Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční plánování Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009 „Inovace předmětu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční plánování Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009 „Inovace předmětu."— Transkript prezentace:

1 Finanční plánování Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009 „Inovace předmětu Financování stavební zakázky“

2 4.4.2015Financování stavební zakázky2 Finanční plánování a podnikové rozpočty podniková politika formuluje strategické cíle podniku a plánování více konkretizuje taktiku, jak těmto cílům dostát podniková politika formuluje strategické cíle podniku a plánování více konkretizuje taktiku, jak těmto cílům dostát stanovení podnikového plánu v rámci daného cíle vyjadřuje naturální objem výrobního (podnikového) procesu stanovení podnikového plánu v rámci daného cíle vyjadřuje naturální objem výrobního (podnikového) procesu rozpočtování navazuje na daný stanovený plán a převádí jeho naturální podnikový objem do peněžní podoby rozpočtování navazuje na daný stanovený plán a převádí jeho naturální podnikový objem do peněžní podoby Podnikový systém rozpočtů: finanční rozpočtování managementu (finanční/podnikový rozpočet) finanční rozpočtování managementu (finanční/podnikový rozpočet) –zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozvahu a rozpočet peněžních toků rozpočet jednotlivých středisek – útvarů (střediskový rozpočet) rozpočet jednotlivých středisek – útvarů (střediskový rozpočet) –zahrnuje rozpočet výnosů a rozpočet nákladů, dílčí rozpočty nákladů (např. rozpočet minimální režijních nákladů) rozpočet jednotlivých zakázek (cenový rozpočet – nabídkový rozpočet) rozpočet jednotlivých zakázek (cenový rozpočet – nabídkový rozpočet) –je tvořen cenovými položkami materiálů a prací potřebných na danou zakázku

3 4.4.2015Financování stavební zakázky3 Finanční plánování Rozhodování o způsobu financování (obstarávání kapitálu), o investování kapitálu a finanční ekonomice (např. zajištění likvidity společnosti) Rozhodování o způsobu financování (obstarávání kapitálu), o investování kapitálu a finanční ekonomice (např. zajištění likvidity společnosti) Zaměřeno na předpověď možných finančních situací společnosti Zaměřeno na předpověď možných finančních situací společnosti Fáze finančního plánování: Plánování cílů Plánování cílů –Cíle celého podniku a jeho částí Plánování opatření Plánování opatření –Opatření nezbytné pro dosažení definovaných cílů

4 4.4.2015Financování stavební zakázky4 Cíle podniku, principy finančního plánování Obecné cíle podniku Zajištění udržitelného fungování podniku s dosahováním dostatečných ekonomických výsledků Zajištění udržitelného fungování podniku s dosahováním dostatečných ekonomických výsledků Maximalizace zisku Maximalizace zisku Maximalizace tržní hodnoty podniku Maximalizace tržní hodnoty podniku Výsledek finančního plánování finanční plán Finanční plán: Zjednodušený model budoucích situací a toků ve finančním systému podniku Zjednodušený model budoucích situací a toků ve finančním systému podniku Definuje typ, množství a termín opatření vedoucích k naplnění modelu Definuje typ, množství a termín opatření vedoucích k naplnění modelu Tvoří soubor opatření pro rozhodnutí, jehož dopady jsou v budoucnu očekávány Tvoří soubor opatření pro rozhodnutí, jehož dopady jsou v budoucnu očekávány

5 4.4.2015Financování stavební zakázky5 Struktura a forma finančního plánu Finanční plán je tvořen pro dlouhodobý horizont (opatření definované ve finančním plánu přináší výsledku v průběhu 3 – let) Finanční plán je tvořen pro dlouhodobý horizont (opatření definované ve finančním plánu přináší výsledku v průběhu 3 – let) Část dlouhodobého finančního plánu je tvořena podrobným ročním finančním plánem Část dlouhodobého finančního plánu je tvořena podrobným ročním finančním plánem Struktura finančního plánu odpovídá struktuře a formě finančních (účetních) výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků) Struktura finančního plánu odpovídá struktuře a formě finančních (účetních) výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků) Finanční plán ve formě ročních účetních výkazů je posouzena nástroji finanční analýzy Finanční plán ve formě ročních účetních výkazů je posouzena nástroji finanční analýzy Finanční plán je doplněn třemi plánovacími dokumenty: Finanční plán je doplněn třemi plánovacími dokumenty: –Predikce stavebních zakázek –Rozpočet investičních nákladů (výdajů) –Rozpočet externího financování

6 4.4.2015Financování stavební zakázky6 Dlouhodobé finanční plánování Hlavní cíl dlouhodobého finančního plánování je tvorba zisku Hlavní cíl dlouhodobého finančního plánování je tvorba zisku Tvorba zisku je z dlouhodobého pohledu determinována: Tvorba zisku je z dlouhodobého pohledu determinována: –Realizací dlouhodobých opatření v investiční a technické oblasti Finanční plánování musí být založeno na finanční analýze předchozích období při respektování: Finanční plánování musí být založeno na finanční analýze předchozích období při respektování: –Externích podmínek (vývoj poptávky, cen, úrokových sazeb, daňových sazeb) –Interních vlivů (analýza rozdílů mezi plánem a skutečností, vývoj finančních ukazatelů v posledních letech) Hlavní kriterium pro plánování je plán výnosů Hlavní kriterium pro plánování je plán výnosů

7 4.4.2015Financování stavební zakázky7 Plán výnosů Zajištění stavebních zakázek je hlavní předpoklad pro udržení určitého množství zaměstnanců a dobré finanční situace podniku Zajištění stavebních zakázek je hlavní předpoklad pro udržení určitého množství zaměstnanců a dobré finanční situace podniku Plán výnosů je založen na predikci tržních podmínek a plánu zakázek Plán výnosů je založen na predikci tržních podmínek a plánu zakázek Předmětem predikce je celkové množství zboží (ve finančních nebo měrných jednotkách) a tržních cen (závislost na vývoji spotřeby) Předmětem predikce je celkové množství zboží (ve finančních nebo měrných jednotkách) a tržních cen (závislost na vývoji spotřeby) Plánované výnosy jsou základními vstupy do finančního plánu Plánované výnosy jsou základními vstupy do finančního plánu

8 4.4.2015Financování stavební zakázky8 Metody tvorby finančního plánu Metoda procentního podílu na výnosech Vhodná metoda pro tvorbu rámce finančního plánu Vhodná metoda pro tvorbu rámce finančního plánu Na základě plánu výnosů a očekávané závislosti některých druhů nákladů (materiál, mzdy) nebo množství majetku (dlouhodobého hmotného majetku, pracovního kapitálu) na výnosech Na základě plánu výnosů a očekávané závislosti některých druhů nákladů (materiál, mzdy) nebo množství majetku (dlouhodobého hmotného majetku, pracovního kapitálu) na výnosech Je vytvořena výsledovka a poté plánovaná rozvaha a plán peněžních toků Je vytvořena výsledovka a poté plánovaná rozvaha a plán peněžních toků Tento rámec finančního plánu je následně doplněn plánem investičních projektů pro možnost analyzovat dopad jednotlivých investičních projektů na celkovou ekonomiku podniku Tento rámec finančního plánu je následně doplněn plánem investičních projektů pro možnost analyzovat dopad jednotlivých investičních projektů na celkovou ekonomiku podniku Tento finanční plán je jenom návrh, který je nezbytné v další fázi jeho přípravy optimalizovat Tento finanční plán je jenom návrh, který je nezbytné v další fázi jeho přípravy optimalizovat

9 4.4.2015Financování stavební zakázky9 Krátkodobý finanční plán Krátkodobý finanční plán vzniká specifikací záměrů pro daný rok Krátkodobý finanční plán vzniká specifikací záměrů pro daný rok Navazuje na očekávanou situaci v běžném roce, je založen na dlouhodobém finančním plánu Navazuje na očekávanou situaci v běžném roce, je založen na dlouhodobém finančním plánu Externí podmínky je možno předpovídat jenom pro krátký časový úsek, při předpovědi na jeden rok je riziko výskytu chyby vcelku nízké Externí podmínky je možno předpovídat jenom pro krátký časový úsek, při předpovědi na jeden rok je riziko výskytu chyby vcelku nízké Roční finanční plán je možné tvořit v následujících krocích: Roční finanční plán je možné tvořit v následujících krocích: –Tvorba plánované výsledovky (založena na plánu výnosů, nákladů a zisku) –Tvorba plánu peněžních toků (vychází z výsledovky za běžnou podnikovou činnost, z rozpočtu investičních výdajů v investiční činnosti a z plánu financování) –Tvorba plánované rozvahy (reaguje na růst či pokles množství majetku a zdrojů krytí) –Naplňování plánu (za měsíc nebo čtvrtletí je kontrolováno s pomocí informací z účetního systému

10 4.4.2015Financování stavební zakázky10 Plán výnosů, nákladů a zisku Cílem ročního finančního plánu je relevantní odhad výnosů Cílem ročního finančního plánu je relevantní odhad výnosů Vývoj výnosů je ovlivněn změnami ve struktuře stavebních zakázek, změnami cen, očekávaným vývojem poptávky apod. Vývoj výnosů je ovlivněn změnami ve struktuře stavebních zakázek, změnami cen, očekávaným vývojem poptávky apod. Pro plánování výnosů je nezbytné definovat změny, které budou zohledňovány Pro plánování výnosů je nezbytné definovat změny, které budou zohledňovány Pro plánování je možné náklady rozdělit na: Pro plánování je možné náklady rozdělit na: –Variabilní náklady (závisí na výnosech) –Fixní náklady (jejich množství nezávisí na výnosech, obvykle se jejich množství s objemem výnosů nemění – většinou jde o režijní náklady)

11 STŘEDISKOVÝ ROZPOČET – středisko 001 – n Výroba materiál mzdy režie poddodávky Rozpočet nákladů CENOVÝ ROZPOČET 1 - n FINANČNÍ ROZPOČET PODNIKU Prodej Rozpočet výnosů Rozpočtová výsledovka Rozpočtová rozvaha Rozpočet peněžních toků nákladyvýnosy

12 4.4.2015Financování stavební zakázky12 Rozpočtová výsledovka Výsledovka v sobě nese informační data o hospodářském výsledku – zisku nebo ztrátě, základem pro stanovení hospodářského výsledku je rozpočet nákladů a výnosů Výsledovka v sobě nese informační data o hospodářském výsledku – zisku nebo ztrátě, základem pro stanovení hospodářského výsledku je rozpočet nákladů a výnosů Tyto rozpočty jsou však odvozené z nižší úrovně různých druhů rozpočtů: Tyto rozpočty jsou však odvozené z nižší úrovně různých druhů rozpočtů: –Výnosy vycházejí z rozpočtu prodeje daného podnikatelského subjektu –Náklady jsou výstupem rozpočtů nákladů dále členěných na rozpočet jednicových nákladů, rozpočet přímých výrobních nákladů a rozpočet režijních nákladů Na rozdíl od výsledovky - části účetní závěrky se rozpočtová výsledovka liší účelovým členěním nákladů Na rozdíl od výsledovky - části účetní závěrky se rozpočtová výsledovka liší účelovým členěním nákladů Rozpočtová výsledovka je tvořena jednak dílčími rozpočty nákladů a výnosů daných útvarů a ty jsou pak naplněny jednotlivými nákladovými položkami (rozpočet nákladů) Rozpočtová výsledovka je tvořena jednak dílčími rozpočty nákladů a výnosů daných útvarů a ty jsou pak naplněny jednotlivými nákladovými položkami (rozpočet nákladů) Samostatnou rozpočtovou oblastí vycházející z rozpočtové výsledovky je obvykle oblast rozpočtu rozdělení zisku Samostatnou rozpočtovou oblastí vycházející z rozpočtové výsledovky je obvykle oblast rozpočtu rozdělení zisku

13 4.4.2015Financování stavební zakázky13 Rozpočtová rozvaha Členění vychází z rozvahy brané jako části účetní závěrky, je však méně podrobná Členění vychází z rozvahy brané jako části účetní závěrky, je však méně podrobná Informace z rozpočtové rozvahy jsou založeny na jednotlivých skupinách aktiv a pasiv: Informace z rozpočtové rozvahy jsou založeny na jednotlivých skupinách aktiv a pasiv: –stálá a oběžná aktiva –vlastní a cizí zdroje Mezi nejčastěji sledované skupiny patří oběžný majetek a krátkodobé závazky, u kterých se individuální rozpočty vážou na rozpočet peněžních toků Mezi nejčastěji sledované skupiny patří oběžný majetek a krátkodobé závazky, u kterých se individuální rozpočty vážou na rozpočet peněžních toků Jejich mapování vede ke zjištění výše pracovního kapitálu popř. čistého pracovního kapitálu Jejich mapování vede ke zjištění výše pracovního kapitálu popř. čistého pracovního kapitálu –hledají se zdroje krytí oběžného majetku vázaného dlouhodobým kapitálem

14 4.4.2015Financování stavební zakázky14 Rozpočet peněžních toků Rozpočet peněžních toků lze vyjádřit ze dvou pohledů: Rozpočet peněžních toků lze vyjádřit ze dvou pohledů: –obraz solventnosti a likvidity daného podniku –obraz koordinace podnikových aktivit, které plní funkci peněžních toků, jeho podstatou je zajišťování plynulého chodu peněžních toků v podniku Rozpočet peněžních toků je náplní dvou oblastí: Rozpočet peněžních toků je náplní dvou oblastí: –zpracovává se z důvodu stálé potřeby financování – je třeba brát v úvahu obratovost jednotlivých složek jako jsou zásoby, pohledávky a závazky –sestavuje se za účelem přehledného rozpočtu peněžních toků z hlavní výdělečné činnosti – je sestavován na základě čtyř části: rozpočtu tržeb, rozpočtu výdajů spojených s nákupem materiálu, ze mzdových rozpočtů a z rozpočtu režijních nákladů rozpočtu tržeb, rozpočtu výdajů spojených s nákupem materiálu, ze mzdových rozpočtů a z rozpočtu režijních nákladů Výše uvedené rozpočty se sestavují jen ve velkých podnicích, kdy je účel rozpočtů plně využit Výše uvedené rozpočty se sestavují jen ve velkých podnicích, kdy je účel rozpočtů plně využit


Stáhnout ppt "Finanční plánování Přednáška byla zpracována za podpory grantového projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 2005/2009 „Inovace předmětu."

Podobné prezentace


Reklamy Google