Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova dnešního semináře 1.Hodnocení domácího úkolu 2.Přehled metod analýzy a výzkumu veřejné politiky, jejich použití v DP 3.Informace k příštímu semináři.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova dnešního semináře 1.Hodnocení domácího úkolu 2.Přehled metod analýzy a výzkumu veřejné politiky, jejich použití v DP 3.Informace k příštímu semináři."— Transkript prezentace:

1 Osnova dnešního semináře 1.Hodnocení domácího úkolu 2.Přehled metod analýzy a výzkumu veřejné politiky, jejich použití v DP 3.Informace k příštímu semináři – Vaše prezentace – zadání její základní struktury 4.Metoda analýzy/výzkumu (jednání) aktérů? 1 25.11.2011

2 1. Hodnocení domácího úkolu 2

3 Odevzdáno 31 úkolů V termínu 3

4 Nejčastější slabiny – vymezení problému I. Vymezení výzkumného problému úplně chybí nebo není problém specifikován (přílišná obecnost) Chybí kontext výzkumného problému Chybí odkazy (podložení konstatovaných faktů) Zjednodušení problému, černobílé vidění problému, problém není z pohledu veřejně – politického Popisnost, chybí hodnocení Místo vymezení problému pasáže patřící spíše do teoretických východisek (definice, dlouhé citace apod.) 4

5 Příliš úzké zaměření (málo ambiciózní) X příliš široce pojaté Strom problémů uveden, ale není s ním pracováno v textu, další použití modelů? Jde o nějakou komparaci dané problematiky (např. důchodové systémy, bezdomovectví), ale není nikde vysvětleno co je problémem Neodborný slovník (hovorové výrazy) Nejčastější slabiny – vymezení problému II. 5

6 Cíle a otázky Provedení převážně na vyšší úrovni než vymezení problému Někdy až z této části pochopení „o co v DP jde“ Otázek někdy příliš mnoho, zbytečně nepřehledné Příliš jednoduché, popisné (odvíjí se od vymezení nedostatečného vymezení problému) 6

7 Příklad- nespecifikace, nerozpracované, chybí kontext Veřejně politickým problémem, kterým se budu ve své diplomové práci zabývat je téma vzrůstajícího počtu domácností, které nedosáhnou na vlastní bydlení. Cílem bude zodpovědět na otázku, proč nastává situace, že lidé nedosáhnou na vlastní bydlení. 7

8 Nedostatečné vymezení problému, příliš široké, obecné „ Analýza rizik spojených s nelegálním zaměstnáváním na českém trhu práce“ Předmětem diplomové práce bude analýza socioekonomických rizik spojených s nelegálním zaměstnáváním a jejich dopad na sociální politiku. Nelegální zaměstnávání je problémem pro společnost, vzhledem k rizikům pro systém, kterým je např. stav bez ochrany, zejména finanční, před sociálními riziky jako je nemoc, ztráta příjmu v případě nezaměstnanosti, kterým se tito pracující vystavují, protože že nemají sociální pojištění. Na druhou stranu do systému sociálního pojištění nepřispívají, ba naopak v případech sociální pomoci a podporu finanční prostředky odčerpávají. Nelegální zaměstnávání deformuje pracovní trh a maří úsilí o účinnou regulaci pracovní migrace. Nelegální migranti představují též nemalé bezpečnostní riziko, a to z hlediska trestné činnosti. 8 Zvolený problém je aktuální. Vhodné je však si jej začít již na začátku modelovat, zajímat se o příčiny, vyčlenit sociální důsledky. Zjistit kdo jej už zkoumal – vstupní rešerše Co způsobilo/umožnilo v ČR, že tento fenomén se tak rozšířil? Cena práce, ekonomický růst, podmínky práce, lidská práva.

9 Přílišné zjednodušení (černobílé vidění) Předmětem zkoumání bude systém nemocenského pojištění, zejména jeho změny v letech 2008 – 2011. V diplomové práci bude upozorněno na mezery v zákoně o nemocenském pojištění, které umožňují "nadužívání" dávek. Nový zákon č. 187/2006 Sb. účinný od 1. 1. 2009 měl eliminovat řadu závažných i méně významných problémů. Po více než dvou letech platnosti nového zákona lze přijatá opatření proti zneužívání zhodnotit. Každodenní praxe okresních správ sociálního zabezpečení ukazuje, že i přes posílení ochranných prvků není vyloučeno spekulativní jednání některých pojištěnců a netypické jednání další aktérů nemocenského pojištění. Název: Změny systému nemocenského pojištění po roce 2009 a jejich socioekonomické efekty Více konkrétně, strukturovat příčiny problému, kdo už tento problém v ČR zkoumal? Pracujte s modely. 9

10 Cíle už jsou lépe formulovány (problém a cíle nekorespondují) Cílem diplomové práce je analyzovat (lépe však vyhodnotit) a kriticky reflektovat změny systému nemocenského pojištění a jejich socioekonomické efekty. Dílčí cíle: –Analyzovat vývoj právního rámce v oblasti nemocenského pojištění v letech 2008 – 2011 v kontextu socioekonomického vývoje České republiky –Analyzovat a hodnotit dopady změn systému nemocenského pojištění jak v oblasti ekonomické, tak sociální –Analyzovat zájmy a postoje všech zúčastněných aktérů –Diskutovat rozhraní mezi ekonomickými a sociálními cíli změn systému nemocenského pojištění –Navrhnout doporučení na změny v právním rámci 10 Jak daleko se dostaneme s naším poznáním, jestliže jej omezíme u aktérů jenom na zájmy a postoje?? Analýza politiky je vědou o jednání aktérů !!!! Jakmile se zaměříte na hodnocení, musíte začít pracovat s cíli,funkcemi, ukazateli

11 Funkce financování zdravotnictví 11 Zdroj: Kutzin 2010 Příklad: ukázka systémového přístupu se zaměřením a funkce a cíle systému

12 Výchozí problémy 12 FINANCOVÁNÍ zdravotnictví Tvorba zdrojů (daně, pojistné, přímé platby) Alokace zdrojů (rozdělení v rámci segmentů péče, medicína, podpora zdraví) Užití zdrojů (efektivita-výsledky, získaná hodnota, value for money) Celkové hodnocení Nerovnosti, nespravedlnost, řízení rizika. Vyváženost příjmů- výdajů-výsledků. Dodržení lidských práv se vztahem ke zdraví Nespravedlnost zátěže platbou, solidarita. Komplikované pluralitní a smíšené modely pojištění. Morální hazard, výběr lepších pojištěnců Problémy s cenami, efektivitou produkce Přefinancování segmentů péče – jako léčiva, akutní nemocnice. Podfinancování primární péče, dlouhodobé péče Příklad: strukturace problémů ve vztahu k funkcím celého systému

13 Současná česká společnost a její problémy - REALITA Smysl věcí v naší současné společnosti je dosti často postaven na hlavu Cíle a funkce různých sociálních systémů jsou často zneužívány pro zcela jiné účely Jde o klientelismus tvůrců politik, kteří slouží zájmovým skupinám a ztratili odpovědnost svého jednání vůči společnosti 13 Jde o to, jak se nám podaří postihnout hloubku těchto problémů, jejich příčiny, jejich sociální důsledky, jaké si dokážeme vymezit hodnotící rámce.

14 Hodnotící rámce, ukazatele Koncept udržitelného rozvoje –Sustainable development Ukázky hodnotících rámců: –Social impact assessment –Impact assessment –Environmental impact assessment –Health impact assessment –Social development (www.un.org)www.un.org –Freedom of development (A. Sen) –Human development index (vzdělání, zdraví) –Lidská práva 14 S těmito koncepty se můžete rychle seznámit prostřednictvím anglické verze wikipedie a dalších odkazů tam uvedených

15 Příčiny současných společenských problémů jsou podstatně rozsáhlejšího charakteru: Viz např. knihy: JUDT, T. Zle se vede zemi, Pojednání o naší současné nespokojenosti. Rybka Publishers 2011 Žižek, S. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška. Aneb proč musela utopie liberalismus zemřít dvakrát. Rybka Publishers 2011 Švihlíková, I. Globalizace a krize. Souvislosti a scénáře. Grimmus,, Jihlava 2010 Suša, O. Globalizace v sociálních souvislostech současnosti. Diagnóza a analýza. Filosofia Praha 2010 15

16 Význam chápání/porozumění celků, celých systémů, jejich kontextů Je dobré, když se zajímáte o společenský, ekonomický a politický kontext Nejde jenom o to, abychom se soustředili na vztah vybraného okruhu proměnných (jako např. dávka-motivace, agenda politiky podle průzkumu veřejného mínění, které předtím bylo zmanipulováno Žijeme bohužel v době, kdy je demokracie utlumována zájmovými skupinami, veřejnost je manipulována 16

17 Málo ambiciózní, nic nového Ve své diplomové práci se zaměřím na současnou situaci dlouhodobé nezaměstnanosti v Praze, popíšu které skupiny osob jsou dlouhodobou nezaměstnaností nejvíce ohroženy. Hlavním cílem mé práce je zjistit, zda dávky v hmotné nouzi motivují dlouhodobě nezaměstnané osoby k hledání si zaměstnání. 17 Názorný příklad pozitivistického přístupu, jehož cílem je sledovat vztah dvou proměnných? DÁVKA- MOTIVACE. Faktorů je ve hře ale na obou stranách více. Vyřešíme vše jenom penězi??

18 Dobrá formulace problému I. ?? Předkládaným veřejněpolitickým problémem je otázka, zda zvýhodněné postavení žen (a současně tedy i znevýhodnění mužů) v systému důchodového pojištění v České republice je v souladu se závaznými právními akty a strategickými dokumenty Evropské unie. Anebo jsou muži v českém sociálním pojištění ve srovnáni se ženami systémově znevýhodňováni či dokonce diskriminováni? A jaká opatření by měla v tomto případě ČR na základě legislativy či právně nezávazných doporučení Evropské unie přijmout? „Stanovení důchodového věku pro muže a ženy v ČR prizmatem EU s důrazem na princip genderové rovnosti“ 18

19 Dobrá formulace problému I. Současný systém financování sociálních služeb je považován za nevyhovující z následujících důvodů: ….. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že současný systém financování sociálních služeb je neefektivní, jelikož se velká část finančních prostředků nevrací zpět do systému, poskytovatelé se stávají závislými na poskytování dotací ze státního rozpočtu, ale současně dochází k porušení principů dotační politiky a dále zdravotní pojišťovny nedostatečně hradí náklady ošetřovatelské a rehabilitační péče u uživatelů pobytových sociálních služeb. Tyto příčiny vedou ke stagnaci celého českého systému sociálních služeb. 19

20 Zřejmě příliš široké, nad rámec jedné DP - K jakým zásadním změnám došlo s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v systému sociálních služeb? - Jakým způsobem jsou financovány sociální služby a zdravotní péče v současné době? - Jaké jsou hlavní problémy v oblasti financování sociálních služeb? Jaké hlavní problémy jsou v oblasti financování zdravotně – sociální (dlouhodobé péče)? - Jakým způsobem mají uživatelé zajištěny sociální a zdravotní potřeby a z jakých zdrojů je tato péče hrazena? - Jak hodnotí poskytovatelé sociálních služeb současné nastavení systému financování sociálních služeb a zdravotní péče? - Kteří aktéři a s jakými zájmy vystupují v rámci nových koncepčních přístupů k řešení dlouhodobé péče? - Jaké změny jsou připravovány v rámci aktuálních koncepčních přístupů k řešení problematiky dlouhodobé péče v ČR? 20


Stáhnout ppt "Osnova dnešního semináře 1.Hodnocení domácího úkolu 2.Přehled metod analýzy a výzkumu veřejné politiky, jejich použití v DP 3.Informace k příštímu semináři."

Podobné prezentace


Reklamy Google