Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Metodika projektového řízení realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR Datum: 13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Metodika projektového řízení realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR Datum: 13."— Transkript prezentace:

1 Seminář Metodika projektového řízení realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR Datum: 13. dubna 2016 Místo: Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

2 Program 13:00 – 13:15 Zahájení 13:15 – 15:15 Metodika projektového řízení  přednáška, diskuze 15:15 – 15:45 Přestávka 15:45 – 17:00 Aktuální výzvy pro programové období 2014 – 2020 relevantní pro sektor kultury 17:00 Ukončení Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

3 Monitorovací list podpořené osoby Formální ověření znalostí a osvědčení Hodnocení školení (pouze pro MK) Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

4 METODIKA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Praktické používání jednotné metodiky v rámci resortu MK ČR Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

5 Praktické používání jednotné metodiky Obsah: Metodika – obsah a struktura dokumentu Projektová kancelář Systém řízení projektů Životní cyklus projektu » iniciace projektu » přípravy projektu » plánování » řízení projektu » realizace projektu » ukončení projektu Standardy projektu Případová studie Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

6 Případové studie 1.Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury 2.Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR 3.Klíč k památkám + další témata Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

7 Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury Vytvoření jednotného standardu metodiky projektového řízení – analýza zralosti projektového řízení a integrace projektového, programového a portfolio managementu – návrh procesů, nástrojů a usměrnění projektové kanceláře a integrace postupů – vytvoření směrnice projektového řízení – vytvoření příručky projektového řízení – definice struktury elektronického manuálu ve formě internetové stránky – vytvoření šablon projektového řízení Výběr optimální SW technologie projektového řízení a centralizace dokumentového uložiště projektů (DMS), které podpoří prostředí s ohledem na charakter a potřeby projektového řízení MK – SW řešení projektového řízení – jednotná správa a uložení dokumentů Školení a poradenství v oblasti projektového řízení – školení pracovníků projektové kanceláře v expertních znalostech metodiky a aplikace projektového řízení – metodická a poradenská základna pro MK a resort – internetová stránka projektového řízení MK Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

8 Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury Projekt MK ČR, interní, bez partnerů Fyzická realizace – do 2 let Výběrová řízení (veřejné zakázky malého rozsahu, minitender) na sobě realizačně nezávislá Menší realizační tým Projekt s nižším stupněm potenciálního rizika Udržitelnost: bez finančního zatížení Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

9 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR Globálním cílem je zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména pak rozvoj a provoz projektových kanceláří. Účelem projektu je dosažení takového stavu, kdy projekty řízené a realizované cílovou skupinou jsou kvalitní, optimálně nastavené, přínosné, efektivní a nízkorizikové. Hlavním výstupem projektu je cílová skupina, která bude realizovat projekty za použití zásad efektivního projektového řízení. Řízení samotných projektů a poskytování metodické podpory pro jejich realizaci. Školení ve věci projektového řízení a v užívání nástrojů projektového řízení, informační základna pro celý resort kultury v oblasti projektového řízení. Klíčové aktivity: Řízení a koordinace projektů resortu MK ČR, multiprojektové řízení Metodická podpora pro realizaci projektů resortu MK ČR Rozvoj lidských zdrojů v oblasti projektového řízení Podpora strategického řízení resortu MK ČR v oblasti zvýšení efektivity veřejné správy Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

10 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR Projekt MK ČR, bez partnerů Cílová skupina v rámci celého resortu Fyzická realizace – 6 let Výběrová řízení – minimálně Realizační tým (14 osob) Projekt s nižším stupněm potenciálního rizika Seminář je realizován v rámci projektu „Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR“

11 Klíč k památkám Hlavním cílem projektu bylo přispět k systémové propagaci národního tématu/produktu CR „bohatství historie“ a zvýšit zájem o Českou republiku jako atraktivní destinaci jak pro domácí, tak příjezdový cestovní ruch. Dílčími cíli projektu jsou: Efektivně využít potenciál nemovitých kulturních památek pro rozvoj cestovního ruchu v ČR; Efektivně propagovat kulturní dědictví a přispět k dalšímu zkvalitňování nabídky v oblasti poznávacího cestovního ruchu; Zvýšit zájem o destinaci ČR efektivní komunikací nabídky v oblasti poznávacího cestovního ruchu jak u zahraniční tak domácí klientely; Hlavní aktivity: Aktivita č. 1 Věrnostní program Klíč k památkám Aktivita č. 2 Webový portál a informační brožura k věrnostnímu programu Klíč k památkám Aktivita č. 3 Propagační kampaň marketingového produktu Klíč k památkám Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

12 Klíč k památkám Přehled Výběrových řízení IT řešení věrnostního programu, mobilní aplikace a internetových stránek projektu Klíč k památkám Tiskové materiály projektu Klíč k památkám Zajištění PR aktivit projektu Klíč k památkám Nákup mediálního prostoru projektu Klíč k památkám Analýza a návrh řešení internetizace pokladních míst projektu Klíč k památkám Dodávka a instalace infrastruktury pro internetizaci pokladních míst projektu Klíč k památkám Dodávka a instalace HW - čtečky čárových kódů projektu Klíč k památkám Výroba věrnostních karet projektu Klíč k památkám Optimalizace pokladního systému za účelem podpory věrnostního programu projektu Klíč k památkám Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

13 Klíč k památkám Projekt MK ČR, zapojení partnera NPÚ Vazba na objekty NPÚ (památky) Vazba na stávající produkt NPÚ (Klíč k památkám) Fyzická realizace – více jak 3 roky Vyšší počet výběrových řízení (veřejné zakázky malého rozsahu i podlimitní), některá z nich na sobě závislá, větší administrativní náročnost Předmět projektu převeden po ukončení projektu na NPÚ Doba udržitelnosti: přísné podmínky v době udržitelnosti Projekt s vyšším stupněm potenciálního rizika Seminář je realizován v rámci projektu „Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR“

14 Metodika – obsah a struktura dokumentu Terminologický slovník Projektová kancelář Systém řízení projektu Životní cyklus projektu Standardy projektu Závazná pravidla pro použití metodiky -------------------------------------------------- Šablony projektového řízení Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

15 Šablony projektového řízení Projektový záměr Harmonogram Rozpočet Řízení rizik Jmenování členů týmu Status report, Zápis z jednání Požadavek na změnu, Registr změn Předávací protokol, Akceptační protokol Závěrečná zpráva Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

16 Systém řízení projektu Nutnost jednoznačně rozdělit pravomoci, odpovědnosti a tím i náplně práce jednotlivých projektových rolí, které se podílí na přípravě a realizaci projektu. Účastníkům projektu poskytuje organizační struktura návod, jaké činnosti mají vykonávat, komu při jejich výkonu podléhají a koho řídí. Každý projekt musí mít naplněnu organizační strukturu. Každá projektová role začleněná v organizační struktuře projektu musí mít jednoznačnou informaci o nadřazených organizačních složkách a jejich personálním obsazení. U menších/jednodušších projektů je možné plně využít liniovou strukturu. U projektů, v nichž se předpokládá využití/spolupráce více liniových organizačních útvarů, je naopak projektová struktura obecně vhodnější. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

17 1 Systém řízení projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

18 1.1 Řídicí výbor Nejvyšší orgán řízení projektu Schvaluje projektový plán, harmonogram projektu, rozpočet projektu Hodnotí průběh projektu v návaznosti na stanovený postup realizace projektu, monitoruje průběh projektových prací, plnění cílů – probíhá formou kontrolních dní projektu Podklady pro agendu jednání řídicího výboru připravuje projektový manažer Na začátku projektu nadefinuje frekvenci schůzek (jednání) – schází se min. čtvrtletně Kolektivní rozhodovací orgán, rozhoduje usnesením Složení řídicího výboru závisí na typu, rozsahu a složitosti řešeného projektu: předseda řídicího výboru garant projektu odborný garant projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

19 1.1 Řídicí výbor Řídicí výbor rozhoduje zejména o těchto klíčových otázkách: výběr variant řešení projektu zajištění souladu projektu se záměry a cíli resortu MK schválení výstupů jednotlivých fází projektu a plánů práce pro fázi následující akceptace výstupních dokumentů/výstupů projektu kontrola plnění veřejných zakázek vyhlášených v rámci projektu řešení závažných změn projektu (např. v případě potíží zajištění dostupnosti požadovaných zdrojů pro následující fázi, schválení podstatné změny projektu atd.) ukončení projektu a rozpouštění organizační struktury projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

20 1.2 Projektový tým Výkonná složka projektu Zpracovává výstupy projektu a plní úkoly dle schváleného harmonogramu projektu, rozpočtu projektu, nadefinovaných indikátorů/ukazatelů projektu a pokynů řídicího výboru po celou dobu realizace projektu Řízen na každodenní bázi projektovým manažerem Přímo podřízen řídicímu výboru Členy projektového týmu jsou zástupci operativního řízení dotčených stran, kteří mají dostatečnou pravomoc pro rozhodování o klíčových aspektech projektu včetně věcného, legislativního, procesního a technologického hlediska Není kolektivní rozhodovací orgán, projektový manažer řídí, má rozhodující slovo Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

21 1.2 Projektový tým Projektový tým svojí činností zajišťuje zejména: zastřešení realizace projektu po věcné stránce zpracování dokumentace projektu zajištění chodu projektu (plánování, řízení, úkolování, monitoring, reporting) operativní řízení projektu využívání alokovaných zdrojů (finančních, materiálních a lidských) pro projekt tak, aby byly naplněny definované výstupy projektu ve stanoveném rozsahu času, kvality a obsahu specifikaci předmětu dodávek, spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace pro výběrová řízení projektu koordinaci, součinnost, synchronizaci, řízení a kontrolu činností pracovního týmu koordinaci činností dodavatele a zástupců třetích stran zapojovaných do projektu účinnou informační, metodickou a organizační podporu aktivit dodavatele při tvorbě výstupů a plnění dodávek projektu operativní řešení veškerých problémů, u kterých není zapotřebí eskalace na řídicí výbor eskalaci nevyřešených problémů na vyšší úroveň řízení (na úroveň řídicího výboru) vyhodnocení projektu při jeho ukončení Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

22 1.2 Projektový tým Základními členy projektového týmu jsou : projektový manažer odborný garant projektu technický garant projektu (povinný u projektů, jejichž úspěch je podmíněn technickým řešením řešené problematiky, nejčastěji zástupce ICT útvaru) finanční manažer manažer kvality právník projektu administrátor projektu zástupce dodavatele – vedoucí projektu za dodavatele (pokud je projekt realizován dodavatelsky, tato role nemusí být plnohodnotným členem projektového týmu) vedoucí pracovního týmu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

23 1.3 Pracovní tým Řízen vedoucím pracovního týmu, který je jmenován projektovým manažerem po projednání s příslušnou úrovní vedení MK nebo řídicím výborem Potřebné jsou alokovány do pracovních týmů Členy pracovního týmu jsou odborní zástupci dotčených stran pro realizaci projektu, kteří mají dostatečné znalosti a pravomoci pro rozhodování o dílčích aspektech subsystému projektu včetně věcného, legislativního, procesního a technologického hlediska Jednání pracovního týmu probíhají pravidelně nebo operativně na základě aktuální potřeby v průběhu realizace projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

24 2 Projektové role Rozhodnutí o naplnění rolí projektového týmu náleží projektovému manažerovi s ohledem na typ, rozsah a složitost řešeného projektu Konkrétní osoba zastávající v liniové organizační struktuře určité funkční místo je v rámci projektového řízení jmenována do vybrané role v projektové struktuře Projektové role mohou být zajišťovány pracovníkem ze 100 % jeho kapacity, ale nemusí to být pravidlem Některé role na konkrétním projektu působí jen dle potřeby na stanovenou část své celkové kapacity (např. právník projektu) Jeden pracovník zároveň může vykonávat více rolí najednou Nikdy by však neměly být v jedné osobě spojovány role projektového manažera a zástupce garanta projektu. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

25 2 Projektové role – před realizací Iniciátor projektu Zaměstnanec MK nebo PO MK, který identifikuje potřebu vzniku (námět) nového projektu. Na základě identifikované potřeby je zpracován strukturovaný popis této potřeby, tzv. projektový záměr. Garant projektu Organizační útvar MK nebo PO MK, který bude odpovídat za realizaci projektu v případě jeho schválení. V přípravné fázi je zodpovědný za přípravu podkladů (především projektového záměru) včetně vypořádání případných připomínek a zajištění procesu rozhodnutí o realizaci projektového záměru na příslušné úrovni vedení MK. Odborný garant Organizační útvar MK nebo PO MK, který posuzuje a schvaluje z věcného (odborného) hlediska identifikovaný projektový námět a připomínkuje projektový záměr a další dokumenty projektu. Navrhuje změny a doplnění zpracovaného projektového záměru s cílem najít projekt, který je po věcné i finanční stránce realizovatelný v prostředí resortu MK. V případě potřeby zajišťuje uvolnění potřebných kapacit pro vznik projektového záměru a dalších dokumentů projektu. Předkladatel projektu Příslušný organizační útvar MK nebo PO MK, jenž předkládá projekty i za resortní organizace, u nichž plní funkci zřizovatele. Prostřednictvím předkladatele projektu jsou projektové záměry předkládány k vyjádření a k dalšímu postupu projektové kanceláři MK. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

26 2 Projektové role – při realizaci Předseda řídicího výboru Předseda řídicího výboru odpovídá, ve fázích dokončení přípravy projektů a jejich realizace, především za: posouzení a schválení postupu realizace projektu, schválení stanovení způsobu financování a kontrolu realizace a vyúčtování projektu v rámci resortu MK, návrh a realizaci strategických rozhodnutí při realizaci projektu, řešení rizik a eskalovaných problémů nejvyššího významu, garantování plnění cílů a očekávání projektu, posuzování řešení významných změn projektu na základě požadavků projektového manažera. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

27 2 Projektové role – při realizaci Projektový manažer Projektový manažer je hlavní výkonná pozice při realizaci projektu, je plně odpovědný za realizaci aktivit projektu sponzorovi projektu, resp. řídicímu výboru projektu. Projektový manažer odpovídá především za včasné plnění cílů, harmonogramu projektu a rozpočtu projektu. Ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu provádí rozhodnutí, která mají vliv na úspěšnou realizaci projektu. Projektový manažer má jasně deklarovanou pravomoc řídit projekt na dennodenní výkonné bázi. Je oprávněn rozhodovat samostatně v rámci platných smluvních vztahů, rozhodnutí překračující stanovený smluvní rámec je povinen eskalovat na úroveň řídicího výboru projektu. Toleranční meze projektu budou stanoveny při zahájení projektu řídicím výborem v závislosti na typu a rozsahu projektu. Do role projektového manažera je vhodné jmenovat osobu, která má dostatečnou podporu příslušné úrovně vedení MK nebo PO MK a identifikuje se s cíli projektu. Zároveň je kritické pro fungující vedení projektu alokovat dostatečné množství času pracovníka pro tuto významnou funkci. Projektový manažer nemusí ale být interním zaměstnancem, je možné jej najmout, např. dočasně pouze pro řízení realizace konkrétního projektu nebo takové řízení zajistit nákupem externích služeb profesionálního dodavatele. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

28 2 Projektové role – při realizaci Technický garant Organizační útvar MK nebo PO MK, který je hlavním zdrojem znalostí procesu řešení pro realizaci projektu. Garantuje technickou správnost projektu, tj. odpovídá za zvolené postupy a řešení projektu dle přijatých technických i procedurálních standardů, včetně standardů pro zajištění jakosti projektu a to nejčastěji z pohledu ICT. Přitom se primárně soustřeďuje na splnění definovaných cílů projektu z pohledu svých technických znalostí a garantuje správnost projektu z hlediska návrhu procesů a business logiky. V případě specifických potřeb projektu je možno tuto roli rozdělit na více rolí dle oblastí požadované specializace (např. systémový architekt, HW/SW specialista). K základním povinnostem technického garanta projektu patří: navržení nebo kontrola návrhu základního technického řešení projektu dle definovaného projektového záměru; zaručení technické správnosti a proveditelnosti řešení projektu; trvalé udržování konzistentního, moderního a dostatečně technologicky robustního řešení projektu na jeho nízkých technologických vrstvách až po síťovou vrstvu včetně; kompatibilita technické stránky řešení se současnými, či plánovanými a již schválenými, v organizaci používanými technologiemi a projekty; jednoznačnost a technická správnost předmětu smlouvy s dodavatelem; Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

29 2 Projektové role – při realizaci Garant projektu Organizační útvar MK nebo PO MK, který odpovídá za realizaci schváleného projektu. V rámci řízení projektu prostřednictvím projektového manažera řídí realizaci schváleného projektu, připravuje požadované kontrolní, resp. monitorovací zprávy o realizaci projektů. Odborný garant Organizační útvar MK nebo PO MK, který je pro realizaci projektu základním zdrojem znalostí vstupů a výstupů. Je zároveň zástupcem budoucích uživatelů výstupů / produktů projektu. V případě specifických potřeb projektu je možno tuto roli rozdělit na více rolí dle oblastí požadované specializace. Odborný garant je zejména zodpovědný za: přípravu projektu po věcné stránce, včetně specifikace výstupů projektu a definování hodnot monitorovacích indikátorů a stanovení předpokládaných nákladů projektu; řešení věcných problémů spojených s dosažením cílů projektu; metodické řízení lidských zdrojů zajišťující realizaci odborných aktivit projektu; věcnou specifikaci výstupů projektu; průběžnou kontrolu konzistence dílčích výstupů projektu směrem k definovaným cílům a přínosům projektu; správnost předmětu objednávek a smluv s dodavatelem po věcné stránce; zajištění alokace času koncových uživatelů výstupu (produktu) projektu; garance souladu produktu projektu s požadavky koncových uživatelů a naplnění jejich očekávání; řešení konfliktů mezi prioritami projektu a uživatelskými požadavky. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

30 2 Projektové role – při realizaci Finanční manažer Projektová role finanční manažer (ekonom projektu) není u rozsahově menších projektů striktně vyžadována a je ji možné řešit liniovým řízením v gesci zainteresovaného odboru anebo relevantní odbor/oddělení PO MK. U rozsáhlejších projektů je finanční manažer důležitou součástí týmu. V případě menších projektů, kdy není role finančního manažera obsazena, přenášejí se jeho kompetence na projektového manažera. Ten je dále může delegovat (zcela nebo částečně) na jednotlivé členy projektového týmu. Celková odpovědnost však zůstává na projektovém manažerovi. Finanční manažer odpovídá zejména za: plánování a koordinaci čerpání finančních zdrojů projektu; tvorbu rozpočtových výhledů projektu; přípravu podkladů pro zajištění a alokaci potřebných finančních prostředků pro realizaci projektu; přípravu podkladů pro mzdovou agendu v rámci projektu; vykazování stavu čerpání finančních zdrojů v rámci projektu; dodržování rozpočtových pravidel a jiných finančních pravidel MK nebo PO MK v rámci projektu; zabezpečení ekonomické a finanční stránky plánovaných veřejných zakázek projektu; kontrolu správnosti veškerých smluvních dokumentů po finanční stránce; kontrolu podkladů od dodavatele z hlediska věcné a formální správnosti a z hlediska uznatelnosti nákladů; evidenci uzavřených smluv projektu a z nich vyplývajících stávajících i budoucích závazků a pohledávek (cash-flow projektu); spolupráci s pracovníky odborných útvarů MK vykonávající činnost správců rozpočtu a příkazců dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, kteří se podílí na čerpání prostředků projektu; zpracování potřebných podkladů pro včasné nárokování financí ze státního rozpočtu České republiky a odpovědnost za operativní komunikaci s relevantními institucemi a organizačními útvary; příprava a zpracování podkladových dokumentů pro administraci projektu z pohledu pravidel financování. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

31 2 Projektové role – při realizaci Manažer kvality Manažer kvality zajišťuje průběžnou kontrolu kvality plnění cílů projektu, díky níž se předchází potenciálním problémům při realizaci projektu. Navrhuje nápravná opatření v případě odchylek od definovaného průběhu realizace projektu a zajišťuje jejich implementaci do projektu. Náplní jeho práce je dohled nad vytvořením výstupů projektu, které odpovídají požadavkům koncových uživatelů. Manažer kvality je zodpovědný za celkovou kvalitu projektu a výstupů projektu. Náplní jeho práce je dohled nad vytvořením výstupů projektu, které odpovídají požadavkům koncových uživatelů. Vykonává dohled projektu tím, že provádí plošný monitoring dodržování kvality na všech úrovních realizace projektu. Kontroluje ostatní členy projektového týmu vždy za oblast jejich odpovědnosti a to s cílem přispět k úspěchu projektu, nikoliv s cílem projekt poškodit. Poskytuje tedy „druhý nezávislý pohled“, který slouží jako podklad pro rozhodování projektového týmu a umožňuje včasnou identifikaci a eliminaci rizik. Pro dosažení odpovídající kvality výstupu projektu je zásadní správné nastavení metrik a milníků stejně jako jejich pravidelná a důsledná kontrola. V případě menších projektů, kdy není role manažera kvality obsazena, přenášejí se jeho kompetence na projektového manažera. K základním povinnostem manažera kvality patří: zodpovědnost za kvalitu projektu (výstupů projektu); zajištění průběžné kontroly kvality plnění cílů projektu a dílčích výstupů projektu; uplatňování adekvátních testovacích, inspekčních a přezkumných akceptačních aktivit, které byly definovány plánem projektu a od něho odvozenými projektovými dokumenty; zajištění přenosu systému řízení kvality projektu směrem k ostatním projektovým rolím; průběžná kontrola projektového řízení cestou opakovaného přezkoumávání všech probíhajících činností a případně jejich optimalizace; koordinace a řízení výkonu věcného, smluvního a metodického auditu projektu. V případě, že role manažera kvality není v projektu obsazena, jeho činnosti vykonává projektový manažer v součinnosti s odborným anebo technickým garantem projektu. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

32 2 Projektové role – při realizaci Právník projektu Projektová role právník projektu není u rozsahově menších projektů striktně vyžadována a je možné ji řešit liniovým řízením v gesci zainteresovaného organizačního útvaru MK. Právník v projektu působí v rámci své specializace, podílí se zejména na správnosti navrhovaného řešení projektu, posuzování případných právních dopadů výsledků projektu, úpravě související legislativy apod., případně na přípravě a řízení výběrových řízení na externí dodavatele. Právník projektu garantuje soulad projektu s platnou legislativou a interními normami MK, nebo PO MK a je zodpovědný zejména za: právní správnost veškeré relevantní dokumentace projektu (např. návrhy legislativy vč. změn, procesních zákonných norem apod.); soulad projektu a veškerých projektových činností s platnou legislativou České republiky, resp. Evropské unie; případně přípravu a řízení zadávacího řízení na zajištění externího dodavatele řešení projektu; správnost veškerých smluvních vztahů a dalších s projektem souvisejících právních úkonů. Administrátor projektu Administrátor projektu poskytuje administrativní podporu projektovému týmu. Je zejména zodpovědný za: vedení a správu dokumentace projektu; distribuci jednotlivých verzí relevantních dokumentů projektu; kontrolu plnění plánovaných i operativních administrativních úkonů vyplývajících z Projektového plánu a ze zápisů z jednání; organizaci jednání/porad podle projektového plánu a pokynů projektového manažera; kontrolu dodržování postupů práce s formalizovanými dokumenty a správné užívání všech formulářů a standardů (k tomuto účelu zajišťuje nezbytné instruktáže a školení); odpovědnost za správné vyplnění, pojmenování a uložení všech standardních formulářů, které jsou používány v projektu; HR agenda; archivaci dokumentace projektu. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

33 2 Projektové role – při realizaci Zástupce dodavatele V případě, že je projekt realizován dodavatelsky, může se, po řádném vysoutěžení a smluvním zajištění, stát plnohodnotným nebo dočasným členem projektového týmu i zástupce dodavatele-vedoucí projektu za dodavatele. Toto není podmínkou – zástupce dodavatele může být pouze přizván k jednání projektového týmu, pokud si to projekt vyžaduje, může se stát pouze členem pracovního týmu nebo s ním mohou být vedena samostatná jednání mimo projektové struktury. Vedoucí projektu za dodavatele je jmenován dodavatelem a je schválen příslušnou úrovní vedení MK, PO MK nebo předsedou řídicího výboru (pokud je ustaven) a to nejpozději při podpisu smlouvy na realizaci dílčí aktivity projektu. Toto schválení může být formalizováno např. pouze podpisem příslušné smlouvy, vycházející z nabídky dodavatele, která ve většině případů personální složení týmu dodavatele řeší. Zástupce dodavatele je zejména zodpovědný za: odsouhlasení cílů aktivit požadovaných od dodavatele; součinnost a přístup k projektu z dodavatelské strany; detailní plánování, schvalování a koordinaci všech aktivit dodavatele na vlastní úrovni řízení; alokaci dostatečných personálních i jiných zdrojů na straně dodavatele; koordinaci činností dodavatele vzhledem k resortu MK nebo PO MK; plnění zadaných aktivit/úkolů dle dohodnutých parametrů; dodržování termínů dle schváleného harmonogramu projektu, rozpočtu projektu a definované kvality výstupů generovaných dodavatelem; dodržování kvality výstupů; strukturované řízení rizik na straně dodavatele; v případě potřeby se podílí na změnových řízeních projektu, která zasahují do plnění dodavatele. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

34 2 Projektové role – při realizaci Vedoucí pracovního týmu Vedoucí pracovního týmu je zodpovědný za řízení a výsledky svého týmu v předem stanoveném rozsahu a oblasti. V rámci jednoho projektu může dle potřeb vznikat více pracovních týmů. Vedoucí pracovního týmu je podřízen projektovému manažerovi, který ho pravidelně kontroluje a přiděluje mu potřebné úkoly. Vedoucí pracovního týmu je především zodpovědný za: nastavení/odsouhlasení práce s projektovým manažerem, vykonávaní práce v definovaném rozsahu, kvalitě a čase, detailní plánování, řízení a vyhodnocování činností až na úroveň jednotlivých členů pracovního týmu, řešení problémů při realizaci projektu, případně eskalaci problému na úroveň projektového týmu, sledování a vyhodnocování kvality výstupů vytvářené pracovním týmem, hodnocení jednotlivých členů pracovního týmu, navrhuje projektovému manažerovi odměňování a „sankcionování“ jednotlivých členů pracovního týmu, aktualizace a sledování identifikovaných rizik projektu, vyhotovení a předávání zpráv o postupu realizace projektu projektovému manažerovi. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

35 3 Způsob řízení – porady, jednání Jednání řídicího výboru (kontrolní dny projektu) Jednání řídicího výboru se konají minimálně ve čtvrtletním intervalu (není-li stanoveno častěji) a tvoří tzv. kontrolní den projektu. Předseda řídicího výboru má pravomoc svolat mimořádné jednání řídicího projektu při výskytu jakéhokoliv významného problému projektu. Jednání řídicího výboru se povinně uskutečňuje vždy s ukončením každé fáze projektu. Řídicí výbor rozhoduje usnesením, které přijímá zpravidla konsensuálně. V případě, že nedojde ke konsensu, může řídicí výbor přijmout rozhodnutí formou hlasování. Řídicí výbor projektu má, jako jediný, mandát oficiálně zahájit projekt. Kdokoliv může být řídicím výborem vyzván k účasti na jeho schůzi, jeho účast je ovšem pouze poradní a nezakládá tedy právo se podílet váhou svého hlasu na rozhodování. Doporučená agenda řídicího výboru: oficiální zahájení projektu (při úvodním jednání řídicího výboru), prezentace stavu projektu projektovým manažerem nebo zástupcem dodavatele řešení projektu, řešení eskalovaného problému či v nutných případech rozhodnutí o jejich eskalaci, schválení výstupů dané fáze projektu a její uzavření, schválení plánu následující fáze a její zahájení, schválení příp. krizového plánu, rozhodnutí o předčasném ukončení projektu, schválení požadavku na změnu projektu, oficiální ukončení projektu (při závěrečném jednání řídicího výboru). Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

36 3 Způsob řízení – porady, jednání Porady projektového týmu Pravidelné porady projektového týmu, jejichž základní náplní je zadávání a sledování plnění termínovaných úkolů k vykonání potřebných činností, probíhají standardně v týdenní frekvenci, v případě potřeby i častěji. Zápisy z porad slouží k operativnímu zadání práce a stanovení potřebných termínů pro vykonání úkolů. Na každé další poradě se reportuje stav plnění předchozích zadaných úkolů. Projektový manažer má pravomoc účastníky jednání kontrolovat a urgovat plnění zadaných úkolů. Do programu jednání je možno nejpozději jeden den předem prostřednictvím administrátora projektu přidat nové téma. O prioritě probírání jednotlivých témat rozhoduje osoba odpovědná za svolání a řízení jednání. Porady pracovního týmu Pravidelné porady pracovního týmu, jejichž základní náplní je zadávání a sledování plnění termínovaných úkolů k vykonání potřebných činností, probíhají standardně v týdenní frekvenci, v případě potřeby i častěji. Zápisy z porad slouží k operativnímu zadání práce a stanovení potřebných termínů pro vykonání úkolů. Na každé další poradě se reportuje stav plnění předchozích zadaných úkolů. Vedoucí pracovního týmu má pravomoc účastníky jednání kontrolovat a urgovat plnění zadaných úkolů. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

37 4 Životní cyklus projektu Životní cyklus projektu: iniciace projektu přípravy projektu plánování řízení projektu realizace projektu ukončení projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

38 4.1 Iniciace projektu V první fázi životního cyklu typizovaného projektu MK nebo PO MK dochází k identifikaci projektového námětu, jehož uskutečnění není z organizačních, časových nebo finančních důvodů možné řešit v rámci běžně realizovaných procesů resortu MK, a jeví se proto vhodné pro jeho realizaci ustanovit samostatný projekt. Cílem této fáze je zajistit výstup v podobě schváleného projektového záměru. Iniciace projektu se skládá ze tří procesů: Identifikace a zpracování projektového záměru, Rozhodnutí o realizaci projektového záměru, Schválení realizace projektového záměru. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

39 4.1 Iniciace projektu Projektový záměr definuje následující atributy plánovaného projektu: název projektu (název projektu, zkrácený název projektu), předkladatel projektu (iniciátor projektu/garant projektu/odborný garant), popis projektu (předmět projektu, cíle a očekávané přínosy projektu, popis klíčových aktivit/etap projektu, indikátory výstupů projektu, cílové skupiny projektu, přínosy projektu pro cílové skupiny, vazba na agendy veřejné správy/procesy), harmonogram projektu (předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace, schematický rozpad harmonogramu na aktivity/etapy), rozpočet projektu (předpokládané náklady na realizaci projektu a zdroje financování projektu), potřebná součinnost a personální zajištění projektu (potřebná / předpokládaná součinnost organizačních útvarů resortu MK nebo PO MK, předpokládané personální nároky na realizaci projektu), rizika projektu (potenciální rizika projektu), zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (zdůvodnění potřebnosti realizace projektu, soulad projektu se strategickými cíli resortu MK, vazba projektu na jiné projekty). Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

40 4.2 Přípravy projektu Realizována na základě schváleného projektového záměru (popis základních parametrů projektu ohodnocených v první fázi jako validní) Pro rozpracování schváleného projektového záměru je podstatné uvolnění dostatečných zdrojů (především lidských, odborných, případně finančních). Ustanovením projektového týmu jsou alokovány lidské zdroje pro nejdůležitější část přípravné fáze projektu – stanovení výstupů projektu a zpracování relevantních projektových dokumentů dle typu, rozsahu a složitosti projektu, které ověří realizovatelnost, návratnost a přínosnost projektu V případě projektu, který bude realizován maticově přes několik organizačních útvarů resortu MK nebo PO MK, bude jeho realizace koordinována projektovou kanceláří MK. Příprava projektu se skládá z pěti procesů: Ustanovení projektového týmu Stanovení výstupů projektu Zpracování dokumentace projektu Schválení realizace projektu Potvrzení realizace projektu při podstatné změně projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

41 4.3 Plánování projektu Plánování probíhá kontinuálně a prostupuje celý životní cyklus projektu. Účelem plánování je vytvořit nástroj na podporu řízení, a to zejména s jasnou identifikací činností, jejich návazností, náročností na zdroje, dob trvání a souvisejících rizik. Výstupem plánování je srozumitelný a průběžně aktualizovaný projektový plán či jeho části. Plánování se skládá ze dvou procesů: Zpracování projektového plánu Zpracování plánu řízení rizik projektu Zpracování projektového plánu Cílem plánování je definování předmětu díla (projektu) a vytvoření strategického plánu realizace s jeho základními parametry. Jde o „podrobný popis cesty jak nejefektivněji dojít k cíli“. Konečným výstupem je projektový plán, který z hlediska řízení projektu představuje zcela zásadní řídicí dokument projektu. Projektový plán typicky vzniká na dvou úrovních detailu: Plán projektu – na vrcholové úrovni pokrývá celkový rozsah projektu přes všechny jeho fáze. Plán fáze/etapy/aktivity – detailněji popisuje rozsah konkrétní fáze/etapy/aktivity projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

42 4.3 Plánování projektu Hlavním posláním tohoto procesu je strukturovaně řídit rizika dotýkající se projektu, tj. nastavit mechanismy pro identifikaci rizik a míry jejich závažnosti (prioritu) a následně navrhnout preventivní a nápravná opatření s cílem snížit pravděpodobnost výskytu konkrétních rizik a závažnosti jejich dopadu na výstupy a cíl projektu. Projektový manažer ve spolupráci se členy projektového týmu identifikuje potenciální rizika projektu, u kterých číselně ohodnotí pravděpodobnost výskytu a závažnost dopadu (výsledná hodnota rizika je daná součinem pravděpodobnosti jeho výskytu a závažnosti dopadu) a vytvoří seznam ohodnocených potenciálních rizik projektu. Je vhodné zvážit riziko zapojení každého konkrétního zdroje minimálně z několika hledisek (např. z hlediska dostupnosti, zkušenosti, spolehlivosti, množství, kvality výstupů apod.) a ověřit vůči rizikům veškeré předpoklady, na kterých projekt a jeho plán stojí. Ke každému identifikovanému riziku projektu projektový tým nadefinuje preventivní opatření pro zamezení jeho výskytu a nápravná opatření pro minimalizaci jeho dopadů. K vykonání těchto opatření musí být přiřazeny jednoznačné odpovědnosti. Za řízení rizik projektu zodpovídá projektový manažer. V průběhu realizace projektu jsou rizika projektu průběžně monitorována a jsou identifikována příp. nově vyskytnuvší se rizika. Zpracování Plánu řízení rizik projektu se skládá ze tří subprocesů: identifikace a ohodnocení potenciálních rizik projektu definice preventivních a nápravných opatření rizik projektu zpracování plánu řízení rizik projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

43 4.4 Řízení projektu Řízení projektu představuje způsob rozplánování a realizace jednotlivých aktivit projektu, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo nadefinovaných cílů projektu. Probíhá kontinuálně a v průběhu celého životního cyklu projektu, odpovědnou osobou za řízení projektu každodenní výkonné bázi je projektový manažer. Řízení projektu se skládá ze sedmi procesů: Řízení realizace projektu Řízení kapacit projektu Řízení kvality projektu Řízení rizik Finanční řízení projektu Reporting o stavu realizace projektu Řízení podstatných změn projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

44 4.5 Realizace projektu Realizace projektu je souhrnem činností vedoucích k vytvoření věcných výstupů projektu, a u technických projektů jejich předání do pilotního (zkušebního) a následného ostrého (rutinního) provozu koncovým uživatelům. Realizace projektu začíná ve většině případů výběrem externího dodavatele, který se bude podílet na realizaci projektu dle schváleného projektového plánu. Realizace projektu se skládá ze tří procesů: Realizace zadávacího řízení Realizace projektu Provoz projektu Realizace zadávacího řízení Realizace zadávacího řízení bude probíhat v souladu s obecnými právními a interními předpisy a je plně v gesci odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

45 4.5 Realizace projektu Realizace projektu Realizace projektu je souhrnem činností vedoucích ke zhotovení věcných výstupů projektu v souladu s projektovým plánem. Aktivity projektu jsou realizovány členy projektového týmu, dodavatelem projektu (pokud je projekt realizován dodavatelsky) či kombinací obojího pod vedením projektového manažera. Dle typu projektu vrcholově monitoruje a kontroluje realizaci aktivit definovaných v projektovém plánu zástupce garanta projektu ve spolupráci se zástupcem odborného garanta, případně řídicí výbor projektu nebo příslušná úroveň vedení MK nebo PO MK. Odpovědnost za realizaci monitoringu a kontroly realizace aktivit projektu je stanovena řídicím výborem při zahájení projektu dle typu a rozsahu projektu. V průběhu realizace projektu je členy projektového týmu/dodavatelem projektu zpracovávána řídicí i pracovní (operativní) dokumentace projektu (zápisy z jednání, status report atp.). Během realizace projektu je projektovým manažerem pravidelně realizován reporting o stavu realizace projektu (formou status reportu), jedná se zejména o poskytování informací o vývoji realizace projektu členům řídicího výboru projektu nebo příslušné úrovně vedení MK nebo PO MK a vždy povinně i projektové kanceláři MK. Realizace projektu se skládá ze dvou subprocesů: Realizace aktivit projektu Reporting o stavu realizace projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

46 4.5 Realizace projektu Provoz projektu V rámci procesu Provoz projektu dochází u převážné většiny projektů k předání souhrnu aktivit vedoucích k vytvoření věcných výstupů projektu koncovým uživatelům. Po ukončení realizace projektu je spuštěn pilotní (zkušební) a následný ostrý (rutinní) provoz projektu. Projektový tým v úzké součinnosti s externím dodavatelem (pokud je projekt řešen dodavatelsky) realizuje zkušební (pilotní) provoz projektu za účelem zjištění a odstranění případných chyb a nedostatků provozu. Po jejich odstranění je projekt předán do ostrého, rutinního provozu. Ostrý provoz projektu je zahájen až po otestování a akceptaci pilotního provozu (odladění případných chyb a nedostatků zkušebního provozu výstupů projektu). V případě, že výsledky pilotního provozu vyžadují změny nad rámec standardního postupu, jsou tyto změny realizovány dle nadefinovaného změnového řízení. Ostrý provoz je zajišťován koncovými uživateli výstupů projektu (např. zaměstnanci věcně příslušného organizačního útvaru MK nebo PO MK), resp. příslušným podpůrným útvarem (např. oddělení informačních technologií). Provoz projektu se skládá ze dvou subprocesů: Pilotní provoz projektu Ostrý provoz projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

47 4.6 Ukončení projektu Dochází k akceptaci výstupů (produktů) projektu a formálnímu a věcnému ukončení realizace projektu včetně rozpuštění projektové struktury, pokud není nutné projektovou strukturu zachovat, např. z důvodu zajištění udržitelnosti výsledků projektu. Při ukončení projektu je třeba formálně zdokumentovat průběh projektu a vypracovat závěrečnou zprávu projektu. Finální výstupy (produkty) projektu jsou prezentovány dodavatelem projektu/členy projektového týmu projektovému manažerovi, který výstupy projektu buď akceptuje, nebo vznese připomínky k jejich opravě. V rámci závěrečné zprávy projektu jsou zhodnoceny i přínosy a ztráty projektu, a formou strukturovaných dat je uvedeno i ponaučení z realizovaného projektu, tzv. lessons learned. Zástupce garanta projektu oficiálně rozpustí organizační strukturu projektu a ukončí projekt dokumentem, který má povinně listinnou podobu a je zaslán všem zúčastněným stranám projektu. Ukončení projektu se skládá ze dvou subprocesů: Předání a akceptace výstupů projektu Ukončení realizace projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

48 4.6 Ukončení projektu Po finální akceptaci výstupů projektový manažer zpracuje závěrečnou zprávu, ve které zhodnotí realizaci projektu. Závěrečná zpráva projektu podléhá schválení zástupci garanta projektu. Závěrečná zpráva obsahuje: Identifikaci projektu (název, určení garanta projektu a projektového manažera); Popis projektu (popis průběhu realizace včetně identifikace proběhlých změn); Cíle projektu (míra naplnění indikátorů projektu); Klíčové aktivity/fáze projektu (vyhodnocení realizace klíčových aktivit/fází projektu vč. případných změn); Využití výstupů projektu (plán dalšího využití výstupů projektu vč. způsobu a frekvence reportingu); Harmonogram projektu (srovnání plánu a reality harmonogramu projektu); Rozpočet projektu (srovnání plánu a reality rozpočtu projektu); Rizika projektu (zhodnocení dopadu rizik na projekt); Zdroje projektu (zhodnocení nasazení a vytížení lidských zdrojů projektu); Přínosy a ztráty projektu (zhodnocení přínosů a příp. ztrát vzniklých realizací projektu); Poučení z projektu – lesson learned. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

49 4.6 (Po)Ukončení projektu Provozní část – předání do provozu – v rámci organizace nebo jiné organizaci Uložení a archivace projektové dokumentace Doba udržitelnosti Smluvní povinnosti (Hlášení a monitorování, zpracování zpráv) Kontrola dodržování indikátorů, optimalizace „produktu a služeb“ Nastavit v závěrečné zprávě povinnosti a způsob v době udržitelnosti Provoz projektu Součástí ukončení projektu (závěrečné zprávy) je rozhodnutí o dalším sledování využití výstupů projektu. Po dobu udržitelnosti projektu má garant projektu, resp. příslušný provozní organizační útvar MK nebo PO MK, povinnost průběžně informovat Projektovou kancelář MK o způsobu dodržování naplňování plánované udržitelnosti projektu. Součástí závěrečné zprávy je tak plán dalšího využití výstupů projektu včetně způsobu a frekvence reportingu využívání těchto výstupů. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

50 5 Standardy projektu - dokumentace Metodika projektového řízení MK popisuje doporučené standardy, které definují pravidla vzniku, uložení a archivace projektové dokumentace. Standardy typizovaného projektu MK vymezují nástroje, které je nutné použít při zpracování dokumentace projektu a při vytváření nadefinovaných výstupů projektu. Projektová dokumentace je členěna dle fáze projektu na: dokumentaci v přípravné (předprojektové) fázi řízenou dokumentaci projektu pracovní (operativní) dokumentaci projektu specifickou dokumentaci projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

51 5 Standardy projektu - dokumentace Archivace dokumentace projektu Dokumentaci projektu archivuje projektový manažer ve spolupráci s administrátorem projektu. Projektové dokumenty, které jsou dle pravidel archivace vyžadovány uchovávat i v listinné podobě, jsou fyzicky archivovány v průběhu realizace projektu u projektového manažera. Ve většině případů se jedná o uložení podepsaných dokumentů projektu. Ukládání a archivace v rámci resortu MK se řídí zejména těmito právními předpisy: zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, národní standard pro elektronické systémy spisové služby, spisový a archivační řád MK, vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

52 5 Standardy projektu - dokumentace Doporučený postup pro praktickou realizaci archivace: Každý dokument, který v rámci řízení projektu vznikl v listinné podobě, je po schválení a opatření podpisy (pokud je dokument vyžaduje), naskenován a sken tohoto dokumentu (nejlépe ve formátu PDF) je uložen v odpovídající složce projektové knihovny na řízeném úložišti. Pokud je dokument součástí řízené dokumentace, musí jeho název odpovídat předepsané jmenné konvenci. Toto pravidlo se vztahuje i na veškeré další verze tohoto dokumentu, které případně vzniknou. Následně je listinná podoba dokumentu uložena do projektové složky. Pokud není možné archivovat přímo originál, ukládá se alespoň jeho prostá kopie. Toto pravidlo se vztahuje i na veškeré další verze tohoto dokumentu, které případně vzniknou. Pokud v listinné podobě vzniklo více originálů dokumentu z jeho podstaty (typicky např. smlouva), pak se v projektové složce archivuje to paré (originál či alespoň jeho kopie), které je určeno pro projektovou kanceelář MK. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

53 Značení dokumentace projektu (jmenná konvence dokumentů) Každý dokument musí být řádně označen (identifikátorem obsahu, verzí, datem vzniku, typem dokumentu apod.). Jmenná konvence je předem dohodnutý systém pojmenovávání dokumentů pro jejich jednodušší identifikaci. Vzor pojmenování dokumentů: ZkratkaNázvuProjektu_NázevDokumentu_VerzeDokumentu_Rok-Mesic-Den.pripona Zkratka názvu projektu: Všeobecně uznávaná zkratka nebo první písmena ze slov názvu projektu. Název dokumentu: Zkrácený název dokumentu. Verze dokumentu: Verze dokumentu ve formátu v01 až v99. Datum dokumentu: Datum ve formátu RRRR-MM-DD (Rok-Měsíc-Den). Příklad: PKMK_PracovniVykazAloisNovak_v35_2015-04-29.pdf Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

54 Aktuální výzvy programového období 2014 – 2020 relevantní pro sektor kultury Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

55 OP Zaměstnanost č. 03_16_050 Genderové audity u zaměstnavatelů mimo Prahu PO Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly IP Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 Aktivity: Realizace genderových auditů Příjemci: Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Ostatní včetně podnikatelských subjektů, ÚSC a jejich PO, právnické osoby – školy a školská zařízení + veřejné VŠ a výzkumné instituce, OSS Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

56 OP Zaměstnanost č. 03_16_051 Genderové audity u zaměstnavatelů v Praze PO Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly IP Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017 Aktivity: Realizace genderových auditů Příjemci: Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Ostatní včetně podnikatelských subjektů, ÚSC a jejich PO, právnické osoby-školy a školská zařízení + veřejné VŠ a výzkumné instituce, OSS Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

57 OP Zaměstnanost č. 03_16_054 Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené/zřízené instituce PO Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly IP Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018 Aktivity: další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů. Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů, podpora klastrů a poradenství Příjemci: OSS a jimi řízené/zřízené instituce Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

58 OP Zaměstnanost č. 03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy PO Efektivní veřejná správa IP Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. 9. 9. 2015 do 31. 12. 2019 Aktivity: Naplnění specifického cíle 4.1.1 "Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže", specifického cíle 4.1.2 "Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona" a dále dílčích opatření Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 (dále SRRVS) a dalších strategických dokumentů zaměřených na rozvoj veřejné správy. – Seskupení do okruhů alokace 650 000 000 CZK – strategické řízení, snižování administrativní zátěže, hodnocení dopadů regulace, zlepšení komunikace, kvalita, vzdělávání, státní služba alokace 250 000 000 CZK - zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení a rozvoj projektových kanceláří. alokace 100 000 000 CZK - zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci. Příjemci: OSS včetně justice Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

59 OP Životní prostředí č. 34; č. 45 PO 1, SC 1.3, kolová – PO 1 SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu č. 34: 9.2.2016 – 31. 5. 2016 č. 45: 30. 9.2016 – 31. 12. 2016 Aktivity: realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny). Cílová skupina: veřejný sektor Příjemci: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Fyzické osoby - podnikající Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

60 OP Životní prostředí č. 28 PO 4, SC 4.2, kolová – PO 4 SC 4.2 Posílit biodiverzitu 30. 3. 2016 – 31. 5. 2016 Aktivity: speciální péče o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, péče o lesní společenstva, opatření na podporu druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů, likvidace invazních a expanzních druhů ohrožující populace vzácných druhů a stav cenných stanovišť, ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť, naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění. Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku. Cílová skupina: vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny Příjemci: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

61 OP Životní prostředí č. 13, PO 4, SC 4.3, průběžná – revitalizace, renaturace a obnova ekologicko-stabilizačních funkcí vodních ekosystémů PO 4 IP 1 14. 8. 2015 do 31. 12. 2016/31. 12. 2017 Aktivity: revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající z Plánů oblastí povodí/Plánů dílčích povodí. Příjemci: Kraje, obce, OSS, státní podniky, státní organizace, PO, VŠ, NNO, církve, podnikatelské subjekty, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce Území: NP, NPR, NPP, CHKO, lokality soustavy Natura 2000 Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

62 OP Životní prostředí č. 32 PO 4, SC 4.3, kolová – PO 4 SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 15. 8. 2016 – 17. 10. 2016 Aktivity: liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku, zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou, vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy). rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu, plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …), stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …), Cílová skupina: vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků. Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

63 OP Životní prostředí č. 33 PO 4, SC 4.4, kolová – PO 4 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 15. 8. 2016 – 17. 10. 2016 Aktivity: Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch, obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí. Cílová skupina: orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

64 OP Životní prostředí č. 39 PO 5, SC 5.1, kolová – PO 5 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 30. 6. 2016 – 31. 1. 2017 Aktivity: Zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazky. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

65 IROP č. 21 Muzea PO 3 IP 6c SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kultruního a přírodního dědictví 02/2016 – 07/2016 Aktivity: Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění Cílová skupina: návštěvníci, místní obyvatelé Území: Celá ČR mimo HMP Příjemci: Muzea, která jsou zřizována státem nebo krajem; spravují sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy; návštěvnost, vypočítaná jako roční průměr za poslední 3 roky, překročila 30 tis. návštěvníků Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

66 IROP č. 55 Revitalizace vybraných památek II. PO 3 IP 6c SC 3.1 Zefektivnění prezentace, porsílení ochrany a rozvoje kultruního a přírodního dědictví 08/2016 – 01/2017 Aktivity: Revitalizace a zatraktivnění památek UNESCO, Indikativní seznam UNESCO, NKP k 1. 1. 2014, Indikativní seznam NKP k 1. 1. 2014 Cílová skupina: návštěvníci, vlastníci, místní obyvatelé Území: Celá ČR mimo HMP Příjemci: Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

67 IROP č. 25 Knihovny PO 3 IP 6c SC 3.1 Zefektivnění prezentace, porsílení ochrany a rozvoje kultruního a přírodního dědictví 03/2016 – 12/2017 Aktivity: Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění Cílová skupina: návštěvníci, místní obyvatelé Území: Celá ČR mimo HMP Příjemci: Knihovny zřízené podle paragrafu 3b zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

68 IROP č. 32 Kulturní dědictví (ITI) PO 3 IP 6c SC 3.1 Zefektivnění prezentace, porsílení ochrany a rozvoje kultruního a přírodního dědictví 03/2016 – 06/2023 Aktivity: Revitalizace a zatraktivnění památek UNESCO, Indikativní seznam UNESCO, NKP k 1. 1. 2014, Indikativní seznam NKP k 1. 1. 2014 Cílová skupina: návštěvníci, vlastníci, místní obyvatelé Území: Území aglomerací ITI mimo území hl. m. Prahy Příjemci: Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

69 IROP č. 33 Kulturní dědictví (IPRÚ) PO 3 IP 6c SC 3.1 Zefektivnění prezentace, porsílení ochrany a rozvoje kultruního a přírodního dědictví 03/2016 – 06/2023 Aktivity: Revitalizace a zatraktivnění památek UNESCO, Indikativní seznam UNESCO, NKP k 1. 1. 2014, Indikativní seznam NKP k 1. 1. 2014 Cílová skupina: návštěvníci, vlastníci, místní obyvatelé Území: Území aglomerací IPRÚ Příjemci: Vlastníci nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících. Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

70 IROP č. 24 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura PO 3 IP 2c SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 02/2016 – 02/2017 Aktivity: Modernizace komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy a složek IZS, technologická a komunikační infrastruktura (datová centra), Bezpečnost a krizové řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu, elektronizace podpůrných procesů Cílová skupina: občané, podnikatelé, zaměstnanci veřejné správy Území: celá ČR včetně HMP Příjemci: OSS, PO OSS, státní organizace, státní podniky Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

71 IROP č. 30 eGovernment I. PO 3 IP 2c SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 03/2016 – 03/2017 Aktivity: Elektronizace odvětví: eCulture, eEducation, sociální služby, pojištění, dávky, eHealth, výběr daní a pojištění, eJustice, virtualizace Cílová skupina: občané, podnikatelé, zaměstnanci veřejné správy Území: celá ČR včetně HMP Příjemci: OSS, PO OSS, státní organizace, státní podniky, obce, kraje Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

72 OP Rybářství 4. výzva OP Rybářství 2014 - 2020 Prioritní unie 2 IP 2.B, 2.C 3. 5. 2016 – 17. 5. 2016 Aktivity: – 2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury – posílení ekonomického potenciálu, rozšíření činností spojených s akvakulturou za účelem zvýšení příjmů – 2.3. Podpora nových chovatelů – umožnění vstupu do odvětví, zajištění konkurenceschopnosti, investice do zřizování podniků Žadatelé: začínající chovatelé (5 let) s kvalifikací, podniky akvakultury (produkce ryb více než 3 tuny za rok) Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

73 OP PIK č. 01_16_044 I. Výzva Proof of Concept PO 1 IP 1b SC 1.2 06/2016 – 09/2016 Aktivity: mapování aplikovatelnosti a průzkum trhu a zájmu aplikační sféry Cílové skupiny: podnikatelské subjekty, výzkumné organizace Území: ČR mimo HMP Příjemce: MSP, VP, organizace pro výzkum a šíření znalostí Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

74 OP PIK č. 01_16_052 I. Výzva PCP PO 1 IP 1b SC 1.1 08/2016 – 12/2016 Aktivity: zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje Cílové skupiny: podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, orgány státní správy a samosprávy Území: ČR mimo HMP Příjemce: MSP, VP, organizace pro výzkum a šíření znalostí Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

75 Přeshraniční spolupráce Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

76 OP PS Bavorsko - Česko Všechny prioritní osy Kontinuální Průběžný příjem žádostí (přesné termíny http://www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti/)http://www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti/ Žádosti projednány Monitorovacím výborem – neexistence právního nároku na projednání Před podáním žádosti doporučujeme projekt včas konzultovat na krajském úřadě, který má následně žádost na starost (http://www.by-cz.eu/cz/kontaktni- osoby/) http://www.by-cz.eu/cz/kontaktni- osoby/ Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

77 OP PS Sasko – Česko Všechny prioritní osy Kontinuální Orientační nejzazší termíny pro projektové žádosti schvalovány Monitorovacím výborem (6 měsíců na schválení) – Zasedání MV červen, září, prosinec, březen Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

78 OP PS Slovensko – Česko Do 22. 4. 2016 bude vyhlášena výzva na předkládaní žádostí o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku pro prioritní osy Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

79 OP PS Polsko – Česko PO 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti Termín pro předložení žádostí do 10. 5. 2016 Předložení úplných projektový žádostí Další termíny určí MV na podzim 2016 Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

80 OP PS Rakousko – Česko Termín druhé výzvy bude určen v červnu 2016 http://eur-lex.europa.eu/ http://2007-2013.at-cz.eu/at-cz/cz/8_2014- 2020.html http://2007-2013.at-cz.eu/at-cz/cz/8_2014- 2020.html Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

81 Legislativa spojená s Příkazem ministra kultury č. 20/2011 Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku Vyhláška č. 11/2010 Sb. a Pokyn R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování Vyhláška č. 52/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

82 Pozvání na školení v SW a DMS projektového řízení Termín: květen 2016 – Výběr z dopoledních/odpoledních termínů Místo: Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6 Obsah: Seznámení s uživatelským rozhraním SW a DMS, praktické zaškolení v práci na konkrétním projektu Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR

83 Děkujeme za pozornost Seminář je realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR


Stáhnout ppt "Seminář Metodika projektového řízení realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255 Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR Datum: 13."

Podobné prezentace


Reklamy Google