Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy pracovního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy pracovního práva"— Transkript prezentace:

1 Základy pracovního práva
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Přednášející: Mgr. Petra Doudová

2 Téma dnešní přednášky:
Překážky v práci na straně zaměstnance

3 Překážky v práci na straně zmce
Rozlišujeme: dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa mateřská dovolená rodičovská dovolená ošetřování dítěte mladšího 10-ti let nebo jiného člena domácnosti dle § 115 obč.zák.v případech dle § 39 zák.o nem.pojištění péče o dítě mladší 10-ti let z důvodů stanovených v § 39 zák. o nem.pojištění (tj. dítě sice není nemocné, ale nemůže ze zákonných důvodů navštěvovat školské zařízení) nebo z důvodu, kdy nelze zajistit péči o dítě fyzickou osobou, kt. o něj jinak pečuje, z důvodu podrobení se této fyzické osoby vyšetření nebo ošetření ve zdrav.zařízení jiné důležité osobní překážky v práci dle nař.vl.č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

4 Překážky v práci na straně zmce
Zmc má povinnost informovat zmle (pokud o dané překážce v rozhodné době věděl) o této překážce předem, jinak je povinen uvědomit zmle o překážce a předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu Zmc je povinen danou překážku v práci zmli prokázat (ke splnění této povinnosti jsou FO a PO povinny poskytnout zmci součinnost) Poruší-li zmc povinnosti, které mu ukládá právní předpis (ZP v § 206), nedostane při důležitých osobních překážkách v práci placené pracovní volno, ale jen volno bez náhrady mzdy např. if zmc neomluveně zmeškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez závažného důvodu nevrátil včas do práce, popř. pokud by existenci překážky v práci z důležitých osobních důvodů zmli řádně neprokázal nebo kdyby ji mohl absolvovat mimo pracovní dobu. úprava překážek v práci doznala změny v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákoníku práce (tj. od ), jakož i nového zákona o nemocenském (tj. od )

5 Dočasná pracovní neschopnost /Karanténa

6 Dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa
Po dobu jejího trvání náleží zaměstnanci pracovní volno vedle toho náleží zmci, který vykonává práci u zmle na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti za prvních 14 dní DPN/ karantény i náhrada mzdy nebo platu, a to v rozsahu, jak je uvedeno dále (nemocenské poskytované jako jedna z dávek nemocenského pojištění náleží zmci až po uplynutí této lhůty) zml přitom může poskytnout zmci náhradu mzdy i nad zákonem stanovený rozsah (tj. např. i za první 3 dny DPN) a nad zákonem stanovenou výši (ne však více než činí průměrný měsíční výdělek – poté by totiž ztratil nárok na kompenzaci ze strany příslušné OSSZ) zmc je povinen v tomto směru předat zmli bez zbytečného odkladu rozhodnutí o vzniku DPN a o ukončení DPN, potvrzení o době jejího trvání a rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a informovat zmle o změně místa pobytu v době prvních 14 kalendářních dní DPN

7 náhrada mzdy/platu náleží:
za podmínky, že zmc splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského (dle zák.č. 187/2006 Sb.), jimiž jsou: uznání dočasné pracovní neschopnosti podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nebo nařízení karantény podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vznik dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény v době trvání nemocenského pojištění, zaměstnanec si dočasnou pracovní neschopnost nepřivodil úmyslně. Podmínky pro výplatu nemocenského u zaměstnance však nejsou splněny jestliže: Vykonává práci v pojištěném zaměstnání z něhož mu nemocenské nenáleží. Náleží mu podle zvláštních právních předpisů ze zaměstnání, z něhož nemocenské náleží nadále započitatelný příjem. Je ve vazbě, jde-li o nemocenské, na které vznikl nárok před vzetím do vazby, Vykonává trest odnětí svobody, jde-li o nemocenské, na které vznikl nárok před nástupem výkonu tohoto trestu. Mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno Trvala stávka, vznikla-li dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky. za prvních 14 kalendářních dní - poskytuje se však jen za pracovní dny (nikoli za kalendář. dny jako u nemocenského!) a za svátky pokud pracovní poměr trvá , ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského (v zásadě 380 kalendářních dní)

8 Náhrada mzdy při DPN či Karanténě
Nepřísluší: za první 3 pracovní dny DPN (u karantény náleží již od 1. prac.dne) pokud v období prvních 14 kalendářních dní trvání DPN nebo karantény: náleží nemocenské nebo peněžitá pomoc v mateřství Vznikne-li zmci právo na náhradu mzdy při DPN či karanténě – nepřísluší mu současně náhrada mzdy z důvodu jiné překážky v práci. Právo na náhradu mzdy přísluší v poloviční výši, jestliže si zmc přivodil DPN (§ 31 zákona o nemocenském pojištění): zaviněnou účastí ve rvačce; rvačkou se rozumí vzájemné napadení či fyzický střet dvou nebo více osob nejde-li o sebeobranu nebo pomoc napadenému nebo pokud se nejedná o případ ad 3 jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek. při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

9 VÝŠE NÁHR. MZDY PŘI DPN/KARANTÉNĚ
Náhrada mzdy DPN Karanténa za 1. 3 prac. dny nepřísluší ve výši 25 % RPV od 4. prac. dne ve výši 60 % RPV Pozn.: RPV = redukovaný průměrný výdělek VÝPOČET NÁHRADY MZDY z průměrného výdělku (§ 351 a násl. ZP – kogentní ust.) = průměrný hrubý hodinový výdělek dosažený zaměstnancem v rozhodném období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletní (u konta pracovní doby 12 měsíců bezprostředně předcházejících vyrovnávacímu období) následuje redukce (obdobně jako u nemocenského) – vychází se přitom z denních redukčních hranic pro nemocenské - pro rok 2009 : 1. redukční hranice … 786,- Kč/den 2. redukční hranice … 1.178,- Kč/den 3. redukční hranice … 2.356,- Kč/den - uvedené denní redukční hranice pro nemocenské se pro účely určení náhrady mzdy vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře nahoru – tím zjistíme hodinovou redukční hranici (HRH)

10 VÝPOČET NÁHRADY MZDY – POKRAČOVÁNÍ
redukce se provede tak, že: do 1. redukční hranice se započte 100 % do 2. redukční hranice se započte 60 % DVZ do 3. redukční hranice se započte 30 % DVZ a k části nad 3. redukční hranicí se nebude přihlížet Součet těchto dílčích částek představuje upravený (redukovaný) hrubý průměrný hodinový výdělek (UHPHV) Hodinová náhrada mzdy (HNM) = UHPHV * koeficient 0,6 (tj. 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku), popř. 0,25 (tj. 25 % redukovaného prům. hodinového výdělku) Náhrada mzdy = HNM * počet neodpracovaných hodin za pracovní dny, za něž tato náhrada náleží (zaokrouhluje se na celé koruny nahoru)

11 Dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
v období prvních 14 kalendářních dní DPN je zml oprávněn kontrolovat zmce, zda: se zdržuje se v místě pobytu, dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek K provedení této kontroly může zmocnit i jinou PO nebo FO, případně může požádat příslušnou OSSZ o její provedení, popř. o prověření důvodnosti trvání DPN (to může i při delší DPN). v tomto směru může požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zmce v době DPN a o rozsahu a době povolených vycházek jestliže zml zjistí pochybení: vyhotoví o tom písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu (doručuje se: zmci – do vl.rukou, OSSZ a ošetřujícímu lékaři) zml může se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout (nemůže však z daného důvodu dát výpověď pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zmcem vykonávané práci)

12 Mateřská dovolená

13 Mateřská dovolená poskytuje se v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží v rozsahu 28 týdnů (u vícečetného porodu – 37 týdnů) zaměstnankyně nastupuje MD zpravidla od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu může nastoupit i dříve – nejdříve však 8 týdnů před očekávaným dnem porodu nebo později - vyčerpá-li z MD méně než 6 týdnů před porodem: protože porod nastal dříve než určil lékař – náleží zaměstnankyni MD ode dne jejího nástupu v plném rozsahu (tj. 28/37 týdnů) z jiného důvodu - náleží zaměstnankyni ode dne porodu 22 týdnů MD (resp. 31 týdnů u vícečetného porodu) jestliže se dítě narodilo mrtvé – náleží zaměstnankyni MD v rozsahu 14 týdnů MD v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu (tzv. šestinedělí)

14 Mateřská dovolená - pokračování
MD při převzetí dítěte právo na MD má též zaměstnankyně, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela poskytuje se zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů (převzala-li 2 a více dětí – po dobu 31 týdnů) – nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku Návrat do práce po skončení MD po návratu ženy z MD (nebo muže po skočení RD v rozsahu doby, po kt. je žena oprávněna čerpat MD) – je zml povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště; není-li to možné proto, že práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno – musí je zml zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě

15 Rodičovská dovolená

16 Rodičovská dovolená poskytuje se na žádost k prohloubení péče o dítě
může ji čerpat: žena (matka) – po vyčerpání MD až do 3 let věku dítěte muž (otec) – od narození dítěte až do 3 let věku dítěte RD při převzetí dítěte právo na RD má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela poskytuje se: ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let if zaměstnankyně čerpala MD – poskytuje se RD až po skončení MD Při převzetí dítěte po dosažení věku 3 let (nejdéle však do 7 let) – přísluší RD po dobu 22 týdnů Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku – poskytuje se RD do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

17 RODIČOVSKÝ DOVOLENÁ - POKRAČOVÁNÍ
Návrat do práce po skončení RD po návratu muže z RD v rozsahu doby, po kt. je žena oprávněna čerpat MD – je zml povinen zařadit ho na jeho původní práci a pracoviště (není-li to možné proto, že práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno – musí je zml zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě) po návratu muže/ženy z RD je jinak zml povinen zařadit je na práci odpovídající pracovní smlouvě zml je povinen umožnit i předčasný návrat z RD

18 EXKURS – RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK VS. PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
splňuje-li žena podmínky nároku na PPM (doba účasti na nem.pojištění, porod) – náleží ji po dobu MD PPM (jinak nemocenské a následně RP) v urč. zákonem stanovených případech může dostat muž PPM – po dobu, kdy RD odpovídá svou délkou MD (zpravidla 28 týdnů) po skončení MD může dostat žena nebo muž již od narození dítěte RP – nárok: 1 z nich, jestliže rodič celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje (popř. tuto os.celodenní řádnou péči zajistí jinou osobou) o jedno dítě do 4 let věku (popř. 7 let – jde-li o dítě dlouhodobě zdrav.postižené s trv.pobytem na území ČR) nárok na výše uvedené dávky má vždy jen 1 z rodičů – ALE čerpat MD, resp. RD mohou oba současně

19 Jiné důležité osobní překážky v práci

20 Jiné důležité osobní překážky v práci
Nemůže-li zmc konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci, než byly uvedeny dříve – povinnost zmle pokytnout zmci ve stanoveném rozsahu min. pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu (ve výši průměrného výdělku) nařízení vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci – stanoví následující: vyšetření nebo ošetření pracovně-lékařská prohlídka, vyš.nebo očkování související s výkonem práce přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopr. prostředků znemožnění cesty do zaměstnání svatba narození dítěte úmrtí doprovod rodinného příslušníka k vyšetř.nebo ošetření pohřeb spoluzaměstnance přestěhování vyhledání nového zaměstnání V podrobnostech viz seznam !!!

21 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
k výkonu veř. fcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu - poskytne zml pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo PD náhrada mzdy nebo platu v těchto případech nepřísluší (není-li stanoveno jinak – zákonem či vnitřním předpisem, popř. dohodnuto jinak) Výkon veřejné funkce = fce, kt. je: vymezena fčním nebo časovým obdobím a obsazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním dle zvl.pr.předpisů např. fce poslance, senátora, člena zastupitelstva úz. samospr. celku nebo přísedícího pracovní volno – max. v rozsahu 20 prac.dnů v kalendář.roce

22 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - pokračování
Výkon občanské povinnosti u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, spr. úřadu, jiného st. orgánu nebo orgánu úz. samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při živelní události,…v jiných případech, kdy je FO povinna dle právních předpisů osobní pomoc poskytnout náleží volno v nezbytně nutném rozsahu Jiné úkony v obecném zájmu stanoví ZP (zejm. § 203 ZP) nebo zvláštní zákon např. k výkonu fce člena orgánu odborové organizace, k výkonu jiné odborové činnosti, k činnosti dárce krve, či dalších biologických materiálů, k činnosti členů volebních komisí, k činnosti zmce při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti,… v § 203 ZP – stanoven rozsah poskytovaného volna i případy, kde je poskytována náhrada mzdy ze strany zmle

23 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - pokračování
Pracovní volno související s brannou povinností poskytuje se: volno v nezbytně nutném rozsahu k zajištění potřebných úkonů v souvislosti s výkonem branné povinnosti, včetně tzv. cestovních dnů náhradu mzdy – hradí příslušný vojenský správní úřad Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia poskytuje se: volno k prohlubování kvalifikace – k účasti na školení, jinou formu přípravy nebo školení, v nichž má zmc získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce náhrada mzdy

24 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Základy pracovního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google