Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouvy s provozovateli vodovodů a kanalizací JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouvy s provozovateli vodovodů a kanalizací JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Smlouvy s provozovateli vodovodů a kanalizací JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D. pavel.rubes@cevak.cz

2 Právní úkon I.  projev lidské vůle, jehož následkem je  vznik,  změna nebo  zánik práv a povinností

3 Právní úkon II.  dvoustranný právní úkon:  smlouva (dohoda, potvrzená objednávka)  jednostranný právní úkon:  návrh smlouvy (objednávka)  přijetí návrhu smlouvy (potvrzení objednávky)  výpověď, odstoupení od smlouvy  reklamace  závěť

4 Identifikace smluvní strany I.  Fyzická osoba (= člověk)  jméno a příjmení  datum narození / rodné číslo  bydliště (nejen podle občanského průkazu)  druh a číslo průkazu totožnosti

5 Identifikace smluvní strany II.  Právnická osoba (= v hmotném světě neexistuje)  název  IČO  sídlo  nejlépe ověřit v obchodním rejstříku www.justice.cz nebo v administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

6

7

8 Vodovody a kanalizace  zákon č. 274/2001 Sb., účinnost od 1. 1. 2002  vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu  nejméně 50 obyvatel trvale užívajících nebo  průměrný denní „výkon“ aspoň 10 m3 nebo  rozhodnutí vodoprávního úřadu (>1 odběratel + veř. zájem)  co není pro veřejnou potřebu  vodovod a kanalizace nesplňující počty obyvatel a výkonu  vodovod a kanalizace bez odběratele  vodovod na jinou než pitnou vodu  oddílná dešťová kanalizace

9 Základní povinnost vlastníka  zajistit plynulé a bezpečné provozování v+k pro veřejnou potřebu  provozování = činnosti při dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod  za účelem dosažení zisku (živnostenské podnikání)  neziskové (nepodnikatelským způsobem)

10 Ekonomické vztahy  cena za m 3 vody: věcné usměrňování = regulace ekonomické části vztahu s  koncovými odběrateli (cena vodného a stočného)  provozovateli provozně souvisejících v + k  ekonomická část vztahu mezi vlastníkem a provozovatelem je též regulována  nájemné vlastníkovi – jen slovní popis složek  zisk provozovatele – přesný výpočtový vzorec

11 Provozování vlastními silami  neziskovost  zdánlivě nižší cena v+s  dražší vstupy (energie, chemikálie, odpady)  provozní a správní činnosti v malém jsou drahé  rizika z provozování  neodbornost: ohrožení jakosti pitné a odpadní vody  není dispečink: delší doba trvání havárií  neřešení skrytých vad (ztráty vody)  politický tlak na minimální v+s  zanedbávání v+k

12 Provozování odbornou osobou  volba druhu smluvního vztahu  proces výběru  pečlivé sjednání smlouvy  kontrola provozovatele  obvykle dlouhodobá spolupráce  zdánlivě vyšší cena v+s (zisk, obnova v+k)  dobrá péče o majetek

13 Co je provozování  dodržování technologických postupů  dodržování provoz. řádů, kanalizačních řádů  vedení provozní dokumentace  provozní a fakturační měření  dohled nad provozuschopností v+k  příprava podkladů pro výpočet ceny v+s  není: správa ani rozvoj

14 Co je správa I.  revize technických zařízení (komíny, hromosvody, plyn, elektro, zdvihadla atd.)  tvorba 10 letého plánu financování obnovy  tvorba plánu obnovy, plánu rozvoje  obstarání povolení k provozování + živnosti  vedení majetkové a provozní evidence  cenotvorba (kalkulace a vyhodnocení)  vztahy s provozně souvisejícími v+k  smlouvy s odběrateli, fakturace v+s, vymáhání

15 Co je správa II.  evidence rozh. o nakládání s vodami, poplatky (odběr surové vody, vypouštění odpadních vod)  tvorba provozních a kanalizačních řádů  odpadové hospodářství (likvidace, hlášení)  statistická hlášení  GIS, vyjadřování k investičním záměrům  roční zprávy o stavu majetku  pojištění majetku, pojištění provozní činnosti

16 Jak smluvit provozování  výčet technických činností  dílčí provozní činnosti  provozovatelem obec  plné provozování  provozovatelem externista  výčet správních činností  není nutno sjednat nic  na externího provozovatele lze přenést  uzavírání smluv s odběrateli na své jméno a odp.  obchodní část vztahů s provozně souvisícími v+k  právo na vodné a stočné

17 Druhy smluvních vztahů  zákon o veřejných zakázkách  koncesní zákon  kritérium: kdo nese podstatnou část rizik (poptávka, dobytnost pohledávek) spojených s braním užitků z provozování  vlastník  zakázka na služby (ZVZ)  provozovatel  koncesní smlouva (KZ)

18 Zakázka na služby (ZVZ)  dílčí provozní činnosti, plné provozování  stálá odměna provozovatele  riziko poptávky po službě nese vlastník  tržby z vodného a stočného  rizika z provozování nese vlastník  poruchy nad plán platí vlastník  zlepšené a zhoršené hosp. výsledky lze sdílet

19 Jak zadat veřejnou zakázku  smlouva na dobu určitou i neurčitou  hodnota zakázky = příjem provozovatele  pod 1 milion Kč (bez DPH)  dodržet 3 základní zásady zadávání veřejných zakázek  dodržet interní pravidla obce  dodržet pravidla daná poskytovatelem dotace  1 milion Kč až 5,010 milionu Kč  oslovit min. 5 dodavatelů  zveřejnit na profilu zadavatele, zpracovat zadávací dok.

20 Koncesní smlouva (KZ)  plné provozování, část správy (výběr v+s)  provozovatel má majetek v nájmu  hradí nájemné (stálá odměna pronajímatele)  riziko poptávky nese provozovatel  rizika z provozování nese provozovatel  zlepšené a zhoršené hosp. výsledky lze sdílet

21 Jak zadat koncesní smlouvu  smlouva jen na dobu určitou  nutno upravit předčasné ukončení smlouvy  stanovisko MF ČR k uzavření koncesní smlouvy  předpokládaný příjem provozovatele  pod 20 mil. Kč = dodržení 3 zadávacích zásad  pod 50 mil. Kč (obec do 25 tis. obyvatel) = dvoustupňové řízení, uveřejnění v infosystému VZ  vyšší příjem = dtto + koncesní projekt

22 Jak zadat soutěžní parametry  nelze soutěžit, co je předmětem kvalifikace  soutěžní parametry sdělit předem vč. váhy  soutěžit příjem provozovatele (ZVZ)  soutěžit nájemné, nebo cenu v+s (KZ), ne obojí  doporučení váhy parametru: 95 – 100 %  technické parametry: jen pomocné kritérium  doporučení váhy parametru: 0 – 5 %

23 Tvorba obsahu smlouvy  smlouva je nedílný celek  technická a ekonomická pravidla spolu neoddělitelně souvisí (co dělám a za kolik)  nejednoznačné nastavení pravidel = možné ohrožení pro obě smluvní strany  doporučení  úplný výčet technických a správních činností  pevná pravidla navyšování příjmu externisty / ceny v+s na další roky = nesoutěžit jen kalkulaci pro nejbližší rok

24 Požadavky OPŽP  sada dokumentů s požadavky  (staré smlouvy)  na průběh soutěže: v souladu s právními pravidly a pravidly OPŽP platnými v době soutěže  na smlouvu: podle OPŽP v době rozhodnutí o dotaci  (nové smlouvy)  průběh soutěže podle zákona a obsah smlouvy podle aktuálních pravidel OPŽP

25 Trvání smlouvy  brožura „Metodika pro žadatele“  nové smlouvy s privátním externistou  koncesní – max. 10 let  podle ZVZ – max. 5 let  staré smlouvy s privátním externistou zkrátit  do 31. 12. 2015 = podpora 85 %  do 31. 12. 2020 = podpora 60 %  do 31: 12. 2022 = podpora 30 %

26 VSU OPŽP  vzorová smluvní ujednání  vzorová smlouva a řada vzorových příloh  podrobná pravidla, svazující obě smluvní strany  výkonové ukazatele  smluvní pokutové body  cenotvorba (finanční model, vyrovnávací nástroj)  výroční zpráva o provozování  pravidla předávání a vracení majetku – stav majetku  požadavky na pojištění, na smlouvy s odběrateli

27 Program rozvoje venkova  transparentní soutěž na nového provozovatele  do 500 tis. Kč vč. (bez DPH)  ne osobě blízké; ne osobě, v níž má podíl někdo z úřadu obce  zjištění ceny min. od 3 dodavatelů  nad 500 tis. Kč  zadávací řízení  výzva k podání nabídek, výběr z nabídek 3 dodavatelů  u stávajících smluv  výhody zlepšení v+k přenést na pronajímatele, nebo  ukončit stávající smlouvu

28 Požadavky z ostatních dotací  požadavky na soutěž = dodržení zákona  ZVZ  KZ  dodržení vnitřních pravidel zadavatele  požadavky na obsah smlouvy: obvykle žádné

29 Děkuji za Vaši pozornost !


Stáhnout ppt "Smlouvy s provozovateli vodovodů a kanalizací JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google