Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní učení Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní učení Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje."— Transkript prezentace:

1 Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní učení Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Jednání pracovního týmu, KrÚ Pk 18. května 2016, Pardubice

2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Kariérové poradenství Jednání členů pracovního týmu Pardubice – sál Zastupitelstva, 18. května 2016 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje

3 Zdroje analýzy potřeb v území Pk  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji (2016 - 2020),  Regionální akční plán Pardubického kraje,  RIS3 Strategie (příloha),  vlastní šetření - sběr dat na základě využití některých metod kvalitativního výzkumu; použitá metoda: polostrukturovaný rozhovor s výchovnými/kariérovými poradci na vybraných školách Pk,  výsledky dotazníkového šetření NÚV,  připomínky a náměty z workshopu a tematického setkání ředitelů škol, významných zaměstnavatelů a ost. organizací na Seči dne 4. – 5. dubna 2016,  připomínky a náměry ze strany NÚV (Národní ústav vzdělávání), OG  připomínky a náměty ze strany pracovníků OŠK KrÚ Pk. 3 Kariérové poradenství

4 Proces tvorby analýzy potřeb v území Pk  zpracován návrh Analýzy potřeb v území Pk za dané téma s využitím strategickým materiálů Pk a regionálně specifických dat, včetně zapracování připomínek a námětů vzešlých od vybraných ředitelů škol Pk,  vlastní šetření - sběr dat na základě využití některých metod kvalitativního výzkumu; použitá metoda: polostrukturovaný rozhovor s výchovnými/kariérovými poradci na vybraných školách Pk,  průběžně jednáno s vybranými řediteli a pedagogy škol a školských zařízení Pk, jednáno s Úřadem práce Pardubice,  dopracován návrh Analýzy potřeb v území Pk týkající se kariérového poradenství v součinnosti s některými členy pracovního týmu,  zapracovány připomínky a náměty z konaného workshopu a tematického setkání významných zaměstnavatelů, ředitelů škol a ost. organizací na Seči dne 4. – 5. dubna 2016,  jednání s některými členy pracovního týmu,  zpracovaný materiál byl připomínkován pracovníkem OŠK KrÚ Pk,  zpracovaný materiál byl připomínkován ze strany NÚV (Národní ústav pro vzdělávání),  18. 5. 2016 – setkání pracovního týmu Kariéra a celoživotní vzdělávání - projednání výsledků analýzy povinných a nepovinných témat + návrh prioritizace vzdělávacích témat z pohledu území Pk. 4 Kariérové poradenství

5 Kariérové poradenství Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatečný prostor pro kariérové poradenství na školách (doplňkový charakter), vyplývající z nerozdělení role výchovných a kariérových poradců; nastavení kapacity/financování příslušných poradenských pracovníků ve školách. OpatřeníČinnost Kariérové poradenství ve školách se stane samostatným, uceleným okruhem činností odlišeným od výchovného poradenství. Zavedení samostatné pozice kariérový poradce na školách. Nastavení rozsahu, způsobu a metod práce kariérového poradce na škole.

6 Kariérové poradenství Návrhy oblastí vhodných k řešen í Specifikace problému a příčiny: Nedostatečná podpora kariérových poradců v oblasti profesní připravenosti k této činnosti (formální, neformální a další vzdělávání poradců); nedostatečná podpora pro tvorbu a realizaci komplexního školního poradenského plánu: využívání kariérových informací, individuální a skupinové poradenství a další příbuzné aktivity. OpatřeníČinnost Metodická podpora pracovníkům poskytujícím kariérové poradenství. Vytvoření kariérního centra s odpovídající kapacitou, které bude vytvářet odbornou a metodickou podporu "in house" kariérnímu poradenství, zajišťovat jeho aktuálnost z hlediska vzdělávací a pracovní nabídky v regionu včetně zprostředkování konkrétní spolupráce s podniky a institucemi navazujícího vzdělání apod. Nastavení podpory kariérových poradců ze strany školských poradenských pracovišť a dalších odborníků v kraji. Poskytování informací z oblasti kariérového poradenství prostřednictvím Školského portálu Pardubického kraje. Odborná podpora pracovníkům poskytujícím kariérové poradenství formou systematického vzdělávání. Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství, setkávání poradců navzájem s cílem výměny zkušeností, příkladů dobré praxe, supervizní setkání, možnosti konzultací s odborníkem (školským poradenským zařízením, Úřadem práce ČR apod.), průběžné zasílání ucelených informací ke kariérovému poradenství, zahrnujících jak oblast legislativy, tak i informace z oblasti zaměstnavatelů a vysokých škol např. v souladu s profesní kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací (Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004-R); Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R); Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (kód: 75-002-R).

7 Kariérové poradenství Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatečná úroveň vybavenosti poradenských pracovišť diagnostickými nástroji, metodami a materiálně-technickým zařízením (u škol a školských poradenských zařízení). OpatřeníČinnost Rozvoj kariérového poradenství jako nástroje ke správné volbě vzdělávací cesty a profesního zaměření, diverzifikace forem poskytování poradenství. Tvorba nových aplikací pro podporu služeb kariérového poradenství, tvorba metodik a materiálů (např. dynamické postupy práce, testové baterie s aktuálními normami, metody adaptivních dovedností apod.), začlenění prvků koučingu a mentoringu do poradenství. Zavedení testovací metody HAMET 2 do kariérového poradenství pro žáky se SVP a žáky - cizince. Zvyšování kvality vybavenosti poradenských pracovišť.

8 Kariérové poradenství Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatečná provázanost činnosti kariérových poradců s klíčovými aktéry na trhu práce a s poskytovateli vysokoškolského vzdělávání (zavedení kariérového poradenství na VŠ); provázanost mezi kariérovými poradci ZŠ a SŠ. OpatřeníČinnost Rozvoj spolupráce se všemi subjekty zainteresovanými na krajském trhu práce. Nastavení funkční spolupráce škol se sociálními partnery - zejména se zaměstnavateli a dále se základními školami, partnerskými školami, vysokými školami, výzkumnými institucemi, NNO, poradenskými zařízeními, pobočkami Úřadu práce ČR apod. Nastavení spolupráce kariérových poradců s personalisty firem. Spolupráce firem a středních škol v rámci Národní soustavy kvalifikací. Řešení nedostatečného kapacitního zajištění kariérového poradenství na ÚP (IPS) a tím i omezené možnosti v rozsahu poskytovaných služeb školám.

9 Kariérové poradenství Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatečně rozvinutý systém poradenství zaměřený na zjišťování míry podpory, kterou žák potřebuje k rozvoji všech typů nadání. OpatřeníČinnost Podpora motivace žáků, zejména tam, kde lze předpokládat vazby na konkrétní segmenty místních trhů práce. Vytvoření podmínek k podpoře žáků podle jejich zájmů, schopností a nadání a k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce a další vzdělávání. Systém včasného podchycení nadaných žáků a usměrnění jejich přednostní orientace na obory spojené s rozvojem regionu a jeho rozvojového potenciálu. Tvorba a aplikace programů pro rozvoj přirozeného nadání včetně přípravy poradců pro práci s nimi. Realizace vysoce individualizovaných programů na rozvoj jedinců s mimořádným podnikatelským talentem, technickým talentem nebo talentem pro výzkumnou a vývojovou práci.

10 Kariérové poradenství DĚKUJI ZA POZORNOST A NÁSLEDNÉ VAŠE ZAPOJENÍ DO DISKUSE


Stáhnout ppt "Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní učení Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google