Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K ONCEPČNÍ RÁMEC II. ČÁST - Oceňování - Koncepce a základní zásady IFRS for SME.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K ONCEPČNÍ RÁMEC II. ČÁST - Oceňování - Koncepce a základní zásady IFRS for SME."— Transkript prezentace:

1 K ONCEPČNÍ RÁMEC II. ČÁST - Oceňování - Koncepce a základní zásady IFRS for SME

2 O CEŇOVÁNÍ AKTIV A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ Oceňování je zásadní problém každého finančního účetnictví. Má vliv na vypovídací schopnost všech finančních veličin – prostřednictvím ocenění aktiv a závazků je ovlivněna výše VK dále pak výše nákladů a výnosů resp. VH a v neposlední řadě je ovlivněna výše ukazatelů FA.

3 O CEŇOVÁNÍ DLE KR IAS/IFRS Historická cena Běžná reprodukční cena Běžná realizační cena Současná hodnota Dále v jednotlivých standardech: Tržní cena Reálná hodnota

4 Historická cena – základní oceňovací báze a) Pořizovací cena b) Vynaložené vlastní náklady Běžná reprodukční cena U aktiv- peněžní částka, kterou by bylo nutné vynaložit na pořízení v současnosti, U závazků – peněžní částka, která by byla nutná na vypořádání závazku v současnosti

5 Běžná realizační cena – U aktiva – částka, kterou by bylo možno v současnosti získat prodejem aktiva za standardních podmínek U závazku – částka, kterou by bylo nutné vynaložit na uspokojení dluhu za normálních podmínek. Současná hodnota – U aktiva – současná diskontovaná hodnota budoucích peněžních příjmů U závazku – současná diskontovaná hodnota budoucích peněžních výdajů

6 Tržní cena – částka, kterou lze obdržet na aktivním trhu Reálná hodnota – částka, za kterou by mohlo být v transakcích mezi znalými a ochotnými stranami za obvyklých podmínek směněno aktivum nebo vyrovnán závazek, - jde o širší pojem než tržní cena.

7 O CENĚNÍ PODLE IV. D IREKTIVY EU Oceňování je založeno na principu oceňování v historických cenách Členské státy mají možnost odchýlení se od historických cen těmito způsoby: a) reprodukční cenou – u aktiv s kr. živ., b) jinou hodnotou, která bere v úvahu vliv inflace (SH, RH), c) cenou stanovenou na základě odhadu u položek s kolísavou hodnotou.

8 O CEŇOVÁNÍ PODLE US GAAP Historická cena – základní oceň. báze Reprodukční cena Čistá realizační cena Současná hodnota Tržní cena Dále v jednotlivých vyhláškách: Reálná hodnota

9 O CEŇOVÁNÍ DLE IFRS FOR SME Využívá oceňovacích základen definovaných v IAS/IFRS Liší se rozsah použití některých oceňovacích základen IFRS for SME vymezují 2 základní báze: a) Historickou cenu - Vychází z výše původních nákladů vynaložených při pořízení b) Reálnou hodnotu - Částka směny mezi informovanými a ochotnými stranami za obvyklých podmínek

10 Z ÁKLADNÍ PRINCIPY OCEŇOVÁNÍ DLE IFRS FOR SME Odvozeny od principů KR IAS/IFRS Pokud v IFRS for SME neexistuje pravidlo pro příslušnou položku nebo transakci, použije vedení podniku vlastní pravidlo, které je v souladu se základní filozofií IFRS for SME. Základní princip: AKRUÁLNÍ PRINCIP – položky jsou rozpoznány v okamžiku, kdy splňují požadavky IFRS for SME.

11 R EÁLNÁ HODNOTA DLE IFRS FOR SME Pokud neexistuje aktivní trh: a) Cena poslední transakce, b) Cena obdobného aktiva se zohledněním rozdílů c) Současná hodnota budoucích peněžních toků

12 N ÁSLEDNÉ OCEŇOVÁNÍ DLE IFRS FOR SME Finanční aktiva a finanční závazky – amortizovaná historická cena po odečtení veškerých snížení jejich hodnoty V definovaných výjimkách lze použít reálnou hodnotu – v tom případě změny reálné hodnoty zachycovat VÝSLEDKOVĚ Nefinanční aktiva - v historické ceně nebo reálné hodnotě (pokud úsilí jejího zjištění nepřevyšuje přínos z jejího zjištění)

13 D OPORUČENÍ PRO UŽITÍ REÁLNÉ HODNOTY U investic do společných podniků nebo přidružených podniků U investic do nemovitostí U biologických aktiv a zemědělské produkce

14 N EFINANČNÍ ZÁVAZKY DLE IFRS FOR SME Oceňují se na základě nejlepšího odhadu množství peněžních prostředků, které bude třeba k jejich uhrazení k rozvahovému dni

15 K ONCEPCE A ZÁKLADNÍ ZÁSADY IFRS FOR SME Cíl výkaznictví IFRS for SME = poskytování informací - o finanční pozici, - výkonnosti, - peněžních tocích účetní jednotky Informace pro účely ekonomického rozhodování široké skupiny externích uživatelů výkazů Informace o tom, jak je management schopen zhodnocovat svěřené prostředky

16 K VALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKY IFRS FOR SME Srozumitelnost Relevance Významnost Spolehlivost Převaha obsahu nad formou Opatrnost Úplnost Srovnatelnost Včasnost Rovnováha mezi přínosy a náklady

17 D ĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "K ONCEPČNÍ RÁMEC II. ČÁST - Oceňování - Koncepce a základní zásady IFRS for SME."

Podobné prezentace


Reklamy Google