Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. středisko Plzeň Plzeň 07. 11. 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. středisko Plzeň Plzeň 07. 11. 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. středisko Plzeň Plzeň 07. 11. 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/

2 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

3 OBSAH PŘEDNÁŠKY  NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Organizace nemocenského pojištění Druhy dávek

4 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ významná složka systému sociálního zabezpečení upravuje především: –zák.č. 187/2006 Sb., o nem.pojištění, účinnost od 1. 1. 2009 (zrušeny zákony 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužené mateřské a dávkách v mateřství z nemocenského pojištění) –zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, první 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance –Zák. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost 1. 1. 2010 –zák.č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti slouží k finančnímu zabezpečení osob v případě vzniku sociální události – nemoc, úraz, těhotenství nebo mateřství určeno především pro ekonomicky činné občany Nemocenské pojištění zaměstnanců  vzniká dnem vstupu do zaměstnání (tento den nemusí být totožný se dnem uvedeným prac.smlouvě)  končí dnem skončení zaměstnání  FO je dle zák. o nem. pojištění zmců považována za zaměstnance i v případě, kdy pracovní poměr de iure nevznikne (špatně uzavřena prac.smlouva, apod.) za podmínky, že tato osoba je v pracovním poměru fakticky činná Nemocenské pojištění OSVČ  dobrovolné  podmínka: účast na důchodovém zabezpečení projevení vůle účastnit se nemocenského pojištění – přihláška a placení pojistného  vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila  zaniká v důsledku prodlení s placením pojistného (posledním dnem, na který bezprostředně navazují 3 měsíce po sobě jdoucí, za které nebylo zaplaceno splatné pojistné na nem.poj.) dnem odhlášení OSVČ od nemocenského pojištění dnem zániku účasti OSVČ na důchodovém zabezpečení

5 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ platí se stanovenou procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období Zaměstnanec (s výjimkou zahraničního zaměstnance) již od 1.1.2009 není pojistníkem pojistného na nemocenské pojištění. Na místo dosavadních 3,3 % se hradí na nemocenské pojištění 2,3 % v roce 2009 a 1,4 % od roku 2010

6 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ ŘÍZENÍ O DÁVCE zahajuje se na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise nebo na návrh organizace, popř. z podnětu OSSZ řízení o dobrovolné dávce se zahájí i na základě písemné žádosti volnou formou OSSZ rozhoduje v dávkových věcech zejména: vznikl-li spor o nárok na dávku nebo její výši, o jejím snížení, odnětí, popř. zastavení její výplaty o vrácení přeplatku na dávce, způsobené zaviněním příjemce této dávky o dobrovolných dávkách (nemocenského po vyčerpání podpůrčí doby, nemocenského v případech, kdy nevzniká zákonný nárok) řeší případy, kdy práce neschopný občan nedodržuje léčebné režim o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění nemocenského pojištění, pokud jim toto bylo v jednotlivých případech svěřeno NÁROK NA DÁVKU vzniká při splnění stanovených podmínek pojištění přímo ze zákona (tj. obligatorní dávky) VÝPLATU DÁVEK PROVÁDÍ: u organizací nad 25 zaměstnanců zaměstnavatel, u vojáků z povolání, příslušníků vězeňské služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR příslušná ministerstva, u ostatních pojištěnců místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, MSSZ Brno a PSSZ

7 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ OCHRANNÁ LHŮTA = stanovená lhůta po skončení zaměstnání (resp. po skončení nemocenského pojištění u OSVČ), v níž může ještě vzniknout nárok na dávku nemocenského pojištění má zajistit, aby lidé nezůstali bez prostředků např. v době, kdy mění zaměstnání v r.2008 činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů od skončení zaměstnání/samostatné výdělečné činnosti u žen, jejichž zaměstnání skončilo v těhotenství, činí ochranná lhůta 6 měsíců vznikem nového pojištění (vstupem do zaměstnání) ochranná lhůta zaniká neplyne starobním důchodcům a nevzniká z ní nárok na podporu při ošetřování člena rodiny PODPŮRČÍ DOBA = doba, po kterou se jednotlivá dávka poskytuje PROMLČENÍ DÁVKY = doba, za kterou se dávky již zpětně neposkytují nárok na jednotlivé dávky se promlčuje za jednotlivé dny, nebyl-li uplatněn do tří let ode dne, za který náleží; jestliže byl nárok na některou z uvedených dávek uplatněn, promlčuje se do tří let ode dne přiznání dávky nárok na vrácení dávek poskytnutých neprávem se promlčuje za 10 let od jejich výplaty DRUHY DÁVEK nemocenské (zmci, OSVČ) podpora při ošetřování člena rodiny (zmci) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (zmci) peněžitá pomoc v mateřství (zmci, OSVČ)

8 Zák.č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění již dvakrát posouvána účinnost – naposledy na 1.1.2009 komplexní úprava nemocenského pojištění zahrnující okruh osob účastných nem.poj., jejich nároky z tohoto pojištění a stanovení výše poskytovaných dávek, posuzování zdravotního stavu pro účely nem.poj., jakož i organizační uspořádání nem.poj., stejně tak jako řízení v tomto pojištění Účast na nemocenském pojištění zmci – povinně – pokud splňují níže uvedené podmínky:  výkon práce na území ČR v zaměstnání vykonávaném v pracovněprávním či pracovním vztahu, který může účast na nem.poj.založit  rozsah zaměstnání – min. 15 dnů (po které zaměstnání fakticky trvalo či mělo trvat)  minimální výše sjednaného příjmu – tzv. „rozhodný příjem“, který bude zvyšován dle vývoje průměrné mzdy OSVČ - dobrovolně 4 DRUHY DÁVEK nemocenské peněžitá pomoc v mateřství ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Nem.poj. po nabytí účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění

9 Nem.poj. podle nového zákona o nemocenském pojištění NEMOCENSKÉ PODPŮRČÍ DOBA od 15. kalendářního dne trvání dočasné prac.neschopnosti za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti bude zmci poskytována náhrada mzdy, a to za pracovní dny - tuto náhradu bude hradit zml z vlastních prostředků bude poskytováno do konce DPN, maximálně však do 380 kalendářních dnů počítaných od vzniku DPN (včetně zápočtů předchozí doby trvání DPN) na rozdíl od náhrady mzdy (viz výše) bude poskytováno za kalendářní dny OCHRANNÁ LHŮTA 7 dnů od skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nem.poj. u kratších zaměstnání – činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik činilo toto poslední zaměstnání nevztahuje se na: starobní a invalidní důchodce ze zaměstnání malého rozsahu ze zaměstnání studentů o prázdninách ze zaměstnání v době dovolené

10 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ NEMOCENSKÉ poskytuje se při dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc, úraz a při karanténě podmínky poskytnutí této dávky – u zaměstnanců:  uznání dočasné neschopnosti k práci či nařízená karanténa  účast na nemocenském pojištění v době vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) (dále jen „DPN“), popř. vznik DPN době, kdy má bývalý pojištěnec ještě zachovány nároky ze zaniklého nemocenského pojištění (tj. v ochranné lhůtě, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo podpory při ošetřování člena rodiny)  nevykonávání práce v tom zaměstnání, z něhož bylo nemocenské přiznáno  nevyčerpaná podpůrčí doba podmínky poskytnutí této dávky – u OSVČ (mimo podmínek stanovených pro zmce) :  nevykonávání samostatné výdělečné činnosti po dobu DPN  zaplacené pojistné na nemocenské pojištění  účast na nemocenském pojištění OSVČ po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti (karantény) – splnění čekací doby se nevyžaduje, pokud účast na nem.pojištění OSVČ vznikla ode dne zahájení či znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti poskytuje se za kalendářní dny po stanovenou dobu (tzv. podpůrčí doba) podpůrčí doba –max.1 rok (za urč.podmínek schválených lékařem OSSZ lze na žádost podpůrčí dobu prodloužit nejdéle o další 1 rok po kalendářních čtvrtletích) –v urč.případech se do ní též započítávají předchozí období pracovní neschopnosti pro nemoc a nepracovní úraz za dobu předcházejícího 1 roku (to neplatí, pokud zaměstnání trvalo alespoň 6 měsíců od skončení poslední PN) –nezapočítává se do ní předchozí PN způsobená pracovním úrazem nebo nemocí z povolání –u starobních a plně invalidních důchodců činí podpůrčí doba v úhrnu max.81 dní v kalendářním roce a nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání (samostatná výdělečná činnost)

11 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ NEMOCENSKÉ - pokračování poskytuje se od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti EXKURS: V období od 1.1. 2008 do 29.6.2008 se poskytovalo od 4. kalendářního dne PN (karantény). Nálezem ÚS ze dne 23.4.2008, vyhlášeným pod č.166/2008 Sb., byla tato úprava shledána za protiústavní, a proto ji Ústavní soud s účinností od 30.6.2008 zrušil (toto zrušení se týkalo pouze úpravy neposkytování nemocenského za 1.3 kal.dny pracovní neschopnosti – nikoli karantény; zde zůstala zachována stará úprava.) Od tohoto data náleželo nemocenské i za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, neboť zákonodárci nepřijali ve stanovené lhůtě úpravu jinou. Změna nastala k 1.9.2008, kdy nabyl účinnosti zák.č. č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění a některé další zákony, dle něhož náleží od 1.do 3.dne DPN nemocenské ve výši 25 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Nemocenské přitom náleží i při karanténě kratší než 4 dny. První tři dny pracovní neschopnosti, během nichž nemocenské nenáleželo, se nazývaly karenční doba. VYLOUČENÍ NÁROKU NA NEMOCENSKÉ Nárok na nemocenské nemá, kdo si přivodil pracovní neschopnost: –v úmyslu vylákat nemocenské, –zaviněnou účastní ve rvačce, –jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných látek, –nebo při spáchání úmyslného trestného činu, za nějž zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice přesahuje 1 rok

12 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ NEMOCENSKÉ - pokračování VÝPOČET DÁVKY z denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) –u zmců je to zjednodušeně součet hrubých příjmů za 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku, –u OSVČ součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění v předchozím kalendářním roce, –obojí se dělí počtem kalendářních dnů s vyloučením nezapočitatelných dnů (tj. kalendářní dny omluvené nepřítomnosti v práci, za které nenáleží příjem, dále dny, za které byly poskytovány dávky nemocenského pojištění) redukce DVZ - do konce roku 2008 pouze 2 redukční hranice: do 550 Kč se započítává z 90 % 550 -790 Kč se započítává ze 60 % a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží Procentní sazby pro výpočet nemocenského z redukovaného DVZ –do konce r.2008: 1. – 3. kalendářní den 25 % 4. – 30. kalendářní den 60 % 31. – 60. kalendářní den 66 % a od 61. kalendářního dne 72 % procentní výše je zaokrouhlována nahoru na celé Kč takto vypočtená denní výše nemocenského platí i pro ošetřování člena rodiny/nově ošetřovné, pro ostatní dávky nemocenského pojištění se DVZ na 90 % neredukuje

13 Nemocenské – nové redukční hranice v roce 2009 NEMOCENSKÉ - pokračování VYLOUČENÍ NÁROKU NA NEMOCENSKÉ (nelze ho poskytnout ani dobrovolně) u toho, kdo si přivodil úmyslně pracovní neschopnost u toho, komu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu v době PN u toho, kdo utekl z místa vazby nebo výkonu trestu NÁROK NA SNÍŽENÉ NEMOCENSKÉ VE VÝŠI 50 % - má pojištěnec, jestliže si zavinil PN: zaviněnou účastí ve rvačce jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití návykových a psychotropních prostředků při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku VÝPOČET DÁVKY z denního vyměřovacího základu redukce DVZ: 3 redukční hranice - dle metodiky uvedené v zákoně - pro rok 2009 (sdělení MPSV č.396/2008 Sb.) :1. redukční hranice … 786,- Kč 2. redukční hranice … 1.178,- Kč 3. redukční hranice … 2.356,- Kč redukce se provede tak, že do: do 1. redukční hranice se započte 100 % DVZ do 2. redukční hranice se započte 60 % DVZ do 3. redukční hranice se započte 30 % DVZ a k části nad 3. redukční hranicí se nebude přihlížet výše nemocenského bude činit nadále 69 % DVZ (bez ohledu na délku prac.neschopnosti)

14 Příklady výpočtu dávek nemocenského pojištění: Maximální nemocenské 2009 859.940,- Kč – vyměřovací základ zaměstnance DVZ před redukcí – 2.356,- Kč (859.940:365 dni) RDVZ – 1. redukce: 90% (786x90%=707,40 Kč) - 2. redukce: 60% (1.178-786Kč=392 Kčx60%=235,20 Kč) - 3. redukce: 30% (2.356-1178Kč=1178Kčx30%=353,40Kč) Výše dávky nemocenské na den: 60% - 15. až 30. den 778,- Kč =1296 (707,40+235,20+353,40) x60% 66% - 31 až 60. den 856, - Kč = 1296x66% 72% - od 61. dne 934,- Kč = 1296x72%

15 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PODPORA PŘI OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY/nově OŠETŘOVNÉ PODMÍNKY NÁROKU účast na nemocenském pojištění ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let nebo péče o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření výchovného zařízení, nařízení karantény, nebo jestliže onemocněla osoba, která o dítě jinak pečuje popř. ošetřování jiného nemocného člena rodiny, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje dítě nebo nemocný člen rodiny žije v domácnosti se zmcem, který o dávku žádá (to neplatí, jde-li o ošetřování dítěte mladšího 10 let rodičem) OSVČ nenáleží!!! v témž případě ošetřování (péče) náleží podpora jen jednou a jen jednomu oprávěnému PODPŮRČÍ DOBA poskytuje se od počátku nejdéle prvních 9 kalendářních dnů, příp. nejdéle 16 kalendářních dnů - osamělému zmci, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky poživateli starobního a plného invalidního důchodu nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání. VÝŠE DÁVKY vypočítává se jako 60 % redukovaného DVZ

16 nem.poj. po nabytí účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění OŠETŘOVNÉ (dříve podpora při ošetřování člena rodiny) - hlavní změny má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí: –ošetřovat nemocného člena domácnosti (u dítěte již není hranice 10 let), nebo –pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídatelné události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla zaměstnanec nemůže uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které již (zpravidla) druhý z rodičů uplatnil nárok na PPM nebo rodičovský příspěvek nově je možné přiznat ošetřovné při jedné potřebě ošetřování postupně i dvěma osobám výše ošetřovného bude činit 65 % DVZ (ten se určí stejně jako u nemocenského)

17 Příklad výpočtu ošetřovného: Vyměřovací základ zaměstnance v rozhodném období činí 258.000,- Kč DVZ – 706,85 Kč (258.000 : 365 dnů) RDVZ – z částky do první redukční hranice se započte 90%, tedy 706,85x90%=636,17 Kč Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60% RDVZ, tedy 637x60%=382,20 Kč

18 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ náleží zaměstnankyním, pokud vykonávají práci, která je těhotným ženám zakázána, nebo práci, která podle lékařského posudku ohrožuje jejich těhotenství; totéž platí pro zaměstnankyně do konce 9. měsíce po porodu PODMÍNKY NÁROKU účast na nemocenském pojištění převedení na jinou práci (z výše uvedených důvodů) nižší výdělek za tuto práci bez jejího zavinění OSVČ nenáleží! PODPŮRČÍ DOBA vyplácí se za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci, do nástupu ženy na MD a po ukončení MD nejdéle do konce 9. měsíce po porodu. ženě převedené na jinou práci kvůli kojení se tato dávka poskytuje po celou dobu kojení. VÝŠE DÁVKY výše příspěvku se stanoví jako rozdíl DVZ před převedením a průměr započitatelných příjmů, které připadají na jeden kalendářní den po převedení. DVZ se stanoví podobně jako u nemocenského – neredukuje se však prvních 14 dnů na 90 % VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ žádné podstatné změny nedozná – vyjma rozšíření okruhu zaměstnankyň jimž tato dávka náleží nově o zaměstnankyně, které kojí

19 PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ PODPŮRČÍ DOBA poskytuje se od 6. týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od 8. týdne před tímto dnem při výplatě z tzv. ochranné lhůty je možné PPM poskytovat pouze od 6. týdne před očekávaným dnem porodu. podpůrčí doba trvá maximálně 28 týdnů pro všechny (pouze u vícečetných porodů 37 týdnů) při převzetí dítěte do péče nebo při péči muže – podpůrčí doba max. 22 týdnů (resp. 31 týdnů při převzetí do péče více dětí, ne však déle než do 8 měsíců věku dítěte) narodí-li se dítě mrtvé, nebo odmítne-li žena o dítě pečovat, poskytuje se PPM po dobu 14 týdnů. Poskytování PPM ženě, která dítě porodila, nemůže být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB PPM náleží matce dítěte; rovněž i muži, který pečuje o dítě, jestliže se jeho manželce neposkytuje PPM a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat; poskytuje se také osamělému zaměstnanci, jestliže pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo o dítě, jehož matka zemřela pro poskytování PPM v případě převzetí do péče platí ještě další podmínky DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

20 PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ - pokračování PODMÍNKY NÁROKU – obecně: účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před porodem a nástup na mateřskou dovolenou buď za trvání tohoto pojištění nebo v ochranné lhůtě těhotenství skončilo porodem absence započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého se tato dávka poskytuje PODMÍNKY NÁROKU – OSVČ (nad rámec výše uvedeného): účast na nem.poj. rovněž alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před porodem, z toho alespoň rok před porodem 180 dnů nemocenského pojištění OSVČ zaplacené pojistné na NP po dobu poskytování PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost VÝŠE DÁVKY zjišťuje se z DVZ za předcházející kalendářní rok (metodika stejná jako u nemocenského) REDUKCE: U PPM se částka do 550 Kč započítává plně, od 550 do 790 Kč se započítává ze 60 % a nad 790 Kč se nepřihlíží. poskytuje se od prvního dne ve výši 69 % DVZ

21 nem.poj. po nabytí účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ - hlavní změny PODMÍNKY NÁROKU zůstaly zachovány (v den, od něhož má být přiznána, musí trvat účast na nem. pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních 2 letech před tímto dnem musí trvat účast na nem.poj.po dobu alespoň 270 dnů; u OSVČ navíc min.180 dní účasti na nem.poj.OSVČ v posledním roce) od počátku 7.týdne od porodu – možnost střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě – každý z nich pak má při této péči o dítě nárok na výplatu PPM po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nem.poj. –při střídání – zastaví se výplata PPM matce a tato dávka se začne vyplácen otci (z jeho nem.poj.- splňuje-li podmínky nároku na dávku) a naopak –četnost střídání omezena není OCHRANNÁ LHŮTA u žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, čin ochranná lhůta pro uplatnění nároku na PPM tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů PODPŮRČÍ DOBA stejná (28 týdnů; 37 týdnů v případě vícečetného porodu) VÝŠE DÁVKY výše PPM bude činit 70 % DVZ (ten se určí stejně jako u nemocenského)

22 Příklad výpočtu peněžité pomoci v mateřství/PPM: Vyměřovací základ pojištěnky v rozhodném období 400.000,- Kč DVZ – 1.095,89,- Kč (400.000:365 dnů) RDVZ – částka do 1. redukční hranice se započte ze 100%, tedy 786,- Kč - částka mezi 1. a 2. redukční hranicí se započte z 60% (1096-786 Kč=310,- Kčx60%= 186,- Kč) - činí 972,- Kč (786+186 Kč) Výše PPM činí 70% RDVZ, tedy 70% z 972,- Kč, celkem tedy 681,- Kč na den, tj. za 30 kalendářních dnů 20.430,- Kč (681x30dní)

23 Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění Ošetřující lékaři v rozsahu své odbornosti Posudkoví lékaři ČSSZ po uplynutí podpůrčí doby, dále kontrolují režim práce neschopného pojištěnce (zdržovat se na místě uvedeném v neschopence, dodržovat vycházky, léčebný režim stanovený ošetřujícím lékařem, provádět pracovní rehabilitaci stanovenou úřadem práce), sankce za porušení – krácení či odejmutí, nejdéle na 100 kal. dnů a dále lze uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení až 20.000,- Kč

24 Děkuji za pozornost Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. středisko Plzeň Plzeň 07. 11. 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google