Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 2007-2013  přímo navazuje na program INTERREG IIIA 2004-2006;  nově zavádí princip tzv. Vedoucího partnera (Lead.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 2007-2013  přímo navazuje na program INTERREG IIIA 2004-2006;  nově zavádí princip tzv. Vedoucího partnera (Lead."— Transkript prezentace:

1

2 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 2007-2013  přímo navazuje na program INTERREG IIIA 2004-2006;  nově zavádí princip tzv. Vedoucího partnera (Lead Partner Princip);  větší význam z pohledu EU (zvýšený objem finančních prostředků);  požadavek EU na lepší a intenzivnější spolupráci mezi přeshraničními partnery projektu a prokazatelný přeshraniční dopad projektu.

3 Aktuální stav implementace OP  21. 12. 2007 byl OP Přeshraniční spolupráce ČR- Rakousko schválen EK;  1. 2. 2008 se koná ustavující jednání Monitorovacího výboru v St. Pölten;  27. 3. 2008 oficiální vyhlášení programu a výzva k předkládání projektových žádostí, první schválené projekty přibližně září 2008;  v průběhu roku 2008 kontinuální výzva.

4 Subjekty implementace programu  Řídící orgán – Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska se sídlem v St. Pölten, odpovědnost za celý program, uzavírání smluv s příjemci dotace (vedoucím partnerem);  Národní orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor regionální přeshraniční spolupráce, podpora Řídícího orgánu, zajištění publicity programu, účast na MV, atd.;  Regionální subjekty – krajské úřady (Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský), konzultace se žadateli, příjem projektových žádostí, hodnocení projektu, spolupráce se Společným technickým sekretariátem (JTS);

5 Subjekty implementace programu  Společný technický sekretariát – podporuje Řídící orgán, zabezpečuje organizaci Monitorovacích výborů, registrace projektových žádostí, jejich hodnocení, publicita programu, podíl na přípravě smluv mezi příjemcem (vedoucím partnerem) a ŘO. Česká část JTS – sídlo v Brně;  Kontrolní subjekt – členský stát je dle nařízení EK odpovědný za ověření legality a řádnosti výdajů vykázaných příjemcem. Tato funkce svěřena stejně jako v období 2004-2006 Centru pro regionální rozvoj ČR.

6 Základní principy vedoucího partnera (lead partner)  partneři projektu (český a rakouský) si zvolí jednoho vedoucího partnera projektu, který odpovídá za realizaci celého projektu včetně povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi vedoucím partnerem a Řídícím orgánem;  vedoucí partner je jediný žadatel o dotaci a příjemce dotace;  všichni partneři mají rovná práva a povinnosti podílet se na projektu (partnerů z obou států může být více);  cílem je zvýšení stupně přeshraniční spolupráce partnerů projektu.

7 Základní podmínky získání dotace  dopad projektu do území kraje Vysočina, nebo Jihomoravského, a nebo Jihočeského;  vhodný partner/žadatel (viz další bod prezentace);  na realizaci projektu se podílí min. 1 partner z každé země;  partneři projektu musí splnit min. 2 ze 4 podmínek: –společná příprava projektu a/nebo –společná realizace projektu a/nebo –společný personál projektu a/nebo –společné financování projektu

8 Prioritní osy a oblasti podpory Prioritní osa 1 – socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Prioritní osa 2 – regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblasti podpory: OP1 – Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi OP 2 – Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času OP 3 – Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace OP 4 – Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Oblasti podpory: OP 5 – Doprava a regionální dostupnost OP 6 – Životní prostředí a prevence rizik OP 7 – Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce a prostorové plánování Prioritní osa 3 – Technická pomoc

9 Finanční prostředky programu na období 2007-2013 Prioritní osyČeská republika (v €) Rakousko (v €) Celkem (€) Prioritní osa 127 648 00019 828 08447 476 084 Prioritní osa 237 324 00017 189 18654 513 186 Priorita Technická pomoc 4 148 0001 298 1235 446 123 Celkem69 120 00038 315 393107 435 393

10 Forma a způsob financování projektů  85 % příspěvek ze strukturálních fondů (ERDF);  5 % příspěvek ze státního rozpočtu (možnost);  10 % - 15 % prostředky žadatele (příjemce dotace);  min. výše dotace ze SF je 20 001 € (menší projekty mohou být realizovány v rámci Dispozičního fondu);  max. výše dotace není omezena;  průběžné financování (bude stanovena výše způsobilých výdajů, ke kterým může příjemce předložit žádost o platbu,).

11 Příprava projektu – vhodní žadatelé Právnické osoby, a to:  veřejnoprávní nebo  ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo  založené nikoliv k dosažení zisku Příklady: obce, kraje, občanská sdružení, hospodářské komory, příspěvkové organizace obce, kraje, o.p.s. veřejné výzkumné instituce, veřejné a státní vysoké školy, školské právnické osoby, církve, veřejné neziskové zdravotní zařízení, organizační složky státu, atd.).

12 Příprava projektu – způsobilé výdaje  pravidla vychází z Metodické příručky způsobilých výdajů na programové období 2007-2013 (určeno pro všechny operační programy);  MMR (odbor regionální přeshraniční spolupráce) jako Řídící/Národní orgán programů přeshraniční spolupráce rozhodl v některých případech o zpřísnění pravidel způsobilosti. Tato pravidla budou součástí Příručky pro žadatele.

13 Příprava projektu – způsobilé výdaje  Časová způsobilost výdajů –výdaje vzniklé před registrací projektu – max. 5 % způsobilých výdajů (výdaje spojené s přípravou projektové žádosti); –výdaje vzniklé po registraci projektu do informačního systému (registrace nastává po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti projektu); –konečný termín způsobilosti výdajů daného projektu je dán termínem ukončení realizace a termínem předložení závěrečné žádosti o platbu.

14 Příprava projektu – veřejná podpora, veřejné zakázky  veřejná podpora – budou uděleny blokové výjimky na dané aktivity (opatření), v případě, že aktivity projektu zakládají veřejnou podporu – snížená sazba dotace dle regionální mapy; vždy nutná konzultace s regionálními subjekty, JTS, MMR;  veřejné zakázky – dle národní legislativy příslušného partnera, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zakázky malého rozsahu (podlimitní) – metodika stanovená MMR.

15 Příprava projektu – projektová žádost  žádost předkládá vedoucí partner, pokud je vedoucí partner z ČR, předkládá na příslušný krajský úřad (Vysočina, Jihomoravský, Jihočeský);  v rámci přípravy projektové žádosti je možné využít konzultace na příslušném KÚ;  projektová žádost bude dvojjazyčná-formát word (excel);  termíny pro předkládání žádostí budou zveřejněny na příslušných internetových stránkách;  příručka pro žadatele dosud není zpracována, předpokládá se společná s rakouskou stranou.

16 Projektová žádost - přílohy  partnerská smlouva – jedna partnerská smlouva uzavřená mezi vedoucím partnerem a ostatními partnery (vzor bude součástí Příručky pro žadatele);  příslušná čestná prohlášení (např. projekt není financován z jiného OP, bezdlužnost žadatele, veřejný účel projektu, neziskovost, atd.);  podrobný rozpočet projektu;  přehled všech nutných příloh bude uveden z PPŽ.

17 Hodnocení projektové žádosti  kontrola formálních náležitostí  kontrola přijatelnosti  hodnocení technické a finanční kvality projektu  hodnocení kvality přeshraniční spolupráce (splnění min. 2 ze 4 kritérií): –společná příprava – zapojení partnerů do celého procesu přípravy projektové žádosti –společná realizace – partneři provádí aktivity projektu společně dle podrobného časového harmonogramu –společný personál – např. spolupráce projektových manažerů všech partnerů –společné financování – partneři se podílejí na krytí rozpočtu společného projektu

18 Typy projektů  OP 1 – služby pro podnikatelskou sféru (informační a poradenská centra, centra pro rozvoj podnikání,vzdělávací aktivity, spolupráce univerzit a vědeckých institucí, pořízení strojů a zařízení, inovační centra);  OP 2 – infrastruktura pro cestovní ruch, zvýšení kvality cestovního ruchu, výroba propagačních a marketingových strategií, výstavy, nové produkty cestovního ruchu;  OP 3 – rozvoj lidských zdrojů a příhraničního trhu práce, spolupráce škol a vzdělávacích institucí, integrace znevýhodněných skupin lidí na trhu práce, spolupráce různých svazů v oblasti vzdělávání;  OP 4 – prevence sociálních rizik a sociální infrastruktury, nabídka sociálních služeb pro znevýhodněné skupiny, snižování sociálních rozdílů

19 Typy projektů  OP 5 – výstavba a modernizace dopravní infrastruktury (komunikace, cyklostezky, rekonstrukce pěších hraničních přechodů), studie v oblasti alternativních dopravních prostředků, realizace integrovaného dopravního systému;  OP 6 – ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, využívání přírodních zdrojů, vzdělávání a školení v oblasti ŽP;  OP 7 – přeshraniční koncepce územního plánování, spolupráce měst podobné velikosti (kultura, mládež), posílení vztahů mezi euroregiony, dispoziční fond.

20 Dispoziční fond (Fond malých projektů)  stejné principy jako v období 2004-2006;  v rámci malých projektů není uplatňován princip vedoucího partnera;  administrátor – Regionální rozvojová agentura Vysočina  správce – Sdružení obcí Vysočiny;  podstatné navýšení alokace – pro území kraje Vysočina 945 000 € (v období 2004-2006 alokace cca. 197 tis. €);  min. hranice 2 000 €, max. hranice 20 000 € z ERDF, celkové způsobilé výdaje 40 000 €;  možnost financovat i menší investiční projekty.

21 Děkuji za pozornost Lucie Křapová Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor regionální přeshraniční spolupráce Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Tel. 234 154 427, 731 682 427 e-mail: lucie.krapova@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 2007-2013  přímo navazuje na program INTERREG IIIA 2004-2006;  nově zavádí princip tzv. Vedoucího partnera (Lead."

Podobné prezentace


Reklamy Google