Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porady s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porady s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi"— Transkript prezentace:

1 Porady s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi
Oddělení správy škol Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK únor 2010

2 Vybrané změny právních předpisů
zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – změny se dotkly mnoha oblastí (účinnost od 5. 3., některá ustanovení od ) zákon č. 350/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů – zrušení povinnosti pro ředitele škol nebo ŠZ podávat prohlášení o majetku (účinnost od ) zákon č. 378/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) – odložení „nové“ maturitní zkoušky o jeden rok (účinnost od ) zákon č. 422/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících – odklad lhůty pro splnění kvalifikačních předpokladů u pedagogických pracovníků z pěti na deset let; povinnost zahájit studium pro získání odborné kvalifikace do (účinnost od )

3 Vybrané změny právních předpisů
vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí – stanoví výčet školských zařízení (účinnost od ) vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (účinnost od ) vyhláška č. 400/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – změny v oblasti praktického vyučování a odborného výcviku (účinnost od )

4 Rejstřík škol a školských zařízení
Podání žádosti - v řádném termínu – doručení žádosti na příští školní rok KÚ do ; v případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede MŠMT, KÚ postoupí žádost se svým vyjádřením MŠMT do 30. listopadu - v mimořádném termínu - během roku a pouze ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele; součástí žádosti musí být zdůvodnění mimořádného termínu (např. sloučení, rekonstrukce, zrušení školy nebo školského zařízení během roku) Nedostatky žádostí - chybí odůvodnění nebo zdůvodnění podání žádosti v mimořádném termínu - při zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí/žáků/stravovaných je nutné doložit k žádosti kladné závazné stanovisko krajské hygienické stanice s uvedením počtu dětí/žáků/stravovaných, které lze v daných prostorách školy nebo školského zařízení vzdělávat nebo poskytovat školské služby

5 Rejstřík škol a školských zařízení
Kontrola souladu statistických výkazů s rejstříkem škol a školských zařízení - kontrolováno 955 škol a školských zařízení, 12 typů výkazů, 4300 položek - nesoulad u obecních škol a školských zařízení nalezen v 15 případech - sankce v případě překročení kapacit: a) nefinancování nad rámec stanovené kapacity v rejstříku škol b) upozorňující dopis řediteli a zřizovateli Škola/školské zařízení Zjištěný nesoulad Mateřské školy 4 Základní školy – obory 2 Školní družiny Zařízení školního stravování 5 Celkem 15

6 Rejstřík škol a školských zařízení
Různé - v souvislosti s inspekční činností ČŠI nebo žádostí o finanční prostředky z EU je nutné předložit aktuálně platný výpis z rejstříku škol a školských zařízení; požadavky je možné zasílat elektronicky (kontakt viz níže) - kapacita zařízení školního stravování - zahrnují se děti, žáci nebo studenti, jimž je zabezpečováno školní stravování (příprava, výdej nebo příprava a výdej stravy) v rámci hmotného zabezpečení; nezahrnují se cizí strávníci a zaměstnanci škol a školských zařízení - kapacita školního klubu - v rejstříku škol a školských zařízení se neuvádí nejvyšší povolený počet žáků, povinností ředitele školy je dodržet stanovisko krajské hygienické stanice - pokud ředitel základní školy převede žáka se souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení do oboru Pomocná škola (od Základní škola speciální) musí mít tento obor zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení - zodpovědná osoba: Ivana Lukešová, DiS., tel.: ,

7 Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole
Podrobné informace k přijímacímu řízení a zápisovým lístkům: Krajský úřad  Veřejná správa  Školství  Přijímací řízení Systém přijímacího řízení se oproti předchozímu školnímu roku nemění: - pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat tři přihlášky - pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen - přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy na tiskopisu předepsaném ministerstvem v termínu: a) denní forma vzdělávání - do 15. března nebo do 30. listopadu, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou b) jiná než denní forma vzdělávání – do 20. března nebo do 30. listopadu, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - zápisový lístek – k potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední škole

8 Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole
Zápisový lístek - žákům základních škol vydává zápisové lístky základní škola, všem ostatním krajský úřad - o zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou - v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek - lze použít prázdné formuláře zápisových lístků z loňského roku - nová aplikace - umožňuje požádat o zápisový lístek krajský úřad pomocí elektronického formuláře, viz webové stránky Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu - zodpovědná osoba: Daniel Cinař, DiS., tel.: ,

9 Asistent pedagoga v případě zájmu o udělení souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga sledujte aktuality školství na webových stránkách Moravskoslezského kraje (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/skoly.html), aktualizace bude provedena v květnu žádost je nutné podat v termínu, je třeba řádně zdůvodnit potřebu, mít v souladu platovou třídu a náplň práce prioritní možností získání finančních prostředků je účast v rozvojovém programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“ vyhlašovaném MŠMT; žádosti se soustřeďují na krajském úřadě - zodpovědná osoba: Ing. Václava Martinásková, tel.: 595 622 468 v souvislosti se zapojováním škol do tohoto i dalších rozvojových programů si dovolujeme upozornit na nutnost zasílání příslušných podkladů ve stanovených termínech a odpovídající kvalitě.

10 Různé Projekt „EU peníze školám“ - finanční podpora projektů základních škol v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.4 - vyhlášení průběžné výzvy je plánováno na 1. čtvrtletí roku 2010 (alokace 4,5 mld. Kč) - zjednodušené zpracování žádostí na základě vytvořených šablon klíčových aktivit (školy by měly zvládnout zpracování projektu samy) - je možné využít konzultace ČŠI - zaměření podpory: čtenářská a informační gramotnost; cizí jazyky; využívání ICT; matematika; přírodní vědy; finanční gramotnost; inkluzívní vzdělávání - více informací: nebo

11 Různé Projednávání návrhů na změnu zákonů v Poslanecké sněmovně
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – úprava ustanovení týkajících se maturitní zkoušky - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zejména úprava ustanovení týkajících se kvalifikačních předpokladů pro výkon pedagogického pracovníka   - navrhované znění změn zákonů je možno nalézt na   Očekává se novela vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Porady s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných obcemi"

Podobné prezentace


Reklamy Google