Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní vzdělávací program ve školní družině, školním klubu © Mgr. Dana Svobodová 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní vzdělávací program ve školní družině, školním klubu © Mgr. Dana Svobodová 2014."— Transkript prezentace:

1 Školní vzdělávací program ve školní družině, školním klubu © Mgr. Dana Svobodová 2014

2 OBSAH 1. Tvorba ŠVP zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání ve školském systému – legislativa RVP ZV a RVP GV – rámce a východiska pro vlastní tvorbu ŠVP zájmového vzdělávání (cíle, KK, PT, VVS) Role a postavení pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání v kurikulární reformě ŠVP zájmového vzdělávání – struktura ŠVP, jednotlivé části ŠVP 2. Plánování v zájmovém vzdělávání – celoroční plán, měsíční plán Metody a formy práce ve volnočasovém pojetí (týmová spolupráce ve skupině, hra, dramatizace, simulace..) Projekt – obecné pojetí, typologie Celoroční projekt s respektováním průřezových témat (ŠVP) a rozvoje klíčových kompetencí žáků 3. Vlastní hodnocení činnosti v zájmovém vzdělávání Oblasti hodnocení Kritéria hodnocení Nástroje hodnocení 4. Zdravá škola – zdravá školní družina, školní klub

3 1. TVORBA ŠVP ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zájmové vzdělávání ve školském systému – legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) § 5 (školní vzdělávací programy) § 7 (Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení) § 28 (Povinná dokumentace škol a školských zařízení, školní matrika) § 118 - Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťují osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby. 2. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Školská zařízení – střediska volného času, klub, družina

4 Školní družina, klub Klub - poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol. Vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Klub může vykonávat činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin. Družina - poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol. Vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce

5 POVINNÁ DOKUMENTACE - § 28 Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147, b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika"), c) doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, d) vzdělávací programy podle § 4 až 6, e) výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy, f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, h) záznamy z pedagogických rad, i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky, j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy

6 ŠVP ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Žádný obecně platný předpis nestanoví ani závaznou strukturu, ani členění ani rozsah školního vzdělávacího programu školského zařízení. Vše ponechává v pravomoci ředitele, který školní vzdělávací program vydává. ŠVP splňuje podle § 5 odst. (2) školského zákona konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván. popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní školském zařízení uskutečňuje.

7 RVP ZV A RVP GV – RÁMCE A VÝCHODISKA PRO VLASTNÍ TVORBU ŠVP ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (CÍLE, KK, PT, VVS) Cíle vzdělávání - § 118 Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťují osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby (musejí respektovat obecné cíle vzdělávání) Klíčové kompetence – KU, KK, KŘP, KSP, KO, KP KK k trávení volného času Průřezová témata – OSV, VDO, VMEGS, MuV, ENV, MeV Výchovně vzdělávací strategie – postupy pedagogů k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí

8 PŘÍKLAD KONKRÉTNÍCH CÍLŮ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Umožnit prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí Všestranně rozvíjet osobnost dítěte Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů Osvojovat základy slušného chování a vystupování Komunikovat, spolupracovat, respektovat ve věkově homogenních i heterogenních skupinách Využívat poznatky získané ve vyučování, vhodným způsobem na ně navázat v zájmové činnosti, rozvíjet dovednosti a schopnosti Vytvářet prostor pro odpočinek a relaxaci Pěstovat pohybové dovednosti dětí a uplatňovat je k odpočinku, relaxaci i rozvoji pohybových schopností a nadání Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí

9 ROLE A POSTAVENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V KURIKULÁRNÍ REFORMĚ Pedagogický pracovník Tvůrce ŠVP Týmový hráč – spolupracuje s ostatními, zejména s koordinátorem ŠVP „Hlídačka“….??? Diskutujme o vašich rolích a postavení….

10 ŠVP ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – STRUKTURA ŠVP, JEDNOTLIVÉ ČÁSTI ŠVP Školní vzdělávací program základní školy Školní vzdělávací program ŠK, ŠD, SVČ identifikační a formální náležitosti (název, předkladatel, zřizovatel, platnost) identifikační a formální náležitosti (název, předkladatel, zřizovatel, platnost) konkrétní cíle vzdělávání formy vzdělávání podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání charakteristika školy (úplnost, velikost, materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení), charakteristika pedagogického sboru (velikost, kvalifikovanost) popis materiálních, personálních, ekonomických a BOZP podmínek zaměření školy, dlouhodobé projekty, spolupráce s partnery výchovné a vzdělávací strategie hodnocení žáků zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných učební plándélka a časový plán vzdělávání, podmínky ukončování vzdělávání začlenění průřezových témat učební osnovy (názvy; obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacích předmětů; vzdělávací obsah vyučovacích předmětů) obsah vzdělávání autoevaluace školy

11 JAK NA TO? SWOT analýza – oblasti dle vyhlášky č. 15/2005 Motivační název, obsah Charakteristika školského zařízení Charakteristika školního vzdělávací programu - Výchovně vzdělávací strategie - Na jakých pilířích je postaven ŠVP (cíle, KK, PT, vzdělávací oblast)???? Formy vzdělávání – podmínky přijímání Popis podmínek (materiální, personální,…žáci se speciální vzdělávacími potřebami) Délka a časový plán Obsah vzdělávání Autoevaluace???

12 Formy vzdělávání příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojena s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykovává činnost školského zařízení. Ve ŠD a ŠK se může jednat například o slavnosti, besídky, vystoupení, návštěvy divadelních představení, sportovní dny apod. Základem účastníků jsou přihlášení žáci ŠD či žáci z ŠK, ale mohou se zúčastnit i rodinní příslušníci či další zájemci. pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost, ve ŠK pravidelná činnost přihlášených účastníků dle jeho programu, ve ŠD každodenní činnost přihlášených žáků v odděleních ŠD, popřípadě zájmové útvary zřizované ŠD. táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení. Tuto formu zájmového vzdělávání organizují především SVČ, pokud tyto akce organizují ŠD a ŠK, je to nad rámec jejich poslání. osvětová činnost včetně shromažďovaní a poskytování informací pro žáky v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. otevřená nabídka spontánních činností - v ŠD jsou spontánní aktivity zahrnuty do denního režim oddělení (např. hry ranní družiny, odpolední klidové činnosti či při pobytu venku) a jsou pro přihlášené žáky.

13 Vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny Má různý charakter Projekt, který se zabýváme dlouhodobě Orientační materiál – uvádí, na co se v daném roce chceme zaměřit Monotematický – určitý námět zpracovaný z různých hledisek (OSV, ENV, VDO, MuV,…) Měsíční (případně týdenní) plán upřesňuje konkrétní činnosti jednotlivých oddělení Celoroční tematický plán

14  Výchova zaměřená „na dítě“  Projekt poskytuje: 1.Autentičnost, opravdovost (být sám sebou) 2.Bezpodmínečné pozitivní přijetí (zájem a důvěra) 3.Empatické porozumění (dovednost naslouchání)  Poskytuje širší prostor pro komunikaci mezi žáky vzájemně  Propojuje život školy s reálným životem Projekt –projektové učení

15 Projekt – určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložit dítěti tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě Projekt – vlastní podnik žáků (pedagog je poradce a pomocník), za jehož výsledky převezme zodpovědnost dítě, podnik, který jde za určitým cílem Projekt – má rozsáhlejší podobu, trvá delší dobu Projekt

16  Vyučovací metoda, děti jsou vedeny k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním  Zájmy a zkušenosti dítěte se seskupují kolem centrálního předmětu – úkol, série úkolů  Přirozené, konkrétní vyjádření moderních principů aktivního učení  Uspořádaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit dětí směřujících k dosažení cílů Projektová metoda

17 1. Plánování – definovat podnět, účel a smysl projektu (proč?), výstup projektu (závěrečný produkt – co?), časové rozvržení (kdy?), prostředí (kde?), účastníci (kdo?), organizace, vhodný materiál, hodnocení (kdo, jak?) 2. Realizace – podle předem prodiskutovaného plánu, sběr a třídění materiálu, zpracovávají, analyzují a kompletují 3. Prezentace výstupů – pro rodiče, spolužáky, veřejnost, instituce 4. Hodnocení projektu – předem vytvořena kritéria, hodnotí se celý proces Fáze řešení průběhu projektu

18 Volba tématu – žák nebo učitel - život nebo fantazie - učivo nebo situace ze života Krátký nebo dlouhý projekt? Materiální zajištění Uskutečnění projektu Vyhodnocení projektu Připravujeme projekt

19 Po stopách Jaroslava Foglara Indiánské jaro, indiánské léto Odvážnému štěstí přeje Svoje město dobře znám Z pohádky do pohádky Tři oříšky pro Popelku Výš, dál, rychleji… Nuda není náš kamarád Rámcové monotematické projekty

20 Autoevaluace ve školní družině Položme si otázky: Proč hodnotíme? Co máme hodnotit? Co se chceme dozvědět? Jak hodnocení může ovlivnit naši další činnost?

21 Autoevaluace a její činnosti Oblasti Cíle a kritéria Nástroje Časové rozvržení

22 Oblasti autoevaluace Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči Výsledky vzdělávání žáků a studentů Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům

23 Cíle autoevaluace Získat informace potřebné pro rozhodování a dalším vývoji (rozvoji) školy. Vyvození kroků vedoucích k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího procesu. Slabé stránky postupně přeměňovat v silné stránky.

24 Nástroje autoevaluace Řízené rozhovory, skupinová diskuse, hospitace Školní dokumentace Dotazníky – žákovské, rodičovské… Žákovské práce (žákovská portfólia, ročníkové práce…) Testy (vnitřní, vnější) Učitelská portfólia …

25 Je vaše škola efektivní? Profesionální vedení školy Sdílení vize a akceptování cílů školy spolupracovníky Vhodné edukativní (pozitivní, bezpečné) prostředí Evaluace kvality práce školy Učící se škola Otevřená škola Vzdělávání probíhá ekonomicky efektivním způsobem

26 Zdravá škola – tři pilíře Zdravá škola snaží o celkově zdravou atmosféru ve škole, která spočívá na třech základních pilířích: – pohoda prostředí (věcného, sociálního, organizačního) – zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená atmosféra, samostatnost žáků, zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti za své konání, podpora zvídavosti a spontánnosti, respektování potřeb jednotlivce, rozvoj komunikace, diferencovaný a individuální přístup k žákům – zadávání práce podle schopností žáka, vytváření prostoru pro vzdělávání talentovaných žáků, včasná diagnostika žáka, snaha o integraci postižených, chyba je jedním ze stupňů učení…) – otevřené partnerství (škola je modelem demokratického společenství, pořádá veřejné akce apod.)

27 Maslowův model přirozených lidských potřeb

28 Jak zapracovat prvky zdravé školy do ŠVP? Fyziologické potřeby pohybové aktivity tělovýchovné a relaxační chvilky v hodinách různé formy práce, při nichž mohou žáci sedět, stát nebo klečet pitný režim trávení přestávek venku

29 Potřeby bezpečí školní a třídní pravidla spoluvytvářená žáky omezení zkoušení u tabule předem hlášené písemné práce taktní jednání s žáky schránka důvěry podpora učitelů vedením školy pracovní smlouvy se zaměstnanci na dobu neurčitou školní psycholog

30 Potřeby sounáležitosti akce školy pro rodiče, žáky i učitele skupinová spolupráce v hodinách žáci si mohou vyzdobit třídu a přinést si do ní svoje věci společné aktivity všech zaměstnanců školy možnost nosit logo školy na klopě

31 Potřeby uznání respektování žáků podporování pocitu sebedůvěry vzájemné hodnocení alespoň slovní oceňování kvalitně odvedené práce a práce navíc motivující systém finančního odměňování pro učitele

32 Potřeby seberealizace možnost rozvoje v oblastech, v nichž má žák nadání kroužky vedené rodiči podpora učitelů v zavádění moderních vyučovacích metod možnost ovlivňovat dění ve škole

33 Krista Balková: Náměty pro školní družinu Jana Kratochvílová: Teorie a praxe projektové výuky Jana Coufalová: Projektové vyučování pro 1. stupeň ZŠ Havlínová, Miluše a kol.: Program podpory zdraví ve škole, Rukověť projektu Zdravá škola, Portál, Praha 1998 Děkuji za vaši pozornost a váš čas. Mgr. Dana Svobodová Literatura:

34 MGR. DANA SVOBODOVÁ Bývalá zástupkyně ředitele „Zdravé školy“ Certifikovaná lektorka DVPP Supervizorka ŠVP Externí spolupracovnice VÚP Praha – regionální koordinátorka Metodiky II. Externí spolupracovnice ČŠI Členka republikové rady APZŠ Členka redakční rady Kafometu – INFRA, s.r.o Děkuji za vaši pozornost i váš čas…


Stáhnout ppt "Školní vzdělávací program ve školní družině, školním klubu © Mgr. Dana Svobodová 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google