Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní učení Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní učení Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje."— Transkript prezentace:

1 Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní učení Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Jednání pracovního týmu, KrÚ Pk 18. května 2016, Pardubice

2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Jednání členů pracovního týmu Pardubice – sál Zastupitelstva, 18. května 2016 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje

3 Zdroje analýzy potřeb v území Pk  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji (2016 - 2020),  Regionální akční plán Pardubického kraje,  RIS3 Strategie (příloha),  vlastní šetření týkající se spolupráce škol a firem v regionu z pohledu personalistů vybraných firem v rámci Pardubického kraje (formou dotazníkového šetření),  výsledky dotazníkového šetření NÚV,  připomínky a náměty z workshopu a tematického setkání ředitelů škol, významných zaměstnavatelů a ost. organizací na Seči dne 4. – 5. dubna 2016,  připomínky a náměry ze strany NÚV (Národní ústav vzdělávání), OG  připomínky a náměty ze strany pracovníků OŠK KrÚ Pk. 3

4 4 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Proces tvorby analýzy potřeb v území Pk  zpracován návrh Analýzy potřeb v území Pk za dané téma s využitím strategickým materiálů Pk a regionálně specifických dat, včetně zapracování připomínek a námětů vzešlých od vybraných ředitelů škol Pk,  ve spolupráci s některými členy pracovního týmu bylo vytvořeno dotazníkové šetření, které bylo distribuováno mezi vybrané firmy v rámci Pk,  průběžně jednáno s vybranými řediteli a pedagogy škol a školských zařízení Pk, jednáno s Úřadem práce Pardubice,  dopracován návrh Analýzy potřeb v území Pk týkající se rozvoje škol jako center celoživotního učení v součinnosti s některými členy pracovního týmu,  zapracovány připomínky a náměty z konaného workshopu a tematického setkání významných zaměstnavatelů, ředitelů škol a ost. organizací na Seči dne 4. – 5. dubna 2016,  jednání s některými členy pracovního týmu,  zpracovaný materiál byl připomínkován pracovníkem OŠK KrÚ Pk,  zpracovaný materiál byl připomínkován ze strany NÚV (Národní ústav pro vzdělávání),  18. 5. 2016 – setkání pracovního týmu Kariéra a celoživotní vzdělávání - projednání výsledků analýzy povinných a nepovinných témat + návrh prioritizace vzdělávacích témat z pohledu území Pk.

5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Provázanost dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním: nedostatečná prostupnost a volitelnost vzdělávacích cest pro kvalitnější nabídku vzdělávacích služeb v oblasti dalšího profesního vzdělávání. OpatřeníČinnost Vertikální i horizontální prostupnost oborů vzdělávání, nabídka oborů vzdělávání v různých stupních a kategoriích vzdělávání, homogennost oborové nabídky (obory vzdělávání stejné oborové skupiny, příbuzné obory). Zaměření na obory vzdělávání s jinou formou vzdělávání než denní a na obory nástavbového studia. Implementace procesů uznávání výsledků předchozího učení do systému dalšího vzdělávání. Zlepšování kvality a praktické relevance dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby inovačních firem a jeho provázanosti s počátečním vzděláváním. Spolupráce škol s rozhodujícími firmami regionu, KHK, ÚP ohledně poskytování celoživotního vzdělávání na SŠ a VOŠ v návaznosti na počáteční vzdělávání.

6 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Provázanost dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním: nedostatečná prostupnost a volitelnost vzdělávacích cest pro kvalitnější nabídku vzdělávacích služeb v oblasti dalšího profesního vzdělávání. OpatřeníČinnost Vertikální i horizontální prostupnost oborů vzdělávání, nabídka oborů vzdělávání v různých stupních a kategoriích vzdělávání, homogennost oborové nabídky (obory vzdělávání stejné oborové skupiny, příbuzné obory). Zaměření na obory vzdělávání s jinou formou vzdělávání než denní a na obory nástavbového studia. Implementace procesů uznávání výsledků předchozího učení do systému dalšího vzdělávání. Zlepšování kvality a praktické relevance dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby inovačních firem a jeho provázanosti s počátečním vzděláváním. Spolupráce škol s rozhodujícími firmami regionu, KHK, ÚP ohledně poskytování celoživotního vzdělávání na SŠ a VOŠ v návaznosti na počáteční vzdělávání.

7 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Návrhy oblastí vhodných k řešen í Specifikace problému a příčiny: Propojení dalšího vzdělávání a zaměstnavatelské sféry: nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, nedostatečná odborná úroveň a následná adaptabilita pracovníků ve vztahu k potřebám trhu práce (zejména u osob nízkokvalifikovaných, starších a znevýhodněných). OpatřeníČinnost Zvýšení uplatnitelnosti osob na trhu práce prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání. Nabídka odborného vzdělávání pracovníků ve využívání nových technologií, rozšíření a zvýšení kvality oborového vzdělávání, nové formy dalšího profesního vzdělávání. Tvorba programů dalšího vzdělávání bez standardů NSK a podle standardů NSK. Zajištění dostatku kvalifikovaných lidských zdrojů a efektivní možnosti financování jejich kvalifikací. Přenos požadavků trhu práce do vzdělávacího procesu. Zapojení zaměstnavatelů do oborné přípravy a odborného vzdělávání.

8 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nízká míra informovanosti o významu dalšího vzdělávání a nabídkách vzdělávacích aktivit v regionu. OpatřeníČinnost Nastavení informačních toků o vzdělávacích aktivitách v regionu a významu dalšího vzdělávání Zvýšení povědomí veřejnosti i personalistů firem o NSK, NSP, možnostech přihlásit se ke zkouškám profesní kvalifikace. Informace o dalším vzdělávání prostřednictvím Školského portálu Pk. Tvorba propagačních materiálů (např. filmu) určených ke zvýšení obecného povědomí o nabízených studijních programech.

9 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Další rozvoj a podpora poskytování vzdělávacích programů v kraji v souladu s požadavky zaměstnavatelů, úřadů práce a veřejnosti. OpatřeníČinnost Spolupráce s Úřadem práce v oblasti zabezpečené či zvolené rekvalifikace Spolupráce s krajskou pobočkou Úřadu práce při řešení rekvalifikačního studia. Realizace dalšího vzdělávání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. Spolupráce firem a SŠ v rámci NSK, zpracování požadavků na zkoušky dílčích kvalifikací a manuálu pro akreditované osoby. Zavedení hodnotících standardů výstupů vzdělávání včetně zajištění měřené přidané hodnoty škol. Rating vzdělávacích institucí.

10 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatečně rozvinutý proces síťování a sociálního partnerství v oblasti dalšího vzdělávání škol (sítě místních center dalšího vzdělávání), jejich nepřipravenost na poskytování vzdělávání v měkkých dovednostech podle potřeb trhu práce Pardubického kraje, nedostatečné obchodní schopnosti v prodeji svých služeb. OpatřeníČinnost Vytváření strategických partnerství v oblasti vzdělávání, propojení poskytovatelů dalšího vzdělávání, vytváření Center celoživotního učení. Vznik vzdělávacích a výcvikových center v regionu, přeměna škol na Centra celoživotního učení. Dostupnost vzdělávacích a výcvikových center osobám s nízkou kvalifikací a osobám znevýhodněným na trhu práce. Vytváření podmínek k dialogu mezi poskytovateli dalšího vzdělávání (školami, zaměstnavateli a dalšími vzdělávacími institucemi) a jejich komunikace prostřednictvím komunikačního portálu, databází; předávání zkušeností a nových poznatků do vzdělávacích programů škol.

11 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Potřeba vyšší míry podpory odborné způsobilosti pedagogických pracovníků ve vztahu na moderní technologie ve firmách a výzkumných pracovištích včetně vysokých škol. OpatřeníČinnost Vzdělávání v oblasti rozvoje metodiky a řízení škol a školských zařízení (manažerské dovednosti ředitele Š/ŠZ, řízení pedagogického sboru pro zástupce ředitelů, vedoucí předmětových komisí, metodiky a další osoby) Další vzdělávání pedagogů, stáže ve firmách, stáže v zahraničí. Vzdělávání v oblasti nových forem a metod práce v rámci pedagogického procesu (zaměřené na aktivizující formy výuky - názorně-demonstrační, badatelsky orientované, projektové aj.) Motivační aktivity pro účast pedagogů na poskytování služeb dalšího vzdělávání. Činnosti vedoucí k rozvoji lektorských kompetencí pedagogů. Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů.

12 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostačující materiálově technické vybavení škol neumožňující v dostatečné míře realizovat aktivity dalšího vzdělávání. OpatřeníČinnost Porovnání stavu vybavenosti škol s nároky zaměstnavatelů na absolventy škol a vytvoření návrhu změn a realizace kroků nezbytných pro odstranění problému Zavádění inovativních technologií do výuky a jejich vyšší propojení s moderními výukovými metodami. Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby.

13 Rozvoj škol jako center celoživotního učení Návrhy oblastí vhodných k řešení Specifikace problému a příčiny: Nedostatečné personální kapacity a odbornost pracovníků škol pro účast ve výběrových řízeních. OpatřeníČinnost Oblast výběrových řízení bude na školách zabezpečena odborným pracovníkem. Vytvoření pozice pracovníka pro VŘ a jeho proškolování.

14 Rozvoj škol jako center celoživotního učení DĚKUJI ZA POZORNOST A NÁSLEDNÉ VAŠE ZAPOJENÍ DO DISKUSE


Stáhnout ppt "Analýza potřeb v území Pardubického kraje Pracovní tým k platformě Kariéra a celoživotní učení Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google