Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2 Obsah přednášky sociální stát sociální politika
subjekty a objekty sociální politiky principy sociální politiky funkce sociální politiky nástroje sociální politiky

3 Obsah přednášky pojmy sociální ochrana „social welfare“
sociální zabezpečení/sociální bezpečnost sociální událost právo sociálního zabezpečení sociální pojištění sociální zaopatření sociální pomoc

4 Sociální stát (social) welfare state
stát se silným veřejným sektorem a výraznými intervencemi vlády do sociální oblasti hlavní cíle sociálního státu zabezpečit lidsky důstojný život pro každého uspokojovat základní potřeby člověka zabezpečit občany při základních životních rizicích, jako jsou nemoc, stáří, zdravotní postižení, nezaměstnanost působit proti ekonomické nouzi každého občana přispívat k tomu, aby byly vyrovnány ekonomické a sociální rozdíly mezi jednotlivými občany vyvíjet sociální aktivitu a vytvářet sociální systém založený na sociální spravedlnosti

5 Vymezení sociální politiky
pojem „politika“ pojem „sociální“ v nejširším slova smyslu v užším slova smyslu v nejužším slova smyslu

6 Pojetí sociální politiky
paternalistické pojetí reziduální pojetí institucionální pojetí

7 Pojem „sociální politika“
= soustavná a cílevědomá činnost sociálních subjektů směřující k vytváření, udržení a fungování sociálního systému

8 Sociální subjekty Hlavní subjekt: stát
Další subjekty: zaměstnavatelé, odborové orgány, obce, občanské iniciativy a spolky, církve a občané, rodiny, domácnosti, jednotlivci

9 Objekty sociální politiky
všichni obyvatelé země určité sociální skupiny a jednotlivci

10 Principy sociální politiky
sociální spravedlnost – 3 dílčí zásady každému stejně, každému podle jeho zásluh, každému podle jeho potřeb sociální solidarita subsidiarita participace

11 Funkce sociální politiky
ochranná preventivní rozdělovací přerozdělovací homogenizační stimulační

12 Nástroje sociální politiky
sociálně právní legislativa ekonomické sociální dokumenty nátlakové akce

13 Sociální ochrana „social protection“
v širší rovině je souhrnem všech nástrojů, kterými se zabezpečují záměry sociální ochrany v užší rovině zahrnuje sociální zabezpečení

14 „Social welfare“ předchůdce „sociální ochrany“
„sociální péče“ – mít se dobře 3 druhy působení: donucení jedince ke konání vlastní činnost sociální státu podpora činnosti nestátních subjektů, které poskytují pomoc a služby

15 Sociální zabezpečení prostředek k uskutečňování cílů sociální politiky
soubor institucí, opatření a zařízení, jejichž prostřednictvím se předchází, zmírňují a odstraňují následky sociálních událostí „sociální bezpečnost“

16 Právní skutečnosti v sociálním zabezpečení
závislé na projevu vůle právní jednání protiprávní jednání nezávislé na projevu vůle právní události protiprávní stavy

17 Sociální události znaky (tíživost, ekonomické dopady, veřejný zájem)
dělení předvídatelné a nepředvídatelné podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení biologické a společenské přirozené a nepřirozené přímé a nepřímé

18 Právo sociálního zabezpečení
Souhrn právních předpisů, které upravují chování subjektů ve společenských vztazích vznikajících při poskytování hmotného zabezpečení či jiné pomoci, jež stát zabezpečuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří v důsledku sociálních událostí nemohou být výdělečně činnými a takové plnění či pomoc potřebují a jejichž nezadatelná sociální práva zaručená ústavou jsou tak ohrožena.

19 Druhy (systémy) sociálního zabezpečení
sociální pojištění sociální zaopatření sociální pomoc

20 Sociální pojištění Finanční systém, ve kterém se občan
nebo někdo jiný občana povinně zajišťuje do budoucna pro případ budoucí sociální události. V ČR zahrnuje pojištění: nemocenské, důchodové, zdravotní, od (??) úrazové pojištění

21 Pojmové znaky povinné pojištění je stanoven osobní rozsah pojištění
je stanoven věcný rozsah je stanoven způsob správy a financování systému (z pojistného)

22 Financování Ze zvláštních fondů oddělených od
státního rozpočtu a vytvářených z přímých účelově určených plateb (pojistného) = fondové financování: kapitálové financování průběžné financování (PAYG – pay-as-you-go)

23 Sociální (státní) zaopatření
Systém, ve kterém stát poskytuje občanům v předem definovaných případech dávky za předpokladu splnění zákonem požadovaných podmínek. u nás v podobě státní sociální podpory systém státních nárokových dávek, pravé „par excellence“ a nepravé

24 Pojmové znaky povinný zákonem upravený redistributivní systém
je stanoven osobní rozsah je stanoven věcný rozsah příjemce dávky finančně do systému nepřispívá systém je financován ze státního rozpočtu

25 Sociální pomoc 3 podsystémy
pomoc v hmotné nouzi (jádro sociální pomoci) sociální péče sociální služby

26 Stěžejní rysy sociální pomoci
důraz na aktivní roli klienta sociální pomoci důraz na občanskou odpovědnost subsidiarita mezi poskytovateli sociální pomoci subsidiarita forem sociální pomoci

27 Pojmové znaky jde o povinný zákonem upravený redistributivní systém
je stanoven osobní rozsah je stanoven způsob ověřování potřebnosti (zkoumání majetku, příjmů) je stanoven věcný rozsah příjemce dávky do systému finančně nepřispívá systém je spravován státem a financován ze státního nebo jiného veřejnoprávního rozpočtu nebo podle jiných pravidel


Stáhnout ppt "ÚVOD DO PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google