Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÚ I.2 Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 8.12.2009 Ing. Martin Durčák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÚ I.2 Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 8.12.2009 Ing. Martin Durčák."— Transkript prezentace:

1 DÚ I.2 Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 8.12.2009 Ing. Martin Durčák

2 Sledování výskytu vybraných prioritních látek ve vypouštěných odpadních vodách vytipovaných průmyslových a komunálních zdrojů znečištění a identifikace vlivu těchto zdrojů na koncentrace sledovaných prioritních látek v povrchových vodách a sedimentech v úsecích recipientů bezprostředně dotčených vypouštěním Zpracování aktuálního přehledu evidovaných emisí prioritních látek do povrchových vod v české části Mezinárodní oblasti povodí Odry na základě údajů uvedených v Registru průmyslových zdrojů znečištění - část nebezpečné látky a Integrovaném registru znečišťování životního prostředí Zpracování látkové bilance odtoku dusíku a fosforu z evidovaných bodových zdrojů znečištění a shrnutí základních informací o navrhovaných opatřeních k omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů v MOPO Cíle úkolu v roce 2009

3 16 látek ze skupiny PAU (acenaftylen, acenaften, naftalen, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, dibenzo(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren) Kovy (rtuť, kadmium, olovo nikl) včetně jejich rozpuštěných forem Sledované látky Sledované matrice Odpadní voda Povrchová voda Dnové sedimenty Biofilmové nárosty

4 ÚČOV Ostrava, ČOV Frýdek-Místek, ČOV Havířov, ČOV Třinec, ČOV Liberec ŽDB GROUP - ČOV železárny, ArcelorMittal Ostrava - ČOV Lučina, ArcelorMittal F-M - hlavní odpad, Precioza Minkovice Bodové zdroje znečištění

5 Sledované recipienty 12 profilů na horní Odře (Bohumínská stružka, Černý potok, Lučina, Olše, Ostravice) 4 profily v povodí Lužické Nisy (Lužická Nisa, Doubský potok)

6 Výsledky – bodové zdroje Potvrzen byl vyšší výskyt PAU v odpadních vodách odtékajících z komunálních ČOV, kde jsou čištěny i průmyslové odpadní vody z tepelného zpracování uhlí. V rozporu s očekáváním nebyla zjištěna alarmující průměrná koncentrace kadmia u zdroje ArcelorMittal Ostrava - ČOV Lučina, který byl v minulosti jedním z nejvýznamnějších zdrojů tohoto polutantu v povodí Odry.

7 Výsledky – povrchová voda V profilech Lučina – Kunčičky a Olše – Ropice došlo k překročení NEK pro nejvyšší přípustné koncentrace a průměrné koncentrace rtuti. V ostatních případech se koncentrace sledovaných rozpuštěných forem rtuti, kadmia, niklu a olova v tocích pod vybranými bodovými zdroji znečištění většinou pohybovaly pod nebo těsně nad mezí stanovitelnosti. Vyjma lokality Lužická Nisa – Proseč nad Nisou byla ve všech profilech, kde proběhly analýzy PAU, překročena NEK pro sumu benzo(g,h,i)perylenu a indeno(1,2,3– c,d)pyrenu. Zjištěn byl přetrvávající vysoký výskyt látek ze skupiny PAU v Černém potoce a Bohumínské stružce a to již i v úsecích nad sledovanými zdroji znečištění. Kromě již zmiňovaného nadlimitního obsahu rtuti v profilech Lučina – Kunčičky a Olše – Ropice a koncentrací niklu a olova v profilu Bohumínská stružka – pod ČOV železárny nebyl zjištěn v rámci provedeného screeningu v profilech dotčených vypouštěním ze sledovaných zdrojů statisticky významný nárůst koncentrací monitorovaných polutantů v povrchových vodách. V tocích pod sledovanými zdroji nebo skupinou zdrojů ovšem došlo, až na výjimečné případy, k nárůstu koncentrací sledovaných látek v sedimentu. Nejvýznamněji se tento jev projevuje v profilech Bohumínská stružka – pod ČOV železárny (kovy, zejména olovo), Černý potok – pod ÚČOV (kadmium, nikl, olovo, všechny sledované látky ze skupiny PAU), Lučina – Kunčičky (kadmium, olovo), Olše – Ropice (nikl, olovo, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a suma PAU) a Ostravice – Žabeň (nikl).

8 Výsledky - sedimenty K překročení limitních hodnot koncentrací vybraných rizikových prvků a látek daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech došlo u většiny sedimentů sledovaných lokalit v případě niklu, olova a sumy látek ze skupiny PAU, v menší míře u naměřených hodnot obsahu rtuti. Pro sledované prioritní látky (kovy a PAU) byla potvrzena vhodnost prokázání identifikace vlivů bodových zdrojů znečištění analýzou polutantů v sedimentu akumulovaného v úsecích toků bezprostředně navazujících na místo vypouštění.

9 Výsledky – nárosty Zjištěny byly nízké obsahy kadmia v biofilmových nárostech odebraných v sledovaných tocích.

10 Přehled evidovaných emisí prioritních látek do povrchových vod

11 Bilance látkových odtoků nutrientů z evidovaných bodových zdrojů znečištění

12 Mezi vodní útvary nejvíce zatíženými emisemi anorganického dusíku pocházejícího z bodových zdrojů patří Odra po soutok s tokem Ostravice, Lužická Nisa po soutok s tokem Černá Nisa, Lučina po ústí do toku Ostravice a Ostravice po soutok s tokem Lučina. Do těchto vodních útvarů byla vypuštěna polovina celkových emisí anorganického dusíku. V případě emisí celkového fosforu k nejvíce zatíženým útvarům náleží Ostravice po soutok s tokem Lučina, Odra po soutok s tokem Ostravice a Lubina po ústí do toku Odra.

13 V české části MOPO se v prvním plánovacím období do roku 2015 počítá s přípravou 134 opatření k omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů a s celkovými předpokládanými investičními náklady na tyto opatření ve výši 17,039 mld. Kč. V převážné většině případů jsou navrhovaná opatření zaměřena na rekonstrukci, případně dostavbu kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod v městech a obcích, prioritně vyvolaných požadavky směrnice 91/271/EHS. Pouze ve čtyřech případech jsou v programech opatření dotčených plánů oblastí povodí navrhována opatření týkající se průmyslových zdrojů znečištění. Konkrétně se jedná o opatření na snížení znečištění ve vypouštěných odpadních vodách BorsodChemMCHZ, s.r.o., ArcelorMittal Ostrava a.s., IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. a Bochemie a.s. Navrhovaná opatření k omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů

14

15 Děkuji za pozornost Ing. Martin Durčák martin_durcak@vuv.cz


Stáhnout ppt "DÚ I.2 Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 8.12.2009 Ing. Martin Durčák."

Podobné prezentace


Reklamy Google