Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÝCH STEZEK Z ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Ing. Gustáv Slamečka, MBA - ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÝCH STEZEK Z ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Ing. Gustáv Slamečka, MBA - ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury."— Transkript prezentace:

1 FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÝCH STEZEK Z ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Ing. Gustáv Slamečka, MBA - ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

2 Využívání příjmů SFDI Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic I. třídy a dálnic Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah Financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest Poskytování příspěvku na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

3 Využívání příjmů SFDI Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Financování zavedení a provozování systému elektronického mýta Úhrada závazků z koncesních smluv Hrazení nákladů na činnost SFDI Úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby

4 Poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI Projekty -Průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy dálnic a silnic dopravně významných vodních cest celostátních a regionálních drah Bezpečnost -Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňován osobám s omezenou schopností pohybu a orientace vypracování projektové dokumentace realizace akce expertní činnosti Cyklostezky výstavba údržba

5 Předpisy upravující poskytování příspěvků Právní základ je dán: - Zákonem č. 104/2000 Sb., o SFDI, v platném znění Podmínky jsou konkretizovány v: - Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI - Pravidlech pro poskytování jednotlivých příspěvků z rozpočtu SFDI pro příslušný rok Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici na www.sfdi.cz Pravidla pro poskytování příspěvků jsou připravována ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Centrem dopravního výzkumu, Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Vládním výborem pro zdravotně postižené občany, Policií ČR, Svazem měst a obcí ČR a dalšími institucemi.

6 Obsah „Pravidel“ pro příspěvky Pravidla stanovují Charakter akcí, na které lze příspěvek poskytnout maximální výši příspěvku v % Rozpočtové položky, které nelze z příspěvku financovat Možnou právní formu příjemce Podmínky pro poskytnutí příspěvku Náležitosti žádosti o příspěvek Kritéria pro hodnocení žádosti Termín a způsob doručení žádosti Způsob informování o rozhodnutí Výboru SFDI o poskytnutí příspěvku

7 Schvalování žádostí ŽADATELÉ HODNOTITELSKÁ KOMISE SFDI VÝBOR SFDI podání žádostí zpracování žádostí doporučení jmenování členů schválení Pravidel schválení příspěvků (stanovení max. výše v tis. Kč a v %) konzultace

8 Náležitosti žádostí Identifikační údaje žadatele Požadovaná výše příspěvku pro daný rok, vyčíslení spoluúčasti žadatele, Předpokládané celkové náklady a harmonogram Prohlášení žadatele o zajištění spolufinancování Čestné prohlášení o nepřekročení ukazatele dluhové služby (platí pro územně samosprávné celky) Vyplněný průvodní list (je přílohou příslušných Pravidel) Další doklady dle příslušných Pravidel

9 Nejčastější nedostatky žádostí Charakter akce neumožňuje poskytnutí příspěvku (např.cyklotrasa) Není dostatečně vyřešeno majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků (vlastník neznámý) Žádost neobsahuje všechny požadované náležitosti -např. pokud chybí pravomocné stavební povolení

10 Financování cyklistických stezek

11 Prostředky pro roky 2009 - 2011 Rok 2009180 mil. Kč 1) Rok 2010190 mil. Kč 2) Rok 2011200 mil. Kč 2) 1) Návrh rozpočtu SFDI na rok 2009 2) Střednědobý výhled na roky 2010 a 2011

12 Územní alokace projektů cyklostezek ROKY 2001-2006

13 Územní alokace projektů cyklostezek ROK 2007

14 Příklady realizovaných akcí Cyklistická stezka v úseku Palkovická - Olešná, Frýdek-Místek Cyklostezka Staré Město - Velehrad

15 Změny se týkají 4 hlavních oblastí – cílů zlepšení: – Věcná orientace akcí (možnost zařadit do programu, typy akcí) – Uznatelné náklady – Kriteria vyhodnocení žádostí – Proces předkládání žádostí, jejich posouzení SFDI a vyhodnocení Změna „Pravidel“ – všeobecná část

16 Proces předkládání žádostí, jejich posouzení SFDI a vyhodnocení – Podání žádosti o příspěvek – Evidence a prvotní vyhodnocení žádosti na SFDI (úplnost a uznatelné náklady) – Doplnění žádosti žadatelem a potvrzení jeho zájmu na pokračování v akci – Zasedání hodnotitelské komise – Schválení příspěvku Výborem SFDI – Informace o rozhodnutí Výboru SFDI Změna „Pravidel“ – všeobecná část

17 Možnost financování místních komunikací nebo veřejných účelových komunikací (za podmínky, že se jedná o cyklostezky dle ČSN 73 61 10 a značené dopravním značením C8a, C9a nebo C10a) Možnost výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel (např. zemědělská technika, technika Povodí, a.s.) Žadatelem může být obec nebo svazek obcí, svazek obcí může být vlastníkem veřejné účelové komunikace Věcná orientace - změny

18 Izolovaná stavba Komplexní řešení regionu a žádosti měst Start regionální a městské koncepce Kategorie provázány s hodnocením Výběr kategorie je na žadateli Věcná orientace - 3 kategorie žádostí

19 Bezpečnostní kriteria Koncepční kriteria Finanční kriteria Bodové hodnocení, 10 bodů pro všechny 3 kategorie žádostí Hodnotící kritéria žádostí

20 Změna výše příspěvku z předchozích 60% na 65% skutečně vynaložených uznatelných nákladů stavební části akce realizované v roce 2009 Změny v uznatelných nákladech akce hrazených z rozpočtu SFDI (kanalizace – pouze šachty, vpusti a přípojky) Změna „Pravidel“ pro rok 2009

21 Termín podání žádosti: do 10. března 2009 Možnosti doplnění žádosti: do 15. dubna 2009 Předpokládaný termín schválení květen 2009 Časový harmonogram

22 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÝCH STEZEK Z ROZPOČTU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Ing. Gustáv Slamečka, MBA - ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google