Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické plánování (S důrazem na segment školství) Mgr. Klára Kavanová Mušková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické plánování (S důrazem na segment školství) Mgr. Klára Kavanová Mušková."— Transkript prezentace:

1 Strategické plánování (S důrazem na segment školství) Mgr. Klára Kavanová Mušková

2 Strategické plánování odpovídá na tři základní otázky: 1. Kde jsme? 2. Kam jdeme, jaký je náš cíl? 3. Jak se do zvoleného cíle dostaneme?

3 Základní kroky strategického plánování První krok - Příprava Druhý krok - Formulace mise a vize Třetí krok – vyhodnocení situace Čtvrtý krok – Příprava strategií, cílů a záměrů Pátý krok – Vyhotovení písemného plánu

4 Respektive: Na počátku všeho je strategická ROZVAHA (být Thinker & Leader) “No-one can claim to be a system leader unless they are also a system thinker. “ Nikdo se nemůže nazývat systémovým lídrem, pokud nepřemýšlí systémově (Hopkins, 2007: 15) http://www.strategicproductmanager.com/2010/07/16/professional- thinker/

5 Hlavní principy systémových změn System-wide reform School improveme nt Teaching & Learning System Leadership Hopkins, 2007: 15

6 Kdo jsou systémoví lídři? “Systémoví lídři jsou ředitelé, kteří si jsou ochotni nést na svých bedrech systémovou roli, to je podporovat zlepšování v jiných školách stejně jako ve své vlastní.” (Hopkins & Higham, 2007: abstract)

7 Charakteristické znaky strategického plánování delší období. 1) Je zaměřeno na delší období. na celek 2 Je zaměřena na celek - školu. otevřeným systémem záměrů a cílů. 3. Je otevřeným systémem záměrů a cílů. Cíle stanovuje globálně 4. Cíle stanovuje globálně v hrubých rysech. trvalé výhody 5. Je zaměřeno na získáni či udržování trvalé výhody před konkurencí. spolupráci vedení školy a zástupců rodičů a zřizovatele. 6. Vyžaduje těsnou spolupráci vedení školy a zástupců rodičů a zřizovatele.

8 Konkretizace etap strategického plánování 1.Identifikace vize a poslání školy. 2. Analýza vnějšího prostředí s vyhodnocením rizik a příležitostí 3. Analýza vnitřního prostředí s identifikací silných a slabých stránek školy. 4. Stanovení strategických cílů. 5. Tvorba a výběr vzdělávacího programu. 6. Formulace plánu na základě zvolené strategie.

9 Příklad z praxe

10 Systém provázání plánu s evaluací

11 poslání) Identifikace MISE (poslání) a vize školy Poslání sjednocující filosofií by mělo být sjednocující filosofií managementu školy, zřizovatele a rodičů (případně i zaměstnanců) o budoucnosti školy

12 Záměr a mise Záměr je konečný výsledek čí cíl, který se organizace snaží dosáhnout. Záměr je odpovědí na otázku „Proč tato organizace existuje?" Odpovědí je dosažení tohoto záměru. Mise je běžně chápána jako širší koncept. Mise je synonymum s termínem formulace hlavního cíle organizace.

13 Poslání se vyznačuje: Poslání se vyznačuje:  orientací na budoucnost;  orientací na cílovou skupinu (žáci, rodiče, veřejnost);  orientací na zaměstnance;

14 Vizi definovat lze definovat jako představu (ideu) o tom, jakou školu chce její management vytvořit. orientace na budoucnost Základem vize je orientace na budoucnost, jedinečnost. sdělitelnost a komunikace Dobrá sdělitelnost a komunikace (tj. jasná a jednoduchá formulace vize).

15 VIZE Martin Luther King, Jr. řekl: „Mám sen" a co následovala byla vize, která změnila celý národ. Tato proslulá řeč je dramatický příklad síly, která může být vyvolána osobou, která umí komunikovat strhující vizi budoucnosti.

16 Strategický cyklus

17 vnějšího prostředí Analýza vnějšího prostředí s vyhodnocením rizik (hrozeb) a příležitostí Analýza vnějšího prostředí : Jaké vnější faktory ovlivňují činnost školy? Které z těchto faktorů jsou dominantní v současnosti? Jak se budou tyto jednotlivé faktory či jejich skupiny vyvíjet v budoucím období, které z nich budou v budoucnu dominantní?

18 Analýza vnějšího prostředí s vyhodnocením rizik (hrozeb) a příležitostí Analýza obecného prostředí - STEEP analýza STEEP analýza hodnotí kontext - popisuje faktory, které ovlivňují naši činnost K hodnoceni používá pěti hledisek: S S.  sociální a demografické T T.  technické a technologické E E.  ekonomické E E.  ekologické P P.  politické

19 vnitřního prostředí Analýza vnitřního prostředí s identifikací vlastních silných a slabých stránek Vnitřní analýza školy zahrnuje: a) analýzu lidských zdrojů školy b) analýzu finančních zdrojů školy c) analýzu hmotných aktiv školy d) analýzu nehmotných aktiv (informační technologie apod.) e) marketingový audit

20 Provázanost komponent strategického plánu

21 Stanovení strategických cílů Charakteristické znaky cílů - atributy SMART: S. specifické - konkrétní jednoznačné vymezení žádoucích stavů; M. měřitelé - cíle mají být měřitelné kvantitativními či kvalitativními ukazateli. Neměřitelnost cíle vede k tomu, že je obtížné s konečnou platností konstatovat splnění či nesplnění cíle; A. akceptovatelné - ve strategických cílech se obvykle odrážejí a kompromisně slaďují rozdílné zájmy interních a externích skupin (zřizovatel, rodiče, žáci, aj.), které musí brát management v rozdílné míře a podle mocenského významu v úvahu; R. reálné cíle - mají být splnitelné a pokud možno optimistické nesplnitelnost cílů působí demotivačně T. časové - vymezená soustava cílů vedoucích k žádoucim stavům, musí být nutně doplněna časovým harmonogramem jejich plněni.

22 Specifické strategie Dílčí strategie: a) vzdělávací strategie b) finanční strategie c) personální strategie d) informační strategie

23 S T R A T E G I E LIDSKÉZDROJEFINANČNÍZDROJE MATERIÁL OVÉ ZDROJE INFORMAČ NÍ ZDROJE CÍLE

24 Autoevaluace Reflexe a sebereflexe Analýza území, reflexe. Priority. Priority území Inspirace Akční plán území Priority rozvoje školy Plán akcí – projektový záměr školy Realizace a monitoring projektu školy Realizace projektu území/téma Sdílení zkušeností, monitoring Vize. Priority vzdělávací politiky. Data. Metodika. Schéma strategických postupů

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Strategické plánování (S důrazem na segment školství) Mgr. Klára Kavanová Mušková."

Podobné prezentace


Reklamy Google