Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní povinnosti v zimním semestru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní povinnosti v zimním semestru"— Transkript prezentace:

1 Studijní povinnosti v zimním semestru
1. Rozpracování tezí diplomové práce – vymezení problému, cíle, otázky, teoretická východiska 2. Power point prezentace struktury Vaší práce na posledním setkání (nácvik dovedností pro obhajobu diplomové práce) 3. Další rozpracování tezí diplomové práce včetně výběru metod, termín do konce zkouškového období (nácvik dovedností ve strukturovaném psaní)

2 1. Rozpracování tezí diplomové práce
Struktura: úvod (vymezení problému), výzkumné cíle a otázky, výběr teoretických konceptů – zdůvodnění výběru, zdroje dat, použitá literatura Rozsah: 5 – 10 stran !!!! uvádějte titulní list práce (název práce, Vaše jméno, jméno konzultanta) Termín: 18. listopadu zaslat na y obou vyučujících

3 Praktické příklady (v souvislosti s Vaším úkolem na příští setkání)
nejčastější chyby ve vymezování problému rady – hodnotící rámce, literatura dobré příklady

4 Nejčastější slabiny – vymezení problému I.
Vymezení výzkumného problému úplně chybí nebo není problém specifikován (přílišná obecnost) Chybí kontext výzkumného problému Chybí odkazy (podložení konstatovaných faktů) Zjednodušení problému, černobílé vidění problému, problém není z pohledu veřejně – politického Popisnost Místo vymezení problému pasáže patřící spíše do teoretických východisek (definice, dlouhé citace apod.)

5 Nejčastější slabiny – vymezení problému II.
Příliš úzké zaměření (málo ambiciózní) X příliš široce pojaté Strom problémů uveden, ale není s ním pracováno v textu, další použití modelů? Jde o nějakou komparaci dané problematiky (např. důchodové systémy, bezdomovectví), ale není nikde vysvětleno co je problémem Neodborný slovník (hovorové výrazy)

6 Cíle a otázky Provedení převážně na vyšší úrovni než vymezení problému
Někdy až z této části pochopení „o co v DP jde“ Otázek někdy příliš mnoho, zbytečně nepřehledné Příliš jednoduché, popisné (odvíjí se od vymezení nedostatečného vymezení problému)

7 Příklad- nespecifikace, nerozpracované, chybí kontext
Veřejně politickým problémem, kterým se budu ve své diplomové práci zabývat je téma vzrůstajícího počtu domácností, které nedosáhnou na vlastní bydlení. Cílem bude zodpovědět na otázku, proč nastává situace, že lidé nedosáhnou na vlastní bydlení.

8 Nedostatečné vymezení problému, příliš široké, obecné „Analýza rizik spojených s nelegálním zaměstnáváním na českém trhu práce“ Předmětem diplomové práce bude analýza socioekonomických rizik spojených s nelegálním zaměstnáváním a jejich dopad na sociální politiku. Nelegální zaměstnávání je problémem pro společnost, vzhledem k rizikům pro systém, kterým je např. stav bez ochrany, zejména finanční, před sociálními riziky jako je nemoc, ztráta příjmu v případě nezaměstnanosti, kterým se tito pracující vystavují, protože že nemají sociální pojištění. Na druhou stranu do systému sociálního pojištění nepřispívají, ba naopak v případech sociální pomoci a podporu finanční prostředky odčerpávají. Nelegální zaměstnávání deformuje pracovní trh a maří úsilí o účinnou regulaci pracovní migrace. Nelegální migranti představují též nemalé bezpečnostní riziko, a to z hlediska trestné činnosti. Zvolený problém je aktuální. Vhodné je však si jej začít již na začátku modelovat, zajímat se o příčiny, vyčlenit sociální důsledky. Zjistit kdo jej už zkoumal – vstupní rešerše Co způsobilo/umožnilo v ČR, že tento fenomén se tak rozšířil? Cena práce, ekonomický růst, podmínky práce, lidská práva.

9 Přílišné zjednodušení (černobílé vidění)
Předmětem zkoumání bude systém nemocenského pojištění, zejména jeho změny v letech 2008 – V diplomové práci bude upozorněno na mezery v zákoně o nemocenském pojištění, které umožňují "nadužívání" dávek. Nový zákon č. 187/2006 Sb. účinný od měl eliminovat řadu závažných i méně významných problémů. Po více než dvou letech platnosti nového zákona lze přijatá opatření proti zneužívání zhodnotit. Každodenní praxe okresních správ sociálního zabezpečení ukazuje, že i přes posílení ochranných prvků není vyloučeno spekulativní jednání některých pojištěnců a netypické jednání další aktérů nemocenského pojištění. Název: Změny systému nemocenského pojištění po roce 2009 a jejich socioekonomické efekty Více konkrétně, strukturovat příčiny problému, kdo už tento problém v ČR zkoumal? Pracujte s modely.

10 Současná česká společnost a její problémy - REALITA
Smysl věcí v naší současné společnosti je dosti často postaven na hlavu Cíle a funkce různých sociálních systémů jsou často zneužívány pro zcela jiné účely Jde o klientelismus tvůrců politik, kteří slouží zájmovým skupinám a ztratili odpovědnost svého jednání vůči společnosti Jde o to, jak se nám podaří postihnout hloubku těchto problémů, jejich příčiny, jejich sociální důsledky, jaké si dokážeme vymezit hodnotící rámce.

11 Hodnotící rámce, ukazatele
Koncept udržitelného rozvoje Sustainable development Ukázky hodnotících rámců: Social impact assessment Impact assessment Environmental impact assessment Health impact assessment Social development (www.un.org) Freedom of development (A. Sen) Human development index (vzdělání, zdraví) Lidská práva S těmito koncepty se můžete rychle seznámit prostřednictvím anglické verze wikipedie a dalších odkazů tam uvedených

12 Příčiny současných společenských problémů jsou podstatně rozsáhlejšího charakteru:
Viz např. knihy: JUDT, T. Zle se vede zemi, Pojednání o naší současné nespokojenosti. Rybka Publishers 2011 Žižek, S. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška. Aneb proč musela utopie liberalismus zemřít dvakrát. Rybka Publishers 2011 Švihlíková, I. Globalizace a krize. Souvislosti a scénáře. Grimmus, , Jihlava 2010 Suša, O. Globalizace v sociálních souvislostech současnosti. Diagnóza a analýza. Filosofia Praha 2010 Pehe,J.: Krize, nebo konec kapitalismu? Prostor Praha 2012

13 Význam chápání/porozumění celků, celých systémů, jejich kontextů
Je dobré, když se zajímáte o společenský, ekonomický a politický kontext Nejde jenom o to, abychom se soustředili na vztah vybraného okruhu proměnných (jako např. dávka-motivace, agenda politiky podle průzkumu veřejného mínění, které předtím bylo zmanipulováno Žijeme bohužel v době, kdy je demokracie utlumována zájmovými skupinami, veřejnost je manipulována

14 Málo ambiciózní, nic nového
Ve své diplomové práci se zaměřím na současnou situaci dlouhodobé nezaměstnanosti v Praze, popíšu které skupiny osob jsou dlouhodobou nezaměstnaností nejvíce ohroženy. Hlavním cílem mé práce je zjistit, zda dávky v hmotné nouzi motivují dlouhodobě nezaměstnané osoby k hledání si zaměstnání. Názorný příklad pozitivistického přístupu, jehož cílem je sledovat vztah dvou proměnných? DÁVKA-MOTIVACE. Faktorů je ve hře ale na obou stranách více. Vyřešíme vše jenom penězi??

15 Dobrá formulace problému - příklad
…. Zde narážíme na problém nerovných (diskriminačních) podmínek v přístupu ke zdravotní péči v České republice. Dostupnost zdravotní péče u cizinců žijících v České republice je velice aktuální minimálně z toho důvodu, že počet migrantů v České republice se od roku 1989 neustále zvyšuje a předpokládá se, že tento trend bude i nadále pokračovat. Nastavení podmínek přístupu dětí cizinců ke zdravotní péči v České republice v posledních 20 letech je výsledkem politických rozhodovacích procesů v kontextu existujících dominantních zájmů, k nimž lze řadit podnikatelské zájmy v oblasti soukromého pojištění. V praxi souvisejících veřejných politik však dochází k rozporům s lidskými právy se vztahem ke zdraví. Přístup české společnosti ke zdraví dětí imigrantů a dalších cizinců ze třetích zemí, pracujících a pobývajících delší dobu v České republice, je výchozím výzkumným problémem této práce.

16 Cíle – dobrý příklad Hlavním cílem této diplomové práce je kritická reflexe příčin diskriminace dětí cizinců ze třetích zemí v jejich přístupu ke zdravotní péči. Dílčí cíle této práce jsou: 1. Časové vyhodnocení vývoje politik v oblasti dostupnosti zdravotního pojištění pro děti cizinců v ČR po roce 1989. 2. Analýza klíčových aktérů a jejich jednání v průběhu tvorby zdravotní politiky v oblasti zdravotního pojištění v ČR.

17 Výzkumné otázky - dobrý příklad
Proč a jak došlo v ČR při tvorbě právních norem upravujících přístup dětí cizinců třetích zemí ke zdravotní péči k odchylnému postupu v porovnání s občany ČR a EU? 2. Je takový postup diskriminující? 3. Je takový postup v souladu s lidskými právy? 4. Jaké jsou možnosti řešení uvedeného problému dětí cizinců z třetích zemí?

18 Příklad – uvedení teoretických východisek
Výběr teoretických konceptů je vázán na problematiku této práce. V rámci teoretických konceptů budu nejprve vycházet ze zdravotnického systému. Objasním, jaké jsou jeho funkce, cíle a jaké rámce používáme pro hodnocení zdravotnických systémů. Budu využívat známých poznatků o selhání trhu ve zdravotnictví, přičemž tyto poznatky poté využiji ke koncipování svého výzkumu. Problematika dostupnosti zdravotní péče je rovněž úzce spojena s teoretickými koncepty globalizace, světové migrace a především s konceptem lidských práv. Lidská práva jsou spojena s diskriminací. Opakem diskriminace je tzv. recognition, nebo–li uznání. Dále budu vycházet z veřejně-politických i ekonomických teorií. Dostupnost zdravotní péče u dětí cizinců v České republice je úzce spojena s nastavením veřejné politiky v České republice a pro pochopení souvislostí je nutné objasnit si důležité pojmy související právě s veřejnou politikou a procesem veřejně politického cyklu. Ve veřejné politice budu hledat odpovědi a poznatky na téma vzniku diskriminace v rámci tvorby veřejné politiky. Tento koncept slouží jako základní vodítko a jako poznatkový rámec. Vycházet budu také z teorie sítí, která zdůrazňuje závislost a propojenost aktérů za účelem dosahování svých cílů.

19 Konceptuální mapa


Stáhnout ppt "Studijní povinnosti v zimním semestru"

Podobné prezentace


Reklamy Google