Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program 129 250 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Odbor vodovodů a kanalizací Vypracoval: Ing. Jan Žák Místo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program 129 250 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Odbor vodovodů a kanalizací Vypracoval: Ing. Jan Žák Místo."— Transkript prezentace:

1 Program 129 250 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Odbor vodovodů a kanalizací Vypracoval: Ing. Jan Žák Místo konání: Plzeň 05/2016

2 Ukončené investiční programy spravované Odborem VaK MZe  129 180 - Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizaci II ( 2009 – 2015)  129 140 - Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací (2007-2015) - reakce na povodně v l. 2009, 2010 a 2013  Přehled vývoje podpor poskytovaných prostřednictvím Mze v mil. Kč:

3 Výsledky dotačních programů *program 129 250 - data k 30.5.2016 V zásobníku programu 129 250 evidujeme dalších cca 160 akcí (odpovídá cca podpoře 1,7mld. Kč)

4 Předmět podpory v Programu 129 250 vodovody  výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích nebo místních (městských) částech do 1000 obyvatel  výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody v obcích nebo místních (městských) částech do 1000 obyvatel

5 Předmět podpory v Programu 129 250 kanalizace  výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) v obcích nebo místních (městských) částech do 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce)  výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu,

6 Předmět podpory v Programu 129 250 kanalizace  dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 100 obyvatel v obcích nebo místních (městských) částech do 1000 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV,  odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části do 1000 obyvatel spojené s výstavbou ČOV podle bodu c) toho článku nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV.

7 Základní body pravidel nového Programu  Možní žadatelé -obce, -svazky obcí.  Soulad s PRVKÚK  Povinnosti vlastníka dle zákona o VaK (274/2001 Sb.) -Plán obnovy VaK -vedení majetkové a provozní evidence

8 Základní body pravidel nového Programu  Úroveň připravenosti projektu na minimálně na úrovní SP  Uznatelné náklady na 1 řešeného trvale žijícího obyvatele nesmí překročit hranici 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů, 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.

9 Výše podpory  Celková výše podpory poskytnutá ze všech zdrojů akce nepřekročí 80% z NSTČ (státní rozpočet, kraj atd.).  Pokud je žadatelem obec -do 300 obyvatel, je dotace ve výši 70%, -v rozmezí 301 až 500 obyvatel, je dotace ve výši 65%, -v rozmezí 501 až 1000 obyvatel, je dotace ve výši 60%, -s více než 1000 obyvateli, je dotace ve výši 50%.  V případě, že žadatelem je svazek obcí, stanoví se výše dotace podle velikosti obce, v níž dochází k realizaci akce.  Dotaci lze navýšit maximálně o 5 %  V rámci programu 129 250 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. Kč.

10 Předmětem podpory není: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Zainvestování pozemků Výměna azbestocementového potrubí Vodovodní a kanalizační přípojky Dešťová kanalizace Projektové a přípravné práce (např. projektová a realizační dokumentace)

11 Podávání žádostí  Žádosti jsou přijímány v rámci výzev Dosud 2. výzvy Od 14.4.2016 probíhá III. Výzva do 16.9.2016 (dosud podáno cca 12 žádostí) Alokace 400 mil. Kč Úplná pravidla včetně textu výzvy jsou k dispozici na stránkách Mze: www.eagri.cz/Voda/Dotace ve VH/Vodovody a kanalizace/www.eagri.cz/Voda/Dotace ve VH/

12 Podávání žádostí Investiční záměr - obsah: I.Pravomocné(á) a platné(á) územní rozhodnutí podle zák. č. 183/2006 Sb., popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že pro vydání stavebního povolení na akci nebo její část není územní rozhodnutí vyžadováno II.Pravomocné(á) a platné(á) stavební povolení pro předloženou akci minimálně v rozsahu uvedeném v S 09 140, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že vydání stavebního povolení na akci nebo její část není vyžadováno III.Situace pozemkové mapy (s jednoduchým a úplným zákresem rozsahu akce) IV.Popis řešení akce - podle vzoru 1.1 V.Přehledná(é) situace k územnímu rozhodnutí potvrzená(é) stavebním úřadem (u úpraven vody doplněná technologickým schématem) s přehledným zákresem: (nutno barevně nebo graficky odlišit) - všech stávajících vodovodních řadů a objektů na nich (ČS, VDJ, ÚV), - vodovodních řadů a objektů na nich, které jsou předmětem žádosti, - vodovodních řadů, které mají charakter rekonstrukce, VI.Podílové ukazatele akce - podle vzoru 1.2 VII.Údaje o investorovi - podle vzoru 1.3 VIII.Auditorem potvrzená majetková situace investora (audit finančního hospodaření) poslední platná k datu předložení žádosti IX.Prohlášení investora - podle vzoru 1.4 X.Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce (podle stavu zpracování) se zpracovaným PRVKÚK XI.Souhlas vlastníka infrastruktury, na kterou se infrastruktura předložené akce napojuje.

13 Problémy při podávání žádostí  NEZNALOT PRAVIDEL PROGRAMU!  Zadávací řízení -přísnější požadavky oproti ZVZ -otevřené výběrové řízení (i pro podlimitní zakázky a zakázky malého rozsahu) -Hodnocení minimálně 5 nabídek -Váha kritéria „nabídková cena“ minimálně 85%  SoD – Vhodné odkládací podmínky  Podružné řady, odbočné řady, přípojky u tlakových kanalizací vč. čerpacích šachet

14  Dokončení realizace programu 129 250 (konec roku 2017).  Příprava nového dotačního programu na období 2017 – 2021 (program 129 300)  Příprava nového dotačního programu na podporu odstraňování povodňových škod Národní dotace po roce 2016

15  obdobný jako 129 250 -Rozšířen o opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. -Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (i pro VHS) -Pro obce a místní části do 2000 obyvatel. -Akce musí řešit minimálně 50 obyvatel -Ve fázi schvalování (MF) Návrh programu 129 300

16 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Jan Žák Ministerstvo zemědělství Odbor vodovodů a kanalizací +420 221 812 314 jan.zak2@mze.cz


Stáhnout ppt "Program 129 250 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Odbor vodovodů a kanalizací Vypracoval: Ing. Jan Žák Místo."

Podobné prezentace


Reklamy Google