Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA 16. 2. 2015 ÚVOD DO PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA 16. 2. 2015 ÚVOD DO PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ."— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA 16. 2. 2015 ÚVOD DO PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2 Obsah přednášky sociální stát sociální politika  subjekty a objekty sociální politiky  principy sociální politiky  funkce sociální politiky  nástroje sociální politiky

3 Obsah přednášky  pojmy  sociální ochrana  „social welfare“  sociální zabezpečení/sociální bezpečnost  sociální událost  právo sociálního zabezpečení  sociální pojištění  sociální zaopatření  sociální pomoc

4 Sociální stát (social) welfare state stát se silným veřejným sektorem a výraznými intervencemi vlády do sociální oblasti hlavní cíle sociálního státu zabezpečit lidsky důstojný život pro každého uspokojovat základní potřeby člověka zabezpečit občany při základních životních rizicích, jako jsou nemoc, stáří, zdravotní postižení, nezaměstnanost působit proti ekonomické nouzi každého občana přispívat k tomu, aby byly vyrovnány ekonomické a sociální rozdíly mezi jednotlivými občany vyvíjet sociální aktivitu a vytvářet sociální systém založený na sociální spravedlnosti

5 Vymezení sociální politiky pojem „politika“ pojem „sociální“  v nejširším slova smyslu  v užším slova smyslu  v nejužším slova smyslu

6 Pojetí sociální politiky paternalistické pojetí reziduální pojetí institucionální pojetí

7 Pojem „sociální politika“ = soustavná a cílevědomá činnost sociálních subjektů směřující k vytváření, udržení a fungování sociálního systému

8 Sociální subjekty  Hlavní subjekt: stát  Další subjekty: zaměstnavatelé, odborové orgány, obce, občanské iniciativy a spolky, církve a občané, rodiny, domácnosti, jednotlivci

9 Objekty sociální politiky  všichni obyvatelé země  určité sociální skupiny a jednotlivci

10 Principy sociální politiky sociální spravedlnost – 3 dílčí zásady každému stejně, každému podle jeho zásluh, každému podle jeho potřeb sociální solidarita subsidiarita participace

11 Funkce sociální politiky ochranná preventivní rozdělovací přerozdělovací homogenizační stimulační

12 Nástroje sociální politiky sociálně právní legislativa ekonomické sociální dokumenty nátlakové akce

13 Sociální ochrana „social protection“ v širší rovině je souhrnem všech nástrojů, kterými se zabezpečují záměry sociální ochrany v užší rovině zahrnuje sociální zabezpečení

14 „Social welfare“ předchůdce „sociální ochrany“ „sociální péče“ – mít se dobře 3 druhy působení:  donucení jedince ke konání  vlastní činnost sociální státu  podpora činnosti nestátních subjektů, které poskytují pomoc a služby

15 Sociální zabezpečení prostředek k uskutečňování cílů sociální politiky soubor institucí, opatření a zařízení, jejichž prostřednictvím se předchází, zmírňují a odstraňují následky sociálních událostí „sociální bezpečnost“

16 Právní skutečnosti v sociálním zabezpečení závislé na projevu vůle  právní jednání  protiprávní jednání nezávislé na projevu vůle  právní události  protiprávní stavy

17 Sociální události znaky (tíživost, ekonomické dopady, veřejný zájem) dělení  předvídatelné a nepředvídatelné  podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení  biologické a společenské  přirozené a nepřirozené  přímé a nepřímé

18 Právo sociálního zabezpečení Souhrn právních předpisů, které upravují chování subjektů ve společenských vztazích vznikajících při poskytování hmotného zabezpečení či jiné pomoci, jež stát zabezpečuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří v důsledku sociálních událostí nemohou být výdělečně činnými a takové plnění či pomoc potřebují a jejichž nezadatelná sociální práva zaručená ústavou jsou tak ohrožena.

19 Druhy (systémy) sociálního zabezpečení sociální pojištění sociální zaopatření sociální pomoc

20 Sociální pojištění Finanční systém, ve kterém se občan nebo někdo jiný občana povinně zajišťuje do budoucna pro případ budoucí sociální události. V ČR zahrnuje pojištění: nemocenské, důchodové, zdravotní, od 1. 1. 2017 (??) úrazové pojištění

21 Pojmové znaky povinné pojištění je stanoven osobní rozsah pojištění je stanoven věcný rozsah je stanoven způsob správy a financování systému (z pojistného)

22 Financování Ze zvláštních fondů oddělených od státního rozpočtu a vytvářených z přímých účelově určených plateb (pojistného) = fondové financování: kapitálové financování průběžné financování (PAYG – pay- as-you-go)

23 Sociální (státní) zaopatření Systém, ve kterém stát poskytuje občanům v předem definovaných případech dávky za předpokladu splnění zákonem požadovaných podmínek. u nás v podobě státní sociální podpory systém státních nárokových dávek,  pravé „par excellence“ a  nepravé

24 Pojmové znaky povinný zákonem upravený redistributivní systém je stanoven osobní rozsah je stanoven věcný rozsah příjemce dávky finančně do systému nepřispívá systém je financován ze státního rozpočtu

25 Sociální pomoc 3 podsystémy pomoc v hmotné nouzi (jádro sociální pomoci) sociální péče sociální služby

26 Stěžejní rysy sociální pomoci důraz na aktivní roli klienta sociální pomoci důraz na občanskou odpovědnost subsidiarita mezi poskytovateli sociální pomoci subsidiarita forem sociální pomoci

27 Pojmové znaky  jde o povinný zákonem upravený redistributivní systém  je stanoven osobní rozsah  je stanoven způsob ověřování potřebnosti (zkoumání majetku, příjmů)  je stanoven věcný rozsah  příjemce dávky do systému finančně nepřispívá  systém je spravován státem a financován ze státního nebo jiného veřejnoprávního rozpočtu nebo podle jiných pravidel


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA 16. 2. 2015 ÚVOD DO PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google