Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě Místní akční skupiny Opavsko z.s. 2014-2020 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulaté.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě Místní akční skupiny Opavsko z.s. 2014-2020 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulaté."— Transkript prezentace:

1 Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě Místní akční skupiny Opavsko z.s. 2014-2020 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulaté stoly – Branka 22.9.2015 Místní akční skupina Opavsko

2 Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě Místní akční skupiny Opavsko z.s. 2014-2020 Část 1 – Karta MAS Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS Část 3 – Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS Část 4 – Návrhová část strategie spolupráce obcí Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS

3 Dosavadní spolupráce obcí v projektových tématech 5 vytipovaných témat:  Protipovodňová opatření a krizové řízení  Doprava (resp. udržitelná doprava)  Regionální školství / vzdělávání  Odpadové hospodářství  Zaměstnanost

4 Lidský, finanční a organizační potenciál pro zajištění spolupráce obcí na platformě

5 3 operační programy s alokací pro SCLLD MAS Opavsko 2014 – 2020:  PRV … cca 37 mil Kč  IROP... cca 80 mil. Kč  OPZ … cca 10 mil Kč operační programy s animací MAS:  OP VVV – školství, např. Místní akční plány rozvoje vzdělávání  OPŽP (protipovodňová opatření, hubení křídlatky …)  OP PIK (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)  INTERREG – přeshraniční spolupráce  Národní zdroje (MMR, MK, MŽP …)

6 Lidský, finanční a organizační potenciál pro zajištění spolupráce obcí na platformě

7 „Spolupráce půlka práce“

8 Definice potřeb spolupráce obcí na platformě MAS Opavsko Dotazníkové šetření v členské základně: Které služby by mohla vaše MAS pro obce vykonávat? dotační poradenství, zpracování žádostí o dotaci, strategické plánování, poradenství, zavádění inovativních metod a prvků do rozvoje venkova, odborné vedení realizovaného projektu a jeho monitoring, síťování, podněcování spolupráce, sdílení témat a přenos příkladů dobré praxe, koordinace projektů s dopadem přesahující rámec jedné obce, zastupování území MAS v dalších spolcích, profesních sdruženích a tematicky zaměřených organizacích či projektech. ANO = koordinace, informace, síťování, dotace

9 Definice potřeb spolupráce obcí na platformě MAS Opavsko Dotazníkové šetření v členské základně: Co by MAS neměla dle starostů suplovat: systémová pomoc s výkonem státní správy, právní poradenství a pomoc s výkonem státní správy by měla přicházet spíše ze strany ORP, realizace veřejných zakázek, sledování termínů a lhůt při výkonu veřejné správy. NE = suplování výkonu veřejné správy

10 Definice potřeb spolupráce obcí na platformě MAS Opavsko: Setkávání, výměna zkušeností Sdílení příkladů dobré praxe Komunitní přístupy a plánování Inovace Síťování Propojování témat a sektorů

11 Návrhová část strategie spolupráce obcí na platformě MAS Opavsko: Otázka uplatnění nových témat:  Specifický cíl 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů  Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství  Specifický cíl 3: Podpořit udržitelné aktivity v oblasti dopravy  Specifický cíl 4: Napomáhat zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel  Specifický cíl 5: Rozvíjet cestovní ruch na území MAS Opavsko

12 Prioritní projektová témata spolupráce obcí na platformě REGIONÁLNÍ PRODUKTY A TRADICE – rozvíjet regionální značku OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt, GEOPARK JESENÍKY – společná propagace a využití přírodního a kulturního dědictví na území Hrubého a Nízkého Jeseníku, Kralického Sněžníku a Rychlebských hor INFORMAČNÍ AGENTURA DĚTÍ A MLÁDEŽE – cílem je zapojit děti a mládež (12-15 let) do dění v regionu, MOBILNÍ UČEBNA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY – zlepšit kvalitu vzdělávání dětí i dospělých v praktických dovednostech zaměřených na polytechnickou výchovu FESTIVAL VENKOVSKÝCH INOVACÍ A KREATIVITY – FestVIK – Propagace inovativního a kreativního přístupu k podnikání v různých oblastech TEMATICKÉ INKUBÁTORY VENKOVSKÉHO SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ – mezinárodní výměna zkušeností v oblasti podpory podnikání se sociálním aspektem, zakládání sociálních podniků, hledání sociálních inovací v podnikání ZDRAVÉ OPAVSKO – rozvíjení aktivit v rámci Národní sítě zdravých měst a programu Místní Agenda 21 ŽIVÁ KULTURA – cílem je propojit a podnítit organizování kulturních aktivit ve všech obcích MAS Opavsko

13 PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH – propojování aktivit v památkové péči s aktivitami v oblasti cestovního ruchu TURISTICKÁ OBLAST OPAVSKÉ SLEZSKO – PROJEKT „OSTO6“ – aktivní účast partnerů MAS Opavsko v aktivitě destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko. SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A KLASTR SOCIÁLNÍCH INOVACÍ A PODNIKŮ SINEC – vzájemná spolupráce subjektů podporující sociální podnikání na území Moravskoslezského kraje ENERGETICKÝ MANAGEMENT – napomoci ke snížení měrné spotřeby energie a zavádění obnovitelných zdrojů energie, energomanažer, společný trh s biomasou, společná strategie, marketing Prioritní projektová témata spolupráce obcí na platformě

14 UDRŽITELNÁ MOBILITA – pokračování aktivit projektu „Jedeme všichni“, podpora šetrných druhů dopravy – cyklo i pěší doprava, alternativní pohony – především elektro, CNG, LPG, informační dopravní systémy, půjčovny vozidel, cyklostezky, nabíjecí a plnicí stanice ESTETIKA SÍDEL S DŮRAZEM NA ZELEŇ – ozelenění sídel s dopadem na estetiku, snížení hlučnosti a prašnosti, obnova rozvoj parků, mobilní zeleně, odborné poradenství, podpora rozvoje okrašlovacích spolků VODA V KRAJINĚ – zlepšit vodní režim v krajině Opavska, opatření na udržení vody v krajině, technická, přírodě blízká opatření – poldry, nádrže, rybníky, revitalizace vodních toků, drobná zeleň v krajině, nakládání s dešťovou vodou OVOCNÉ STROMY A LIDÉ – podpora komunitních výsadeb ovocných stromů, předávání zkušeností, příklady dobré praxe, ovocnářské vzdělávání Další témata MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE – podpora projektů dobrovolných svazků obcí: projektů týkajících se sociálních služeb, odpadů, školství, bezpečnosti a bezpečnostních technologií a dopravní a technické infrastruktury Prioritní projektová témata spolupráce obcí na platformě

15 Pakt spolupráce na platformě MAS Opavsko „My, přítomní zástupci obcí v území působnosti Místní akční skupiny Opavsko z.s. tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit také Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským sektorem v Místní akční skupině Opavsko z.s.“. Schválení Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Opavsko

16 DOPRAVA Přestupní terminály Dopravní telematika Bezpečnost dopravy Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice Infrastruktura pro cyklodopravu ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ RIZIK A KATASTROF Posílení vybavení základních složek IZS technikou Podporované aktivity v rámci nových operačních programů pro obce

17 SLUŽBY VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Podpora decentralizovaných sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center Sociální bydlení PODNIKATELSKÉ AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků Podporované aktivity v rámci nových operačních programů pro obce

18 INFRASTRUKTRA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Podpora vzdělávání a celoživotní učení Podpora pro základní vzdělávání v základních školách Podpora škol a školských pro střední a vyšší odborné vzdělávání Podpora pro celoživotní vzdělávání ve třech klíčových kompetencích Podpora pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pořízení územních studií pro technickou infrastrukturu, dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství, krajinu Podporované aktivity v rámci nových operačních programů pro obce

19 odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby komunitní práce a komunitní centra programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem programy prevence, vzdělávání cílové skupiny, aktivizační a motivační programy, mimosoudní řešení konfliktů, neformální a sdílená péče, rozvoj sociálního bydlení Podporované aktivity v rámci nových operačních programů pro obce Sociální služby a sociální začleňování

20 zprostředkování zaměstnání, vytváření nových pracovních míst podpora zahájení podnikatelské činnosti poradenské a informační programy, pracovní diagnostika, rekvalifikace Podporované aktivity v rámci nových operačních programů pro obce Zaměstnanost vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců marketing sociálního podniku, provozování sociálního podnikání Sociální podniky

21 Školní družiny, kluby, příměstské tábory Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost Individuální péče o děti – vzdělávání chův, příprava a realizace dalšího vzdělávání, podpora pracovního uplatnění Podporované aktivity v rámci nových operačních programů pro obce Prorodinná opatření (na podporu zaměstnanosti)

22 Podporované aktivity v rámci nových operačních programů pro obce Lesnická infrastruktura dotace 80% (výstavba, rekonstrukce a opravy lesních cest, včetně souvisejících objektů a technického vybavení) Technika a technologie pro lesní hospodářství dotace 50% (investiční výdaje – stroje a technologie pro přípravu půdy, zpracování potěžebních zbytků atd.)

23 Rozdělení diskusních kulatých stolů: Investiční rozvoj obcí (spolupráce a rozvoj obcí, společné investice) alias IROP Zaměstnanost (spolupráce a rozvoj obcí, rozvoj lidských zdrojů ) alias OPZ Ochrana životního prostředí (spolupráce a rozvoj obcí a životní prostředí) alias OPŽP Rozvoj venkova, zemědělství, podnikání na venkově (spolupráce a rozvoj obcí, podnikání, zemědělství) alias PRV (resp. OPPIK) Věda, výzkum a vzdělávání (spolupráce a rozvoj obcí při vzdělávání - školy a školská zařízení, Místní akční plány rozvoje školství) MAP Přeshraniční spolupráce (navazování spolupráce obcí v mezinárodním měřítku) alias INTERREG CZ - PL


Stáhnout ppt "Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě Místní akční skupiny Opavsko z.s. 2014-2020 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulaté."

Podobné prezentace


Reklamy Google