Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany V Praze dne 29. 10. 1913.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany V Praze dne 29. 10. 1913."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany V Praze dne 29. 10. 1913

2 Povodně v letech 1997 – 2013 z hlediska počtu ztrát na lidských životech a výše povodňových škod Povodňová situace [rok] Počet ztrát na lidských životech Povodňové škody [mil. Kč] 199760 62 600 199810 1 800 20002 3 800 20010 1 000 200216 75 100 20069 6 200 200915 8 500 20108 15 200 201315 19 113 Celkem135193 313

3 Katastrofické povodně v ČR Morava, Olomouc 1997Vltava, Praha 2002 regionální

4 Katastrofické povodně v ČR lokální Bělá, Deštná v O. h. 1998 Jizera, Dvůr Králové 2000 Bělá, Jesenicko 2009 Bečva, Troubky 2010 Vltava, Český Krumlov 2006

5 Legislativní rámec „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“ schválena Usnesením vlády č. 382/2000 věcné plnění Strategie: „Záměry tvorby programů prevence před povodněmi“ (usnesení vlády č. 897 ze dne 13. září 2000), Usnesení vlády č. 383 z roku 2006: rozhodnutí o realizaci programů prevence před povodněmi

6 Koncepční a legislativní opatření - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (novelizován zákonem č. 181/2008 Sb. a zákonem č. 150/2010 Sb.) - Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) - Plán hlavních povodí ČR přijatý usnesením vlády č. 562/2007 obsahuje také cíle a opatření v ochraně před povodněmi - Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření přijatá usnesením vlády č. 799/2010

7 Preventivní protipovodňová opatření I. etapa 2002 – 2007 („zahájení“) – program 229 060 - zaměřena na území zasažená povodní v roce 1997 (Morava, Odra, horní Labe) - zpracování studií odtokových poměrů a stanovování záplavových území - realizováno 435 protipovodňových staveb - ochráněno 315 tis. obyvatel a majetek v hodnotě 240 mld. Kč - profinancováno 4,043 mld. Kč státní rozpočet 1,829 mld. Kč úvěr přijatý ČR od EIB 1,793 mld. Kč vlastní zdroje správců vodních toků územní rozpočty a fond Phare

8 Situování akcí s náklady nad 10 mil. Kč realizovaných v rámci I. etapy státními podniky Povodí

9 Poldr Žichlínek - transformace povodní na Mor. Sázavě (ochrana Olomouce, Litovle) 6 mil. m 3 retenčního prostoru - investor: státní podnik Povodí Moravy - dokončení: 12/2007 - celkové náklady: 318,4 mil. Kč

10 Preventivní protipovodňová opatření II. etapa 2007 – 2013 („rozvinutí“) program 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ - zaměřen na technická opatření podél vodních toků, na opatření zvyšující retenci a na zvyšování bezpečnosti vodních děl - schválen usnesením vlády ČR č. 1304 ze dne 15. 11. 2006 - schválený objem finančních prostředků 11,55 mld. Kč: státní rozpočet úvěr přijatý ČR od EIB prostředky alokované na prevenci před povodněmi v novele zákona o zrušení Fondu národního majetku vlastní zdroje správců vodních toků a ostatní zdroje - do konce roku 2013 bude realizováno 388 protipovodňových opatření s dotací ve výši 10,1 mld. Kč

11 Situování 121 investičních akcí s náklady nad 10 mil.Kč realizovaných v rámci II. etapy státními podniky Povodí a Lesy ČR

12 - investor: státní podnik Povodí Vltavy - celkové náklady stavby: 95 mil. Kč - dokončení stavby: 2009 Litavka, Králův Dvůr – úprava koryta

13 celkové náklady na realizaci PPO v Praze od roku 2002: 3,13 mld. Kč, z toho MZe poskytlo na tyto 4 akce dotaci v celkové výši 600 mil. Kč Protipovodňová opatření v Praze RadotínZbraslav - severZbraslav - jih Radotín

14 Autorský kolektiv: Prof. Ing. František Čihák, DrSc. Doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra hydrotechniky Metodika pro posuzování protipovodňových opatření navržených do programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ Metoda rizikové analýzy (porovnání nákladů na opatření a potencionálních škod na ohroženém majetku v závislosti na době opakování návrhového průtoku – velikosti rizika ohrožení) Kritéria posuzování: - racionální - objektivní - transparentní - jednotná - výstup posouzení umožňující stanovení pořadí

15 Preventivní protipovodňová opatření III. etapa („retence“) koncepční východiska: - programové prohlášení vlády (srpen 2010) - priorita dle usnesení vlády (prosinec 2011) - zaměření na podporu retence (řízené rozlivy, poldry, vodní nádrže s retenčními prostory) - alokace opatření do oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem počítá se zahájením realizace: opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy – VD Nové Heřminovy (usnesení vlády č. 119 z 16. 2. 2011) příprava protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy – poldr Teplice (usnesení vlády č. 259 z 13. 4. 2011)

16 1. fáze III. etapy programu Prevence před povodněmi Program 129 260 (2013 - 2019) Předpokládaný finanční rámec 4,5 mld. Kč: - na podporu časově náročné projektové přípravy rozsáhlých staveb (projekty budou následně využity při realizaci opatření) - na podporu efektivních stavebních opatření (řešení záměrů obsažených v plánech pro zvládání povodňových rizik) Zdroje financování: státní rozpočet vlastní zdroje správců vodních toků doplněné dalšími zdroji od chráněných subjektů (obce, podnikatelské subjekty) zdroje z úprav ekonomiky vodního hospodářství případně další zdroje mimo státní rozpočet

17 Podprogramy programu 129 260 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“ - pro akce s předpokládanými náklady stavby nad 100 mil. Kč - žadatelé: správci významných vodních toků 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a pro stavební řízení“ - pro akce s předpokládanými náklady stavby nad nad 50 mil. Kč - žadatelé: správci vodních toků 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ - žadatelé: správci vodních toků + obce 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“ - správci vodních toků, - obce pro eliminaci povodní z přívalových srážek

18 Významné akce navržené do podprogramu 129 264 Nádrž Mělčany (Povodí Labe, cca 484 mil. Kč) Poldr Kutřín (Povodí Labe, cca 383 mil. Kč) Poldr Plotiště (Povodí Labe, cca 110 mil. Kč) Poldr Sobotín (Povodí Moravy, cca 130 mil. Kč) Nádrž Šporka (Povodí Ohře, cca 128 mil. Kč) Nádrž Dubnice (Povodí Ohře, cca 167 mil. Kč)

19 Významné akce navržené do podprogramu 129 125 PPO Český Krumlov (Povodí Vltavy, cca 160 mil. Kč) PPO Kralupy nad Vltavou (Povodí Vltavy, cca 200 mil. Kč) PPO České Budějovice (Malše, Povodí Vltavy, cca 130 mil. Kč) PPO Žamberk (Povodí Labe, cca 141 mil. Kč) PPO Poděbrady (Povodí Labe, cca 79 mil. Kč) PPO Litomyšl (Povodí Labe, cca 83 mil. Kč) PPO Vysoké Mýto (Povodí Labe, cca 61 mil. Kč) PPO Znojmo (Povodí Moravy, cca 57 mil. Kč) PPO na Bečvě (Povodí Moravy, cca 610 mil. Kč)

20 Fungování realizovaných PPO při povodni v červnu 2013 * např.: Křešice, Střekov, levý břeh v Děčíně, Veltrusy - při překročení návrhového průtoku Q 20 ** např.: Zálezlice, Ústí nad Labem, Planá nad Lužnicí, Český Krumlov státní podnik Povodí: celkem realizovaných PPO fungování PPO při povodních v červnu 2013 fungování PPO při předchozích povodních od roku 2002 počet PPO dotčených povodní 2013 splnily ochranu nesplnily ochranu ve funkci alespoň 1x ve funkci 1x a více plnily do návrhových parametrů * stavba nedokončena ** Labe572821431019 Vltava4942343514 Ohře2724 113 Odra63 2235 Morava55 1135 CELKEM 25194797858116

21 Bohušovice nad Ohří - PPO (v rámci programu 129 120) ochráněný intravilán města

22 PPO Bechyně – Zářečí (v rámci programu 129 120) V Bechyni - Zářečí nebylo mobilní hrazení instalováno včas, ale až v době zaplavování objektů (2. obrázek je ze zkušebního osazení v březnu 2013)

23 Lovosicko (Píšťany, Lovosice), PPO na Q 100 na Labi (v rámci programu 129 120) příklady toho, jak v dobách, kdy se povodně katastrofálního rozsahu nevyskytovaly, docházelo k výstavbě v záplavových územích - a nyní sklízíme důsledky, tedy nutnost zajistit zde efektivní (velmi drahou) protipovodňovou ochranu zástavby obec Píšťany areál Lovochemie, a.s.

24 Děkuji Vám za pozornost Ing. Naděžda Kozlová Ministerstvo zemědělství oddělení protipovodňových opatření kozlova@mze.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany V Praze dne 29. 10. 1913."

Podobné prezentace


Reklamy Google