Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERREG IIIA ČR – Polsko Fond mikroprojektů regionu Silesia (Priorita 2, Opatření 2.2)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERREG IIIA ČR – Polsko Fond mikroprojektů regionu Silesia (Priorita 2, Opatření 2.2)"— Transkript prezentace:

1 INTERREG IIIA ČR – Polsko Fond mikroprojektů regionu Silesia (Priorita 2, Opatření 2.2)

2 Finanční prostředky pro období 2004 - 2006 do Fondů mikroprojektů alokováno 2 475 000 EUR = 15% celkových finančních prostředků pro česko-polský program do Fondů mikroprojektů alokováno 2 475 000 EUR = 15% celkových finančních prostředků pro česko-polský program alokace do Fondu mikroprojektů regionu Silesia: 372 463 EUR alokace do Fondu mikroprojektů regionu Silesia: 372 463 EUR

3 Žadatelé Vhodní žadatelé: obce, města, kraje, svazky obcí obce, města, kraje, svazky obcí organizace zakládané a zřizované kraji či obcemi, které jsou ze 100% jimi vlastněny organizace zakládané a zřizované kraji či obcemi, které jsou ze 100% jimi vlastněny nestátní neziskové organizace: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace nestátní neziskové organizace: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace zájmová sdružení právnických osob zájmová sdružení právnických osob hospodářské a agrární komory hospodářské a agrární komory organizace zřízení nebo založené státem organizace zřízení nebo založené státem Nevhodní žadatelé: subjekty zřízené za účelem dosahování zisku (kromě soukromých škol a organizací zřízených nebo založených kraji či obcemi, které jsou ze 100% jimi vlastněny) politické strany

4 Partnerství v projektu každý žadatel musí mít zahraničního partnera z území příslušných příhraničních vojvodství každý žadatel musí mít zahraničního partnera z území příslušných příhraničních vojvodství partner by měl být logickým partnerem žadatele pro daný projekt partner by měl být logickým partnerem žadatele pro daný projekt úloha partnera musí být v projektu podrobně popsána a daným partnerem potvrzena úloha partnera musí být v projektu podrobně popsána a daným partnerem potvrzena zahraniční partner se nemusí na projektu finančně podílet zahraniční partner se nemusí na projektu finančně podílet

5 Územní vymezení sídla žadatele: tzv. region Silesia = okresy Opava, Ostrava, Nový Jičín tzv. region Silesia = okresy Opava, Ostrava, Nový Jičín Územní vymezení pro vhodné zahraniční partnery: území příhraničních NUTS II, tj. Slezského, Opolského a Dolnoslezského vojvodství území příhraničních NUTS II, tj. Slezského, Opolského a Dolnoslezského vojvodství Územní vymezení pro realizaci projektů: celé území vymezené pro program INTERREG IIIA ČR – Polsko celé území vymezené pro program INTERREG IIIA ČR – Polsko

6 Územní vymezení pro program INTERREG IIIA ČR - PR územní jednotky NUTS III v česko-polském příhraničí územní jednotky NUTS III v česko-polském příhraničí na české straně kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký na české straně kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký na polské straně subregiony definované na úrovní NUTS III: Jeleniogórsko-Wałbrzyski, Opolski, Rybnicko-Jastrzębski a Bielsko-Bialski na polské straně subregiony definované na úrovní NUTS III: Jeleniogórsko-Wałbrzyski, Opolski, Rybnicko-Jastrzębski a Bielsko-Bialski

7 Projekty Vhodné projekty: menší neinvestiční projekty v oblasti kultury, sportu, lidských zdrojů, cestovního ruchu, místní demokracie, životního prostředí, hospodářského rozvoje, plánovacích a rozvojových studií, toku informací menší neinvestiční projekty v oblasti kultury, sportu, lidských zdrojů, cestovního ruchu, místní demokracie, životního prostředí, hospodářského rozvoje, plánovacích a rozvojových studií, toku informací Nevhodné projekty: projekty investičního charakteru jednorázové akce, u nichž není předpoklad kontinuálního pokračování projekty bez skutečného přeshraničního dopadu nákladné publikace s úzkým okruhem příjemců

8 Finanční limity výše grantu: minimálně 2 000 EUR výše grantu: minimálně 2 000 EUR maximálně 20 000 EUR maximálně 20 000 EUR výše grantu: maximálně 75% celkových způsobilých výdajů projektu výše grantu: maximálně 75% celkových způsobilých výdajů projektu maximální celkové způsobilé výdaje projektu v regionu Silesia: 40 000 EUR maximální celkové způsobilé výdaje projektu v regionu Silesia: 40 000 EUR kurz pro rok 2005 : 30,365 Kč/EUR kurz pro rok 2005 : 30,365 Kč/EUR

9 Financování projektů zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci projektu není možné zálohové platby ani průběžné proplácení výdajů při realizaci projektu není možné žadatel musí garantovat zajištění plného financování projektu po celou dobu trvání žadatel musí garantovat zajištění plného financování projektu po celou dobu trvání po ukončení projektu budou žadateli zpětně proplaceny způsobilé výdaje – maximálně ve výši přiznaného grantu po ukončení projektu budou žadateli zpětně proplaceny způsobilé výdaje – maximálně ve výši přiznaného grantu

10 Způsobilé výdaje osobní výdaje včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění osobní výdaje včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění cestovné, ubytování, stravování účastníků projektu cestovné, ubytování, stravování účastníků projektu režijní výdaje – avšak ne v paušální výši! režijní výdaje – avšak ne v paušální výši! výdaje za externí služby – avšak ne žadatel sám sobě výdaje za externí služby – avšak ne žadatel sám sobě pronájem prostor pro realizaci projektu – avšak ne žadatel sám sobě pronájem prostor pro realizaci projektu – avšak ne žadatel sám sobě nákup drobného vybavení (hmotný majetek do 40 tis. Kč/jednotku, nehmotný majetek do 60 tis. Kč/jednotku) nákup drobného vybavení (hmotný majetek do 40 tis. Kč/jednotku, nehmotný majetek do 60 tis. Kč/jednotku) nákup materiálu nákup materiálu DPH – pouze u neplátců! DPH – pouze u neplátců!

11 Nezpůsobilé výdaje investice investice DPH u plátců DPH u plátců dary, ceny, výdaje na reprezentaci dary, ceny, výdaje na reprezentaci úroky z půjček úroky z půjček poplatky charakteru sankce poplatky charakteru sankce poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu odměny členům statutárních orgánů odměny členům statutárních orgánů výdaje na opravy výdaje na opravy

12 Grantová dokumentace pro žadatele Směrnice pro žadatele a konečného uživatele s přílohami: formulář elektronické žádosti ELZA + Příručka formulář elektronické žádosti ELZA + Příručka formulář standardní smlouvy o financování projektu formulář standardní smlouvy o financování projektu hodnotící tabulka hodnotící tabulka osnova Závěrečné zprávy o realizaci projektu osnova Závěrečné zprávy o realizaci projektu žádost o platbu žádost o platbu povinné přílohy A - D povinné přílohy A - D Grantová dokumentace je k dispozici na www.euroregion-silesia.cz

13 Příprava a předkládání projektů předkládání projektů je průběžné, termín je nejméně 12 týdnů před zasedáním Euroregionálního řídícího výboru, výbor bude zasedat 3-4x ročně podle množství předložených projektů předkládání projektů je průběžné, termín je nejméně 12 týdnů před zasedáním Euroregionálního řídícího výboru, výbor bude zasedat 3-4x ročně podle množství předložených projektů cílem je, aby byly předkládány kvalitní projekty - poskytování informací a metodické pomoci žadatelům ze strany Administrátora (= sekretariátu ER Silesia) cílem je, aby byly předkládány kvalitní projekty - poskytování informací a metodické pomoci žadatelům ze strany Administrátora (= sekretariátu ER Silesia)

14 Předkládání projektů projekty se předkládají na sekretariátu Administrátora (= sekretariát ER Silesia) projekty se předkládají na sekretariátu Administrátora (= sekretariát ER Silesia) projekty se předkládají v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie) a v elektronické podobě na 2 ks elektronického media projekty se předkládají v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie) a v elektronické podobě na 2 ks elektronického media kontrola formálních náležitostí proběhne při předkládání - pokud je projekt úplný, bude zaregistrován kontrola formálních náležitostí proběhne při předkládání - pokud je projekt úplný, bude zaregistrován

15 Způsob hodnocení projektů 1. etapa: kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – Administrátor 1. etapa: kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – Administrátor 2. etapa: bodové hodnocení věcné a finanční kvality a přeshraničních aspektů – regionální experti 2. etapa: bodové hodnocení věcné a finanční kvality a přeshraničních aspektů – regionální experti 3. etapa: posouzení hodnocení provedeného experty, schválení/neschválení grantu – Euroregionální řídící výbor 3. etapa: posouzení hodnocení provedeného experty, schválení/neschválení grantu – Euroregionální řídící výbor

16 Správce a Administrátor Fondu mikroprojektů regionu Silesia (1) Úkoly ve vztahu k žadatelům: poskytování informací o Fondu včetně termínů zasedání Euroregionálního řídícího výboru poskytování informací o Fondu včetně termínů zasedání Euroregionálního řídícího výboru sběr žádostí v příslušném regionu sběr žádostí v příslušném regionu kontrola úplnosti žádostí, registrace kompletních žádostí kontrola úplnosti žádostí, registrace kompletních žádostí hodnocení administrativního souladu hodnocení administrativního souladu přidělení žádostí regionálním expertům k ohodnocení přidělení žádostí regionálním expertům k ohodnocení zpracování podkladů pro jednání Euroregionálního řídícího výboru zpracování podkladů pro jednání Euroregionálního řídícího výboru sdělení úspěšným/neúspěšným žadatelům sdělení úspěšným/neúspěšným žadatelům

17 Správce a Administrátor Fondu mikroprojektů regionu Silesia (2) příprava a uzavírání smluv o financování projektu s úspěšnými žadateli příprava a uzavírání smluv o financování projektu s úspěšnými žadateli průběžná, věcná, finanční a formální kontrola projektů, kontroly na místě průběžná, věcná, finanční a formální kontrola projektů, kontroly na místě vyřizování případných žádostí o změnu projektu vyřizování případných žádostí o změnu projektu schválení závěrečné zprávy schválení závěrečné zprávy evidence a kontrola účetních dokladů předložených příjemcem grantu evidence a kontrola účetních dokladů předložených příjemcem grantu podání žádosti o platbu podání žádosti o platbu zasílání finančních prostředků z ERDF na účet příjemce grantu zasílání finančních prostředků z ERDF na účet příjemce grantu

18 Správce a Administrátor Fondu mikroprojektů regionu Silesia Euroregion Silesia - CZ Horní nám. 69, 746 26 Opava euroregion.silesia@opava-city.cz uroregion.silesia@opava-city.cz www.euroregion-silesia.cz

19 Projektoví manažeři: Ing. Jana Novotná Galuszková tel.: 553 756 220, 606 732 270 e-mail: jana.galuszkova@opava-city.cz Bc. Judita Žáčková tel.: 553 756 243 e-mail: judita.zackova@opava-city.cz judita.zackova@opava-city.cz

20 Časový harmonogram pro rok 2005 vyhlášení FMP v regionu Silesia : 4. 7. 2005 vyhlášení FMP v regionu Silesia : 4. 7. 2005 termín předkládání projektů pro 1. zasedání ERŘV : 12. 9. 2005 (zkrácený termín pro 1.kolo) termín předkládání projektů pro 1. zasedání ERŘV : 12. 9. 2005 (zkrácený termín pro 1.kolo) 1. zasedání ERŘV : 7. 11. 2005 1. zasedání ERŘV : 7. 11. 2005 zahájení prvních projektů : listopad 2005 zahájení prvních projektů : listopad 2005 nový termín předkládání projektů pro 2. zasedání ERŘV : 14. 11. 2005 nový termín předkládání projektů pro 2. zasedání ERŘV : 14. 11. 2005 2. zasedání ERŘV : 7. 2. 2006 2. zasedání ERŘV : 7. 2. 2006

21 Těšíme se na vaši návštěvu. sekretariát Euroregionu Silesia-CZ Horní nám. 69 746 26 Opava tel. 553 756 220 nebo 243


Stáhnout ppt "INTERREG IIIA ČR – Polsko Fond mikroprojektů regionu Silesia (Priorita 2, Opatření 2.2)"

Podobné prezentace


Reklamy Google