Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval Ing. Jan Weiser Velkoobchod. Osnova výkladu Význam, funkce a úkoly velkoobchodu. Rozd ě lení velkoobchodních sklad ů podle vybraných hledisek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval Ing. Jan Weiser Velkoobchod. Osnova výkladu Význam, funkce a úkoly velkoobchodu. Rozd ě lení velkoobchodních sklad ů podle vybraných hledisek."— Transkript prezentace:

1 Zpracoval Ing. Jan Weiser Velkoobchod

2 Osnova výkladu Význam, funkce a úkoly velkoobchodu. Rozd ě lení velkoobchodních sklad ů podle vybraných hledisek. Pracovní operace provád ě né ve VO Č innosti provád ě né p ř i p ř íjmu zboží. Zp ů soby ukládání zboží ve VO. Č innosti spojené s expedicí zboží. Charakteristika dodavatelsko – odb ě ratelských vztah ů. Cesty zboží ke spot ř ebiteli. Mechanizace a automatizace ve skladech Klí č ová slova Otázky a úkoly

3 Charakteristika VO Velkoobchod je zprost ř edkovatelským č lánkem mezi výrobou a maloobchodem. M ů že být i sou č ástí výrobního podniku,nebo m ů že být obchodní spole č nosti. Nakupuje zboží od výrobce a prodává maloobchodu. Funkce VO: p ř etvá ř í sortiment výrobní na obchodní p ř ekonává č asový nesoulad mezi výrobou a spot ř ebou vytvá ř í zásoby k plynulému zásobování p ř ebírá riziko spojené s nákupem,dopravou a skladováním podílí se na reklam ě a podpo ř e prodeje kompletuje a balí zboží podle požadavku odb ě ratele zajiš ť uje dopravu,kontroluje jakost poskytuje výrobc ů m informace týkající se poptávky

4 Členění VO podle vybraných hledisek Č len ě ní VO z hlediska sortimentu sortimentní -zboží jednoho sortimentu (hra č ky) specializované -úzký sortiment (ko ř ení,vína,ovoce zelenina) universální -široký sortiment potraviná ř ského i nepotraviná ř ského zboží Č len ě ní VO podle forem č innosti dodávkový velkoobchod - ve skladu se udržují zásoby a rozváží se na základ ě objednávek agenturní -zprost ř edkovává dodávky z výroby odb ě ratel ů m samoobslužný velkoobchod -Cash and Carry,nabízí r ů zný sortiment,zákazník platí hotov ě. prodejní sklady -ur č ené pro maloobchod i kone č né spot ř ebitele (nap ř. palivo,stavebniny, hutní materiál), zboží, které se v maloobchod ě t ě žce prodává.

5

6 Pracovní operace ve VO Pracovní operace p ř edstavují souhrn č inností vykonávaných pracovníky skladu. Provoz ve VO musí být organizován tak, aby celý proces skladování v č etn ě p ř íjmu zboží, jeho ukládání, p ř ípravy k expedici, vlastní expedici i rozvozu zboží tvo ř il ucelený ř et ě z s p ř esn ě stanoveným programem (s nejmenšími ztrátami a nejv ě tší úsporou lidské práce). Provoz VO d ě líme do 3 navazujících operací: nákup a p ř íjem zboží skladování prodej a expedice zboží

7

8

9 Nákup a příjem zboží Nákup a p ř íjem zboží ř eší p ř edevším otázky – kde nakoupit, jak nakoupit,jak objednat, jak balit, dodávat, jak ř ídit pohyb zboží. Postup nákupu – výb ě r sortimentu, ur č ení množ., vyhledávání vhodných nákup. pramen ů (výb ě r se zam ěř í v ě tšinou na místní výrobce), formulace poptávky, objednávka (písemná forma) Dodávky zboží se uskute čň ují zp ů sobem stanoveným v základních podmínkách dodávky, nebo dodavatelských smlouvách Dodávka zboží zahrnuje tyto konkrétní pracovní č innosti: a) vykládku - (z nákladního auta, z železni č ního vagónu vysokozdvižným vozíkem, elektrickým kladkostrojem s paletovým záv ě sem) b) odb ě r a p ř ejímku - odb ě r - p ř íjemce kontroluje za p ř ítomnosti prodávajícího p ř ejímka - se provádí zp ů sobem, který stanoví zákl. podmínky dodávky, nebo hospodá ř ská smlouva c) p ř esun zboží do skladu – obvykle se používá vysokozdvižných vozík ů

10 Skladování a expedice Skladování zboží ru č ní – na policích paletizace – využívají prosté, ohradové, sk ř í ň ové č i speciální palety paketizace – používají za manipula č ní jednotku takové seskupení materiálu, které lze mechanizovan ě manipulovat bez podložky skladování sypkých materiál ů Skladování tekutých materiál ů skladování pomocí je ř áb ů – t ě žké a dlouhé materiály Sou č ástí skladové operace je i pé č e o kvalitu zboží, sledování záru č ních lh ů t a p ř ísné dodržování zásad skladování. Prodej a expedice zboží p ř íprava a výdej zboží- zboží a obaly se odepíši na záv ě sném lístku a p ř emístí do prostoru výdeje kompletace zakázek – provád ě jí kompleta č ní st ř ediska, ve kterých se kompletují zásilky a doprava pro jednoho odb ě ratele z více sklad ů expedice – p ř ejímka zboží v expedi č ním prostoru, kvantitativní a kvalitativní kontrola, nakládka na dopravní prost ř edek a jeho doprava odb ě rateli

11

12 Dodavatelsko – odběratelské vztahy Vztahy mezi odb ě rateli a dodavateli jsou založeny na p ř edpokladech vzájemn ě výhodné spolupráci. Zboží se dostává ke spot ř ebitel ů m od výrobc ů prost ř ednictvím jedné, nebo více zprost ř edkovatelských organizací. Všechny organizace, tj. výrobce, velkoobchodník a maloobchodník spolupracují na dodání zboží spot ř ebiteli a vytvá ř ejí tzv. marketingový kanál. Jsou možné i jiné kombinace. Výrobce m ů že zvolit p ř ímý prodej spot ř ebiteli. N ě které výrobní podniky si proto zakládají vlastní prodejní odd ě lení. Dodavatelé rozd ě lujeme: podle místa výroby – tuzemské, zahrani č ní podle druhu zboží – pr ů myslové, zem ě d ě lské podle objemu výroby – velkovýrobce, malovýrobce

13 Cesty zboží ke spotřebiteli Cesty zboží ke spot ř ebiteli jsou rozmanité, u č eny po č tem č lánk ů, kterými zboží prochází a úkoly, které tyto č lánky v procesu ob ě hu plní. jedno č lánkové – tj. výroba – prodejna dvou č lánkové – výroba – velkoobchod – prodejna více č lánkové – výroba – odbytové základny výroby – velkoobchod – maloobchod - prodejna

14 Mechanizace a automatizace ve skladech Hledání výhodných technických ř ešení, organiza č ních princip ů a návazností na výpo č etní techniku p ř inesl ve sv ě t ě rozvoj vysoce mechanizovaných a automatizovaných skladových systém ů, které se vyskytují p ř evážn ě ve v ě tších a modern ě jších obchodních jednotkách. Vysoce mechanizované a automatizované sklady by p ř ipadaly v úvahu v takových prodejních celcích, jako jsou nap ř. hypermarkety č i supermarkety. Mechanizace a automatizace ve skladech p ř ináší tyto výhody: zvýšení produktivity práce a zisku obchodní firmy zrychlení obrátky zásob zboží jako d ů sledek koncentrace zásob a p ř ímého p ř ístupu k veškerému zboží vysoké pracovní využití skladové mechanizace

15

16 Klíčová slova

17 Otázky a úkoly 1. Vysv ě tlete význam, funkce a úkoly velkoobchodu. 2. Rozd ě lte velkoobchodní sklady podle jednotlivých hledisek. 3. Jaké pracovní operace se provád ě jí ve VO? 4. Jaké č innosti zahrnuje p ř íjem zboží? 5. Jaké zp ů soby ukládání zboží mohou volit VO? 6. Jaké č innosti zahrnuje expedice zboží? 7. Charakterizujte dodavatelsko – odb ě ratelské vztahy. 8. Popište cesty zboží ke spot ř ebiteli. 9. Co p ř ináší mechanizace a automatizace ve skladech?


Stáhnout ppt "Zpracoval Ing. Jan Weiser Velkoobchod. Osnova výkladu Význam, funkce a úkoly velkoobchodu. Rozd ě lení velkoobchodních sklad ů podle vybraných hledisek."

Podobné prezentace


Reklamy Google