Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupiny Bystřice; 13. května 2015. Postup přípravy strategie:  17.2.2015 – pracovní skupiny – Bystřice  10.3.2015 – „kulatý stůl“ – Jablunkov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupiny Bystřice; 13. května 2015. Postup přípravy strategie:  17.2.2015 – pracovní skupiny – Bystřice  10.3.2015 – „kulatý stůl“ – Jablunkov."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupiny Bystřice; 13. května 2015

2 Postup přípravy strategie:  17.2.2015 – pracovní skupiny – Bystřice  10.3.2015 – „kulatý stůl“ – Jablunkov  17.3.2015 – „kulatý stůl“ – Bystřice  duben – sběr projektových námětů a tvorba indikativního zásobníku projektů

3 Míra přípravy strategie:  Analytická část – zpracovaná a připomínkovaná. Probíhají poslední úpravy.  Navrhová část – v průběhu zpracování. Bude ukončena na základě závěrů pracovních skupin.  Implementační část – v přípravě. Bude dopracována na základě finalizace návrhové části.

4 Ovlivňující faktory:  Změny finálních verzí operačních programů.  Zúžení operačních programů.  Změny metodických pokynů pro přípravu strategií.  Zapojení konzultantů do přípravy strategie.

5 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – analytická část: Potřeby regionu vyplývající z analýzy, SWOT analýz a sběru projektových námětů:  Podpora malého a středního podnikání  Podpora sociálního podnikání  Podpora lokální zemědělské produkce a jejího odbytu  Podpora sociálních služeb  Podpora neziskových organizací a občanských sdružení v oblasti sociálních služeb

6 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – analytická část: Potřeby regionu vyplývající z analýzy, SWOT analýz a sběru projektových námětů:  Podpora sociálního bydlení  Podpora a rozvoj místního spolkového života  Rozvoj zemědělství, podpora stávajících i začínajících zemědělců  Investice v lesích  Ochrana životního prostředí (nízkoemisní zdroje vytápění, opatření proti sesuvům půdy, protipovodňová opatření, zadržování vody v krajině, nakládání s odpady, environmentální osvěta a výchova)

7 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – analytická část: Potřeby regionu vyplývající z analýzy, SWOT analýz a sběru projektových námětů:  Bezpečnost na komunikacích (péče o místní komunikace včetně komunikaci pro pěší a cyklisty)  Rozvoj spolupráce mezi obcemi, neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty  Rozvoj přeshraniční spolupráce

8 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – návrhová (strategická) část Výsledky sběru projektových námětů: Celkem – 117 námětů IROP – 23 námětů 1.2., 13 námětů 2.1., 22 námětů 2.2., 5 námětů 2.4. PRV – 17 námětů OPZ – 28 námětů

9 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – návrhová (strategická) část Poslání:  Jablunkovsko – srdeční záležitost Vize:  Jablunkovsko – bezpečné, přátelské a perspektivní místo pro kvalitní život. Region s fungující lokální ekonomikou založenou na tradici, umu a tvořivosti místních obyvatel.

10 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – návrhová (strategická) část  Strategická vize navazuje na výstupy SWOT analýzy,  Vychází z potřeb a požadavků,  Vize je průnikem sociálních, ekonomických a environmentálních cílů, které budou realizací strategie dosaženy v roce 2020 (2023).  Vize vyjádřuje veškeré směry dalšího rozvoje území a zastřešuje oblasti životního prostředí, infrastruktury, podpory podnikání a podpory rozvoje sociální oblasti se zacílením na sociální podnikání, sociální bydlení, poskytování sociálních služeb.

11 Strategické cíle (návrh): Oblast Krajina a infrastruktura:  1. Zvýšení kvality a funkčnosti infrastruktury Specifické cíle:  1.1. Rozvoj udržitelných forme dopravy  1.2 Podpora rozvoje občanské vybavenosti a inženýrských sítí

12 Strategické cíle (návrh): Oblast Krajina a infrastruktura:  2. Zlepšení stavu krajiny a zdravé životní prostředí Specifické cíle:  2.1 Odpadové hospodářství  2.2 Ekologická stabilita krajiny a biodiverzita  2.3 Obnova přirozeného stavu vod a protipovodňová ochrana  2.4 Zlepšení stavu ovzduší  2.5 Ochrana životního prostředí, environmentální osvěta a výchova

13 Strategické cíle (návrh): Oblast Hospodářství:  Zvýšení konkurenceschopnosti regionu Jablunkovska Specifické cíle:  1.1 Podpora podnikatelských subjektů a drobných podnikatelů zemědělského i nezemědělského charakteru  1.2 Podpora tvorby nových pracovních míst na místní úrovni  1.3 Podpora regionální produkce a místních tradic  1.4 Podpora meziobecní, meziregionální a mezinárodní spolupráce  1.5 Podpora přípravy a uplatňování dokumentů místního rozvoje

14 Strategické cíle (návrh): Oblast Společnost:  Zvýšení kvality životních podmínek pro místní obyvatele Specifické cíle:  1.1 Rozvoj sociálních služeb a jejich dostupnosti vedoucí k sociální inkluzi  1.2 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků  1.3 Podpora vytváření podmínek pro bydlení  1.4 Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  1.5 Prevence sociálního vyloučení a boj s chudobou

15 Strategické cíle (návrh): Oblast Hospodářství:  Zvýšení konkurenceschopnosti regionu Jablunkovska Specifické cíle:  1.1 Podpora podnikatelských subjektů a drobných podnikatelů zemědělského i nezemědělského charakteru  1.2 Podpora tvorby nových pracovních míst na místní úrovni  1.3 Podpora regionální produkce a místních tradic  1.4 Podpora meziobecní, meziregionální a mezinárodní spolupráce  1.5 Podpora přípravy a uplatňování dokumentů místního rozvoje

16 Specifický cíl:  1.1 Podpora podnikatelských subjektů a drobných podnikatelů zemědělského i nezemědělského charakteru Dílčí opatření:  Podpora konkurenceschopnosti regionálního zemědělství  Podpora lokálních zemědělských výrobců, ekozemědělství a agroturistiky  Podpora malých a mikropodniků  Podpora spolupráce subjektů při tvorbě řetězců  Podpora vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání  Zvyšování hodnoty lesů a konkurenceschopnost lesnické produkce  Podpora vzniku společných podnikatelských aktivit a zón

17 Specifický cíl:  1.2 Podpora tvorby nových pracovních míst na místní úrovni Dílčí opatření:  Podpora vytváření a udržení chráněných pracovních míst  Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti  Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech se zvýšenou lokální nezaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání  Podpora partnerských projektů

18 Specifický cíl:  1.3 Podpora regionální produkce a místních tradic Dílčí opatření:  Podpora podnikatelům zapojeným do řetězců v rámci MAS Jablunkovsko  Podpora podnikatelů vyrábějících regionální produkty  Vznik a podpora lokálních prodejních míst nabízejících regionální produkty  Podpora tradičních řemesel  Podpora tradičních a kulturních akcí s využitím místních podnikatelů  Podpora společné regionální značky

19 Specifický cíl:  1.4 Podpora meziobecní, meziregionální a mezinárodní spolupráce Dílčí opatření:  Projekty spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací  Spolupráce s regionálními aktéry v oblasti cestovního ruchu  Projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce v oblastech výměny zkušeností  Společná propagace území Jablunkovska zvyšující návštěvnost regionu  Podpora spolkové činnosti a tradic  Zapojení výstupů strategie do nabídky cestovního ruchu

20 Specifický cíl:  1.5 Podpora přípravy a uplatňování dokumentů místního rozvoje Dílčí opatření:  Regulační plány a územní studie 

21 Strategické cíle (návrh): Oblast Společnost:  Zvýšení kvality životních podmínek pro místní obyvatele Specifické cíle:  1.1 Rozvoj sociálních služeb a jejich dostupnosti vedoucí k sociální inkluzi  1.2 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků  1.3 Podpora vytváření podmínek pro bydlení  1.4 Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  1.5 Prevence sociálního vyloučení a boj s chudobou

22 Specifický cíl:  1.1 Rozvoj sociálních služeb a jejich dostupnosti vedoucí k sociální inkluzi Dílčí opatření:  Zřizování center komunitní péče  Rozvoj služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením  Podpora sítě sociálních služeb - jejího rozvoje, modernizace a dostupnosti (včetně bezplatného poradenství a sociální rehabilitace)  Podpora prorodinné politiky  Vytváření partnerství a projektů s organizacemi působícími v sociální oblasti

23 Specifický cíl:  1.2 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků Dílčí opatření:  Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  Vytváření partnerství mezi jednotlivými subjekty zapojenými do oblasti sociálních služeb, sociálního podnikání s místními zemědělskými i nezemědělskými podniky

24 Specifický cíl:  1.3 Podpora vytváření podmínek pro bydlení Dílčí opatření:  Podpora bytové výstavby a regenerace stávajícího bytového fondu se zaměřením na sociální byty  Startovací byty pro mladé, sociální a nízkoprahové bydlení s doplňujícími sociálními službami, chráněná bydlení  Spolupráce mezi obcemi, NNO a majiteli bytů, poradenství

25 Specifický cíl:  1.4 Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Dílčí opatření:  Udržení husté školské sítě a zajištění adekvátní kapacity školských zařízení  Zlepšení vybavenosti školských zařízení  Projekty pro vzdělávání dospělých s důrazem na zaměstnatelnost a celoživotní vzdělávání  Zajištění rovného přístupu k předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání  Zkvalitňování výuky na základních školách, rozvoj inkluzivního vzdělávání, podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami  Vzdělávání pedagogů, využívání principů místně zakotveného učení, zavádění výukových inovací  Podpora komunitních škol a alternativních forem výuky  Podpora propagace celoživotního vzdělávání  Spolupráce při tvorbě plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve školských zařízeních

26 Specifický cíl:  1.5 Prevence sociálního vyloučení a boj s chudobou Dílčí opatření:  Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce  Poradenství, zvyšování informovanosti obyvatel  Spolupráce a podpora NNO a sociálních inovací a tvorby poradenských center  Zvyšování šancí na trhu práce (rekvalifikace, kurzy, podpůrné programy)

27 Strategické cíle (návrh): Oblast Krajina a infrastruktura:  1. Zvýšení kvality a funkčnosti infrastruktury   2. Zlepšení stavu krajiny a zdravé životní prostředí

28 Specifický cíl:  1.1 Rozvoj udržitelných forem dopravy Dílčí opatření:  Bezpečnost na komunikacích pro pěší a cyklisty  Kvalitní veřejná doprava  Infrastruktura pro návaznost veřejné a osobní dopravy (park&ride, apod.)  Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek  Uzpůsobení komunikací pro osoby tělesně postižené

29 Specifický cíl:  1.2 Podpora rozvoje občanské vybavenosti a inženýrských sítí Dílčí opatření:  Využití dotačních titulů pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí

30 Specifický cíl:  2.1 Odpadové hospodářství Dílčí opatření:  Modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů  Spolupráce v řešení situace s nakládání s odpady (svoz odpadů, aj.) na úrovni obcí  Svoz a separace odpadů a bioodpadů  Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (kompostárny, energetické využití odpadů)

31 Specifický cíl:  2.2 Ekologická stabilita krajiny a biodiverzita Dílčí opatření:  Podpora péče o krajinu  Podpora zachování rozmanitosti a pestrosti krajiny  Podpora řešení sesuvů půdy a protierozní opatření

32 Specifický cíl:  2.3 Obnova přirozeného stavu vod a protipovodňová ochrana Dílčí opatření:  Podpora projektů zaměřených na zadržování vody v krajině  Podpora aktivit zaměřených na protipovodňovou ochranu

33 Specifický cíl:  2.4 Zlepšení stavu ovzduší Dílčí opatření:  Podpora zavádění nízkoemisních technologií pro vytápění objektů určených k bydlení  Podpora výsadby a údržby zeleně

34 Specifický cíl:  2.5 Ochrana životního prostředí, environmentální osvěta a výchova Dílčí opatření:  Podpora organizací zabývající se výukou environmentální výchovy  Podpora akcí se zaměřením na přírodovědné a environmentální témata  Podpora EVVO na školách  Podpora vydávání informačních materiálů, publikací, pořádání besed  a společenských akce pro širokou veřejnost  Spolupráce při řešení problematiky ochrany životního prostředí  Osvěta veřejnosti v otázkách spojených s ochranou životního prostředí

35 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – implementační část: Postup přípravy:  Tvorba finančního plánu  Tvorba programových rámců pro jednotlivé operační programy  Příprava dokumentů pro vyhlašování výzev

36 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – implementační část: Činnosti MAS v rámci implementace strategie:  Písemné postupy výběrového procesu a hodnocení MAS  Zpracování výzvy vč. Hodnotících kriterií a schválení řídícím orgánem  Vyhlášení výzvy MAS  Konzultace konečným žadatelům  Příjem žádosti o realizaci projektů  Hodnocení projektů (přijatelnost, formální náležitosti, věcné hodnocení žádostí)

37 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – implementační část: Činnosti MAS v rámci implementace strategie:  Výběr projektů k financování  Postoupení seznamu vybraných projektů ke schválení řídícím orgánem  Informace o výsledcích hodnocení  Uchovávání dokladů a administrativní činnosti  Kontrola projektů na místě  Účast na kontrolách – na výzvu řídícího orgánu  Kontrola vyúčtování projektů

38 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko 2014 – 2020 – implementační část: Činnosti MAS v rámci implementace strategie:  Semináře pro žadatele/příjemce  Kontroly na místě v době udržitelnosti projektů  Evaluace  Monitoring  Posouzení změn projektů konečných příjemců

39 Děkujeme za pozornost Mgr. Petr Karlubík Ing. Aneta Wojtas www.masjablunkovsko.cz


Stáhnout ppt "Pracovní skupiny Bystřice; 13. května 2015. Postup přípravy strategie:  17.2.2015 – pracovní skupiny – Bystřice  10.3.2015 – „kulatý stůl“ – Jablunkov."

Podobné prezentace


Reklamy Google