Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žák se specifickými poruchami učení (SPU) a ADHD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žák se specifickými poruchami učení (SPU) a ADHD"— Transkript prezentace:

1 Žák se specifickými poruchami učení (SPU) a ADHD
na gymnáziu á Kristina Konečná

2 Obsah a cíl přednášky Jedna věta č.1 č.2 č.3

3 Specifické poruchy učení (SPU) a chování (SPCH) na gymnáziu
Primární problematika (dyslexie – specifická porucha čtení, dysgrafie – spec. porucha psaní, dysortografie – spec. porucha pravopisu, dyskalkulie – spec. porucha matematických dovedností, ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou) Sekundární problematika a) výukové obtíže, nedostatky ve vědomostech b) psychické potíže !!! Nově diagnostikovaní žáci se SPU nebo SPCH

4 Dyslexie Jedná se o poruchu čtení, dítě v porovnání s dětmi stejného věku podává ve čtení horší výkon. Obecné schopnosti daného dítěte jsou na vyšší úrovni . primární: pomalé tempo, obtížně čtou malá písmena a určité fonty (patky) zvýšená specifická chybovost (záměna písmen apod.) nižší porozumění , text si musí číst několikrát b) sekundární: nechuť ke čtení, zvláště hlasitému nevyhledávají četbu ve volném čase

5 Dyslexie – důsledky a možnosti podpory
Předmět Důsledky poruchy Možnosti podpory, úprav učiva Literatura Nechuť ke čtení, velká chybovost Pomalé čtení bez porozumění Chybí potěšení z četby Omezit / vynechat hlasité čtení před třídou Zmenšit počet povinných knih v rámci čtenářského deníku, případně povolit i vlastní knihy – zjednodušené, případně povolit využití audionahrávky ČJ Obtíže s přečtením a autokontrolou diktátů, doplňovaček, přepisů Poskytnou více času na vypracování a kontrolu, zkrátit úkol Odlišit chyby z neznalosti od chyb z nesprávného přečtení textu Využít ústního ověření znalostí M Obtíže při řešení slovních úloh Obtíže v řešení příkladů (záměna znamének, chybně přečtená čísla apod.) Poskytnout více času, zkontrolovat správnost porozumění zadání Odlišovat tyto specifické chyby od nespecifických, důležitý je postup Naukové předměty Obtíže v tempu, přesnosti čtení, porozumění (zápisků na tabuli, prezentaci, v knize, v sešitě, …..) Poskytnout více času na přečtení, zpracování zápisků, případně zkrátit úkol a dovolit částečnou pomoc od spolužáka Umožnit převést výukový text do fontu, který je pro žáka snažší na čtení Cizí jazyky Obtíže v tempu čtení, zvýšená chybovost, snížené porozumění – vše je ještě výraznější než v českém jazyce  Omezit / vynechat hlasité čtení před třídou Preferovat ústní zkoušení

6 Dysgrafie Definice: Jedná se o specifickou poruchu grafického projevu. Podkladem je porucha motoriky, porucha automatizace pohybů, koordinace. Porucha není jen o neschopnosti psát čitelně, ale promítá se i do: - pomalého tempa psaní - celkové úpravy sešitů - kvality rýsování, kreslení Dysgrafie se těžko ovlivňuje, ale relativně dobře kompenzuje.

7 Dysgrafie – konkrétní projevy a možnosti pomoci
Předmět Důsledky poruchy Možnosti podpory, úprav učiva Český jazyk, cizí jazyky Obtíže s úpravou, s tempem psaní Při hodnocení volit i alternativy místo písemných prací – doplňovačky, ústní zkoušení; respektovat tempo psaní M Záměny v tvarově podobných číslech Neudrží správný zápis (např. u příkladů pod sebou) Snížená kvalita rýsování Hodnocení s tolerancí Používat čtverečkový sešit Naukové předměty Obtíže s pořizováním zápisků z výkladu    Obtíže při vypracování domácích písemných prací / projektů Obtíže při písemném zkoušení Podle stupně postižení – umožnit okopírovat si zápisky od spolužáka, umožnit používání laptopu nebo skeneru, případně dát k dispozici prezentaci Umožnit práci odevzdat v elektronické formě Volit alternativní způsoby – ústní zkoušení, výběr z možných odpovědí, poskytnout dostatek času na vypracování

8 Dysortografie Dysortografie je specifická porucha pravopisu, vznikající na základě poruchy sluchového vnímání, sníženého jazykového citu, poruchy krátkodobé sluchové paměti a schopnosti intermodality. „dávají“ – měkké i. Kdo co dávají? Je to podle toho filmu. „vinikající“ – po „v“ měkké „i“, není to vyjmenované slovo „film“ – „f“ je měkká souhláska „šli“ – měkké „i“. Kdo, co šli? Tak asi měkké…. Všechna zvířata jsou měkká.. „poly“ – pole jako růže „objely“ – je to měkká souhláska Tento žák má doplňovačky podle jednotlivých gramatických jevů: 1 – 2, smíšené 1 – 3.

9 Dysortografie – konkrétní projevy a možnosti podpory
Předmět Důsledky poruchy Možnosti podpory, úprav učiva Český jazyk Velká chybovost zvláště v diktátu; neumí užít naučená gramatická pravidla; selhává v učivu, kde je nutný jazykový cit – slovní druhy, určení pádu, jazykové rozbory, … Slohové práce jsou většinou podprůměrné Možnost využívat gramatické přehledy, poskytnout více času na osvojení nové gramatiky, tolerantní hodnocení specifických chyb, zkrácení písemných prací (více času na kontrolu) Poskytnout dítěti strukturu, tolerantní hodnocení M Problémy u „diktovaných“ pětiminutovek Dát práce v písemné podobě Naukové předměty Potíže se zaznamenáním diktovaných zápisků Možnost okopírovat zápisky, dát jim je v tištěné podobě Cizí jazyky Velká chybovost, zvláště v psaném projevu i v poslechu, mluveném projevu (pro dítě je to další cizí jazyk) Je třeba pomoci hledat cestu, kterou se mu jazyk lépe osvojuje (sluchovou x zrakovou) Zaměřit se na základy slovní zásoby a gramatiky Omezit hlasité čtení Pro hodnocení využívat spíše doplňovačky, ústní zkoušení

10 Dyskalkulie Jedná se o specifickou poruchu matematických schopností - potíže jsou spíše v ovládání základních matematických úkonů než vyšší matematiky. Obtíže se projevují nejen v matematice, ale i v chemii, fyzice a často i v zeměpisu (špatná orientace na mapě).

11 ADHD, ADD Jedná se o poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Vzniká na základě odchylek funkce CNS, může se projevit vliv dědičnosti. Setkáváme se také s pojmem ADD (Attention Deficit Disorder), zde se jedná pouze o poruchu pozornosti (děti nesoustředěné, ale spíše pasivní, pomalé). Pozor – v tomto věku se mohou přidružovat psychické problémy (úzkost, deprese, neurózy) Mýty: ADHD neexistuje, jde pouze o nevychované děti Dítě by nemělo vědět, že jde o nemoc, bude se na to vymlouvat Když se dítě fyzicky unaví, bude klidnější Není správné měnit chování pomocí léků ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Mýty 1 – nejsou schopné odpočívat, to je vyčerpává Mýty 2 – měníme obtíže plynoucí z chování

12 Hodnocení Důležité je, umožnit dítěti podávat takové výkony, které nejsou zkreslené jeho poruchou . Pokud má žák zohledněné hodnocení, mělo by být zajištěno aby: bylo skutečně jen v těch konkrétních oblastech, které žák nemůže zvládnout, žák i rodiče byli o tomto zohlednění informováni. Jako alternativu můžeme využít slovní hodnocení.

13 Kde vyhledat pomoc? Třístupňový model Učitel
2. Školní poradenské pracoviště (ŠPP) školní speciální pedagog – Mgr. Konečná školní psycholog – Mgr. Krausová metodik prevence – Mgr. Manasová výchovný poradce – Mgr. Vosmik 3. Poradenské zařízení SPC, PPP, SVP

14 Prognóza Nejdůležitější v tomto věku začíná být vlastní přístup dítěte / mladistvého…… „ … byl jsem diagnostikován jako dyslektik a dysgrafik. Podle mého dnešního soudu to byla největší chyba. ….. škola byla upozorněna, že je nevhodné, abych z jazykových předmětů měl horší známku než o jeden stupeň vzhledem k ostatním…. Tím veškerá snaha o jakoukoliv kompenzaci mého handicapu padla“ „Mít dyslexii bylo pro mě velkou výhodou. Musela jsem více pracovat, abych se vyrovnala vrstevníkům. Tím jsem získala pracovní vytrvalost a morálku.“ ……. přesto však stále potřebují pomoc a pochopení učitelů, rodičů i odborníků. Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Žák se specifickými poruchami učení (SPU) a ADHD"

Podobné prezentace


Reklamy Google