Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Euroregion Pomezí Čech,Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Euroregion Pomezí Čech,Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis."— Transkript prezentace:

1 Euroregion Pomezí Čech,Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 – 2013

2 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Řízení Fondu mikroprojektů (dále jen Fondu) Řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán – Ministerstvo regionálního rozvoje PR Národní orgán – Ministerstvo regionálního rozvoje PR Kontrolor ČR – Centrum pro regionální rozvoj ČR Kontrolor ČR – Centrum pro regionální rozvoj ČR Kontrolor PR – Vojvodské úřady Katowice – Wrocław - Opole Kontrolor PR – Vojvodské úřady Katowice – Wrocław - Opole Správce Fondu v Euroregionu Glacensis – Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis Správce Fondu v Euroregionu Glacensis – Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis Finanční útvar – orgán u ŘO Finanční útvar – orgán u ŘO Euroregionální řídící výbor (dále jen EŘV) Euroregionální řídící výbor (dále jen EŘV) Platební a Certifikační orgán – Národní fond Ministerstva financí ČR Platební a Certifikační orgán – Národní fond Ministerstva financí ČR

3 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Územní působnost Správce pro Euroregion Glacensis Česká strana je vymezena územím: NUTS III – Kraj Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký NUTS IV – Okres Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk Polská strana: Powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki Územní vymezení sídla žadatele a místo realizace mikroprojektu Vhodný žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo ve vymezeném území Správce. Vhodný žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo ve vymezeném území Správce. Podporované území je vymezeno územím NUTS III (kraj LB, KHK, PU, OC a MS). Podporované území je vymezeno územím NUTS III (kraj LB, KHK, PU, OC a MS). Na polské straně je příhraniční oblast tvořena územím vojvodství Opolského a částí vojvodství Dolnoslezského a Slezského. Na polské straně je příhraniční oblast tvořena územím vojvodství Opolského a částí vojvodství Dolnoslezského a Slezského. Místem realizace projektů je celé území České a Polské republiky s tím, že mikroprojekt musí mít pro podporované území jasný přínos. Místem realizace projektů je celé území České a Polské republiky s tím, že mikroprojekt musí mít pro podporované území jasný přínos. V žádosti je nutné zvlášť uvést a zdůvodnit aktivity mimo podporované území, které V žádosti je nutné zvlášť uvést a zdůvodnit aktivity mimo podporované území, které jsou předmětem schvalování EŘV. jsou předmětem schvalování EŘV.

4

5 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Správce Fondu zajišťuje a vykonává pro program následující činnosti: -zveřejňuje výzvy k předkládaní žádostí o dotaci z Fondu - poskytuje informace potenciálním žadatelům včetně termínů zasedání EŘV - přijímá žádosti o dotací na mikroprojekty v příslušném euroregionu - kontroluje úplnosti žádostí - registruje žádosti do Centrálního informačního systému - kontroluje přijatelnost mikroprojektů - kontroluje způsobilost výdajů mikroprojektů - zajišťuje vyhodnocení mikroprojektů podle kritérií v regionální dokumentaci prostřednictvím Regionálních expertů - připravuje podklady a jednání EŘV - vyhotovuje zápis z jednání EŘV - sděluje úspěšným / neúspěšným žadatelům rozhodnutí EŘV - připravuje a uzavírá smlouvy o financování mikroprojektu s úspěšnými žadateli

6 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis - provádí průběžné věcné, finanční a formální kontroly mikroprojektů, kontroly na místě, kontroly dokumentace konečných uživatelů pro vybraný vzorek mikroprojektů, zprávy z provedených kontrol nahrává do Monit 7+; - přijímá a administrativně vyřizuje případné žádosti o změnu mikroprojektu; přijímá vyúčtování mikroprojektu v rámci Žádosti o platbu za mikroprojekt od Konečných uživatelů včetně evidence předložených účetních dokladů; - schvaluje Žádosti o platbu za mikroprojekt; - kontroluje vyúčtování mikroprojektu; - nahrává data do MONIT 7+ včetně schválené Závěrečné zprávy za mikroprojekt; - vydává Osvědčení o způsobilosti výdajů za mikroprojekt KU; - vypracovává Žádosti o platbu za Fond - mikroprojekty včetně příloh. - zasílá finanční prostředky z Fondu, které obdrží od finančního útvaru MMR na účty konečným uživatelům; - provádí ex-post kontroly a kontroly udržitelnosti

7 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Financování mikroprojektů: Financování mikroprojektu probíhá v měně EUR. Rozpočet mikroprojektu v žádosti a podrobný rozpočet mikroprojektu se uvádí v EUR - při sestavování rozpočtu musí žadatel odhadnout vhodný kurz, který uvede v rozpočtu mikroprojektu při podání žádosti – kurzové riziko si nese sám žadatel Bankovní účet pro mikroprojekt – není vyžadován speciální bankovní účet pro realizaci mikroprojektu - lze mít účet v Kč nebo v EUR, záleží na žadateli Zaslání finanční prostředků na účet konečnému uživateli – platba v EUR Výše podpory Celková alokace pro Euroregion Glacensis v období 2007 – 2013 Česká strana 5 920 250 EUR Polská strana 4 250 000 EUR Možná výše grantu 2.000 – 30.000 EUR Max. možný podíl podpory 85 % celkových způsobilých výdajů Max. celkové způsobilé výdaje projektu mohou činit 60.000 EUR

8 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Doba trvání projektu max. 18 měsíců (konkrétní termín zahájení a ukončení projektu je uveden v žádosti) Způsob financování projektu - nejsou umožněny zálohové ani průběžné platby - nejsou umožněny zálohové ani průběžné platby - způsobilé výdaje budou propláceny zpětně po ukončení realizace a schválení závěrečné zprávy - způsobilé výdaje budou propláceny zpětně po ukončení realizace a schválení závěrečné zprávy - žadatel musí mít zajištěno financování po celou dobu realizace projektu, což dokládá podepsaným čestným prohlášením (žádost – příloha A). - žadatel musí mít zajištěno financování po celou dobu realizace projektu, což dokládá podepsaným čestným prohlášením (žádost – příloha A).

9 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Vhodní žadatelé na české straně  stát (Česká republika) a organizační složka státu – zákon č. 219/2000 Sb.  územní samospráva: - kraj (a jeho organizační složka) - zákon č.129/2000 Sb., č. 250/2000 Sb. - kraj (a jeho organizační složka) - zákon č.129/2000 Sb., č. 250/2000 Sb. - obec (a její organizační složka) - zákon č. 128/2000 Sb., č. 250/2000 Sb. - obec (a její organizační složka) - zákon č. 128/2000 Sb., č. 250/2000 Sb. - městská část statutárního města (a její organizační složka) - zákon č. 128/2000 Sb., č. - městská část statutárního města (a její organizační složka) - zákon č. 128/2000 Sb., č. - svazek obcí - zákon č. 128/2000 Sb. - svazek obcí - zákon č. 128/2000 Sb.  příspěvková organizace – zákon č. 250/2000 Sb.: - státu (t.z. organizačních složek státu) – zákon č. 218/2000 Sb. - státu (t.z. organizačních složek státu) – zákon č. 218/2000 Sb. - kraje - kraje - obce - obce - městské části statutárního města - městské části statutárního města - svazku obcí - svazku obcí  komory – zákon č. 301/1992 Sb.: - hospodářská komora (vč. okresních a regionálních komor) - hospodářská komora (vč. okresních a regionálních komor) - agrární komora (vč. okresních a regionálních komor) - agrární komora (vč. okresních a regionálních komor)  školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku – zákon č. 561/2004 Sb.: - veřejná (zřízená státem, krajem nebo obcí) - veřejná (zřízená státem, krajem nebo obcí) - soukromá - soukromá

10 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Vhodní žadatelé  veřejná a státní vysoká škola – zákon č. 111/1998 Sb.  vysoká soukromá škola - zákon č. 111/1998 Sb.  veřejná výzkumná instituce – zákon č. 341/2005 Sb.  zájmové sdružení právnických osob – zákon č. 40/1964 Sb.  občanské sdružení, organizační jednotka sdružení (pokud je právnickou osobou) – zákon č. 83/1990 Sb.  evropské seskupení pro územní spolupráci  nadace a nadační fond – zákon č. 227/1997 Sb.  církve – zákon č. 3/2002 Sb.: - registrovaná církev a náboženská společnost (pokud je právnickou osobou) - registrovaná církev a náboženská společnost (pokud je právnickou osobou) - svaz církví nebo náboženských společností (pokud je právnickou osobou) - svaz církví nebo náboženských společností (pokud je právnickou osobou) - evidovaná právnická osoba - evidovaná právnická osoba  obecně prospěšná organizace – zákon č. 248/1995 Sb.  Česká televize (její organizační složky se sídlem ve vymezeném území v působnosti příslušného Správce) – zákon č. 483/1991  Český rozhlas (její organizační složky se sídlem ve vymezeném území v působnosti příslušného Správce) – zákon č. 484/1991

11 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Vhodní žadatelé  veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení - zákon č. 245/2006 Sb.: - veřejné (zřízené státem, krajem, obcí nebo městskou části statutárního města) - veřejné (zřízené státem, krajem, obcí nebo městskou části statutárního města) - soukromé - soukromé  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – zákon č. 77/2002 Sb. státní podnik – zákon č. 77/1997 Sb.  akciová společnost (80% podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podíl veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech) – zákon č. 513/1991 Sb.  společnost s ručením omezeným (80% podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80% podíl veřejnoprávní právnické osoby na hlasovacích právech) – zákon č. 513/1991 Sb.  Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) na polské straně na polské straně Seznam vhodných žadatelů je uveden ve Směrnici pro žadatele – příloha č. 8 Seznam vhodných žadatelů je uveden ve Směrnici pro žadatele – příloha č. 8

12 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Vhodní žadatelé Vhodný žadatel může předkládat žádosti o přidělení dotace, jestliže: nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou; nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou; nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy; nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy; nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných platbách a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členským státům EU; nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných platbách a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členským státům EU; nemá daňové nedoplatky; nemá daňové nedoplatky; nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, resp. PR, jiného členského státu EU či Evropských společenství; nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, resp. PR, jiného členského státu EU či Evropských společenství; nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytování podpory, dotací, subvencí, apod.; nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytování podpory, dotací, subvencí, apod.; splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele definované ve Směrnici pro žadatele splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele definované ve Směrnici pro žadatele

13 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Vhodné aktivity Vhodné aktivity Fondu: obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví např. drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny; obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví např. drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny; rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.); rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.); zajištění celoroční turistické dostupnosti území; zajištění celoroční turistické dostupnosti území; rozvoj značení turistických atraktivit a tras; rozvoj značení turistických atraktivit a tras; podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel); podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel);

14 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Vhodné aktivity podpora mikroprojektů místních společenství v oblasti společenské, kulturní a volnočasové; podpora mikroprojektů místních společenství v oblasti společenské, kulturní a volnočasové; mikroprojekty zaměřené na integraci společenství v příhraničním území; mikroprojekty zaměřené na integraci společenství v příhraničním území; zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby socioekonomického rozvoje příhraničního území; zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby socioekonomického rozvoje příhraničního území; příprava plánů a dokumentace společných mikroprojektů (projektová dokumentace, územní plány); příprava plánů a dokumentace společných mikroprojektů (projektová dokumentace, územní plány); péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP); péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP); spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností); spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností);

15 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Vhodné aktivity tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování; tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování; propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek) i mimo podporované území; propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek) i mimo podporované území; organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování společných studijních programů; organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování společných studijních programů; přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobné infrastrukturální projekty nutné pro naplnění cíle oblasti podpory; přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobné infrastrukturální projekty nutné pro naplnění cíle oblasti podpory; podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí); podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí); podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit; podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit; rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází); rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází); spolufinancovány jsou aktivity týkající se využití ICT při realizaci výše uvedených aktivit; spolufinancovány jsou aktivity týkající se využití ICT při realizaci výše uvedených aktivit; případně další relevantní přeshraniční aktivity naplňující priority OPPS ČR – PR v letech 2007 – 2013 případně další relevantní přeshraniční aktivity naplňující priority OPPS ČR – PR v letech 2007 – 2013

16 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Druhy mikroprojektů Společné Společné - mají jeden společný cíl - mají jeden společný cíl - mají jednu cílovou skupinu - mají jednu cílovou skupinu - jejich činnosti ve fázi plánování a realizace a výdaje jsou rozděleny mezi partnery po obou stranách hranice - jejich činnosti ve fázi plánování a realizace a výdaje jsou rozděleny mezi partnery po obou stranách hranice - každý z partnerů je odpovědný za řádnou realizaci svých činností - každý z partnerů je odpovědný za řádnou realizaci svých činností - jejich příprava a realizace na opačných stranách hranice vždy probíhá současně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazuje - jejich příprava a realizace na opačných stranách hranice vždy probíhá současně nebo na sebe dohodnutým způsobem bezprostředně navazuje - jsou předloženy na stejné zasedání EŘV - jsou předloženy na stejné zasedání EŘV - v žádosti Benefit7 uvést přesný odkaz na společný mikroprojekt (žadatel, název mikroprojektu, stručný popis, celkový rozpočet a registrační číslo, je-li známo). - v žádosti Benefit7 uvést přesný odkaz na společný mikroprojekt (žadatel, název mikroprojektu, stručný popis, celkový rozpočet a registrační číslo, je-li známo). Zrcadlové (specifický typ společných mikroprojektů) Zrcadlové (specifický typ společných mikroprojektů) - příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá s určitým časovým odstupem, projekt navazuje na již realizovaný mikroprojekt partnera z opačné strany hranice (realizovaný projekt z Phare CBC nebo FMP INTERREG IIIA), v žádosti je nutné uvést přesný odkaz na realizovaný mikroprojekt). - příprava a realizace na opačných stranách hranice probíhá s určitým časovým odstupem, projekt navazuje na již realizovaný mikroprojekt partnera z opačné strany hranice (realizovaný projekt z Phare CBC nebo FMP INTERREG IIIA), v žádosti je nutné uvést přesný odkaz na realizovaný mikroprojekt). - systém Benefit7 neumožňuje přímo zadat, že se jedná o projekt zrcadlový, bude tedy zadáno tak, že se jedná o projekt společný, který již byl předložen. - systém Benefit7 neumožňuje přímo zadat, že se jedná o projekt zrcadlový, bude tedy zadáno tak, že se jedná o projekt společný, který již byl předložen. Samostatně realizované Samostatně realizované - zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice, polský partner projektovou žádost nepředkládá - zcela či z větší části realizovány pouze na jedné straně hranice, polský partner projektovou žádost nepředkládá I tyto mikroprojekty musí mít jasný přeshraniční dopad a úlohu zahraničního I tyto mikroprojekty musí mít jasný přeshraniční dopad a úlohu zahraničního partnera při přípravě a realizaci mikroprojektu. partnera při přípravě a realizaci mikroprojektu.

17 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Inovativní charakter: Nebudou podporovány mikroprojekty opakované, bez inovativního charakteru. - za inovaci se považuje naplnění stejných vizí jinými (novými) cíli, činnostmi, metodami a aktivitami - za inovaci není považována obměna účastníků projektu či změna místa realizace (toto však nelze zcela jednoznačně vztahovat na projekty škol, neboť v těchto případech je nutno kvalifikovaně a citlivě posuzovat, zda jsou opakující se aktivity směřovány na různé věkové kategorie žáků tak, aby nemohlo dojít k jejich opakované účasti na stejných a opakujících se aktivitách mikroprojektu) - za inovaci není považována obměna účastníků projektu či změna místa realizace (toto však nelze zcela jednoznačně vztahovat na projekty škol, neboť v těchto případech je nutno kvalifikovaně a citlivě posuzovat, zda jsou opakující se aktivity směřovány na různé věkové kategorie žáků tak, aby nemohlo dojít k jejich opakované účasti na stejných a opakujících se aktivitách mikroprojektu) Při předložení obsahově obdobných mikroprojektů jiným žadatelem bude ze strany Správce Fondu posouzena provázanost žadatelů a míra inovativnosti. Při předložení obsahově obdobných mikroprojektů jiným žadatelem bude ze strany Správce Fondu posouzena provázanost žadatelů a míra inovativnosti.

18 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Indikátory mikroprojektů - indikátory mikroprojektu jsou kvantifikovatelnými výstupy - indikátory mikroprojektu jsou kvantifikovatelnými výstupy mikroprojektu mikroprojektu - jejich hodnoty jsou určeny žadatelem v souladu s jeho plánovanými aktivitami a jsou blíže specifikovány v žádosti o dotaci aktivitami a jsou blíže specifikovány v žádosti o dotaci - indikátory jsou součástí Smlouvy o financování mikroprojektu a jsou tedy závazné tedy závazné - jejich splnění bude sledováno prostřednictvím Závěrečné zprávy za mikroprojekt, přičemž jejich nenaplnění bude sankcionováno. mikroprojekt, přičemž jejich nenaplnění bude sankcionováno. V případě, že v projektové žádosti budu zvoleny nevhodné indikátory, které neodpovídají aktivitám a výstupům mikroprojektu, může EŘV stanovit indikátory se změněnou hodnotou či nové indikátory, které budou v případě schválení mikroprojektu ve Smlouvě o financování a jejich dodržení bude podléhat kontrole a případným sankcím v případě jejich nenaplnění. V případě, že v projektové žádosti budu zvoleny nevhodné indikátory, které neodpovídají aktivitám a výstupům mikroprojektu, může EŘV stanovit indikátory se změněnou hodnotou či nové indikátory, které budou v případě schválení mikroprojektu ve Smlouvě o financování a jejich dodržení bude podléhat kontrole a případným sankcím v případě jejich nenaplnění.

19 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Formulář žádosti a přílohy Tištěná projektová žádost (výstup z Benefit 7): 3 originály kompletně vyplněné a finálně uložené projektové žádosti 1 originál (případně ověřená kopie) a 2 kopie kompletní sady příloh (tj. příloha A-Čestné prohlášení, B-Stručný popis v ČJ a PJ, C-Podrobný rozpočet, D-Zdůvodnění rozpočtu, kalkulace předpokládaných příjmů, doklad o povaze žadatele a přílohy ke stavebním pracem, popř. stanoviska Natura 2000 a EIA u těch mikroprojektů, kde je to vyžadováno) 1x CD obsahující dokumenty v elektronické podobě, a to: přílohu žádosti B – „Stručný popis mikroprojektu v češtině a v polštině“ přílohu žádosti C – „Podrobný rozpočet mikroprojektu“ přílohu žádosti D – „Zdůvodnění rozpočtu mikroprojektu“ U příloh projektové žádosti budou za originál považovány také soubory vytištěné z datových schránek, budou-li opatřeny originál ověřovací doložkou konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě. Formulář žádosti v elektronické podobě Benefit 7 je dostupný včetně návodu na webových stránkách Správce Fondu: www.euro-glacensis.czwww.euro-glacensis.cz nebo na www.eu-zadost.cz. www.eu-zadost.cz www.euro-glacensis.czwww.eu-zadost.cz Žádosti včetně kompletní sady příloh musí být předloženy Správci Fondu v nerozebíratelné formě bez volně vložených listů.

20 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Harmonogram implementace Fondu v Euroregionu v Euroregionu Glacensis: Uzávěrka příjmu žádostí pro 10. zasedání EŘV: do 31.10.2012 do 12.00 hodin Konání 10. zasedání EŘV: leden 2013 Předpokládaný termín podpisu smluv: 3-4/2013

21 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Kontaktní údaje: Vedoucí sekretariátu: Jaroslav Štefek tel: 494 531 054 e-mail: jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz Projektové manažerky: Mgr. Maja Hartman tel: 494 534 615 tel: 494 534 615 e-mail: maja.hartman@euro-glacensis.cz e-mail: maja.hartman@euro-glacensis.czmaja.hartman@euro-glacensis.cz Ilona Dusilová tel: 494 534 615 tel: 494 534 615 e-mail: ilona.dusilova@euro-glacensis.cz e-mail: ilona.dusilova@euro-glacensis.czilona.dusilova@euro-glacensis.czilona.dusilova@euro-glacensis.cz Finanční manažerka: Alena Preclíková tel: 494 531 054 tel: 494 531 054 e-mail: alena.preclikova@euro-glacensis.cz e-mail: alena.preclikova@euro-glacensis.czalena.preclikova@euro-glacensis.cz


Stáhnout ppt "Euroregion Pomezí Čech,Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis."

Podobné prezentace


Reklamy Google