Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY."— Transkript prezentace:

1 ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

2  Legislativní prostředí MZ je upraveno:  Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  Vyhláškou č. 177 o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

3  Školský zákon 561/2004 Sb. definuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jako jedince se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním  Stanovuje, že podmínky konání maturitní zkoušky (dále jen MZ) budou upraveny žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

4  žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, vadami řeči, žáci se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra, se souběžným postižením více vadami)  žáci s přiznaným zdravotním znevýhodněním (žáci dlouhodobě nemocní, žáci s lehčími zdravotním poruchami)

5  Je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat MZ za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím) potřebám.

6  samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením - speciálních středních školách  o žáky individuálně nebo skupinově integrované ve středních školách běžného typu  o žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kteří se vzdělávají na školách běžného typu a přitom nejsou integrovaní, ale je jim individualizovaná výuka na základě odborného posouzení školského poradenského zařízení

7  je umožnit žákům s SVP konat MZ za takových podmínek, aby se minimalizoval vliv jejich handicapu na výsledky zkoušek a zároveň byla v nejvyšší možné míře zachována objektivita a srovnatelnost výsledků zkoušky s výsledky nepostižené (intaktní) žákovské populace

8  Pro účely společné části maturitní zkoušky se žáci dělí do skupiny I-III podle míry požadovaných uzpůsobení.  Žák je za účelem maturitní zkoušky za uzpůsobených podmínek zařazen pouze do jedné ze 3 skupin. Zařazení se týká všech předmětů a částí maturitní zkoušky.

9  Žáci se specifickou poruchou učení  (dyslexií, dysgrafií a dysortografií či jejich kombinacemi),  žáci s dyspraxií, dále žáci s projevy hyperaktivity,  hypoaktivity, s projevy impulzivity a poruchou  pozornosti.  Žáci mají obtíže se čtením běžného textu, ale  pracují se zkušební dokumentací bez úprav

10  Žáci s SPU ( viz. skupina I), dále jsou zde zařazeni žáci s poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti (afázií, dysfázií).  Žáci mají vážnější potíže s přečtením a porozuměním textu i se psaním a proto pracují s upravenou zkušební dokumentací.

11  Žáci se souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra, žáci s těžkým narušením komunikační schopnosti.  Žáci mají vážné obtíže s přečtením a porozuměním textu, s psaním. Vzhledem k funkčním důsledkům svého postižení potřebují ke čtení,porozumění a psaní upravenou zkušební dokumentaci ( popř. služby asistenta- ne v případě SPU).

12 Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

13 Žáci jsou testováni v samostatné učebně odděleně od žáků intaktních z důvodů  odlišného časového limitu  používání kompenzačních pomůcek

14 Žákům s PUP MZ se přiznává navýšení časového limitu v rozmezí 25-100% podle vzdělávacích potřeb žáka a to takto: Skupina I - 25% Skupina II - 50% Skupina III - 100%

15 Pravidla užívání kompenzačních pomůcek v rámci maturitní zkoušky upravuje metodický pokyn  speciální trojhranné psací náčiní  zvýrazňovače  záložka  slovník spisovné češtiny  PC  překladový slovník

16 Žáci ze skupiny I pracují s dokumentací bez úprav (tj. po obsahové i formální stránce se neliší od dokumentace pro žáky intaktní populace). Žáci skupiny II. a III. pracují s upravenou zkušební dokumentací Úpravy po formální stránce  zvětšení písma (až na 26 bodů)  členění textu  zvýraznění klíčových slov  zápis odpovědi přímo do testového sešitu

17  Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro běžnou populaci.

18  K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ (zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit odborný posudek, který vypracuje příslušné školské poradenské zařízení (SPC nebo PPP)

19  Žák požádá školské poradenské zařízení o vypracování odborného posudku  žádost o vyšetření musí podat písemně nebo telefonicky v termínu od 1. května 2011 do 30. září 2011 Později zaslaným žádostem nemusí naše PPP vyhovět.  měl by se obrátit na školské poradenské zařízení, kde byl dosud v evidenci  pokud bude žádat o vyšetření v našem zařízení, bude vyzván, aby si vyžádal zaslání dokumentace příslušné PPP, SPC popř. odborného lékaře  pokud dosud nebyl v evidenci školského poradenského zařízení a studoval za běžných podmínek, nebude zařazen mezi žáky s PUP MZ a měl by MZ konat za běžných podmínek  žák zajistí vyplnění dotazníku školy, kde vyučující podrobně popíší výukové obtíže žáka (dotazník na webových stránkách www.pppfm.cz)

20  Vyšetření včas zaslaných žádostí proběhne nejpozději do 2. 12. 2011.  Vyšetření v PPP nebo SPC nezaručuje předem, že bude zařazen mezi žáky s PUP MZ.  Podle potřeby bude provedeno psychologické a speciálně pedagogické vyšetření.  Pokud bude žák na základě výsledku vyšetření zařazen mezi žáky s PUP MZ bude mu příslušným poradenským zařízením vystaven odborný posudek.  Posudek obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišnosti hodnocení.

21  Odborný posudek školského poradenského zařízení přiloží žák k přihlášce k MZ.  Ředitel na základě posudku umožní žákovi konat MZ za uzpůsobených podmínek.  Podmínky jsou uzpůsobeny žákovi vždy, pokud zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok.  V případech, kdy trvá dobu kratší než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání MZ, uzpůsobí podmínky pro konání MZ ředitel školy po dohodě s daným školským poradenským zařízením.  Ředitel školy seznámí žáka s PUP MZ a jeho zákonného zástupce s úpravami podmínek a způsobu konání MZ nejpozději jeden měsíc před konáním první´zkoušky nebo části zkoušky MZ.

22  Uzpůsobené podmínky konání MZ nezahrnují možnost prominutí zkoušek  Předpoklad efektivity navržených opatření se opírá o to, že žák je doposud ve výuce využíval, je na ně zvyklý (bezpečně zvládá obsluhu kompenzačních pomůcek, je zvyklý na komunikaci s asistentem apod.)

23 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google