstva , někdy i pro účely průmyslu a zemědělství narušení přirozených vodních ekosystémů ( úhyny ryb, eutrofizace) omezení rekreačního využití následné znečištění podzemních vod

4 Zdroje znečištění: průmyslové odpadní vody a odpadní vody odváděné veřejnými kanalizacemi - bodové znečištění splachy a průsaky závadných látek, obvykle plošné znečištění znečištěné srážkové vody

5 Druhy znečištění: Organické znečištění charakterizováno BSK5 ( 400 tisíci t/rok) Acidifikace vod - kyselé deště např. pH vody v Černém jezeře kleslo za posledních 50. let ze 7 na 4,4 Kontaminace povrchových vod při haváriích , ropné deriváty, PCB Nadměrná spotřeba pitné vody v roce 1960 bylo v Praze odebíráno 230 l/os./den v roce 1990 to bylo již 540 l/os./den

6 Třídy jakosti povrchových vod:
I.třída - velmi čistá voda vodárenské účely potravinářský průmysl koupaliště chov lososovitých ryb krajinotvorná hodnota

7 Třídy jakosti povrchových vod:
II. třída - čistá voda vodárenské účely vodní sporty chov ryb zásobování průmyslovou vodou krajinotvorná hodnota

8 Třídy jakosti povrchových vod:
III. třída - znečištěná voda jen pro průmysl vodárenské účely - jen omezeně a v případě, že nejsou jiné zdroje vody IV. třída - silně znečištěná voda vhodná jen pro omezené účely V. třída - velmi silně znečištěná voda

9 V ČR se sleduje 7700 km vodních toků - z toho:
I. tř % II. tř % III. tř. 34% IV. tř. 22% Nejhorší kvalita vody byla v roce 1996 zaznamenána v profilu Bílina - Ústí nad Labem, dále byla znečištěny Lužnice pod Třeboní, Odra v Bohumíně, Olše v profilu Věřnovice, profil Morava - Lanžhot, Svratka v profilu Vranovice zlepšení kvality toků se projevilo ve většině hlavních toků - Labe po celé délce od Hradce po Lovosice, Vltava od Českého Krumlova až po Štechovice a pak pod Prahou až po Mělník.....

10 Pitná voda - Podzemní vody jsou prioritně využívány pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou - ve větší míře však byly využívány větší měrou vody povrchové - k ochraně zdrojů pitné vody byla zřizována pásma hygienické ochrany a vyhlašovány vodárenské toky s upraveným režimem hospodaření

11 Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů
- viz zákon - vyhlašují se u všech významných zdrojů podzemní vody ( využívaných, připravovaných i perspektivních), u zdrojů povrchových vod - vodní toky či vodárenské nádrže - vyhlašují vodohospodářské orgány

12 Chráněné oblasti akumulace povrchových a podzemních vod
oblasti, u nichž vlivem příznivých přírodních podmínek dochází k tvorbě vyšších specifických odtoků a jejich přirozené regulace a které výrazně přispívají k vodnatosti významných toků - dost často na území CHKO nebo NP

13 Ochranná pásma léčivých a minerálních vod
- zdroje minerálních a léčivých vod, ložiska rašeliny, plynů a bahen, které příznivě působí na lidské zdraví

14 Úprava pitné vody jakost pitné vody je ovlivněna zejména jakostí odebírané povrchové a podzemní vody úpravou pitné vody se do jisté míry ztrácejí biologické a senzorické vlastnosti pitné vody - například rovnováha stopových prvků i po úpravě voda z řady vodovodů neodpovídá normě - některé látka se z vody nedají odstranit a některé v ní dokonce vznikají chlorací normy jsou často nedodrženy v případě množství těžkých kovů, kyanidů, fenolů, ropných látek, radioaktivní látky

15 Odpadní vody - veškerá použitá voda, má po použití změněnou jakost ( chemické složení) nebo teplotu - producent odpadních vod musí mít od státu povolení na jejich vypouštění

16 Ochrana vod před znečištěním
bezodpadová nebo maloodpadová technologie využití odpadních vod nebo látek z nich čištění odpadních vod

17 Městské odpadní vody - odváděny veřejnou kanalizací a jsou tvořeny:
odpadními vodami z domácností a zařízení občanské vybavenosti odpadními vodami z průmyslových závodů připojených na veř. Kanalizaci srážkovými vodami podzemní vodami - přívody z odvodnění, průsaky - čištění - v podstatě velice zintenzivnělé pochody, které probíhají v přírodě při tzv. samočištění cezení - odstranění velkých, plovoucích odpadků na česlích hrubá sedimentace - odstranění štěrku s písku jemná sedimentace - odstranění organického kalu ( zpracován anaerobním vyhníváním) biologické čištění - oxidace rozpuštěných organických látek pomocí mikroorganismů

18 Průmyslové odpadní vody
- průmyslové odpady jsou různorodé - specializované a značně složitější čistírny

19 Havarijní zhoršení jakosti vod -
ohlašovací povinnost pro toho, kdo si toho všimne ( policii, okresnímu úřadu...) Původce znečištění je povinen pokusit se zabránit následkům toho znečištění

20 Látky ohrožující jakost či zdravotní nezávadnost vod
ropné látky jedy a jiné látky škodlivé zdraví žíraviny a radioaktivní odpad silážní vody a šťávy průmylová a statková hnojiva pesticidy odpady z průmyslu kaly a pevné znečišťující látky jiné rozpustné, volně skladovatelné látky - posypové soli apod.

21 Povinnosti uživatelů závadných látek
pravidelné kontroly skladů a skládek uživatel těchto látek musí mít vypracován havarijní plán a musí ho mít schválen vodohospodářským orgánem musí mít vyčleněno nářadí pro případ havárie musí mít vyškolený personál pro případ havárie vedení záznamů o haváriích

22 Vodohospodářské orgány
Obecní úřad - upravuje používání povrchových vod a zásobování  pitnou vodou Pověřený úřad - veškeré záležitosti, které nelze řešit na úrovni obce Inspekce ŽP - kontroluje dodržování Vodního zákona MŽP - sestavuje SVP, určuje správu toků, pečuje o splavnost toků, o ochranu a účelné využití vod

23 Sankce za poškození - uděluje inspekce ŽP a krajský úřad
za odběr či užití podzemních nebo povrchových vod bez povolení nebo v rozporu sním vypouštění odpadních vod bez povolení za ohrožení jakosti vody za poškození kanalizace nebo vodovodu nedovolené nakládání se škodlivými látkami

24 Klasifikace jakosti povrchových vod
vychází ze zhodnocení vybraných ukazatelů jakosti vody - 6 skupin jakost vody se vyhodnocuje zvlášť pro každý ukazatel a uvnitř každé skupiny se určí výsledná třída podle nejnepříznivějšího ukazatele jakosti vody ve skupině

25 Skupiny ukazatelů: A - kyslíkového režimu
rozpuštěný kyslík, BSK-, ChSK - Mn nebo ChSk - Cr, Organický uhlík, sulfan a sulfidy B - základní chemické a fyzikální Reakce vody, teplota, rozp. látky, konduktivita, nerozp. Látky, železo, mangan, amoniakální, dusitanový , dusičnanový a org. Dusík, fosfor C - doplňující chemické Chloridy, sírany, vápník, hořčík, fluoridy, fenoly, D - těžké kovy Hg, Cd, Pb, As, Cu, Cr, Co, Ni, Zn, V, Ag E - biologické a mikrobiologické Saprobní index, psychrofilní bakterie, koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie, enterokoky F - radioaktivity Celková objemová aktivita alfa, beta, Radium 226, Uran, Tritium


Stáhnout ppt "Ochrana vod."

Podobné prezentace


Reklamy Google