Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Inkluze (společné vzdělávání) Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Inkluze (společné vzdělávání) Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje."— Transkript prezentace:

1 Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Inkluze (společné vzdělávání) Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Jednání pracovního týmu, KrÚ Pk 17. května 2016, Pardubice

2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Podpora společného vzdělávání Jednání pracovního týmu Pardubice – Centrum celoživotního vzdělávání, 17. května 2016 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje 2

3 Klíčová témata KAP Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Podpora polytechnického vzdělávání Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Rozvoj kariérového poradenství Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání Podpora společného vzdělávání (Inkluze) Infrastruktura středních škol a VOŠ Témata nepovinná Rozvoj výuky cizích jazyků ICT kompetence Čtenářská a matematická gramotnost Zájmové a neformální vzdělávání Úvod k podpoře společného vzdělávání 3

4 Zdroje : Strategické materiály (DZ, RAP, RIS3, ITI, Sektorové dohody, aj.) Data NÚV k jednotlivým tématům zpracovaná za Pk Novela školského zákona v části společné vzdělávání (inkluze) Data získaná spoluprací s odborníky v dané oblasti Tematická setkání s hlavními aktéry dané platformy, prezentace jejich názorů v rámci setkání resp. workshopu Zpětná vazba hlavních aktérů na primární zdroje uvedené výše Zpětná vazba OŠK k návrhu APÚ Konzultace a připomínky k APÚ ze strany NÚV a OG 4

5 Podpora společného vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Vysoké nároky kladené na pedagogy při realizaci společného vzdělávání - změny v systému vzdělávání žáků s SVP, nárůst žáků se specifickými poruchami učení a chování a rovněž žáků s autismem OpatřeníČinnost Poskytovat ředitelům a učitelům odbornou metodickou a finanční pomoc při vzdělávání žáků s různými typy ZP Vytváření především personálních podmínek a materiální vybavování škol Připravit vzdělávací projekt se zaměřením na nové trendy vzdělávání žáků se ZP a na komunikaci s osobami se ZP Podporovat souběžné působení dvou pg. pracovníků ve třídách, kde jsou vzděláváni žáci se ZP Rozvíjení sociálních dovedností učitelů - realizace zážitkových seminářů a aktivity primární prevence 5

6 Podpora společného vzdělávání 6 Specifikace problému a příčiny: Nepřipravenost (obavy) pedagogů hlavního vzdělávacího proudu pružně reagovat na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - neznalost postupů při vzdělávání žáků s SVP, chybějící odborné vzdělání ke společnému vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení OpatřeníČinnost Optimalizovat podmínky pro zdravý psychický a sociální vývoj ve výchovně vzdělávacím procesu vedoucí k rozvoji osobnosti žáků s SVP Podněcovat pedagogy k rozšiřování kompetencí Podporovat vedení škol v nastavení vnitřních mechanismů tak, aby v důsledku velkých odlišností vzdělávací praxe nedocházelo ke snižování úrovně vzdělávání Využít odborného potenciálu speciálních škol k podpoře inkluzívního vzdělávání dětí a žáků v hlavním vzdělávacím proudu Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků orientovaného na rovný přístup žáků ke vzdělávání

7 Specifikace problému a příčiny: Činnost školního poradenského pracoviště (absence speciálních pedagogů, psychologů…., nejsou nastaveny postupy a nefunguje spolupráce a metodické vedení pedagogů ze strany ŠPP OpatřeníČinnost Podpora a rozvoj činnosti ŠPP Zajištění finančních prostředků na vybavení ŠPP Rozvoj metodické podpory a spolupráce ze strany ŠPZ (PPP) Nastavení jednotných postupů a jednotných výstupů pro pracovníky ŠPP Rozvoj kariérového poradenství pro žáky a žáky s SVP 7 Podpora společného vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatek asistentů pedagoga na trhu práce OpatřeníČinnost Zajistit výuku kvalifikovanými AP Připravit kvalifikační studia pro AP Motivace AP k výkonu povolání Metodické vedení AP

8 Specifikace problému a příčiny: Preference odborného vzdělávání učitelů, nízký zájem o vzdělávání v oblasti inkluze OpatřeníČinnost Seznamování s příklady dobré praxe včetně spolupráce se zaměstnavateli Zajištění finančních prostředků na vybavení ŠPP Rozvoj metodické podpory a spolupráce ze strany ŠPZ (PPP) Nastavení jednotných postupů a jednotných výstupů pro pracovníky ŠPP 8 Podpora společného vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Zvýšených nároků na činnost školských poradenských zařízení, nárůst výkonů i administrativy, chybějící zázemí odborných pracovišť i vybavení ŠPZ a chybějící odborné profese na trhu práce OpatřeníČinnost Podporovat činnost školních poradenských zařízení v PK Průběžně vybavovat ŠPZ kvalitními pomůckami a moderními diagnostickými nástroji Aktualizovat seznamy kompenzačních pomůcek a informovat školy o možnostech výpůjčky Posílení personálních kapacit ŠPZ včetně zajištění dostatečných prostor odborných pracovišť V zájmu zvýšení odbornosti a erudovanosti poradenských pracovníků vytvářet předpoklady k jejich dalšímu vzdělávání

9 9 Podpora společného vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Obtížnost uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním na trhu práce OpatřeníČinnost Prohlubovat spolupráci škol a zaměstnavatelů, vytvoření centrálního informačního systému nabídky práce pro znevýhodněné Forma osvěty týkající se problematiky osob se ZZ a následné uplatnění na trhu práce Umožnit realizaci praxí a odborných stáží studentům se ZZ v rámci KÚ a PO Podporovat komunikaci a spolupráci všech zainteresovaných aktérů - realizace odborných konferencí,kulatých stolů - předávání příkladů dobré praxe Zkvalitnit kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Zajistit aktualizaci databáze zaměstnavatelů provozujících pracovní rehabilitace pro osoby se ZZ, chráněná pracovní místa, chráněné pracovní dílny a sociální podniky a informace zveřejňovat Specifikace problému a příčiny: Nezájem a neochota sboru o inkluzívní vzdělávání OpatřeníČinnost Podpora kompetencí pedagogů a jejich osobnostního rozvoje Příklady dobré praxe Mentoring, supervize, koučování Podpora a motiva vedení školy

10 Analýza podpory a úrovně polytechnického vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nekoncepční práce ve školách s nadanými žáky a studenty - chybějící koncepce a pravidla práce s nadanými žáky, nízká erudovanost učitelů v oblasti práce s nadanými, chybějící finance OpatřeníČinnost Realizovat ucelený systém péče o nadané a talentované jedince a rozvíjet tak cílevědomou výchovnou a vzdělávací práci se žáky, zajištění finanční podpory pro práci s nadanými žáky Rozvíjet nabídku činností (intelektových, hudebních, výtvarných, jazykových aj.), v nichž se může talent a nadání projevit včetně zajištění financování Podporovat rozvoj spolupráce mezi školami, školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání a organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže Podporovat vzdělávání profesionálních i dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží Podpora spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami 10 Specifikace problému a příčiny: Nedostatečná provázanost akademické a firemní sféry, chybí odpovídající partnerství a spolupráce středního školství s firmami v oblasti vzdělávání OpatřeníČinnost Zvýšit kvalitu práce s talenty a podporu profesní profilace žáků Rozvíjet spolupráci ZŠ a SŠ s UPa, firmami a NNO za účelem profesní profilace žáků v přírodních a technických oborech, identifikace a rozvoje vysoce talentovaných jedinců (např. SOČ, žákovské projekty v rámci Festivalu vědy a techniky, letní školy, chemická, fyzikální, matematická, biologická olympiáda atp.). Zajistit prostupnost středoškolského a vysokoškolského studia pro talentované žáky a studenty (možnost získání uznatelných kreditů) s cílem získat je pro navazující studium na UPa.

11 11 Podpora společného vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Kvalita STEM vzdělávání na SŠ neodpovídá potřebám VaV nebo praxe v průmyslu OpatřeníČinnost Zvýšit kvalitu práce s talenty a podporu profesní profilace žáků Realizace vysoce individualizovaných programů na rozvoj jedinců s mimořádným podnikatelským talentem, technickým talentem nebo talentem pro výzkumnou a vývojovou práci Specifikace problému a příčiny: Chybí systematická práce s mládeží na podporu zájmu o STEM a rozvoj souvisejících kompetencí OpatřeníČinnost Zvýšit kvalitu práce s talenty a podporu profesní profilace žáků Rozvíjet kariérní poradenství na ZŠ odděleně od výchovného poradenství a rozvíjet spolupráci SŠ se zaměstnavateli v oblasti kariérního poradenství. Tvorba a aplikace programů pro rozvoj přirozeného nadání ( pro podnikání, pro technické profese a pro výzkum a vývoj) včetně přípravy poradců pro práci s nimi Specifikace problému a příčiny: Zhoršuje se průměrná kvalita absolventů přírodních a technických oborů SŠ a VŠ OpatřeníČinnost Zvýšit kvalitu práce s talenty a podporu profesní profilace žáků Vytvořit v regionu profesionalizované kariérní centrum s odpovídající kapacitou, které bude vytvářet odbornou a metodickou podporu „in house“ kariérního poradenství ve školách, zajišťovat jeho aktuálnost z hlediska vzdělávací a pracovní nabídky v regionu včetně zprostředkování konkrétní spolupráce s podniky a institucemi navazujícího vzdělávání atp

12 12 Podpora společného vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatek finančních prostředků pro zajištění inkluzivního vzdělávání OpatřeníČinnost Posílení finančních prostředků na společné vzdělávání Financování pedagogických pracovníků pracujících s žáky s SVP Financování diagnostických nástrojů a pomůcek Finacování investičních záměrů na podporu společného vzdělávání Specifikace problému a příčiny: Nedostatečné technické vybavení SŠ z hlediska efektivní výuky STEM OpatřeníČinnost Zajištění technického vybavení SŚ a VOŠ Vybavení odborných učeben odpovídající potřebám společného vzdělávání a nadaných žáků Specifikace problému a příčiny: Vysoké počty žáků ve třídách OpatřeníČinnost Podpora různých forem organizace výuky Finanční podpora dělení tříd Počet vyučujících na třídě včetně zapojení sociálních pedagogů Zajištění financí na činnost sociálních pedagogů

13 13 Podpora společného vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Absence a nekoncepčnost meziresortní spolupráce (ZŠ, SŠ, OSPOD, trh práce, ÚP…. OpatřeníČinnost Vytvořit funkční systém spolupráce Nastavit pravidla spolupráce mezi resorty, zajistit její fungování Specifikace problému a příčiny: Malý zájem rodičů o spolupráci se školou v oblasti inkluzivního vzdělávání OpatřeníČinnost Funkční systém podpory rodiny s dětmi se SVP Zajištění informovanosti rodiny o možnostech inkluzivního vzdělávání Příklady dobré praxe Kulaté stoly, workshopy Specifikace problému a příčiny: Nedostatečně uzpůsobené prostředí škol pro společné vzdělávání OpatřeníČinnost Zajistit přístupnost vzdělávání žákům a studenstům se ZP prioritně v hlavním vzdělávacím proudu Podporovat možnosti využití moderních informačních technologií usnadňujících vzdělávací proces pro osoby se ZP Odstraňovat architektonické bariéry ve školách, v nichž se vzdělávají či se mají vzdělávat žáci se specifickými potřebami bezbariérových úprav

14 14 Podpora společného vzdělávání Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Překážky a bariéry bránící přístupnosti budov, dopravy, informací a informačních technologií - chybějící bezbariérové přístupy a další technické vybavení školních budov, neexistence systému zveřejňování informací o přístupnosti budov a jejich technickém vybavení OpatřeníČinnost Zajistit přístupnost školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem osobám se zdravotním postižením. Průběžně odstraňovat architektonické bariéry ve školách, v nichž se vzdělávají či se mají vzdělávat žáci se specifickými potřebami bezbariérových úprav Zmapovat bariérovost budov organizací, zejm. zdravotnických a školských zařízení Informace o bezbariérovosti zařízení zveřejňovat na internetových stránkách zařízení, případně na webových stránkách Pardubického kraje (např. na školském portálu v případě základních a středních škol). Specifikace problému a příčiny: Nevyhovující prostorové uspořádání budov běžných základních, středních škol, poradenských zařízení OpatřeníČinnost Vybudování a rozšíření prostorových kapacit pro práci s žáky s SVP Rozšiřovat vybavenost škol o reedukační učebny, kompenzační a rehabilitační pomůcky Umožňovat přístup žáků se zdravotním postižením k informačním systémům a v souvislosti s tím k modernímu způsobu výuky Budování prostor pro činnost ŠPP Budování prostor pro práci s žáky a SVP

15 Podpora společného vzdělávání DĚKUJI ZA POZORNOST A NÁSLEDNÉ VAŠE ZAPOJENÍ DO DISKUSE


Stáhnout ppt "Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Inkluze (společné vzdělávání) Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google